Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 22 (Mayıs 2021)

Soru 1051- Asbestle çalışmalarda işçilerin sağlık gözetimleri ve kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır/

 • İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi 3 yılı geçmemek üzere  tekrarlanacak ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır
 • İşçilere asbeste maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilecektir
 • Sağlık gözetiminden sorumlu hekim; işçinin asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılıp çalıştırılamayacağına karar veremez. Bu kararı ancak meslek hastalıkları hastanesi verir.(D).
 • Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilecek ve özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılacaktır.

Soru 1052- Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda yapılması gereken sağlık gözetimi ve kayıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşveren her işçinin; çalışmalara başlamadan önce ve düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar
 • Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyeri hekimi çalışanların kişisel tıbbi kayıtlarını her ay bakanlığa bildirir.(D).
 • Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda sağlık gözetiminin yapıldığı durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulunmasından sonra en az 15 yıl süre ile saklanır
 • Bir işçinin, biyolojik etkenlere maruz kaldığından kuşkulanıldığında ve-veya hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi, benzer biçimde maruz kalmış diğer işçilerin de aynı şekilde gözetime tabi tutulmasını sağlar

Soru 1053-Asbestle çalışan işyerlerinde işverenler gerekli kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu kayıtlarla ilgili olarak yanlıştır?

 • İşçiler kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler
 • Doktor veya sağlık konusunda yetkili kişiler asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların kayıtlarını inceleyebilir
 • Asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların kayıtlarını asbeste maruziyetin sona ermesinden sonra 3 yıl süreyle saklamak yeterlidir.(D).
 • İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları tutmakla yükümlüdür.

Soru 1054-İşyeri kayıtlarının işyeri hekimince değerlendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Çalışanlara, işyeri hekimince tutulan sağlık kayıtlarının tümüne erişim izni verilmez
 • Kayıtlardaki spot (tekil) verilere dayalı olarak zaman içinde olumsuz etkileri değerlendirilebilir
 • Üretimde kullanılacak kimyasalların MSDS irdelemeleri, İşyeri İSG Kurulu Karar Defterine işlenir.(D).
 • İşyeri hekiminin, çalışanların sağlık kayıtları bakımından işveren karşısında sır saklama yükümlülüğü yoktur.

Soru 1055- işyeri kayıtlarını işyeri hekimince değerlendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşyeri hekimi, bulaşıcı hastalıklara ilişkin kayıtlarını bölgesindeki ASM/TSM ile paylaşmak zorundadır
 • İşyeri hekimi, mesleksel bulaşıcı hastalığı Sağlık Bakanlığı ve ÇSGB ‘ye ilgili formlarla ayrı ayrı bildirir
 • İşyeri hekimi, meslek hastalığı kuşkusunda , çalışanın sağlık dosyasının örneğini yetkili kuruma yollar
 • İşyeri hekimi, iş kazası tıbbi raporunda çalışanın ve işverenin kusur paylarını da gösterir.(D).

Soru 1056- Aşağıdakilerden hangisi, işyeri Hekimlerinin görev ve yetkilerine ilişkin yönetmelik te gizlilik ilkesine uygun kayıt değildir?

 • İşçilerin yaptığı işler, işyeri risk değerlendirme sonuçları
 • İşçilerin ücretleri, ödül ve cezalarına ilişkin bilgiler.(D).
 • İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri sonuçları
 • İş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtları

Soru 1057- Bilgi ve belgeleri kaydetme sorumluluğu sağlık personelinin hukuki sorumluluklarındandır. Bu sorumluluk ile ilgili ,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Protokol defterine düşülen kayıtlar hata ile yanlış yazılmışsa, bunlar bir tutanakla tespit edilerek doğru ifade yanlış olanın altına veya üstüne yazılmıştır
 • Protokol defterine düşülen kayıtlar hata ile yanlış yazılmışsa, yanlış anlaşılma riskini ortadan kaldırmak için eski ifadenin üzeri okunmayacak şekilde karalanır.(D).
 • Sağlık hizmeti sunan özel ya da tüzel kişiler kendilerine başvuran herkesin tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür
 • Sağlık hizmet sunan kamu veya özel kurumlarda  çalışan sağlık personeli, hastaların tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür

Soru 1058- İş yeri sağlık birimi yıllık değerlendirme raporunda, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • İşçi ücretleri.(D).
 • Ortam ölçümleri
 • İşe giriş muayenelir
 • Biyolojik analizler

Soru 1059- İş yeri bölüm değerlendirme raporunda, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • İş yeri sağlık birimi yıllık değerlendirme raporu.(D).
 • İşletmedeki çalışan sayısı
 • Enerji kaynakları
 • İşletmede kullanılan kimyasal maddenin nitelikleri

Soru 1060- İş yeri sağlık birimi dosyasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Çalışanların kişisel sağlık bilgileri.(D).
 • Tehlike bilgi formları
 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık raporu
 • Denetim raporları

Soru 1061- Aşağıdakilerden hangisi, iş yeri hekiminin iş yeri kayıtları ve bu kayıtlardan elde edilecek bilgilerle ulaşacağı sonuçlardan değildir?

 • İş yeri risk analizi yapabilir.(D).
 • Çalışanların iş sağlığı ile ilgili sorunlarını değerlendirebilir
 • İstatiksel raporlar hazırlayabilir
 • Mesleki risk faktörlerini saptayabilir ve risklerden korunma yöntemlerini önerebilir

Soru 1062-Aşağıdakilerden hangisi, iş yeri sağlık kayıtlarının amaçlarında biri değildir?

 • Tedavi hizmetlerinin planlanması.(D).
 • Demografik profilin tanımlanması
 • Çalışanların sağlık sorunlarının tanımlanması
 • Kişisel izlenim yapılandırılması

Soru 1063- işyeri hekimi iş yeri sağlık kayıtlarından yararlanarak, aşağıdaki hangi raporu hazırlamalıdır?

 • İşyeri sağlık birimi yıllık değerlendirme raporu.(D).
 • İşyeri risk analizi raporu
 • İş kazası analiz raporu
 • Sosyal boyut ve çevresel önlemler raporu

Soru 1064-  I-işe giriş muayene kayıtları

II-İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları

III-İş yeri sağlık ve güvenlik birimi yıllık çalışma planı

IV-Periyodik sağlık muayene raporları

İş yerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde yukarıdaki belgelerden hangileri sorgulanmaktadır?

 • I- II
 • II-III-IV
 • II-IV
 • I-II-III-IV.(D).

Soru 1065-  I-Periyodik konrollerin

II-Periyodik ölçümlerin

III- periyodik bakımların

İş yerlerinde ki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin ve güvenirliğinin ölçülmesi, aksayan hususların saptanabilmesi için yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gereklidir?

 • I- II
 • II-III
 • I-III
 • I-II-III.(D).

Soru 1066- Ekranlı araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kullanıcıların göz muayeneleri yapılmalıdır
 • Muayene sonuçlarına göre gerekirse oftalmolojik testlere tabi tutulmalıdırlar
 • Kullanımı için verilen araç ve gereçler kişiye uygun olmalıdır
 • Görme problemi olanların ileri tetkiklerinin ücretinin yarısı işçi tarafından karşılanır.(D).

Soru 1067- Klavye için aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır
 • Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için sabit konumda olmalıdır.(D).
 • Klavyenin rengi mat  olmalı ve ışığı yansıtmamalıdır
 • Tuşlar üzerindeki semboller kolay seçilebilir olmalı ve rahatlıkla okunabilmelidir.

Soru 1068-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Çalışma masasının büyüklüğü kullanılacak malzemelere uygun olmalıdır.(D).
 • Çalışma masasında doküman tutucu kullanılmasının önemi yoktur
 • Çalışmanın sağlığı açısından, masa ile sandalye arasındaki en önemli uyum renk uyumudur
 • Ayarlanabilir olanlara göre sabit ve hareketsiz sandalyeler tercih edilmelidir

Soru 1069- Çeşitli el işleri ve okuma yazma gibi işlerde en düşük aydınlatma gereksinimi ……. Lüks olarak bilinmektedir; cümlesindeki boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • 5 Lüx
 • 10 Lüx.(D).
 • 20 Lüx
 • 50 Lüx

Soru 1070-  Gürültü seviyesi ve çalışma süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 80 dB 7,5 saat
 • 90 dB 4 saat
 • 95 dB 2 saat
 • 100  dB 30 dakika.(D).

Soru 1071-Gürültü seviyesi ve çalışma süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olan hangisidir?

 • 115 dB 7,5 dakika.(D).
 • 110 dB 20 dakika
 • 100 dB 2 saat
 • 85 dB 10 saat

Soru 1072- Aşağıdakilerden hangisi, iş ahlakının özelliklerinden biri değildir?

 • Çıkış noktası din ve dinsel inançlardır
 • Kapsamı kurallar bütününü kapsar.(D).
 • Referans ahlak felsefesidir
 • Nitelik toplumdan topluma değişkendir

Soru 1073- Çalışma yaşamından etik kurallarına ilişkin olarak, aşağıdaki belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

 • Etik; davranış kuralları ve davranışın bilimidir
 • İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır
 • İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler.(D).
 • Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış standartlarıdır

Soru 1074- Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı uygulamasının amaçlarından biri değildir?

 • Herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak ve sürdürmek
 • Sağlık durumlarını gözeterek işçilerin yeterliliklerine göre, işin uyarlanmasını düzenlemek
 • İşçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, çalışma kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek
 • İşverenlerin çalışma koşullarından esnek davranmasını engellemek.(D).

Soru 1075- Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Asbestli gemi sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması uluslar arası açıdan etik bir sorundur
 • Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere bırakılması uluslar arası etik sorunlardandır
 • Zararlılarla ilgili olarak, izin verilen limitlerde ülkeler arasında farklılık olması kaçınılmazdır.(D).
 • Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından desteklenmesi, araştırmaların güvenilirliğine gölge düşürmektedir

Soru 1076- Çalışma yaşamında etik kurallara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Etik, davranış bilimidir
 • Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış standatlarıdır
 • İş sağlığı çalışanları, faaliyetleri sırasında vakıf oldukları endüstriyel ve ticari sırları gerektiğinde diğer iş yerlerinde de kullanılabilir.(D).
 • İş sağlığı çalışanları, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır

Soru 1077- Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden değildir?

 • Hesap sorma.(D).
 • Nezaket ve saygı
 • Saygınlık ve güven
 • Dürüstlük ve tarafsızlık

Soru 1078-İşyeri hekimlerinin sorumlulularına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İşyeri hekimi, yargı tarafından istenmedikçe, halk sağlığı açısından bildirimi zorunlu olmadıkça ya da bireyin kendi isteği olmadıkça tüm bireysel tıbbi bilgileri gizli tutmalıdır
 • İşyeri hekimi, işyeri sağlık hizmetlerini yürütürken hem ekip çalışanlarını hem de işçi ve işverenleri bilgilendirerek önerileri alır ve katılımları sağlar
 • İşyeri hekimlerinin çalışanların sağlığını tehdit eden riskleri öncelikle saptama yükümlülüğü vardır
 • İşyeri hekiminin öncelikle sorumluluğu üretimin verimliliğinin arttırılmasıdır.(D).

