Kategori: Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği Güncel Mevzuat

0

Geçici İşgöremezlik Ödeneği

  Geçici İş göremezlik ödeneği, Sigortalının;  hastalık, İş kazası, Meslek Hastalığı veya Analık hallerinde Çalışana, çalışmadığı süreler karşılığında yaptığı ödemedir. Bu ödemenin yapılabilmesi için SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat...

0

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle...

0

Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar

BAZI SİGORTA KOLLARININ UYGULANACAĞI SİGORTALILAR;  (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan- 5510 Sayılı Kanun) Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır; Hizmet akdi ile çalışmamakla...

0

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (Özet)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YASASI Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir....