Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 20 (Mayıs 2021)

Soru 951- Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla haftada kaç saat olabilir?

 • 8 saat
 • 10 saat.(D).
 • 15 saat
 • 20 saat

Soru 952- Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde kaç saat olabilir?

 • 2 saat.(D).
 • 4 saat
 • 6 saat
 • 8 saat

Soru 953-  Temel eğitimi tamamlamış ve  okula gitmeyen çocukların, çalışma saatleri haftada kaç saatten fazla olamaz

 • 25 saat
 • 30 saat
 • 35 saat.(D).
 • 20 saat

Soru 954- Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların, çalışma saatleri günde kaç saatten fazla olamaz?

 • 4 saat
 • 5 saat
 • 6 saat
 • 7 saat.(D).

Soru 955- Kaç yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler?

 • 13
 • 14.(D).
 • 15
 • 16

Soru 956-İşyerinde sağlığı geliştirme etkinliklerinin işveren açısından öncelikle yararı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşam biçimi faktörlerini olumlu hale getirmektedir
 • Güvenli bir çalışma ortamında sağlıklı olarak çalışmak
 • Hastalıkların erken dönemde saptanması ve uygun tedavi programları saptamaktır
 • Hastalık ve kaza nedeni ile olan iş kayıplarının azaltılması, iş yerinde verimli çalışmanın  sağlanması ve sonuç olarak üretimin artırılması.(D).

Soru 957- “Saflığın geliştirilmesi” nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kişilerin optimal sağlık durumunun sağlanması yönünden hareket edebilmeleri için, yaşam tarzlarını değiştirmeleri çabasıdır.(D).
 • Ülkelerin kendi sağlık ihtiyaçlarına yönelik sağlık eğitimidir
 • Halkı sağlıkla ilgili konularda eğitmektir
 • Davranış değişikliği oluşturmaktır.

Soru 958- Aşağıdakilerden hangisi çalışma ve yaşam alanının ergonomik olarak tasarımlanması sonucu ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir?

 • Ergonomik tasarım sağlığı korumalı
 • Ergonomik tasarım ekonomik olmalı.(D).
 • Ergonomik tasarım, kolay kullanılmalı, rahatlığı artırmalı
 • Ergonomik tasarım kullanıcıya uygun olmalı, performansı artırılmalı

Soru 959- İş sağlığı uygulama ilkeleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Uygun işe yerleştirme
 • Aralıklı kontrol muayeneleri
 • Meslek hastalıklarının tedavisi.(D).
 • İşyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri

Soru  960- Aşağıdakilerden hangisi, sağlığın geliştirilmesi için gerekli kriterlerden biri değildir?

 • Hedef topluluğun istekleri, ihtiyaçları ve özel karakteristikleri göz önüne alınmalıdır
 • Sağlığı geliştirme programı, hedef alınan risk faktörünü etkili ve açıkça azaltacak girişimleri içermelidir
 • Sağlığı geliştirme programı, kaynakları kullananlardan temin edilmelidir.(D).
 • Sağlığı geliştirme programı, girişimi ve etkilerini değerlendirebilmeli, planlı ve organize olmalıdır

Soru 961- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme faaliyetlerinde biri değildir?

 • Sektörler arası işbirliği
 • Yasal düzenlemeler
 • Toplum katılımı
 • Müfredat eğitimi.(D).

Soru  962- Sağlığı geliştirmek için olması gereken prensipler arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Savunmak
 • Kolaylaştırmak
 • Destek olmak
 • Denetlemek.(D).

Soru 963- Aşağıdakilerden hangisi iş ve çevre ile ilgili olarak sağlık sorunlarını saptamada temel tanı kriterlerinden değildir?

 • Semptom öncesi daima istenilmeyen bir etkilenim söz konusu mu?
 • Belirlenen etkilenimlerle semptomlar, laboratuvar sonuçları ve bulgular uyumlu mu?
 • Etkilenim doğası ve boyutu söz konusu hastalığı yaratacak düzeyde mi?
 • Hastanın şikayetleri ailevi hastalıklarla ilgili anamnezi ile uyumlu mu? .(D).

Soru 964- Uygunsuz beslenme, aşırı alkol, sigara, hareketsizlik ve stresin tümünün doğrudan neden olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hipertansiyon.(D).
 • Koroner Kalp Hastalığı
 • Diabetes mellitus
 • Siroz

Soru 965- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme programının özelliklerinden değildir?

 • Programın amaçları net olarak belirlenmelidir
 • Amaçlar işveren ve işçiler tarafından benimsenmelidir
 • Katılımcıların istek ve gereksinimleri öğrenilmelidir
 • Program finansı işveren ve işçiler tarafından sağlanmalıdır.(D).

Soru 966- Aşağıdaki terimlerden hangisi, sağlığın geliştirilmesi tanımında yer almaz?

 • Bölgesel destek.(D).
 • Örgütsel destek
 • Ekonomik destek
 • Çevresel destek

Soru 967- İş yeri hekimliği uygulamasının en yararlı gerekçesi ne olabilir?

 • Hekimler için yeni çalışma alanlarının oluşması
 • Epidemiyolojik çalışmaların ivme kazanması
 • Çalışanların hastalıkları ile işi arasındaki bağlantıyı kuracak kişilerin olması.(D).
 • Hekimlerin iş hijyeni konusunda yetişmesi

Soru 968- İş yerlerinde sağlığı geliştirme programları sürdürülmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İşyerleri bu programların sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından uygun yerlerdir
 • İşyerleri çalışanların toplu halde bulunması nedeni ile bu programlar için uygun yerlerdir
 • Çalışanların tamamının bu programlara katılması başarı şansını azaltır.(D).
 • İşverenlerin de bu programlara katılması başarı şansını artırır

Soru 969- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme eylemlerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

 • Katılımcılık
 • Bütüncül olma
 • Güçlendirici olma
 • Tek sektörü ilgilendirmesi.(D).

Soru 970- Sağlığın geliştirilmesi kavramı içinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Düzenli egzersiz yapılması
 • Sağlıklı beslenme kurallarına uyulması
 • Bağımlılık yapan maddelerin kullanılmaması
 • Hastalıkların zamanında ve etkili şekilde tedavisinin yapılması.(D).

Soru 971- Sağlığı etkileyen davranışsal faktörlerin halk sağlığı açısından önemli olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Önlenebilir olmaları ve erken mortaliteye neden olmalarıdır.(D).
 • Önemli toplumsal hastalık yükü oluşturmaları
 • Erken teşhis edildiklerinde tedavilerinin kolay olmaıdır
 • Toplumdan topluma farklılık göstermesidir

Soru 972- Kolon rektum ile ilgili hastalıklara neden olan en önemli davranışsal faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygun olmayan beslenme.(D).
 • Hareketsiz bir yaşam
 • Stresli bir yaşam
 • Hijyen eksikliği

Soru 973-  İnsan sağlığını korumak, geliştirmek ve devamlılığını  sağlamak için gerekli önlemler ile sağlık konularını kapsayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanitasyon.(D).
 • Dezenfeksiyon
 • Hijyen
 • Temizlik

Soru 974-  Aşağıdakilerden hangisi , davranışlardan kaynaklanan sağlık riskleri arasında değildir?

 • Sigara kullanımı
 • Alkol  kullanımı
 • Uyuşturucu kullanımı
 • Planlı gebelikler.(D).

Soru 975- Aşağıdakilerden hangisi , sağlığı geliştirmenin prensiplerinde biri değildir?

 • Destekleme
 • Kolaylaştırma
 • Aracı olma
 • Geliştirici olma.(D).

Soru 976- Hastalıkların doğal seyri göz önüne alındığında pre-semptomatik evrede,  aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

 • Etkeni daha az toksik hale çevirmek
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, maske gibi)
 • Bağışıklama
 • Erken tanı.(D).

Soru 977- Yiyeceklerimizde en fazla bulunan besin öğeleri karbonhidratlardır. Günlük enerjinin %55- 60 ı karbonhidratlardan sağlanır.

Aşağıdaki besinlerden hangisindeki  karbonhidrat oranı diğerlerinden daha yüksektir?

