Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 7- (Mayıs 2021)

Soru 301- Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar?

 • T.B.M.M. adına
 • Cumhurbaşkanı adına
 • Devlet adına.  (D)  .
 • Bakan adına

Soru 302- Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya …………………………….. denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline……………….. denir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

 • Kaza- sağlık.  (D)  .
 • Şanssızlık- Sağlık
 • Kaza- mutluluk
 • Korkma- iyilik

Soru 303- İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etme yetkisi vardır?

 • 6.  (D)  .
 • 15
 • 10
 • 20

Soru 304-İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • %20
 • %10
 • %5
 •  %2.  (D)

Soru 305- Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir?

 • Mühendislik ve revizyon
 • İSG Yönetim sistemi
 • Eğitim
 • Kişisel özürleri dinleme.  (D)

Soru 306- İş kazaları en fazla hangi iş saatlerinde olmaktadır?

 • 1. Saatte.  (D)
 • Öğle saatlerinde
 • Son 2 saatte
 • Gece saatlerinde

Soru 307- Ölümlü iş kazalarının dağılımında en fazla ölüm hangi meslek kolunda meydana gelmektedir?

 • Metal eşya sanayii
 • Kömür madenciliği
 • İnşaat.  (D)
 • Dokuma

Soru 308- Araştırmalara göre kazalar en fazla hangi sebeplerden meydana gelmektedir?

 • Kişisel nedenler.  (D)
 • Teknik nedenler
 • Doğal nedenler
 • İşyeri çevre nedenleri

Soru 309-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış  sebebi değildir?

 • Eğitim yetersizliği
 • Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi.  (D)
 • Koruyucu tertibatı kullanmama
 • Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

Soru 310- Bir kazanın meydana gelmesini önlemek üzere potansiyel nedenlerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmaların yapılması nasıl bir yaklaşımdır?

 • Aktif
 • Reaktif
 • Proaktif.  (D)
 • Gerçekçi

Soru 311-  I- Mekanik hatalar sonucu meydana gelen kazalar

II-İnsan hatası sonucu meydana gelen kazalar

III- Öngörülmeyen, önlenemeyen, sebebi bilinmeyen kazalar

Ülkemizde iş kazalarının sebepleri incelendiğinde en fazladan en aza doğru sıralamanın nasıl olması beklenir?

 • I-III-II
 • I-II-III
 • II-I-III.  (D)
 • II-III-I

Soru 312- Türkiyede iş kazaları için aşağıda yer alanlardan hangisi yanlıştır?

 • En çok bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, kesmesi, batması nedeni ile iş kazası meydana gelir
 • İş kazaları en çok 50 ve üzerinde işçi çalıştıran yerlerde meydana gelir.  (D)
 • İş kazaları en çok 18- 24 yaş arasında görülür
 • İş kazalarında en çok eller yaralanır

Soru 313- Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket (davranış) eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

 • Sarı- Tehlikeli alarm veya davranış
 • Yeşil- Kapılar, çıkış yerleri ve yolları
 • Kırmızı- Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
 • Kırmızı- Yangınla mücadele ekipmanı.  (D)

Soru 314- Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş kazalarına karşı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında korunabilmesi için temel “koruma önlemleri”nden birisi olarak kabul edilmez?

 • Kaynağında koruma önlemleri; iş güvenliğini tehdit eden tehlikeli unsurlar tespit edilip bu unsurlar güvenli olanlar ile kaynağında değiştirilir
 • Malzemeye yönelik koruma önlemleri: İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden malzemeler tespit edilir ve bu malzemeler olabildiğince iş sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeyen malzemelerle değiştirilir.  (D)
 • Kişiye yönelik koruma önlemleri: Çalışma ortamındaki tehlikeli unsurların yok edilmemesi veya azaltılamaması durumunda çalışanların korunması için onlara kişisel koruyucu donanımlar verilir
 • Ortama yönelik koruma önlemleri: Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikeli unsurlar tespit edilip ya bu unsurlar veya etkileri ortadan kaldırılır veya azaltılır ya da tehlike unsurlarının bulunduğu bu ortam sağlıklı ortamdan tecrit edilir ve bu ortama giriş ve çıkışlar kısıtlanır.

