Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 16 (Mayıs 2021)

Soru 751- Aşağıdakilerden hangisi mesleki solunum sistemi rahatsızlığına neden olan gazla ile ilgili doğru ifadedir?

 • Suda çözünen gazlar alt solunum yolları düzeyinde etki oluştururlar(D) .
 • Suda çözünmeyen gazlar üst solunum yolları düzeyinde etki oluştururlar
 • Suda çözünen gazlar alveoller düzeyinde etki oluştururlar
 • Suda çözünmeyen gazlar solunum yollarında herhangi bir etki oluşturmazlar

Soru 752- Aşağıda partikül büyüklüğü belirtilen tozlardan hangisi, mesleki solunum sistemi hastalıkları açısından en büyük risk grubunu oluşturur?

 • Partikül büyüklüğü  0,5- 10 mikrona  kadar olan tozlar(D) .
 • Partikül büyüklüğü 50- 10 mikron arasında olan tozlar
 • Partikül büyüklüğü 3-10 mikron arasında olan tozlar
 • Partikül büyüklüğü 100 mikrondan büyük olan tozlar

Soru 753- Bissinozis hastalığının klinik sınıflaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Grade 0; herhangi bir semptomun bulunmadığı evreyi tanımlar(D) .
 • Grade 3; her ilk çalışma gününde göğüste sıkışmanın olduğu evreyi tanımlar
 • Grade 2; tüm çalışma günlerinde göğüste sıkışmanın bulunduğu evreyi tanımlar
 • Grade 1; bazı ilk çalışma günleri göğüste sıkışma ve/veya öksürüğün bulunduğu evreyi tanımlar

Soru 754- Aşağıdakilerden hangisi kömür işçisi pnömokonyozu için doğru  ifadedir?

 • İlk radyolojik değişiklikler çoğunlukla, 1,5 – 3.0  milimetre çapındaki düzensiz “s” ve “t” opasitelerdir(D) .
 • İlk radyolojik değişiklikler çoğunlukla  3,0 milimetre çapından büyük düzensiz “p” ve “q” opasitelerdir
 • İlk radyolojik değişiklikler çoğunlukla, 1,5 milimetre çapından küçük yuvarlak “s” ve “t” opasitelerdir
 • İlk radyolojik değişiklikler çoğuklukla  1,3 – 3,0 milimetre çapındaki yuvarlak “s” ve “t” opasitelerdir

Soru 755- Aşağıdakilerden hangisi, düzensiz parankimal küçük opasiteler için doğru ifadedir?

 • Büyüklüğü 0- 1,5 milimetre arasında olan opasiteler “U” sembolüyle gösterilir(D) .
 • Büyüklüğü  1,5 – 3 milimetre arasında olan opasiteler “q” sembolüyle gösterilir
 • Büyüklüğü 3- 10 milimetre arasında olan opasiteler “r” sembolüyle gösterilir
 • Büyüklüğü 0- 1,5 milimetre arasında olan opasiteler “T” sembolüyle gösterilir

Soru 756- Aşağıdakilerden hangisi asbestosa bağlı olarak solunum sisteminde gelişen bir patoloji değildir?

 • Toksik inhalasyon sendromu(D) .
 • Roundede atelektazi
 • Pulmoner fibrozis
 • Mezotelyoma

Soru 757- Aşağıdakilerden hangisi silikozis hastalığının gelişiminde önemli etkenlerden biri değildir?

 • Maruz kalan kişinin cinsiyeti(D) .
 • Silikat tozlarına maruziyetin süresi
 • Silikat tozlarına maruziyetin yoğunluğu
 • İlave akciğer hastalığının bulunması

Soru 758- Aşağıdakilerden hangisi bir pnömokonyoz hastalığı değildir?

 • Silikozis
 • Asbestozis
 • Berilyum hastalığı(D) .
 • Kömür işçisi pnömokonyozu

Soru 759- Aşağıdakilerden hangisi, ister katı isterse gaz olsun, mesleki solunum sistemi rahatsızlıklarına neden olan etkenlerin kronik etkilerinden değildir?

 • Bronşial astım(D) .
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 • Pnömokonyozlar
 • Fibrozisler

Soru 760- Aşağıdakilerden hangisi toksik inhalanlar sonucunda meydana gelen mesleki akciğer hastalıklarından  değildir?

