Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 13 (Mayıs 2021)

Soru 601- Aşağıdakilerden hangisi kişinin hijyenik etkilenmesinde kişiye yönelik uygulamasından değildir?

 • Eğitim ve öğretim
 • İşçilerin rotasyonu
 • Kişisel dozimetri kullanılması
 • Islak (yaş) yöntem uygulamak. (D) .

Soru 602- İşverenler, Grup 3 ve /veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları uygun bir şekilde tutulur. Tutulan bu kayıtlar kaç yıl süreyle saklanır?

 • 10
 • 15 (D) .
 • 30
 • 40

Soru 603-Aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyette,bu liste ve kayıtlar, bilinen son maruziyetten sonra en az kaç yıl süreyle saklanır?

 1. Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette
 2. Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette
 3. Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette
 4. Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette
 5. Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyete
 • 15
 • 20
 • 30
 • 40. (D) .

Soru 604- Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik riskli işyerlerinden değildir?

 • Gıda Fabrikası
 • Tarım işletmesi
 • Akü fabrikası. (D) .
 • Atık Fabrikası

Soru 605-Doku, salgı, dışkı, solunan hava ya da bunların kombinasyonunda ki madde ya da metabolitlerde görülen ve birtakım hastalıklara neden olan maruziyet ve etkenler hangi gruba girerler?

 • Kimyasal etkenler
 • Biyolojik etkenler. (D) .
 • Psikolojik etkenler
 • Fiziksel etkenler

Soru 606- Biyolojik etken kategorisi kaç tanedir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4. (D) .

Soru 607-Aşağıdakilerden hangisi genel olarak Biyolojik faktörlere bağlı meslek hastalığı sayılmaz?

 • Silikozis. (D) .
 • Brusellozis
 • Tüberküloz
 • Şarbon

Soru 608- Aşağıdaki biyolojik tıbbi laboratuvarlarda alınması gerekli önlemlerden hangisi yanlıştır?

 • Laboratuvarda yeme, içme ve sigara için düz ve temiz bir yer ayrılmalıdır. (D) .
 • Pipetler ağızla kullanılmamalıdır
 • Özeler kullanılmadan önce soğutulmalıdır
 • Santrifüj işlemi iyi havalandırılmış odada yapılmalıdır

Soru 609- 4.grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır?

 • 3 gün
 • 15 gün
 • 20 gün
 • 30 gün. (D) .

Soru 610-Aşağıdaki şıklardan hangisi biyolojik etkene maruziyet risklerinin değerlendirmesinde risk değerlendirmesi yönetmeliğinde belirtilen hususlarla birlikte dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?

 • İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması
 • Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki öneriler
 • Çalışanların yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olmayan dışarıda yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler. (D) .
 • Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler

Soru 611- Biyolojik etkenlere maruziyet risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği için risk oluşturan maruziyetin önlenmesi teknik olarak mümkün olmadığı hallerde,yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle alınması gereken önlemlerden aşağıdakilerden hangisi doğru uygulama değildir?

 • Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda ttulur
 • Biyolojik etkenlerle çalışma özel bir öneme sahip olduğundan çalışanlar risk önleme kültürüne göre her şeyden öncelikli kişisel koruyucu kullanımına önem vereceklerdir. (D) .
 • Biyolojik risk işareti ile birlikte, Güvenlik ve Sağlık işaretleri yönetmeliğinde yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır
 • Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır

Soru 612- Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde işveren aşağıdaki konularda gerekli bilgileri çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu bilgilerden doğru olmayan ifadedir?

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği  hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, ünvanı  ve bu konudaki yeterliliği bilgisinin verilmesi gerekli değildir. (D) .
 • Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler ile ilgili bilgi verilmelidir
 • Çalışma şekli ve yöntemleri de dahil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici tedbirleri ile ilgili bilgi verilmelidir
 • Çalışanların grup 3 veya grup 4 ‘te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının ortadan kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı bilgileri verilmelidir.

Soru 613- işverenin Hijyen ve kişisel korunma önlemleri ile ilgili, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, alması gereken önlemlerden hangisi doğru olmayan önlemlerdendir?

 • Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri için uygun bir yer sağlar. (D) .
 • Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır
 • Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiş bir yerde yuğun olarak muhafaza edilir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir. Koruyucu donanım ve ekipman, kullanımından önce bozuksa tamir edilir veya değiştirilir
 • İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenir.

Soru 614-  İşveren, biyolojik etkenlere maruziyetle ilgili çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarının ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtların hangisini 40 yıl saklamakla yükümlü değildir?

 • Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu  bilinen biyolojik etkenlere maruziyet
 • Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet
 • Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet
 •  3. Ve 4. Grup biyolojik etkenlere maruziyet. (D) .

Soru 615- Koruyucu aşılamanın uygulanmasında doğru olmayan ifade hangisidir?

 • Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır
 • Aşılama, etkin koruma sağlıyorsa, aşılanmanın ve  aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilmeye gerek kalmadan aşılama yapılacaktır. (D) .
 • Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir
 • İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, ilgili her çalışan için bir aşılama belgesi düzenlenecektir

Soru 616- Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre, Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi ve kayıtları herhangi özel bir durum olmaksızın maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır?

 • 10
 • 15. (D) .
 • 20
 • 40

Soru 617- Aşağıdakilerden hangisi strese bağlı insan vücudunda ortaya çıkan fiziksel sorunlardan değildir?

 • Uyku bozuklukları
 • Depresyon
 • Vücut direncindeki artışa bağlı mikrobik hastalıklara dayanıklılık. (D) .
 • Kas iskelet sistemindeki rahatsızlıklar

Soru 618-Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan nedenlerden değildir?

 • Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği
 • Düşük ücret
 • Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması
 • Ekip çalışması. (D) .

Soru 619- Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir?

 • Liyakata uygun yükselme olanağı. (D) .
 • Vardiyalı çalışma
 • Değişmez çalışma saatleri
 • Monoton iş

Soru 620- Aşağıdakilerden hangisi kişisel stres yönetimlerinden biri değildir?

 • Gevşeme
 • Çay, kahve ya da sigara ile konsantrasyonu artırma. (D) .
 • Egzersiz
 • Diyet

Soru 621- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetimlerinden biri değildir?

 • İşçinin işini denetleyebilmesi
 • Çalışanın örgüt içi bilgi akışına katılımı
 • İş güvencesinin ortadan kaldırılması. (D) .
 • Esnek çalışma programıw

Soru 622- Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında psikososyal risk etmenleriyle ilgili olarak yanlıştır?

 • Mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır
 • Görev içeriğini yeniden tanımlamak, işyerindeki psikososyal risk etmenlerine karşı “birincil koruma” önlemidir
 • Mobbing’in belirleyici özellikleri: Kasıtlı olarak yapılması, sistematik olarak tekrarlanması ve uzun bir zamandan beri (en azından altı ay) devam ediyor olmasıdır
 • İşyerinde kurulan danışmanlık ve destek birimleri, işçinin işyerine olan bağını zayıflatmaktadır. (D) .

Soru 623-Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında psikososyal risk etmenleriyle ilgili olarak yanlıştır?

 • Rol belirsizliği: Çalışanın işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar
 • Rol Yetersizliği: Örgütün çalışanın yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar ve iş doyumunu azaltır, gerilimi artırır
 • Karar verme sürecinde katılımın artmasından stresi ve fiziksel çöküşü ve iş doyumsuzluğunu artırdığı gösterilmiştir. (D) .
 • Özellikle liyakat sisteminin gerçekleştirilemediği, kayırmacılığın olduğu iş yerlerinde yetersiz kariyer, abartılı kariyer hem çalışanın kendisi hem de diğer çalışanlar için stres nedenidir

Soru 324-Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal tehlikeli boyutlarından biridir?

 • Toplumsal ve çevre koşulları. (D) .
 • Titreşim
 • Yaralanma
 • Maddi hasar

Soru 625- Aşağıdakilerden hangisi stresin mühendislik yaklaşımlarından biri değildir?

 • Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür
 • Stres kişide olan değil, kişiye olandır
 • Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir
 • Disiplinsiz hareketler. (D) .

Soru 626- İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini karşılama düzeyi, streste hangi etkileşme kuramında yer alır?

 • İstem ve denetim modeli
 • Kişi-çevre uygunluğu kuramı. (D) .
 • Değer biçme kuramı
 • Başa çıkma kuramı

Soru 627- Aşağıdakilerden hangisi stres reaksiyonları arasında yer almaz

 • Akıl sağlığı
 • Vücuttaki yalan mekanizması. (D) .
 • Fiziksel Sonuçlar
 • Davranışsal sonuçlar

Soru 628- Stres reaksiyonlarından olan kalp-dolaşım sistemi bozukluklarının sebepleri  arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Sigara ve içki içme
 • Kötü beslenme
 • Spor yapmama
 • Yalan söyleme. (D) .

Soru 629-  Aşağıdaki maddelerin hangileri davranış bozukluğuna neden olmaktadır?

 • Meyve
 • Yemek yemek
 • Uyuşturucu kullanmak. (D) .
 • KKD Kullanılmaması

Soru 630- İş hayatında depresyona aşağıdaki olaylardan hangisi neden olur?

 • İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi. (D) .
 • İşte sorumluluk almak
 • İşi disiplinli yapmak
 • Yanlış yapmak

Soru 631- Aşağıda belirtilenlerden hangileri yapılmayan ya da eksik yapılan ergonomik düzenlemeler nedeni ile olan rahatsızlıklardandır?

I-Bayan hizmetlilerin dizlerindeki rahatsızlıklar

II-Çöp toplayanların omuzlarındaki rahatsızlıklar

III-Yazarların el krampları

IV-Bulaşık yıkayan kadınların başparmaklarında oluşan rahatsızlıklar

 • II, III
 • I,II,III,IV. (D) .
 • I,IV
 • I,II,III

Soru 632-Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin amaçlarından biri değildir?

 • Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak
 • Verimliliği artırmak
 • İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak
 • Çalışanların moral ve motivasyonunu azaltmak. (D) .

Soru 633- Bel üst gövde  Ağırlığı 50 kg. olan bir kişi öne doğru eğilip 5. Kg. bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?

 • 5 kg
 • 55 kg
 • 550 kg. (D) .
 • 250 kg

Soru 634-Hangi seçenekte verilen bilgi ergonomi tanımı için doğru değildir?

 • İşin insana göre tasarlanmasıdır
 • Ergonomi sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/ mühendislik disiplinidir
 • İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir. (D) .
 • Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliklerinin sınırlarını ve diğer özelliklerini içen bilgi bütünüdür

Soru 635-  Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir?

 • Böbrekler
 • Kalp
 • Beyin
 • Kas ve eklemler. (D) .

Soru 636- Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir?

 • Vücudumuzu dinç ve zinde tutmak için spor yapmak. (D) .
 • Aşırı tekrarlı hareketler
 • Yüksekliği bele kadar olan yükleri taşımak
 • Belden eğilerek iş yapmak

Soru 637- Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür?

 • Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak
 • Belden eğilerek bobin veya malzeme almak
 • Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak
 • Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak. (D) .

Soru 638- Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur?

 • Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek
 • El arabalarını iterek taşımak. (D) .
 • Belden yükle birlikte dönüş yapmak
 • Kaldıramayacağınız kadar ağır yükleri taşımak

Soru 639- Üst beden zorlanmalarında hangi faktörün etkisi yoktur?

 • Gece çalışmak. (D) .
 • Uygulanan güç
 • Tekrar sayısı
 • Duruş

Soru 640-  Toplumun riskler konusunda bilgilendirilmesi, yapılacak sağlık eğitimi ve etkin bir iletişimle sosyal kabul edilebilirliğin sağlanması, maruziyet yaşının yükseltilmesi, gençlerin problem çözme, mücadele etme becerilerinin geliştirilmesi gibi faaliyetlerin tümü ne olarak adlandırılmaktadır?

 • Birincil koruma. (D) .
 • İkincil Koruma
 • Üçüncül koruma
 • Periyodik Koruma

Soru 641- Aşağıdakilerden hangisi kaynakta kontrol yöntemlerinden biri değildir?

 • Tehlikeli maddeyi kullanmama
 • Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanma
 • Yerel olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması. (D) .
 • Tehlikeli madde yerine daha az tehlikeli olan başka bir madde kullanılabiliyorsa onun kullanılması

Soru 642-Aşağıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatının karakteristiklerinden değildir?

 • Kolayca devreden çıkarılabilmeli. (D) .
 • İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı
 • Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı
 • Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli

Soru 643-

I-İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi vermek

II-Talimat vermek

III- Tehlikelere karşı uyarmak

Yukarıda sıralananlardan hangileri, sağlık ve güvenlik işaretlerinin amaçları arasında yer alır?

 • Yalnız III
 • I- II
 • II- III
 • I-II-III. (D) .

Soru 644-Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında aranan özelliklerden biri değildir?

 • Amaca uygun olması
 • Üretimin kalitesini bozmaması
 • Üretimi aksatmaması
 • İşçinin operasyon noktasına ulaşmasını engellememesi. (D) .

Soru 645-Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanım seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. (D) .
 • Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır
 • Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır
 • Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır

Soru 646- Aşağıdakilerden hangisi , makine koruyucularında bulunması gerekli özelliklerden değildir?

 • Metal ya da benzeri malzemeden yapılacaktır. (D) .
 • Kullanımı kolay olacaktır
 • Makine ile ilgisi olmamakla birlikte makine çevresinde bulunanların da hareketli kısımlarla temasını önleyecektir.
 • Makineden toz ve gaz çıkışını da önleyecektir

Soru 647- Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa, iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir?

 • Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır
 • Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı, güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren ve kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır
 • Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır
 • Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir. (D) .

Soru 648-Bir makineni üzerindeki “CE” işaretlemesi aşağıdakilerden hangisinin anlamına gelmez?

 • Bu işareti taşıyan makine, Avrupa Birliği pazarlarında satılabilir, alınabilir
 • Bu işareti taşıyan makine, Avrupa Birliği direktiflerinden birinin veya birkaçınınkapsamındaki şartları sağlamaktadır
 • Bu işareti taşıyan makinenin, Avrupa Birliği direktiflerine göre sahip olması gereken asgari  şartları sağlamaktadır
 • Bu işaret bir ürünün sağlaması gereken kalite ve garanti şartları hususunda AB ülkeleri arasındaki hukuken bağlayıcı haberleşme, yazışma ve belgelerin mevcut olduğunu gösterir. . (D) .

Soru 649- İş sağlığı ve güvenliğinde, planlanan korunma politikalarının başarılı olması ve devamlılığının sağlanması için aşağıdakilerden hangisi en önemli şarttır?

 • Planlamaların bölüm müdürleri tarafından yapılması
 • Planlamalara çalışanların da katılımının sağlanması. (D) .
 • Doğru kişisel koruyucu donanımların seçilmesi
 • Acil durum önlemlerinin planlanmış olması

Soru 650- Aşağıdakilerden hangisi mesleki amaçla kullanılan ve basit yapıda olmayan kişisel koruyucu donanımdır?

 • Güneş gözlüğü
 • Baret. (D) .
 • Yağmurluk
 • Bahçıvan eldiveni
Paylaş:

Bir Cevap Yazın