Soru 1079-Mesleki uygulamalarda etik değerlere aykırı davranılması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

 • Mesleğin saygınlığında kayıp
 • Mesleğin güvenirliğinde kayıp
 • Hizmet verilen kesimlerin haklarının korunması.(D).
 • Aynı meslekten olan kişilerle ilişkilerde sorunlar

Soru 1080- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlıkları ve uyması gereken etik ilkler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İşçileri bilgilendirirken, üretim amaçları doğrultusunda, bazı riskleri gizli tutabilirler.(D).
 • Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdırlar
 • Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz
 • Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında ve yönetici ve işçilerle iletişime açık ve iş birliği içerisinde hareket ederler

Soru 1081- Etik açıdan iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Sağlık izlemi çalışmalarında ilgili işçinin onayını almaya gerek yoktur.(D).
 • Teknik açıdan kusursuz ve kolaylıkla uygulanabilen basit önlemlerin seçilmesini özel dikkat gösterilmelidir
 • Biyolojik testler ve diğer araştırmalar, ilgili işçinin sağlığının korunması için geçerlilik ve uygunluklarına duyarlılık, seçicilik ve prediktif değerlerine göre seçilmelidir
 • İşçilerin maruz kalabilecekleri iş tehlikeleri konusunda hiçbir gerçeği gizlemeyen ve önleyici yöntemleri vurgulayan tarafsız ve anlaşılır bir tarzda bilgilendirilmelerine katkıda bulunmalıdırlar

Soru 1082- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler konularına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Mesleki bilgilerini uygularken işçilerden  mesleki anlamda bağımsız olarak çalışırlar
 • Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda iş veren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdır
 • Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler
 • Yapılan sözleşmelere gerektiğinde mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulabilir.(D).

Soru 1083- İşyeri hekimliğine ilişkin mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlıkları ve uyması gereken etik ilkeler bakımından, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Mesleki bilgilerin uygularken işverenden talimat alamazlar
 • Mesleki bilgileri uygularken işveren ve işçilerden meslek anlamında bağımsız olarak çalışırlar
 • Gerektiğinde yapılan sözleşmelere  mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulabilir.(D).
 • Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler

Soru 1084- Yapılacak bir eylem ile ilgili etik kararı test etme süreçleri için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bu kararın kabul ettiğimiz ilkelerle uyumlu olup aldığına bakılır
 • Verilen kararın iyi  sonuçlar çıkarıp çıkaramayacağına bakılır
 • Verilen kararın toplumsal ve kurumsal çıkarı koruyup korumadığına bakılır.(D).
 • Bizim hakkımızda böyle bir karar verilecek olsa hoşumuza gidip gitmeyeceğine bakılır

Soru 1085- Aşağıdakilerden hangisi, meslek sırrının söz konusu olmadığı bir durumu gösterir?

 • Hastanın tedavisi olmayan bir kansere yakalanması
 • Hastanın kısa süre sonra ölümünün tıbben büyük bir olasılıkta olması
 • Hastanın toplum sağlığını tehlikeye düşürecek bir bulaşıcı hastalığının bulunması.(D).
 • Hastanın topluma ciddi zarar veren bir suçlu olması

Soru 1086- Aşağıdakilerden hangisi etiğin temel unsurlarından biri değildir?

 • Ödev ve yükümlülükler
 • Toplumsal çıkar.(D).
 • Doğruluk ve sevgi gibi eylemlere yön veren öğeler
 • Akıl

Soru 1087- Tüm etik ilkelerin dayandığı temel ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanın değeri ve insana saygı ilkesi.(D).
 • Topluma yaralı olma ilkesi
 • İnsanın ekonomik değer üretebilmesi ilkesi
 • Yalan söylememe ilkesi

Soru 1088- Günümüz tıbbi uygulamalarında yapılacak tüm tıbbi girişimlerle ilgili hasta onamının alınması esastır. Geçerli bir hasta onamının en temel şartı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Onamın yazılı olarak alınması
 • Bilgi ve belgelerin kaydedilmiş olması
 • Hastanın sosyokültürel özelliklerinin göz önüne alınması
 • Hastanın aydınlatılması.(D).

Soru 1089-  Emmanuel Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir kimsenin eylemlerinde esas alacağı temel buyruklardan biri değildir?

 • Öyle davran ki, insanlığı , kendinde ve başkalarında hiçbir zaman bir araç olarak görmeyesin
 • Öyle davran ki, eylemine ölçü olarak aldıın ilke, seni her zaman en yararlı sonuca götürsün.(D).
 • Öyle davran ki, insanlığı, kendinde ve başkalarında, her zaman bir amaç olarak göresin
 • Öyle davran ki, kendi istencini genel bir yasa koyucu gibi saygın tutabilesin

Soru 1090-Aşağıdakilerden hangisi, kanun ile etik arasındaki en önemli farklardan biridir?

