Deneme Sınavı – 1 (Mayıs 2021)

Bu sorular size bir sınav heyecanı ve neler bildiğiniz konusunda bilgi verecektir.  Cevaplar için lütfen notları takip edin.

Soru 1-Bisinozis’ in evrelemesi bakımından aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?

 1. Evre 0: Normal Bulgular
 2. Evre ½ : Bazı pazartesi sabahları işe geldikten sonra nefes darlığı olması
 3. Evre 1: Her pazartesi sabahı işe geldikten sonra nefes darlığı olması
 4. Evre 2; Kronik akciğer hastalığı tablosu

Soru 2- Mesleki akciğer hastalıklarının radyolojik görünümlerinin değerlendirilmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Büyük opasiteler A-B-C harfleri ile belirtilir
 2. Küçük opasiteler akciğerlerin tek tarafında olur
 3. Küçük opasitelerin yuvarlak olanları p-q-r harfleri ile belirtilir
 4. Radyolojik incelemede akciğer parankiminden başka plevra, kalp ve damarların da değerlendirilmesi önemlidir

Soru 3- Tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıklarının oluşunda tozun fibrojenik potansiyel i önemlidir. Aşağıdaki tozlar arasında fibrojenik potansiyeli en düşük olan toz hangisidir?

 1. Demir tozu
 2. Kömür tozu
 3. Silis tozu
 4. Asbest lifi

Soru 4- Asbest etkilenimi sonucu oluşan sağlık sorunları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Malign plevral tümör
 2. Plevrada kalsifikasyon
 3. Plevra boşluğunda sıvı toplanması
 4. Akciğerlerde üst zonlarda mikronodüler görünüm

Soru 5- Bir akümülatör fabrikasında hipertansiyon taraması yapılıyor. 40 yaşın üzerindeki 200 kişinin 50’sinin kan basıncı yüksek bulunuyor.  50/200 = %25  değeri aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?

 1. Rölatif risk
 2. İnsidans hızı
 3. Prevalans hızı
 4. Prediktif değer

Soru 6- İşyeri sağlık birimi kayıtlarından yararlanılarak çalışanların bazı özellikleri ve sağlık düzeyi ile ilgili değerlendirmeler yapılabilir. Aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık biriminin görevleri arasında değildir?

 1. İş kazası sıklık hızı hesaplanması
 2. Emeklilik yaşı ortalaması hesaplanması
 3. Sık görülen hastalıkların türlerinin tespiti
 4. Hastalı nedenli absentizm (işe devamsızlık) sıklığı hesaplanması

Soru 7- Üç bin çalışanı olan bir işletmenin sağlık birimi kayıtlarından kanserli hastalar tespit ediliyor. Sağlık kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu işletme kayıtlarından son 10 yıllık sürede 90 kişiye kanser tanısı konmuş olduğu saptanıyor. (90/3000) orantısı aşağıdaki ölçülerden hangisidir?

 1. On yıllık kanser rölatif riski
 2. On yıllık kanser prediktif değeri
 3. On yıllık kanser prevalans hızı
 4. On yıllık kanser insidans hızı

Soru 8- 400 kişinin çalıştığı bir işyerinde işyeri sağlık birimi tarafından genel sağlık taraması yapılıyor. Sonuçta 60 kişide hipertansiyon, 8 kişide diyabetes mellitus bulunuyor. 80 kişinin de kan kolesterol değeri yüksek bulunuyor. Bu çalışma aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 1. Kesitsel çalışma
 2. Kohort çalışması
 3. Müdahale çalışması
 4. Vaka-kontrol çalışması

Soru 9- Aşağıdaki görevlerden hangisi işyeri hekiminin görevi değildir?

 1. Sağlık gözetimi çalışmaları konusunda yıllık rapor hazırlamak
 2. Çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek,ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
 3. Çalışanların eş ve çocuklarının yıllık muayene kayıtlarını tutmak
 4. İşyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek

Soru 10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi işyerinde sağlığın geliştirilmesi kavramı olarak değerlendirilmez?

 1. Ücret artışı sağlanması
 2. İşyerinde tütün kontrolü çalışması
 3. Stresle başetme yöntemleri egzersizleri
 4. Sağlıklı yaşam için egzersiz programları

Soru 11- Ülkemizde tütün kontrolü konusundaki Yasa olan 4207 sayılı Kanun’da işyerlerinde tütünr ürünleri kullanımının yasaklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Kanun’a göre işyerlerinde sigara içenler için, havalandırma sistemi olan özel bölümler ayrılması gerekmektedir
 2. Kanun işyerlerinin sadece kapalı alanlarında tütün ürünü kullanımını yasaklamaktadır
 3. Kanun da sigara içenlerin tedavi giderlerinin işveren tarafından karşılanması hükmü vardır.
 4. Kanun işyerlerinde ve işyerlerinin 100 metre çevresinde tütün ürünleri satışını yasaklamaktadır

Soru 12- Çalışma yaşamında tehlike, çalışan ve risk ilişkisi açısından aşağıda yer alan önermelerden hangisi doğrudur?