Soru 315- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre 600 şiçi çalışan bir iş yerinde en az kaç çıkış yeri bulunmalıdır?

 • 1
 • 2.  (D)
 • 3
 • 4

Soru 316- “Kaza neden teorilerinden domino teorisinde Heinrich kazaya neden olan beş temel faktörden bahseder ve kazanın oluşması için ………………….. ifade eder.”

Yukarıdaki cümleyi tamamlayan en uygun ifade nedir?

 • Bunların birinin yeterli olduğunu
 • Bunlardan en az ikisinin yeterli olduğunu.
 • Bunlardan biri eksik olsa bile diğerlerinin mevcudiyetinin yeterli olduğunu
 • Bunların hepsinin zincirleme meydana gelmesinin gerektiğini   (D)

Soru 317-Bird tarafından oluşturulan kaza piramidinde 1 ağır yaralanmalı kazaya karşılık 10 hafif yaralanmalı kaza,  30 maddi hasarlı kaza ve 600 ramak kala kaza yer alır.

Bu piramide dair aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 • Çalışanlar çoğu zaman kazaları ucuz atlatırlar
 • Bu piramitteki değerler sektörden sektöre değişir
 • Bir çalışan 10 hafif yaralanmalı kaza geçirdiyse yakın zamanda bir ağır yaralanmalı kaza geçirecektir.  (D)
 • Bir işyerinde yaşanan ramak kala kazalardan yola çıkarak önlemler alınmasıyla yaralanmalı kazalar azaltılabilir

Soru 318- İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili maddi sorumluluk konusu aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

 • Borçlar kanunu.  (D)
 • Deniz iş kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu

Soru 319- İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gerekir?

 • 15 gün
 • 7 gün
 • 3 gün
 • 1 gün.  (D)

Soru 320-

 1. Sigortalının ………………..
 2. İşveren tarafından…………… veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürümekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
 4. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

Yukarıda verilen iş kazasının yasal tanımına göre boş bırakılan yerlere hangi seneçekteki ifadeler gelmelidir?

 • İşyerinde bulunduğu sırada/ yürütülmekte olan iş nedeniyle.  (D)
 • İşyerinde iken /verilen talimatlar dolayısıyla
 • Grev dahil iş yerinde iken / yürütülmekte olan iş nedeniyle
 • İşyerinde bulunduğu sırada / taşeron işleri dışında

Soru 321- özellikle iş kazaları işin akışını durdurarak üretimi kesintiye uğratmakta ve maddi kayba neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanılan makine ve tezgahlarda koruma sistemlerinin geliştirilmesi ile iş güvenliğinin sağlanması sonucunda önemli ölçüde ………………. Sağlandığını saptanmıştır.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere gelebilecek en uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üretimin artışının.  (D)
 • İstihdamın
 • Satışın
 • Reklamın

Soru 322- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıda  sayılan durumlarda gerçekleşen kazalardan hangisi iş kazası sayılmaz?

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşen kaza
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle gerçekleşen kaza
 • Sigortalının yıllık ücretli izin için işyeri dışında olduğu dönemde gerçekleşen kaza.  (D)
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda gerçekleşen kaza

Soru 323- Aşağıdakilerden hangisi iş  kazası sayılmaz?

 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına veya hesabına bağımsız çalışıyor ise yürütmek te olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında meydana gelen kazalar
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi esnasında asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar
 • Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş ve gelişi esnasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan kazalar
 • Sigortalıyı ziyaret için işyerine gelen ve başka bir işyerinde sigortalı olan bir kişinin ziyaret ettiği veya geldiği işyerinde uğradığı kazalar.  (D)

Soru 324- Anlamı acil çıkış, ilkyardım işareti olan  renk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeşil.  (D)
 • Mavi
 • Sarı
 • Kırmızı

Soru 325- İş kazasının 5510 sayılı sayılı kanunda belirtilen sürede SGK ya bildirilmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, kurumca işverenden tahsil edilir
 • İş kazası nedeniyle yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneğinin tamamı, kurumca işverenden tahsil edilir.  (D)
 • İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı, kurumca işverenden tahsil edilir
 • İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş görmezlik ödeneğinin yarısı kurumca işverenden tahsil edilir

Soru 326- İş kazalarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü ile Sosyal güvenlik Kurumuna bildirime ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İş Kazaları ve meslek hastalıkları kazadan sonraki 3 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir.  (D)
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları kazadan sonraki 2 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü ve Sisyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları en geç 3 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, kazadan sonraki 2 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları en geç 2 gün içerisinde Çalışma ve sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne kazadan sonraki 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

Soru 327- Aşağıdaki açıklamalardan hangisinde şantiye çöplerinin atılması ile ilgili doğru bilgi verilmiştir?

 • Çöplerin kapalı ve ayrı tutulması; hijyenin yanı sıra hem ekonomik yönden hem de zamandan kazancı sağlar.  (D)
 • Metal parçaları, kablo vb. nin toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybına yol açar
 • Petrol, yağ vb. atıkların dökme yerlerine götürülmeleri israfa neden olur
 • Ahşap, mukavva, kağıt vb. nin belirlenmiş yerlere dökülmesi dağınıklığa neden olur

Soru 328- İş kazaları, aşağıda verilen yaş gruplarından hangisinde daha çok görülür?

 • 25- 29.  (D)
 • 35- 39
 • 55- 59
 • 45- 59

Soru 329- Aşağıdakilerden hangisinde iş kazası oranı daha fazladır?

 • Tehlikeli durum ile tehlikeli hareketin birlikte oluşturduğu kazalar.  (D)
 • Tehlikeli durumun tek başına neden olduğu kazalar
 • Tehlikeli hareketin tek başına oluşturduğu kazalar
 • Önlenmesi mümkün olmayan kazalar

Soru 330- Aşağıdakilerden hangisi iş kazasından dolayı iş yerinin uğradığı doğrudan kayıplardan değildir?

 • Siparişin karşılanamamasından dolayı oluşacak itibar kaybı.  (D)
 • İlk yardım masrafları
 • Tazminatlar
 • Ekipman zararı

Soru 331- Aşağıdakilerden hangisi kazaların insana bağlı nedenlerinden değildir?

 • İşçinin psikolojisi
 • İşçinin fiziksel durumu
 • Koruyucuların eksik veya kusurlu olması.  (D)
 • Çalışanın iş arkadaşlarıyla ilişkisi

Soru 332- İş kazası sonucunda vücut bütünlüğü kısmen bozulan ( yaralanan) veya tamamen bozulan (ölen) işçinin yakınları, işverenden aşağıdaki tazminatlardan hangisini talep edemez?

 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • İş görememezlik tazminatı
 • Manevi tazminat
 • İhbar tazminatı.  (D)

Soru 333- İstatiksel olarak her gün 10.000 güvensiz davranışın sonunda kaç ölüm meydana gelmektedir?

 • 1.  (D)
 • 2
 • 3
 • 5

Soru 334- Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının insana ait sebeplerinden biri değildir?

 • Bilgisizlik
 • İhmal
 • Gürültü.  (D)
 • İntizamsızlık

Soru 335- Ülkemizde günlük ortalama kaç iş kazası sonunda iş görmez hale gelinmektedir?

 • 5.  (D)
 • 10
 • 15
 • 3

Soru 336- Ülkemizde günlük ortalama kaç ölümlü iş kazası olmaktadır?

 • 1
 • 2
 • 3.  (D)
 • 4

Soru 337- Ülkemizde günlük ortalama kaç iş kazası olmaktadır?