 • Kanunlar yönetim ile ilgili asgari kuralları düzenler, etik ise yapılması gereken insani davranışları belirler.(D).
 • Kanunlar ideal olana odaklanır, etik ise süreçlere odaklanır
 • Kanunlar ideal erdemlere odaklanır, etik ise normlara odaklanır
 • Kanunlar toplumsal yergi ve övgüler ile kuralların dışına çıkmayı engeller, etik ise yönetim gücüyle normların dışına çıkmayı engeller

Soru 1091- Hekimin, hastasına karşı temel yükümlülüklerinden biri olan aydınlatılmış onam kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?

 • Hastaya uygulanacak tanı ve tedavi yöntemlerinin neler olduğu
 • Hastaya uygulanacak tanı ve tedavi yöntemlerinin olası riskleri
 • Hastanın biyopsikososyal özelliklerini göz önünde bulundurmama.(D).
 • Alternatif tanı ve tedavi yöntemlerinin hastaya bildirilmesi

Soru 1092- Aşağıdakilerden hangisi, sağlık personelinin hastasına karşı olan temel yükümlülüklerinde değildir?

 • Hasta için kesin yararı olacağını bildiği bir tıbbi uygulamayı, hastanın onam vermeyeceğini düşündüğü bir durumda hastaya uygulaması.(D).
 • Tıbbi uygulamalarla ilgili hastayı aydınlatması ve onamını alması
 • Hastaya sadakat ve özen gösterilmesi
 • Hastayla ilgili bilgi ve belgelerin kayıt edilmesi

Soru 1093-  İş yeri hekimleri için belirlenen etik uygulamalar bakımından, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Biyolojik testler ve diğer araştırmalar için işçilerin aydınlatılmış onamı alınmalıdır
 • Muayene ve izlem çalışmalarının olumlu ve olumsuz sonuçlarının işçiye açıklanmasına gerek yoktur.(D).
 • Yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır
 • İş sağlığı uygulamasında en yüksek etik standardı uygulayabilmek için, işverenlerin, işçilerin ve onların örgütlerinin ve yetkili makamların desteğini ve işbirliğini istemelidirler

Soru 1094- İşlerinde tutulan sağlık kayıtlarına ilişkin olarak iş yeri hekimlerinin uyması gereken etik kurallar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İşçilerin sağlığının korunması, bakımı  ya da desteklenmesi gibi konularla ilgili olmayan kişisel bilgileri araştırmamalıdır
 • İşçilerin sağlığı ve tıbbi verilerin gizliliğinin korunması konusunda, diğer iş sağlığı profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır
 • İş yeri sağlık kaydı olarak işe giriş muayene formlarının bulundurulması yeterlidir.(D).
 • Bireysel  tıbbi verile ve tıbbi araştırma sonuçları, iş yeri hekimi ya da hemşire sorumluluğu altında korunan gizli tıbbi dosyalara kaydedilmelidir

Soru 1095- Aşağıdakilerden hangisi, iş etiğinin özelliklerinden değildir?

 • Çıkış noktası düşünme ve felsefedir
 • İçeriği evrensel normlardır
 • Davranış ilkelerini kapsar.(D).
 • Referans hukuk felsefesidir

Soru 1096- Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimliği ile ilgili etik kodların gündeme gelmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • İş yeri hekimlerinin farklı kişiler ve kurumlara karşı zaman zaman birbiriyle çelişebilen sorumluluklar taşımaları
 • İş yeri hekimlerine mesleki sorumlulukları çevçevesinde yasal yaptırım uygulanabilmesi.(D).
 • İş sağlığı uygulamalarının farklı alanlardan uzmanların katılımını gerekli kılan çok bilimli bir yapıya dönüşmesi
 • Farklı disiplinlerden uzmanların çalıştıkları bir alanda, herkesin diğerinin görev, sorumluluk ve profesyonel standartlarını anlayacak ve kendi eylemlerine de temel olacak ortak değerlere olan gereksinimi

Soru 1097- Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetleri sunumunda kişi özerkliğinin ihlali anlamına gelir?