 • Berilyozis
 • Fume fever(D) .
 • Bronşiolitis obliterans
 • Bronşial astma

Soru 761- Bisinozis düşünülen bir hastada her ilk çalışma gününde göğüste sıkışma varsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Grade 3 bisinozis
 • Grade 0 bisinozis
 • Grade ½ Bisinosis
 • Grade 1 bisinosis(D) .

Soru 762- Pnömokonyoz yapan tozlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Burun konhaları, nazofarenks, orofarenks, trakea, bronşlar ve bronşiollerde tutulan toz parçacıkları,  hastalığın oluşması açısından önemli bir etmendir
 • Büyüklüğü 20 mikrondan fazla olan toz parçacıkları, hastalığın oluşması açısından en önemli etkendir
 • Büyüklüğü 5- 10 mikron arasında olan toz parçacıkları, hasatlığın oluşması açısından en önemli etkendir
 • Büyüklüğü 5 mikrondan az olan toz parçacıkları, hastalığın oluşması açısından en önemli etkendir(D) .

Soru 763-Asbestoz hastalığına neden olan asbest tozlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Çapı 3 mikrondan az, uzunluğu en az çapın üç katı olan asbest toz parçacıkları hastalığın oluşması açısından en önemli etmendir(D) .
 • Çapı 6- 10 mikron arasında, uzunluğu en az çapın 3 katı olan  asbest toz parçacıkları hastalığın oluşması  açısından en önemli etmendir
 • Çapı 3 mikrondan büyük uzunluğu en çok çap kadar olan asbest toz parçacıkları hastalığın oluşması açısından en önemli etmendir
 • Çapı 3- 6 mikron arasında uzunluğu en az çapın üç katı olan asbest toz parçacıkları hastalığın oluşması açısından en önemli etmendir

Soru 764- Aşağıdakilerden hangisi toksik inhalanlar sonucunda meydana gelen mesleki akciğer hastalıklarındandır?

 • Beriyozis(D) .
 • Fume fever
 • Bronşiolitis
 • Akut respiratuar distres sendromu (ARDS)

Soru 765-  Bir işyerinde işitmenin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasının mecburi olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 yıllık bir çalışma süresi boyunca maruz kalınan zaman ağırlıklı gürültü düzeyi 85 dB veya daha üzerinde ise
 • 8 saatlik bir çalışma periyodu boyunca maruz kalınan anlık gürültü düzeyi 85 dB veya daha üzerinde ise
 • 1 saatlik bir çalışma periyodu boyunca maruz kalınan zaman ağırlıklı gürültü düzeyi 85 dB veya daha üzerinde ise
 • 8 saatlik bir çalışma periyodu boyunca maruz kalınan zaman ağırlıklı düzeyi 85 dB veya daha üzerinde ise(D) .

Soru 766- Aşağıdakilerden hangisi kronik slikozis için doğrudur?

 • Maruziyet başlangıcından tanısına kadar geçen süre 10- 30 yıl arasında değişir(D) .
 • Maruziyet başlangıcından hastalık tanısına kadar geçen süre 7- 10 yıl arasında değişitr
 • İlk maruziyeten 7 ay sonra bile gelişebildiği gösterilmiştir
 • Akciğer grafisinde bazallerde diffüz alveoler dolma defekti görülür

Soru 767- Aşağıdakilerden hangisi akut slikozis için doğrudur?

 • Yaşam süresi semptomlar ortaya çıktıktan sonra ortalama iki yıl veya daha azdır(D) .
 • Akciğer grafisinde daha çok üst zonlarda yerleşme eğilimi
 • Başlangıç döneminde asemptomatiktir veya sigara içenlerde sadece kronik bronşit bulguları olabilir
 • Akciğer oskültasyonunda nadir raller duyulabilir ve korpulmonale asla gelişmez

Soru 768- Bissinozis hastalığından fonksiyonel etkilenimi belirlemek için vardiya öncesi ve sonrası yapılan FEV1 testi değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Vardiya öncesinde ve sonrasında yapılan FEV1 testinde %10- 20 arasında kayıp varsa, hafif etkilenim söz konusudur
 • Vardiya öncesi ve sonrasında yapılan FEV1 testinde 55-10 arasında kayıp varsa ağır etkilenim söz konusudur
 • Vardiya öncesi ve sonrasında yapılan FEV1 testinde %5 ten daha düşük bir kayıp varsa, etkilenim söz konusu değildir(D) .
 • Vardiya öncesi ve sonrasında yapılan FEV1 testinde 520 den fazla bir kayıp varsa orta etkilenim söz konusudur

Soru 769- Aşağıdakilerden hangisinde yer alan etkenlerin, tamamı kanserojendir

 • Benzen-krom-cıva
 • Asbest-vinil klorür- amonyak
 • Arsenik- demir tozu- kadmiyum
 • BEnzidin- iyonizan radyasyon- nikel(D) .

Soru 770- Pnömokonyoz konusu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Toz maskesi kullanımı en etkili koruma yöntemi değildir(D) .
 • Delme ve patlatma işlemleri sırasında ıslak yöntem kullanılması yararlıdır
 • Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için en kısa süre 5 yıl olarak belirlenmiştir
 • Hastalık sigara içenlerde daha fazla görülür

Soru 771- Aşağıdakilerden hangisi, mesleki maruziyet sonucunda ortaya çıkan KOAH ile sigara kullanımı arasındaki ilişkiye dair yanlış bir bilgidir?

 • Sigara içmeyen ancak herhangi bir mesleki maruziyete uğrayan birinde FEV1 kapasitesinden yaklaşık 50 ml. Lik yıllık bir kayıp olur
 • Sigara içen ancak herhangi bir mesleki maruziyetin söz konusu olmadığı birinde FEV1 kapasitesinde yaklaşık 80 ml. Lik yıllık bir kayıp olur
 • Sigara içen ve herhangi bir mesleki maruziyete uğrayan birinde FEV1 kapasitesinde yaklaşık 160 ml lik yıllık bir kayıp olur
 • Sigara içmeyen ve herhangi bir mesleki maruziyetin söz konusu olmadığı bir durumda yıllık FEV1 kapasitesinde herhangi bir kayıp olmaz(D) .

Soru 772- Bisinozis düşünülen bir hastada vardiya öncesi ve sonrası FEV1 değişikliği %10- 20  altındaysa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bu hastada solunum fonksiyonu etkilenmemiştir
 • Bu hastada solunum fonksiyonu orta düzeyde etkilenmiştir(D) .
 • Bu hastada solunum fonksiyonu ağır etkilenmiştir
 • Bu hastada solunum yetmezliği düzeyinde etkilenim söz konusudur

Soru 773- Bisinozis düşünülen bir hastada vardiya öncesi ve sonrası FEV1 değişikliği %5 in altındaysa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bu hastada solunum fonksiyonu hafif etkilenmiştir
 • Bu hastada solunum fonksiyonu orta düzeyde etkilenmiştir
 • Bu hastada solunum fonksiyonu etkilenmemiştir(D) .
 • Bu hastada solunum yetmezliği düzeyinde etkilenim söz konusudur

Soru 774-Aşağıdakilerden hangisi kömür işçisi prömokonyozunun fonksiyonel etkilerinde değildir?

 • Küçük hava yollarında hipoenflasyon(D) .
 • Hava yollarında distorsiyon ve küçük hava yollarında dilatasyon
 • Bronşial ve alveol seviyesindeki elastik doku destruksiyonu
 • Havayolu rezistansında artış

Soru 775- Aşağıdakilerden hangisi akut silikozis için doğrudur?

 • Akciğer grafisinde daha çok üst zonlarda yerleşme eğilimi
 • Başlangıç döneminde asemptomatiktir veya sigara içenlerde sadece kronik bronşit bulguları olabilir
 • Yaşam süresi semptomlar ortaya çıktıktan sonra ortalama iki yıl veya daha azdır(D) .
 • Silikozisin en çok görülen ve en yavaş ilerleyen formudur

Soru 776- Aşağıdakilerden hangisi kronik klasik silikozis için doğrudur?

 • Maruziyetin başlangıcından hastalık tanısına kadar geçen süre 10- 30 yıl arasında değişir(D) .
 • Maruziyetin başlangıcından hastalık tanısına kadar geçen süre 7-10 yıl arasında değişir
 • İlk maruziyetten 7 ay sonra bile gelişebildiği gösterilmiştir
 • Akciğer oskültasyonunda yaygın raller vardır

Soru 777- Aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisi asbest maruziyeti için tipik değildir?