 •  Kuru baklagiller.(D).
 • Patates
 • Süt
 • Yağlı tohumlar

Soru 978-  I- Ülkemizde gebe kadınların yarısında demir eksikliği anemisi görülmektedir

II-ülkemizdeki 5 yaşın altında çocukların %10 unun olması gerekenden daha kısa boylu olması

III-Kadınların boyunun erkeklerden daha kısa olması

IV-Günümüzün önemli bir sorunu olan obeziteye daha sık rastlanması

Yukarıda belirtilen dengesiz beslenmenin yol açtığı sonuçlardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve IV.(D).
 • III ve IV

Soru 979- Aşağıdakilerden hangisi yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlanamaz?

 • Çocuklarda raşitizm görülür
 • Hastalıklarda ölüm olasılığı artar
 • Gebe kadınlarda düşük riski azalır.(D).
 • Hastalıkların ağır seyretmesine zemin hazırlar

Soru 980-Aşağıdaki durumlardan hangisi sonrasında dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve uyku hali olabilir?

 • Çalışma öncesi karbonhidrat tüketimi.(D).
 • Çalışma öncesi düşük karbonhidrat tüketimi
 • Çalışma öncesi fazla protein tüketimi
 • Çalışma öncesi fazla su tüketimi

Soru 981- Aşağıdakilerden hangisi, “Genç işçi” nin çalıştırılabileceği işler arasındadır?

 • Su bazlı tutkal , jelatin ve kola imalatı işleri.(D).
 • Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler
 • Sağlık kuralları bakımından “Günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında yönetmelik “ kapsamında yer alan işler
 • Alkol , sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri

Soru 982- Çalışanlar için beslenme programı belirlenirken dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Soğuk ortamda çalışanlara sıcak içecekler, çorbalar verilmelidir
 • Çok sıcak ortamlarda çalışanların bol sıvı içmeleri sağlanmalıdır
 • Toplu beslenme hizmetleri çalışanları sosyal ve psikolojik yönden de tatmin etmelidir
 • Çalışanların günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin dörtte üçü işyerinde karşılanmalıdır.(D).

Soru 983- Dengeli ve yeterli beslenmenin sağlanabilmesi için günlük harcanan enerjinin ne kadarı proteinlerden karşılanmalıdır?

 • %55- 75
 • %20-30
 • %10-20.(D).
 • %30- 55

Soru 984-  Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların özelliklerinden değildir?

 • Yağlara göre daha fazla enerji verdiklerinden daha fazla tüketilebilirler.(D).
 • Beyin dokusu enerji için sadece karbonhidrat kullanır
 • Vücudu sıvı ve mineral dengesini ayarlarlar
 • Günlak enerjinin %55- 60 ını karbonhidratlardan sağlanır

Soru 985- Aşağıdakilerden hangisi  kanserden korunma amacına yönelik olarak beslenmeye yönelik alınacak önlemlerden biri değildir?

 • Gıdalarda hijyenik koşullar sağlanmalıdır
 • Diyette doymuş yağlar en aza indirilmelidir
 • Bol çiğ sebze ve meyve ile kepekli ürünler tüketilmelidir
 • Hazır gıdaların tüketimi ve eğitimi artırılmalıdır.(D).

Soru 986- Aşağıdakilerden hangisi beslenme sorunlarının önemli nedenlerinden biri değildir?

 • Satın alma gücünün yetersizliği ve dengesizliği
 • Kültürel etmenler ve eğitim yetersizliği
 • Çevre koşullarının sağlık kurallarına uygun olmayışı
 • Son yıllarda raf ömrü uzun ürünlerin tüketiminde artış olması.(D).

Soru 987- Kimyasallar, gaz, toz, duman gibi sağlığa zararlı ortamlarda çalışanlar için alınacak teknik önlemlerin yanı sıra diyetlerine eklenecek besinler içinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla önem taşır?

 • ET ürünleri
 • Tahıllar
 • Sebze ve meyve.(D).
 • Karbonhidratlar

Soru 988- Ağır işlerde ve çok sıcak ortamlarda çalışan işçilerde terleme ile birlikte aşırı su ve elektolit kaybını önlemek için alınacak önlemler arasında hangisi bulunmaz?

