Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 18 (Mayıs 2021)

Soru 851- Aşağıdakilerden hangisi antimonun üreme işlevi üzerindeki etkilerinde değildir?

 • Teratojen etkisi.(D).
 • Sterilite
 • Fetal hasar
 • Sakat doğum

Soru 852- Aşağıdakilerden hangisi üreme işlevi üzerinde sorun oluşturan kimyasallardan değildir?

 • Vinil klorür.(D).
 • Herbisit ve pestisitler
 • Kauçuk kimyasallar
 • Sıvı narkoz ve ilaçlar

Soru 853- Aşağıdakilerden hangisi, mesleki bulaşıcı hastalıklardan ikincil koruma önlemlerinden biri değildir?

 • Erken tanı
 • Sağlık taramaları
 • Etkin tedavi
 • Kişisel koruyucu donanımlar.(D).

Soru 854- Hasta olan sığır, koyun, keçi gibi hayvanların sütleri, diğer atık ve salgınlarına doğrudan temas yoluyla bulaşan mesleki bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lepra
 • Kuduz
 • Brusellozis.(D).
 • Şarbon

Soru 855-Kedilerin dışkılarında bulunan parazit yumurtalarından bulaşan mesleki bulaşıcı  hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şarbon
 • Tetanoz
 • Lepra.(D).
 • Tularemi

Soru 856- İnsanda akciğerlerde ödem, deride püstül, iç organlarda kanama şeklinde görülen mesleki bulaşıcı hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şarbon.(D).
 • Tetanoz
 • Lepra
 • Tularemi

Soru 857-Aşağıdaki iş kollarından hangisinde çalışanlar, Brusella yönünden risk grubunda değildir?

 • Balıkçılar.(D).
 • Veterinerler
 • Mezbaha işçileri
 • Süt ürünü endüstrisinde işçiler

Soru 858- Aşağıdakilerden hangisi AIDS için doğru bir ifade değildir?

 • İnsanlardaki bağışıklık yetersizliği virüsüdür
 • Çok yüksek ölüm riskinden tam koruma için aşılanma yeterlidir.(D).
 • Virüs özellikle hücresel savunma sistemini etkileyerek enfeksiyonlara yol açar
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara karşı alınan önlemler çerçevesinde korunma sağlanır

Soru 859- Mesleki bulaşıcı hastalıklardan şarbon  ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • Endüstriyel kaynaklı şarbon, hayvansal ürünlerin işlendiği sanayi bölgelerinde yaygındır, sporlarla bulaşmış yün, post , kıl gibi hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında cilt teması ile cilt şarbonu daha önemli olarak da sporların solunumla alınması sonucu akciğer şarbonu şeklinde görülür
 • Şarbon enfeksiyonunun insanlarda sporların organizmaya giriş bölgesine göre cilt ve akciğer şarbonu olmak üzere iki klinik formu vardır.(D).
 • Şarbon, enfekte hayvanlarla ya da kontamine hayvan ürünleri ile temas sonucu insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır
 • Hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar, veterinerler ve mezbaha çalışanları risk grubunu oluştururlar.

Soru 860- Ankilostomiasis hastalığı için yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3 ay.(D).
 • 3 yıl
 • 6 ay
 • 6 yıl

Soru 861- Aşağıdakilerden hangisi , bir işte mesleki bulaşıcı hastalık varlığını gösteren en önemli bulgudur?

 • İşçilerde şikayetlerin olması
 • İşçilerin sık sık solunum yolları hastalıklarına yakalanması
 • Enfeksiyonun laboratuvar bulgusuyla kanıtlanması.(D).
 • İşçilerin işe devamsızlıklarının artması

Soru 862- Aşağıdakilerden hangisi, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklardan biri değildir?

 • Bruselloz
 • Tetanoz
 • Viral hepatit.(D).
 • Şarbon

Soru 863- Bir bulaşıcı hastalığın azami kuluçka süresi, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

 • Müsaade edilen azami konsantrasyon
 • Yükümlülük süresi.(D).
 • Maruziyet süresi
 • Eşik sınır değer süresi

Soru 864- Aşağıdakilerden hangisi, mesleki bulaşıcı hastalıklardan birincil koruma önlemlerinden biri değildir?