 • Plevra effüzyon
 • Akciğer fibrozisi
 • Plevral kalınlaşma
 • Akciğer üstsegmenlerinde opasiteler(D) .

Soru 778-Pnömokonyozun radyolojik değerlendirilmesinde filmdeki irregüler opasitelerden  3-10 mm boyutunda  olan opasiteler hangi sembol ile belirtilir?

 •  “r” opasite
 •  “s” opasite
 •  “ u” opasite(D) .
 • “ t” opasite

Soru 779-  Toza bağlı akciğer hastalıklarının oluşu bakımından en riskli toz büyüklüğü hangisidir?

 • 1 mikrondan küçük olanlar
 •  1-5 mikron büyüklüğünde olanlar(D) .
 • 10- 15 mikron büyüklüğünde olanlar
 • 20- 25 mikron büyüklüğünde olanlar

Soru 780- Silikozis meydana gelmesi ile ilgili yönetmelikte en kısa süre ne kadar olarak belirtilmektedir?

 • 1 yıl
 • 3 yıl(D) .
 • 5 yıl
 • 7 yıl

Soru 781- Silikozisin önlenmesi bakımında aşağıdaki yöntemlerden koruyucu gücü en düşük olan hangisidir?

 • Etkili- boşaltıcı (vakum) havalandırma  sistemi kurmak
 • Toz maskesi kullanmak
 • Islak yöntem kullanmak
 • Yılda bir akciğer filmi çekmek(D) .

Soru 782- Pnömokonyoz meydana gelmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • Kişinin cinsiyeti(D) .
 • Tozun büyüklüğü
 • Kişinin genetik özelliği
 • Kişinin sigara içiyor olması

Soru 783- Pazartesi sabahları işe başladıktan birkaç saat sonra akut olarak nefes darlığı hisseden bir kişinin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Kömür madencisi
 • Akümülatör tamircisi
 • Pamuklu dokuma işçisi(D) .
 • Fren balatası yapımı ve tamiri

Soru 784- Pnömokonyoz olgularında evrelendirme aşağıdaki yöntemlerden hangisi esas alınarak yapılır?

 • Solunum fonksiyon testi
 • Radyolojik muayene(D) .
 • Muayene bulguları
 • Bronkoskopi

Soru 785-Toza bağlı akciğer hastalıkları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Silikozisteki opasiteler, yuvarlak opasitelerdir
 • Asbestozis olgularında fibrozis olgularında fibrotik görüntüler daha çok bazal segmentlerde olur
 • Pazartesi sabahları işe başladıktan kısa süre sonra meydana gelen nefes darlığı bizinosis için tipiktir
 • Akciğer hastalığı meydana gelmesi bakımından 10- 20 mikron büyüklüğündeki tozlar en tehlikeli olanlardır(D) .

Soru 786- Toz nedeniyle meydana gelen akciğer hastalıklarından korunma bakımından en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Havalandırma sistemi kurulması(D) .
 • Bütün işçilere uygun maske sağlanması
 • Tozdan korunma bakımından işçilerin eğitilmesi
 • Aralıklarla akciğer grafisi çekilerek periyodik muayene yapılması

Soru 787- Fibrojenik potansiyeli en fazla olan toz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kömür
 • Demir
 • Silis(D) .
 • Asbest

Soru 788- Pnömokonyoz kavramı bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Akciğerlerde toz depolanması
 • Akciğerlerde bağ dokusu reaksiyonu vardır
 • Fibrojenik potansiyeli yüksek tozlar daha fazla riskli olur
 • Toz maruziyeti kesilince hastalık tablosunda düzelme meydana gelir(D) .

Soru 789- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Pnömokonyoz tanı şeması “ gereğince tozlu ortamda çalışanların anamnezi alınır, PA akciğer grafisi çekilir ve solunum fonksiyon testi yapılır. Elde edilen bulgulara göre iş yeri hekiminin nasıl karar vereceği bu tanı şemasında açıklanmıştır?