 • Belirli aralıklarla tuzlu ayran verilir
 • Belirli aralıklarla limonata verilir
 • Belirli aralıklarla taze sıkılmış meyve suyu verilir
 • Belirli aralıklarla kuruyemiş verilir.(D).

Soru 989- Kemik gelişimi için gerekli  olan mineral ve en fazla bulunduğu besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Potasyum….. Fındık, kahve
 • Fosfor…… Tavuk, balık.(D).
 • Sodyum…….. Salamura  zeytin
 • Selenyum…….. Soğan, sarımsak, ceviz

Soru 990- Beslenmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranış değildir?

 • Kaloriyi tutturmak için aşırı karbonhidratlı menüler uygulanmamalıdır.(D).
 • Her besin grubunu içeren dengeli beslenme şekli uygulanmalıdır
 • 18- 30 yaş aralığında ağır işte çalışan bir erkek işçi günlük 3700 kalori almalıdır
 • Günlük enerji gereksiniminin %15- 20 kadarı yağdan karşılanmalıdır

Soru 991- İşyeri hekiminin işçi beslenmesi kapsamında olmayan yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sık görülen beslenme hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Yiyeceklerin besin değerini bilmek ve hasta işçilere diyet düzenlemek.(D).
 • İş yerinde beslenme hizmeti verenlerin denetimi, eğitimi
 • İş yerinde yeterli, dengeli beslenmesi için gerekli menü hazırlanması

Soru 992- Aşağıdakilerden hangisi temel besin grupları arasında değildir?

 • Et, yumurta ve kuru baklagiller
 • Sebze ve meyveler
 • Süt ve süt ürünleri
 • Protein ve vitaminler.(D).

Soru 993- Sinir sisteminin normal çalışması için gerekli olan ve işin yeterince dikkatli yapılmasında , algılama ve reflekslerde oldukça önemli olan vitamin hangisidir?

 • K vitamini
 • B12 vitamini.(D).
 • E vitamini
 • D vitamini

Soru 994- Kemik gelişimi için gerekli olan ve en fazla balık yağında, karaciğerde ve sütte bulunan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

 • K vitamini
 • B12 vitamini
 • E vitamini
 • D vitamini.(D).

Soru 995- 25 yaşında masa başı bir işte çalışan 70 kg. ağırlığındaki bir bayan bireyin günlük enerji ihtiyacı ne kadardır?

 • 1850 cal.(D).
 • 2500 cal
 • 1400 cal
 • 1000 cal

Soru 996- 25 yaşında ağır bir işte çalışan 70 kg. ağırlığındaki bir bireyim günlük enerji ihtiyacı ne kadardır?

 • 3700 cal.(D).
 • 2500 cal
 • 1500 cal
 • 1000 cal

Soru 997- Sinir sisteminin gelişimi ve üreme için gerekli olan, en fazla soya yağı başka olmak üzere bitkisel yağlarda bulunan vitamin nedir?

 • K vitamini
 • B12 vitamini
 • E vitamini.(D).
 • D vitamini

Soru 998-Gıdaların yapısında bulunmayan bazı besin elementlerinin toplumunda sıklıkla tüketilen gıda maddelerine ilave edilmesi nedir?

 • Gıda zenginleştirilmesi
 • Gıda güçlendirilmesi.(D).
 • Gıda katkı maddeleri
 • Additifler

Soru 999- İletişim başarısını azaltan davranışlar arasında, aşağıdakilerden  hangisi bulunmaz?

 • Güven.(D).
 • Öğüt verme
 • Raddetme
 • Savunma

Soru 1000-Yönüne göre iletişim  şekilleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Tek yönlü
 • İki yönlü
 • Üç yönlü.(D).
 • Çok yönlü
Paylaş:

2 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 20 (Mayıs 2021)”

 1. Zafer dedi ki:

  964. Sorunun şıklarında HT gibi koroner kalp hastalığı şıkkı da doğru bence ! Sonuçta tüm etkenler damar bütünlüğünü bozuyor.

  1. Sınavda da bu şekilde henüz cevabını bile bilmediğimiz sorular çıkabiliyor malesef.

Bir Cevap Yazın