 • Etkenin ortaya çıkışını engellemek
 • Etkeni yok etmek/ dönüştürmek
 • Erken tanı.(D).
 • Aşılama

Soru 865- Çiftçilerde en çok görülen mesleki bulaşıcı hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tularemi
 • Histoplazmozis.(D).
 • Parazit hastalıkları
 • Sporptrikozis

Soru 866- Aşağıdakilerden hangisi bir mesleki bulaşıcı hastalık olan salmonellozis ile ilgili olarak doğru değildir?

 • Kuluçka süresi 6 saatten 72 saate kadar uzayabilir (ortalama 18 saat)
 • Korunma için yapılabilecek başlıca uygulama riskli personelin aşılanmasıdır.(D).
 • Rezervuarı domuz, küçükbaş, kümes ve ev hayvanları olabilir
 • Salmonellozis  etkeni S.Typhimurium, S.Newport ve S. Enteritidis gibi salmonella türü bakterilerdir

Soru 867- Meslek hastalıkları sınıflandırması göz önüne alındığında; “Salmonella enfeksiyonları” hangi grupta yer alan enfeksiyonlardan biridir

 • A grubu
 • B grubu
 • C grubu
 • D grubu.(D).

Soru 868- Bir iğne batması sonucunda sağlık çalışanlarında hangi hastalığın bulaşma riski en fazladır?

 • Hepatit C
 • Hepatit B.(D).
 • AIDS
 • Hepatit A

Soru 869- Aşağıdakilerden hangisi , tropik mesleki bulaşıcı hastalık grubunda değildir?

 • Lepra
 • Lekeli humma
 • Riketsiyöz
 • Necotiriazis.(D).

Soru 870-Tüberküloz için yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 •  1 ay
 • 6 ay
 • 1 yıl.(D).
 • 2 yıl

Soru 871- Tünel ve yeraltı maden işçileri çalışanları hangi hastalık yönünden yüksek risk altındadır?

 • Necatoriazis.(D).
 • Hepatit B
 • Sarı humma
 • Lepra

Soru  872-Mesleki bulaşıcı hastalıklar, sınıflandırmada hangi grupta yer almaktadır?

 • A grubu
 • E grubu
 • D grubu.(D).
 • C grubu

Soru 873-  Sağlık çalışanları içinde, mesleki bulaşıcı hastalıklar yönünden en riskli meslek grubu hangisidir?

 • Doktor
 • Hemşire (D)
 • Hasta bakıcı
 • Mutfak personeli

Soru 874- Mesleki bulaşıcı hastalıklardan hangisi, konakçıya yönelik koruyucu önlemlerden biridir?

 • Kemoprofilaksi.(D).
 • Hasta tarama-bulma çalışmaları
 • Erken tanı koyma
 • Vakaların izolasyonu ve tanının konması

Soru 875- Kuduz şüphelinin, derin olan ve boyun bölgesi ısırıklarında, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

 • Aşı + kuduz anti serumu.(D).
 • Aşı
 • Aşı + pansuman
 • Aşı + antibiyotik profilaksisi

Soru 876- Değişik maddelerle olan etkilenimler sonucu oluşan hastalıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bissinozis: Özellikle tekstil ve çırçır fabrikası işçilerinde görülmektedir
 • Silikozis: Kristalin slika solunumu sonucu oluşan, akciğerlerdeki fibrotik nodüller, alveoller interstisium kalınlaşması ve enflamatuvar hücrelerin akciğere birikmesiyle karakterize akciğer hastalığıdır
 • Siderozis: Demir tozlarına maruziyet sonucu gelişen bir meslek hastalığıdır
 • Shaver hastalığı: Arseniğe maruziyet sonucu gelişir.(D).

Soru 877- Benzene maruziyet sonucu oluşan meslek hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Demir-çelik işletmeleri ve dökümhaneler benzen zehirlenmeleri için riskli iş yerleridir.(D).
 • Korunmada benzen yerine petrolden elde edilen tolüen kullanılabilir
 • İdrarda 20 mg/L ‘ nin üzerinde fenol bulunması benzen zehirlenmesinin göstergesidir
 • Kronik zehirlenme pansitopeni şeklinde kendini gösterir. İleri derecede anemi, trombositopeni ve lökopeni olabilir

Soru 878- Sanayide yaygın kullanılan çeşitli maddelerle ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

 • Benzen , lösemiye neden olabilir
 • Asbest karaciğer kanserine neden olabilir.(D).
 • Paradiklorobenzen , mesleki etkilenimde karşılaşılabilen en önemli karsinojen maddelerden biridir
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon) bileşiklerine maruz kalan işçilerde akciğer, deri ve mesane kanseri riski yüksektir.

Soru 879- Aşağıdakilerden hangisinde sayılan mesleklerin hepsinde kanser riski yüksektir?

 • Baca temizleyicisi- asbest işçisi- boyacı.(D).
 • Asfalt işçisi- baca temizleyicisi- akümülatör tamircisi
 • Kok fırını işçisi- ahşap doğramacısı- pamuklu dokuma işçisi
 • Aile hekimi- benzin istasyonu satış elemanı- röntgen teknisyeni

Soru 880- Mesleki kanserlerin tüm kanserler içindeki oranıyla ilgili genel kabul aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

 • Tüm kanserlerin %4 ü mesleki kanserlerdir.(D).
 • Tüm kanserlerin %1 i mesleki kanserlerdir
 • Tüm kanserlerin %20 si mesleki kanserlerdir
 • Tüm kanserlerin % 20 ‘sinden fazlası mesleki kanserlerdir

Soru 881- Mesleki kanserle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Mesleki kanserler, klinik, patolojik ve görünüm olarak normal bir kanserden farklıdır
 • Mesleki kanserojenlere duyarlılık genç yaşlarda etkilenim olduğu zaman daha fazladır.(D).
 • Mesleki kanser kısa süreli etkilenimle karakterizedir
 • Mesleki kanserler genellikle etkilenimden sonra en geç on yıl içinde ortaya çıkar

Soru 882- Mesleki kanserlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Nikel, solunum yolları, deri ve mesane kanserlerine neden olur
 • Arsenik, akciğer, deri ve mesane kanserlerine neden olur
 • Vinil klorür, Akciğer, mezotelyoma ve larinks kanserlerine neden olur.(D).
 • Katran, deri ve akciğer kanserlerine neden olur

Soru 883- IARC sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Grup 1, kanserojen etkisi kesin (definitely carciogenic) olan maddeleri içerir.(D).
 • Grup 2-B kanserojen etkisi muhtemel (probably carciogenic) olan maddeleri içerir
 • Grup 2-A kanserojen etkisi şüpheli ( possiblycarciogenic) olan maddeler içerir
 • Grup 3, muhtemelen kanserojen olmayan maddeleri içerir

Soru 884- Mesleki kanserlerle ilgili bilinen ilk tanımlamayı kim yapmıştır?

 • Hipokrat
 • İngiliz cerrah Percival Pott.(D).
 • Galen
 • Bernardino Ramazzini

Soru 885- Aşağıdakilerden hangisi nazal kavite ve sinüs tümörleri ile ilgili bilinen etkenlerden değildir?

 • Elektromanyetik radyasyon.(D).
 • Ahşap tozu ve diğer tozlar
 • Tekstil, un değirmeni ve fırın işçileri
 • Krom, boya maddesi  imalatı, metal kaplama işçileri

Soru 886- İşyeri ortam faktörlerinden benzen, iyonizan radyasyon, krom ve vinil klorürün neden olduğu  kanser türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

 • Prostat, akciğer, akciğer, karaciğer
 • Akciğer, lösemi, solunum yolları, mesane
 • Lösemi, lösemi, solunum yolları, karaciğer.(D).
 • Lösemi, solunum yolları, prostat, mesane

Soru 887-  Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyetinin etkileri bakımından doğru değildir?

 • Akciğer kanseri
 • Plevral kalsifikasyon
 • Radyolojik görüntüde yuvarlak opasiteler.(D).
 • Akciğer alt segmentlerinde fibrotik görüntüler

Soru 888- Aşağıda verilenlerden hangisi akciğer kanserine neden olan unsurlar içinde yer almaz?

 • Ultraviyole ışınlar.(D).
 • Katran
 • Nikel
 • Asbest

Soru 889- Tü kanserlerin %4 ünün genel kanı olarak mesleki olduğu kabul edilmektedir. Ancak kanser türlerine göre bu oran değişmektedir. Aşağadakilerden hangisi mesleki nedenli mesane kanserlerinin ulaşabildiği oranı göstermektedir?

 • %8
 • %12
 • %20.(D).
 • %40

Soru 890- Mesleksel kanserlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Meslek hastalıkları arasında mesleksel kanserler %4- 8 arasında yer tutar.(D).
 • Akciğer kanseri ile deri kanseri en sık mesleksel kanser türlerindendir
 • Sigara içen asbest işçilerinde mezotelyoma riski daha fazladır
 • Mesleksel kanser bakımından sağlık personeli de risk altındadır

Soru 891- Aşağıdakilerden hangisi mesleksel kansere neden olan etkenlerden değildir?

 • Asbest
 • Krom
 • Demir.(D).
 • Radyasyon

Soru 892- Kanser etkeni ve ilişkili kanser türü, aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

 • Asbest- akciğer kanseri
 • Benzidin – mesane kanseri
 • Krom – Nazal sinüs kanseri
 • Vinil klorür – Mide kanseri.(D).

Soru 893- Aşağıdakilerden hangisi kas iskelet sistemi hastalıkları, yorgunluk, performans düşüklüğü ve kaza oluşması gibi olumsuz sonuçlara neden olabilen ergonomik açıdan riskli hareketlerden biri değildir?

 • Tekrarlayan hareket
 • Kontakt stres (temas stresi)
 • Statik (durağan/sabit) çalışma
 • Dinamik kassal iş yapılan çalışma.(D).

Soru 894-  İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının klinik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Üst extremitede omuz, kol, dirsek ve el klinik açıdan önemli olan işlevsel kayıplarla sonuçlanan  patolojilerin ortaya çıktığı bölgelerdir
 • Büyük çoğunluğu iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açmazlar.(D).
 • Dirsekte lateral epikondilit (tenisçi dirseği) ve mesial epikondilit (golfçü dirseği) sık gelişen sorunlardandır
 • El bilek seviyesinde fleksor tendonlarda gelişen tenosinovit, karpal tünel sendromuna da neden olabilir

Soru 895- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalığından korunmak için verilebilecek önerilerden değildir?

 • Sürekli oturarak çalışma
 • Pozisyon değiştirerek değişik kasların çalıştırılması
 • İtme ve çekme işlerinin tek elle yapılması.(D).
 • Uzun süre çömelerek çalışmaktan kaçınılması

Soru 896- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının klinik özellikleri ile ilgili olarak doğrudur?

 • Büyük çoğunluğu iş gücü kaybına yol açmazlar
 • Dirsekte lateral epikondilit (tenisçi dirseği) işçilerde nadiren görülür
 • El bileğinde fleksor tendonlarda gelişen tenosinovit karpal tünel sendromu olarak  adlandırılır
 • Üst ekstemitede omuz, kolu , dirsek ve el klinik açıdan önemli olan ve fonksiyonel kayıplarla sonuçlanan  patolojilerin ortaya çıktığı bölgedir.(D).

Soru 897- El bileğinin uzun süreli öne ya da arkaya bükülmesi, hipotenar tepeye baskı gibi vücut hareketlerinin  neden olduğu hastalığın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Omuz kirişleri yangısı
 • Epikondilit
 • Ulnar sinir tuzağı.(D).
 • Raynoud sendromu

Soru 898-  I-Motorlu testere

II-Tepkili Çekiç

III- Soğuk ortamda çalışma

Yukarıdaki işleri yapanlarda en çok görülen kas iskelet sistemi  hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rotator kas sendromu
 • Guyon tüneli sendromu
 • Radyal tünel sendromu
 • Ölü parmak sendromu.(D).

Soru 899-  I-Cilalama- parlatma

II- Vidalama – et kesme

III-Daktilo yazma – el veya omuzda yük taşıma

IV-Bowling oyuncusu – paketleme

Yukarıda eşli olarak verilen kas iskelet sistemi hastalıklarından hangisinin ikisi de “Karpal Tünel Sendromu” görülen tipik işlerdir?

 • I.(D).
 • II
 • III
 • IV

Soru 900- Kas iskelet sistemi hastalıklarının risk faktörleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Vibrasyon
 • Gürültü.(D).
 • Postür
 • Sıcaklık
Paylaş:

Bir Cevap Yazın