 1. Risklerin kontrolü değerlendirme sürecinden ayrı olarak yürütülebilir
 2. Risklerin kontrolünün sağlanabilmesi durum saptama yeterli bir adımdır
 3. Risk etmeni ya da tehlikeye yönelik önlemler birincil koruma önlemleri olarak adlandırılır ve hiyerarşik açıdan önceliklidir
 4. Risk etmeni a da tehlike ile karşılaşma engellenememişse seçilebilecek en uygun koruma yöntemi periyodik muayenedir.

Soru 13- Risk değerlendirme süreci ile ilgili olarak aşağıda sıralananların hangisi doğru değildir?

 1. Bulgular ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar
 2. Tehlike belirleme ve ölçme yöntemleri açıkça tanımlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır
 3. Önerilen ve uygulanan önlemler ve eylem planları mutlaka izlenmelidir
 4. Bütün risk değerlendirme süreçlerinde tek ve benzer ölçme yöntemi kullanılmalıdır

Soru 14-İş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışma biçimi ve yetkileri açısından bakıldığında aşağıda sıralananlardan hangisi yanlıştır?

 1. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, önlemleri belirlemek ve işyerindeki taraflara bildirmek
 2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak alınması gereken önlemleri işverene bildirmek
 3. En yüksek riskli süreçlerden biri olan bakım-onarım çalışmalarında gerekli önlemleri planlamak ve bunların uygulanmasını kontrol etmek
 4. İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumunu değerlendirmek amacıyla yılda iki kez toplanmak

Soru 15- Bir işyerinde çalışmaktan kaynaklanacak sağlık sorunları ile ilgili aşağıda sıralanan önermelerden hangisi doğrudur?

 1. Kendi sağlığını çalışma yaşamından kaynaklanan risklere karşı korumak çalışanın sorumluluğudur
 2. İşveren çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm risklerle ilgili önlemleri almak ve çalışanları korumakla yükümlüdür
 3. İşyeri ölçeğinde koruma ile ilgili asıl sorumlu işyeri hekimidir
 4. Çalışma yaşamı ile ilgili kuralları oluşturmak ve bunlara uyumu izlemek ve denetlemek Devlet görevleri arasında değildir

Soru 16- Küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumu ile ilgili aşağıda sıralanan önermelerden hangisi yanlıştır?

 1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri koruyucu ve önleyici nitelik taşır
 2. Gelişmekte olan ülkelerde çalışma yaşamı içinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ancak çalışanların %5- 15 kadarı erişebilmektedir
 3. Tarım iş kolu çalışanları iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısından öncelikli bir grup sayılmazlar
 4. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili öncelikler ülkelerin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişir.

Soru 17- “Meslek hastalığı! Tanı sürecinde hekimlerin elindeki en etkin araç aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Öykü
 2. Fizik muayene
 3. Radyolojik incelemeler
 4. Laboratuvar incelemeleri

Soru 18- Aşağıda kronik bir ağır metal zehirlenmesinin fizyopatolojik basamakları ile hekimin bunlardan yararlanarak oluşturabileceği korunma ve tedavi süreçleri iki ayrı grup olarak sıralanmıştır. Hangi seçenekte doğru eşleştirme yer almaktadır?

I-Giriş yolu

II-Hedef organ

III- Çıkış- atılma yolu

IV- Metabolizma- Birikim

A.Patolojik bulguların ortaya çıkışı, erken tanı, sağaltım

B.Zararlı etmenin ortadan kaldırılması, zararlı etmenin bireyle karşılaşmasının önlenmesi

C.Tanı süreçleri, sağaltım, uzun  süredeki etkiler

D.Zararlı etmen ya da metabolitlerinin gösterilmesi, tanı

 1. A) IA, IIB, IIID, IVC
 2. B) IA, IIC, IIID, IVB
 3. C) IB, IIA, IIIC, IVD

D)IB,IIA, IIID, IVC

Soru 19-Mesleksel toksik ensefalopati tanısını koyabilmek için gerekli olan kimi ögeler aşağıda sıralanmıştır. Bunlardan hangisi yanlıştır?