 • Sadece PA akciğer grafisinde patoloji varsa meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir
 • Solunum fonksiyon testi normal ancak PA akciğer grafisinde patoloji varsa ve semptom varsa ileri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan bir hastaneye sevk edilir(D) .
 • PA akciğer grafisinde patoloji tek başına anlamsızdır. Ancak solunum fonksiyon testi de bozuksa bir  anlam taşır ve ileri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan bir hastaneye sevk edilir
 • Solunum fonksiyon testi tek başına anlamsızdır. Beraberinde semptom yoksa endişe etmemeli ancak periyodik iş takibine devam edilmelidir

Soru  790- Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyozların tanısında en yararlı laboratuvar incelemesidir?

 • Radyografi(D) .
 • Kan Biyokimyası
 • Ultrason
 • EKG

Soru 791- Mesleki solunum sistemi hastalığı etkenleri arasında aşağıdaki etkenlerden hangisi inorganik değildir?

 • Silis tozu
 • Kömür tozu
 • Baryum tozu
 • Pamuk tozu(D) .

Soru 792- Aşağıdaki etkenlerden hangisi pnömokonyoza yol açma bakımından en yüksek potansiyele sahiptir?

 • Silis tozu(D) .
 • Kömür tozu
 • Asbest tozu
 • Demir tozu

Soru 793- Aşağıdaki mesleksel akciğer hastalıklarından hangisi organik toz maruziyetine bağlı değildir?

 • Bisinozis
 • Çiftçi akciğeri (farmer’s lung)
 • Silo soldurucuları hastalığı (silo filer’s disease) (D) .
 • Kuş besleyenlerin hastalığı (bird fancier’s lung)

Soru 794- Toz nedeniyle meydana gelen solunum sistemi hastalıkları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Pazartesi sabahları iş yerine geldikten  bir süre sonra başlayan nefes darlığı bizinozis için tipiktir
 • Hastalık meydana gelmesi bakımından büyüklüğü 10- 20 mikron arasındaki tozlar önemlidir(D) .
 • Silise bağlı pnömokonyozdaki opasiteler yuvarlak opasite türündedir
 • Asbestin neden olduğu fibrozis bazal seğmenlerde olur

Soru 795- Bir dökümhane işçisinde iş gününün sonuna doğru veya akşamında anjina şikayetleri ortaya çıkarsa iş yerindeki hangi maddenin maruziyeti düşünülmelidir?

 • Antimon
 • Bor
 • Karbonmonoksit(D) .
 • Karbondioksit

Soru 796- Selenyumun diyetle eksik alınması konusunda görülen kalp damar hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mitral stenoz
 • Anjinal aritmi
 • QT aralığında uzama
 • Kardiyomiyopati(D) .

Soru 797- Hipertansiyonlu hastalarda en sıklıkla birlikte bulunan risk faktörü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Obezite
 • Hiperkolesterolemi
 • Sigara içimi
 • Sedanter  yaşam(D) .

Soru 798- Hipertansiyonlu kişilerde aşağıdakilerden hangisinin bulunma prevalansı en düşüktür?

 • Obesite
 • Artmış HDL-C(D) .
 • Hiperinsülinemi
 • Diabetes mellitus

Soru 799- Kan karboksihemoglobin düzeyi yüksekliği, çalışılan ortam havasında hangi maddenin yüksek olduğunu düşündürmelidir?

 • Karbonmonoksit(D) .
 • Antimon
 • Arsin
 • Arsenik

Soru 800-  Bir kalp-damar hastasının muayenesinde polinöropati saptanırsa iş yeri ortamı ve ev ortamında hangi madde ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorulmalıdır?

 • Selenyum
 • Borik asit
 • Karbondisülfür(D) .
 • Solvent
Paylaş:

4 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 16 (Mayıs 2021)”

 1. feyza dedi ki:

  778 de 3-10 olmalı

  1. Düzelttim, Teşekkürler

 2. mustafa demir dedi ki:

  754 ve 755 opasiteler-boyut-sembollerde yanlışlık var galiba. sırayla yuvarlak opasiteler p-q-r ve düzensizlerse s-t-u şeklinde sıralandığında boyutlar 1,5 mmden küçük-1,5-3,0 mm ve 3-10 mm.
  bu bilgi ışığında şıklarda doğru yok gibi.
  kaynak: pnömokonyoz ILO sınıflama sistemi, Dr Ahmet U. Demir, http://www.hisam.hacettepe.edu.tr

  1. Bazı soruların yanlış şıkları olabilir, her güncellemede onları bulup düzelteceğiz. Teşekkürler

Bir Cevap Yazın