 • Tıbbi bir girişimin, kişi karar verme yeterliliği yoksa yasal vasisinin onamıyla yapılması
 • Ekonomik maliyeti çok yüksek olan bir tıbbi girişimin hastaya uygulanması
 • Tıbbi girişişin, resmi kurumlardan izin alınmadan yapılması
 • Tıbbi bir girişimin, kişi bilgilendirilmeden ve onamı alınmadan yapılması.(D).

Soru 1098- Ülkemizde “T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği” ne göre, her tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı göstermek suretiyle uygulanır, aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda tutulmaz

 • Tıbben sakıncalı olmayan hallerde, hasta yanında bir yakınını bulunmasına izin verilmesi
 • Sağlık harcamalarının gizli tutulması.(D).
 • Hastalığın mahiyeti gerekmedikçe, hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesi
 • Hastanın sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içinde yürütülmesi

Soru 1099- Aşağıdakilerden hangisi, etik kelimesinin anlamını ifade etmektedir?

 • Yunanca “Ethos” kelimesinden  köken alan ve “iyilik” , “doğruluk” ve “güzellik” anlamlarını ifade eden bir sözcüktür
 • Yunanca “Ethos” kelimesinden köken alan ve “yararlı olma” “zarar vermeme, “adalet” ve “özerkliğe saygı “ anlamlarını ifade eden bir sözcüktür
 • Yunanca “Ethos” kelimesinden köken alan ve “karakter”, “alışkanlı”, “gelenek” ve “töre” anlamlarını ifade eden bir sözcüktür.(D).
 • Yunanca “Ethos” kelimesinden köken alan ve toplum tarafından belirlenen normlarla ilgili felsefi düşünce sistemini ifade eden bir sözcüktür.

Soru 1100- Aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisinde, hastaya ait bir bilgi hekimi tarafından açıklanabilir?

 • Haber niteliği taşıyan hastaya ait bir bilgi hasta onayı olmasa bile medyaya iletilebilir
 • Hastanın onayı olması koşuluyla, hastaya ait herhangi bir bilgi bilimsel bir çalışmada yer alabilir.(D).
 • Hastaya ait önemsiz bilgiler meslektaşlar arasındaki sohbetlerde paylaşılabilir
 • Hastaya ait önemli bir bilgi, hasta onayı olmasa bile hasta yakınları ile paylaşılabilir
Paylaş:

7 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 22 (Mayıs 2021)”

 1. samet dedi ki:

  85 db(A) 8 saat
  88 db(A) 4 saat
  91 db(A) 2 saat
  94 db(A) 1 saat
  97 db (A) 30 dk
  100 db(A) 15 dk

 2. feyza bora dedi ki:

  soru 1051 asbest çok tehlikeli 1 yılda bir muayene gerekmezmi

  1. Soru güncellemelerini yapınca daha net olacağız. Ancak bazı kimyasalların kendine özgü YÖNETMELİKLERİ vardır. Mesela ASBESTLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ gibi, böyle durumlarda bu yönetmeliklere göre hareket etmek lazım.

   1. Derya dedi ki:

    Merhaba
    soru 1051 acaba en az 3 yıl yerine en fazla 3 yıl demesi gerekmez mi? Sanki hata var

    1. Bir Trabzonluya, akşamın bu saatinde bunu soruyorsun ya 🙂 .. Şaka bir tarafa anlam olarak senin dediğin gibi tabiki.. 3 yılı geçmemek üzere diye düzeltiyorum.. Teşekkürler

     1. samet dedi ki:

      hocam türkiye 3.su oldum bu sorularla.ama ta gecen yil sormustum:)

     2. Tebrik ediyorum. Cevap vermiş olsaydım bugün selamlaşamayacaktık. 🙂

Bir Cevap Yazın