 1. Doz yanıt ilişkisinin belirlenmesi gerekir
 2. Toksik ensefalopati sıklıkla nonfokal ya da simetrik bir nörolojik sendrom biçiminde ortaya çıkar
 3. Çalışma yaşamında karşılaşılan tek bir nörotoksik etmen bile yanıt olarak çok sayıda nörolojik sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir
 4. Toksik nöropatiler sıklıkla güçlü bir temporal ilişki (karşılaşma ve semptomların ortaya çıkma süresi arasındaki ilişki) göstermezler

Soru 20-Aşağıda sıralanan etmenlerden merkezi sinir sistemi etkileri daha geri planda kalan hangisidir?

 1. N-hexan
 2. Organik kurşun
 3. Trikloretilen
 4. Halothan

Soru 21- Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışma yaşamında öncelikli risk grupları arasında sayılmaz?

 1. Ayakkabı üretiminde çalışan 16 yaşındaki çırak
 2. Atatürk Hava Limanında sendika temsilcisi olan 28 yaşındaki yükleme işçisi
 3. Kuru temizleme atölyesinde çalışan 30 yaşındaki kadın
 4. Küçük sanayi sitesinde bir dökümhanede çalışan 55 yaşındaki erkek

Soru  22- Aşağıdaki etmenlerden hangisi çalışan bireyin öncelikli risk grubunda yer almasına doğrudan neden olmaz?

 1. Yaş
 2. Cinsiyet
 3. Çevresel etmenler
 4. Kronik sağlık sorunu varlığı

Soru 23- Güvenlik kültürü ile ilgili aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 1. Çalışma ortamından kaynaklanan risklerin çalışanlar tarafından eşit paylaşımıdır
 2. Yönetimin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taahhüdü gereklidir
 3. Çalışanlarda güvenlik kültürü oluşturulması için temel fizyolojik gereksinimlerinin karşılanmış olması gereklidir
 4. İşyerinin bütün çalışanlarını kapsar

Soru 24- Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri için aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 1. Koruma önceliklidir
 2. Bütün çalışanları kapsar
 3. Tehlikeli işlerde çalışanlara yüksek ücret ödenir
 4. Çalışma ortamı risk faktörlerinin değerlendirilmesi önceliklerdendir

Soru 25- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği sorunları ile ilgili aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 1. Gelişmekte olan ülkelerin aksine gelişmiş ülkelerde bildirilen meslek hastalığı sayıları iş kazalarından fazladır
 2. Türkiye istatistik verileri iş kazaları açısından gelişmekte olan ülkelere , meslek hastalıkları açısından gelişmiş ülkelere benzer özelliktedir
 3. Gelişmekte olan ülkelerde bulaşıcı hastalıklar öncelikli iş sağlığı sorunudur
 4. Gelişmiş ülkelerde psikososyal riskler öncelikli risklerdendir

Soru 26- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi için aşağıdaki yazılanlardan hangisi doğrudur?

 1. Konsey, ulusal iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en üst karar alma organıdır
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında politika oluşturmada tarafların görüşlerinin alınmasını sağlar
 3. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının seçeceği üyelerden oluşur
 4. Konsey başkanı konseye katılan üyeler tarafından seçilir

Soru 27- AB 89/391 EEC sayılı Direktif ile ilgili aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 1. Küçük ve orta ölçekli işyerlerinde alınacak önlemleri belirler
 2. Risk değerlendirmesi önlemlerin alınmasındaki temel yaklaşım olarak tanımlanmıştır
 3. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uyulacak genel kuralları tanımlar
 4. AB 89/391 EEC sayılı Direktif, Uluslararası Çalışma Örgütünün 155 ve 161 sayılı sözleşmeleri ile uyumludur

Soru 28- Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) için yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 1. 1919 yılında kurulmuştur
 2. Birleşmiş Milletlerin bir kurumudur
 3. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından temsil edilir
 4. Uluslararası Çalışma Konferansını üye ülkelerin işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin katıldığı üçlü yapı oluşturur

Soru 29-İş hijyeni için yazılanlardan hangisi doğrudur?

 1. İşyerinde temizli için yapılan çalışmalara denir
 2. Yalnız canlı organizmalardan oluşacak risklerin önlenmesi için yapılan bütün çalışmaları kapsar
 3. Yalnız biyolojik risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır
 4. Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü, kontrolü ve önlenmesi için yapılan işlemleri kapsar

Soru 30- Eşik sınır değer (ESD) için hangisi doğrudur?

 1. Her kimyasal madde için bir ESD vardır
 2. ESD terimi Amerikan Endüstriyel Hijyenistler Konferansı tarafından tanımlanmıştır
 3. İşyerinde koruma programının oluşturulmasında her çalışan için ayrı ayrı ESD hesaplanmalıdır
 4. Belli bir tehlike için yapılan ölçümler ESD’ nin altında ise tüm çalışanların güvende olduğunu düşünürüz.

Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi iş hijyenistinin görevlerinden değildir?

 1. Risk değerlendirmesi yapar
 2. Çalışma ortamı risk faktörlerinin ölçümünü yapar
 3. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını tutar
 4. Risklere yönelik kontrol ve önlem alınması için çalışmalar yapar

Soru 32- Aşağıdakilerden hangisi iş hiyjeni çalışmalarından değildir?

 1. İşyerinde nem ölçümü yapmak
 2. Odyometrik inceleme yapmak
 3. Çalışma ortamından örnek almak
 4. İşyerinden alınan örneğin laboratuvar incelemesini yapmak

Soru 33-  1. Karbondisülfit

2.Karbonmonoksit

3.Arsenik

4.Sigara dumanı

5.Optik radyasyon

Yukarıdakilerden hangileri işyerinden kaynaklı kardiyovasküler hastalıklar için tehlike oluşturur?

 1. 1-2-3-4
 2. 1-2-4
 3. 1-2-3
 4. 1-2-3-4-5

Soru 34- “İş Sağlığı Profesyonelleri için Uluslararası Etik Kurallar” aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?

 1. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 2. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 3. Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH)
 4. Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)

Soru 35- Sıklıkla elle çamaşır yıkama gibi güçlü kombine kavrama ve sıkma hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan, tendon yapısının bozulması ve sinovial kılıfın basısının artması ile parmaklarda ağrı ve şişlik ile karakterize, tenosinovit aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ganglion
 2. Tenisçi dirseği
 3. Raynould sendromu
 4. De Quervain Sendromu

Soru 36- Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF) ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 1. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları tehlikeli maddelerin ve müstahzarların, özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içerir
 2. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının, güncellenmesi durumunda formda güncelleme tarihi ve kaçıncı güncelleme olduğu belirtilmelidir
 3. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ilgili işyerinde çalışan işyeri hekimi tarafından hazırlanır
 4. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Türkçe hazırlanır

Soru 37- Mesleki Deri Kanserleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Polisiklik hidrokarbonlar deri kanseri riskini artırır
 2. Mesleki deri kanserleri tüm deri kanserleri içinde %80 den fazla görülmektedir
 3. Tarım ilaçları ile temas eden, böcek ilacı üretim işinde çalışanların arsenik maruziyeti nedeni ile deri kanseri riski artmaktadır
 4. Tarım, inşaat sektörü gibi dış ortamda çalışanların ultraviyole ışık nedeni ile deri kanseri riski artmaktadır

Soru 38- Profesyonel bir kişinin mesleğinin özgün anlamı ve amacından kopması, hizmet veridği insanlar ile artık gerçekten ilgilenmiyor olması biçiminde tanımlanan ve ana belirtileri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olarak geri çekilme olan durum hangisidir?

 1. Tükenmişlik Sendromu
 2. Anksiyete
 3. Karoshi
 4. Mobbing

Soru 39-Aşağıdakilerden hangisi iş ile ilgili stres kaynakları arasında değildir?

 1. Çalışanların kararlara katılım olanağının olması
 2. Aşırı veya yetersiz iş güce ve zaman baskısı
 3. Fazla mesai ve vardiyalı çalışma sistemi
 4. Tek düze çalışma ve monotonluk

Soru 40- “İşyerinde bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye veya kişilere yönelik olarak, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terör” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gerginlik
 2. Mobbing
 3. Anksiyete
 4. Depresyon

Soru 41- Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarına ait genel özelliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları kemik dokusu, kas dokusu, bağlar, tendonlar, eklemler ve periferik sinirleri ilgilendiren hastalıklardır
 2. Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları organizmanın fonksiyonel ve mekanik olarak taşıyabileceğinden daha fazla yüke maruz kalmasına bağlı olarak ortaya çıkarlar
 3. Bel bölgesine ait patolojiler oldukça nadir görülürler
 4. Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları hastaların yaşam kalitesini düşürür

Soru 42-  Aşağıdaki özelliklerin hangisi “Aralıklı Kontrol Muayeneleri! İçin yanlıştır?

 1. İş sağlığı uygulama ilkelerinden biridir
 2. Amacı, çalışanların sağlık sorunlarını erken dönemde saptayabilmektir
 3. Sağlık sorunlarını erken dönemde saptaması birincil düzeyde koruma anlamında önem taşımaktadır
 4. Aralıklı kontrol muayenelerinde, çalışma koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik değerlendirmeler yanında genel sağlık değerlendirmeleri de yapılabilir.

Soru 43- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde,  çalışma ortamı ve şeklinin diğer nedenlere göre önemli bir faktör olduğu hastalıklar” olarak tanımlanan, hastalık grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Meslek Hastalıkları
 2. Kronik kurşun zehirlenmesi
 3. Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu
 4. İşle İlgili Hastalıklar

Soru 44-İnşaat iş kolunda sık karşılaşılan mesleksel risklere göre uygun olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Asbest maruziyeti olan izolasyon işi yapanlarda, kaynakçılarda ve ağaç işleriyle uğraşanlarda akciğer kanseri ölümleri fazladır
 2. Silikozis, kum püskürtme, tünel yapımı, kaya delme işlemleri, taşlama, zımparalama yapanlarda görülebilir
 3. Gürültüye bağlı işitme kaybı inşaat iş kolunda sık karşılaşılan meslek hastalığı değildir
 4. Çatı ustalarında güneş ve sıcak katrana bağlı sıcak stresi yüksektir

Soru 45-Enfeksiyon riski için aşağıdaki maddelerden hangisi doğrudur?

 1. Etkenin insanda oluşturacağı hastalığın şiddeti patojenite ile tanımlanır
 2. Tüm enfekte kişiler, birer potansiyel enfeksiyon kaynağıdır
 3. Enfeksiyon zincirinin halkaları; etken ve bulaşma yolundan oluşmaktadır
 4. Etkenin sağlam kişiye ulaşabilme ve dokulara yerleşip üreyebilme özelliği virulans ile tanımlanır

Soru 46- Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının klinik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 1. Üst ekstemitede omuz, kol, dirsek ve el; klinik açıdan önemli olan ve fonksiyonel kayıplarla sonuçlanan patolojilerin ortaya çıktığı bölgelerdir
 2. Dirsekte lateral epikondillit (tenisçi dirseği) ve medial epikondilit (golfçü dirseği) sık gelişen problemlerdir
 3. El bilek seviyesinde fleksor tendonlarda gelişen tenosinovit, karpal tünel sendromuna da neden olabilir
 4. Kas iskelet sistemi hastalıklarının çoğunluğu iş gücü ve ekonomik kayıplara neden olmaz

Soru 47- Çalışanları işyerindeki tehlikelerden korumak amacıyla yapılan yönetsel uygulamalar için uygun olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Çalışma süresinin kısaltılması
 2. Tehlikenin fazla olduğu bölümlerde dönüşümlü olarak çalışılması
 3. Tehlikeli madde yerine, tehlikesiz veya az riskli maddenin kullanıma sokulması
 4. Tehlikenin fazla olduğu bölümlerde çalışan sayısının azaltılması

Soru 48- Çalışanları işyerindeki tehlikelerden korumak amacıyla yapılan kaynakta kontrol uygulamaları için uygun olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Havalandırma
 2. Kullanılan miktarı azaltma
 3. Tehlikeli maddeyi kullanmama
 4. Sağlık sorunlarını erken dönemde saptayabilmek için aralıklı kontrol muayeneleri yapma

Soru 49- Çiftçiler, pirinç tarımı yapanlar, madenci, kanalizasyon işçileri, mezbaha işçileri ve hayvanlarla direkt teması olan kişilerin risk altında olduğu, enfekte hayvan veya idrarıyla kontamina gıda, su ve toprakla temas eden kişilerde görülebilen, ciddi olgularda cilt ve mükoz membranlarda kanama, bulantı, sarılık ve hepatorenal yetmezliğe neden olan mesleki enfeksiyon hangisidir?

 1. Leptospirozis
 2. Şarbon
 3. Brucella
 4. Lyme hastalığı

Soru 50- Çalışma ortamında, maruziyetin, sağlık risklerinin değerlendirilmesi ve sağlık izlemi amacıyla biyolojik bir örneğin kimyasal, metabolik veya biyokimyasal etkisinin ölçümüne ne denir?

 1. İşe giriş muayenesi
 2. Ek ve tamamlayıcı muayeneler
 3. İşyerinde sağlığı geliştirme çalışmaları
 4. Biyolojik monitörizasyon
Paylaş:

2 Comments on “Deneme Sınavı – 1 (Mayıs 2021)”

 1. mustafamuratkaracizmeli dedi ki:

  cevapları var mı

  1. Deneme sınavlarının cevap anahtarları yoktur.

Bir Cevap Yazın