 • 150- 200
 • 200- 250.  (D)
 • 250-300
 • 300 üstü

Soru 338- Avrupa Birliği nde yılda ortalama kaç kişi iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir?

 • 8000.  (D)
 • 10000
 • 15000
 • 100000

Soru 339- ILO verilerine göre yılda ortalama kaç iş kazası olmaktadır?

 • 150 milyon
 • 200 milyon
 • 250 milyon.  (D)
 • 50 milyon

Soru 340- İş güvenliğinin temel prensibinden (Heinrich Prensipleri )hangisi hatalı yazılmıştır?

 • Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü öndene kestirilemez
 • İş güvenliği çalışmaların işletmenin üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır
 • İşçi sağlığı ve  iş güvenliği konusunda fenomen ve ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. .
 • Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 hafif yaralanma ,  200 yaralanmasız olay vardır.  (D)

Soru 341- Aşağıdaki belirtilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden  “güvensiz davranış” olarak ifade edilmektedir?

 • Kişisel koruyucu kullanmamak.  (D)
 • Koruyucusu olmayan makine
 • Kırık fiş-piriz
 • İşyeri ortamına yayılmış zararlı tozlar

Soru 342-Aşağıdaki çalışan sayısı gruplarından hangisinde en çok iş kazası meydana gelmektedir?

 • 21- 50 işçi
 • 10- 20 işçi
 • 1- 3 işçi.  (D)
 • 201- 500 işçi

Soru 343- Aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisi 5510 sayılı  “Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasi Kapsamında iş kazası sayılmaz?

 • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
 • Servis hizmetinin verildiği iş yerinde sigortalının kendi aracıyla işe geliş gidişi sırasında.  (D)
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

Soru 344-  4857 sayılı iş kanununa göre Çalışma Bölge Müdrülüğü ne iş kazası bildirimi kazadan sonraki ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

 • 2 iş günü.
 • 3 iş günü.  (D)
 • 1 iş günü
 • 24 saat

Soru 345- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının yaralanmanın  türüne göre sınıflandırılması içinde yer almaz?

 • Kırık
 • Ezilme
 • Parça düşmesi.  (D)
 • Yanık

Soru 346- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının 4 temel faktöründen biri değildir?

 • İnsan faktörü
 • Ekonomi faktörü.  (D)
 • Yönetim Faktörü
 • Makine Faktörü

Soru 347- İşverenlerin sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • İşverenler, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır
 • Sigortalının iş güvenliğine aykırı eylem ve davranışlarını önleyici tedbir almayan işveren, iş kazasından sorumludur
 • Kişisel koruyucu donanım vermekle yetinip bunu kullandırmayı sağlamayan işveren iş kazasından sorumlu tutulamaz.  (D)
 • İşverenler iş yerlerinde tüm önlemleri almak ve koruyucu malzemeyi kullandırmakla yükümlüdür

Soru 348- Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz?

 • Sigortalının işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda oluşan kazalar
 • Emzikli sigortalı kadın çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda oluşan kazalar
 • Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında oluşan kazalar
 • İşçi, komşu işyerinin aracı ile iş yerine gelirken oluşan kazalar.  (D)

Soru 349- Günde 8 saat çalışılan iş yerinde ptegs (Prime Tahakkuk Edilen Gün Sayısı) 1 200 000 olup, iş kazası sonucu toplam gün kaybı 48 dir. İş kazası ağırlık hızı kaç olmalıdır?

 • 5.  (D)
 • 10
 • 3
 • 8

Soru 350- Günde 8 saat çalışılan işyerinde iş kazası sayısı 20 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında, iş kazası sıklık hızı 25 ise prime tahakkuk edilen gün sayısı (ptegs)  kaç olmalıdır?

 • 9000 gün
 • 450000 gün
 • 900000 gün
 • 22500 gün.  (D)

İSTATİSTİKLER Tarih olarak geçmiş yıllara ait olduğundan dolayı o konularda tartışmalı soru çıkabileceğini düşünmüyorum.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın