Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 8 (Mayıs 2021)

Soru 351-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareket olarak nitelendirilemez?

 • Kişisel koruyucuların kullanımı ve önemi yönünden bilgi sahibi olmamak
 • Makine koruyucuları yönünden bilgi sahibi olmamak
 • Mesleki deneyime sahip olmamak.  (D)
 • Heyecanlı veya aceleci olmamak

Soru 352- Aşağıdakilerden hangisi “^Tehlikeli durum” olarak nitelendirilemez?

 • Depolama, düzenleme ve istifleme
 • Kötü ve tehlikeli çevre koşulları
 • Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon
 • Tehlikeli boyutta hızlı çalışma.  (D)

Soru 353-  I- Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya verilen addır.

II- İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline verilen addır.

Yukarıdaki tanımlara en uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Korkma – iyilik
 • Kaza- Sağlık. (D)
 • Kaza- mutluluk
 • Şanssızlık – Sağlık

Soru 354- Aşağıdaki ilk yardımla ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • İlk yardım hasta ya da kazazedeye durumunun kötüleşmesini önlemek amacı ile yapılan müdahalelerdir.  (D)
 • İlk yardım müdahalelerinde ilaç kullanılabilir
 • İlk yardım sadece sağlık personelinin yaptığı müdahalelerdir
 • İlk yardım müdahaleleri sadece kaza halinde gereklidir

Soru 355- Sağlıkçı işçi ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden doğru olan seçeneği bulunuz?

 • Sağlıkçı işçinin tek görevi ilk yardım müdahalelerinde bulunmaktır
 • Sağlıkçı işçi gönüllü olmalıdır.  (D)
 • Sağlıkçı işçi eğitiminde iş güvenliği konuları yer almaz
 • Sağlıkçı işçi çalışmalarında bağımsız olmalıdır

Soru 356- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımıdır?

 • İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda tıp profesyonelleri olay yerine ulaşıncaya dek olay yerinde bulunanların hasta ya da kazazedeye yaptığı uygulamalardır. .  (D)
 • İlk yardım, toplu bir kaza ya da hastalık durumunda ambulans olay yerine ulaşıncaya dek, paramediklerin hastalar ya da kazazedelere tıbbi müdahalesidir
 • İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda doktor olay yerine ulaşıncaya kadar, olay yerinde bulunanların hasta ya da kazazedeye yaptığı uygulamalardır
 • İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda doktor olay yerine ulaşıncaya kadar, çevredeki sağlıkçıların hasta ya da kazazedeye uyguladığı girişimlerdir

Soru 357-İşyerlerinde ilk yardım örgütlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Bütün vardiyalarda yeteri kadar ilk yardım eğitimi almış kişi bulunmalıdır
 • İşyerinin şehir merkezine ve sağlık hizmeti sunan birimlere uzaklığı göz önünde tutulmalıdır
 • İlk yardım eğitimi alacak kişilerin seçiminde farkli cinsiyetlerden olmalarına dikkat edilmesi yeterlidir. .  (D)
 • İlk yardım eğitimi almış kişilerin dağılımında kaza ve yaralanma riskinin yüksek olduğu alanlara öncelik verilmelidir

Soru 358- Kaçış yollarına ve imdat çıkışlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır
 • Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalıdır
 • Acil çıkış kapıları çıkışı kolaylaştırmak için raylı veya döner kapı olmalıdır.  (D)
 • Acil çıkıp yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine ve çalışanların sayısına uygun olmalıdır

Soru 359- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘ne göre 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerinde olması gereken  ilk yardım dolabında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur.

 • Suni teneffüs cihazı
 • 500 gr. İyodoform.  (D)
 • Tansiyon aleti
 • Yeteri kadar sedye ve battaniye

Soru 360- Kişisel ilk yardım paketlerinin çalışanlara verildiği iş kolları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

 • Gıda çalışanları
 • Tekstil fabrikası çalışanları
 • Demir yolu işçileri.  (D)
 • Kimya kuruluşu çalışanları

Soru 361- İlk yardımın faydaları arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?

 • Tıbbi tedavinin uzamasını ve büyümesini sağlar.  (D)
 • Çalışma süresi kaybını azaltır
 • Kalıcı hasar olasılığını azaltır
 • Ağır durumlarda yaşam kurtarır

Soru 362- Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan bir kişiye, durumunun kötüleşmesini önlemek amacı ile ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne denir?

 • Acil müdahale
 • Koruyucu önlem
 • Acil yardım
 • İlk yardım.  (D)

Soru 363- Ülkemizde ilk yardım yönetmeliği ne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Temel ilk yardım eğitimi en az 16 saat olmalıdır
 • İlk yardım eğitimleri sonunda İl Sağlık Müdürlüklerince sertifika verilir
 • Ağız ve tehlikeli işlerde her 10 işçiden biri ilk yardım eğitimi almış olmalıdır
 • Sertifikalı ilkyardım eğitimleri bu konuda eğitimi olan herkes tarafından verilebilir. (D)

Soru 364- Aşağıdakilerden hangisinde en sık meydana gelen kaza tipi ve en çok ölüme neden olan kaza tipi doğru sırayla verilmiştir?

 • İş kazaları/ Trafik kazaları
 • Ev kazaları/ Trafik kazaları.  (D)
 • Trafik Kazaları/ Spor kazalarıw
 • Spor kazaları/ İş kazaları

Soru 365- Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım müdahalelerinde birinci önceliktir?

 • Durumun kötüleşmesini önlemek
 • Tedavi etmek
 • İyileştirmeyi kolaylaştırmak
 • Hayati tehlikeyi önlemek.  (D)

Soru 366- Aşağıdaki konu başlıklarından hangisi ilk yardım eğitiminin içeriğinde bulunmaz?

 • Suni solunum, kalp masajı
 • Kaza ortamı değerlendirme
 • Temel anatomi ve fizyoloji
 • Enjeksiyon uygulama.  (D)

Soru 367- Aşağıdaki şıklardan hangisi Risk değerlendirmesinin esas amaçlarından değildir?

 • Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak
 • Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek
 • İşyerinde üretim güvenliğini sağlayarak hatalı ürün çıktısını önlemek.  (D)
 • İşin işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamak

Soru 368- Risk değerlendirmesi çalışmasından, aşağıdaki şıklardan neye cevap vermesi beklenmez?

 • Kaliteli bir ürün elde etmede karşılaşılabilecek aksaklıklar nelerdir.  (D)
 • Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir ve bunlar kabul edilebilir midir
 • Potansiyel etki ve  sonuçların meydana gelme ihtimali nedir
 • Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için  kontrol ve koruma çalışmaları yeterli mi

Soru 369- Aşağıdakilerden hangisi, risk değerlendirmesinin beklenen yararlarından değildir?

 • Yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını sağlar
 • Yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar
 • Güvenlik bilincinin oluşmasını ve katılımı sağlar
 • Soyla refahın artırılmasını sağlar.  (D)

Soru 370- Aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim  sistemi olarak uygulanmamaktadır?

 • TS EN ISO 14001.  (D)
 • TS (OHSAS) 18001
 • BS 8800
 • İLO OHS 2001

Soru 371- Aşağıdaki yönetim sistemi uygulama süreci yapısını sıralayınız?

 • Yönetimce Gözden Geçirme ve Sürekli Geliştirme
 • Planlama
 • İş sağlığı ve Güvenliği politikası
 • Uygulama ve Operasyon
 • Kontroller ve Kusur Giderici Eylemler
 • 3-2-4-5-1. (D)
 • 2-3-4-5-1
 • 3-4-2-1-5
 • 3-2-4-1-5

Soru 372- Risk kontrol önlemlerinin uygulanmasında kontrol öncelik sıralamasını yapınız?

 • Eksantrik preste çalışan işçiye eğitim verilerek çalışma talimatı hazırlanması
 • Eksantrik presin açık kalıp çalışmasının kapalı kalıba çevrilerek çalıştırılması
 • Eksantrik prese çift el kumanda yapılarak çalıştırılmasının sağlanması
 • Eksantrik presin çalışmadan alıkonulması
 • Eksantrik preste çalışan işçiye çelik maskaratlı ayakkabı verilmesi
 • 4-2-3-1-5.  (D)
 • 2-3-4-1-5
 • 4-3-2-1-5
 • 4-3-1-2-5

Soru 373- Risk kontrol hiyerarşisi sıralamasını yapınız

 1. Tehlikelerin ortadan kaldırılması
 2. İşaretler/ uyarılar ve/veya idari önlemler
 3. Kişisel koruyucu donanımlar
 4. Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek (ikame)
 5. Mühendislik önlemlerini uygulamak
 • 1-5-4-2-3
 • 1-2-4-5-3
 • 1-4-5-2-3.  (D)
 • 1-4-2-5-3

Soru 374- Beş adımdan oluşan risk değerlendirme sisteminde 3. Adım hangisidir?

 • Risklerin değerlendirilmesi
 • Kontrol ve tedbirlerine karar verilmesi.  (D)
 • Kontrol tedbirlerinin uygulanması
 • İzle ve takip et

Soru 375- Risk değerlendirme tekniklerinden hangisi özellikle çalışan personel sayısı, toplumda yaratacağı etki, çevreye olan etki ve ekipman kayıp değerini dikkate alarak şiddetin derecesi belirlenir?

 • HAZOP
 • FTA
 • FEMA
 • X Tipi MATRİKS.  (D)

Soru 376- Bir organizasyonun plan ve proje safhasında yapılması gereken en uygun risk değerlendirme yöntemi hangisidir?

 • PHA.  (D)
 • PRA
 • FTA
 • ETA

Soru 377-“ Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay ‘ tarifi nedir?

 • Olay
 • Kaza.  (D)
 • Risk
 • Kontrol noktası

Soru 378- Çalışma ortam ve şartlarında var olan, ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyeli.   Tarifi neyin tarifidir?

 • Kaza
 • Risk
 • Tehlike.  (D)
 • Olay

Soru 379- Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

 • 180
 • 93.  (D)
 • 90
 • 89

Soru 380-Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının özelliklerinden değildir?

 • Enine  dalgalardır.  (D)
 • 340 m/sn hızla yayılırlar
 • Dalga boyu, frekansı, şiddeti, genliği olan dalgalardır
 • Madde ortamında yayılırlar

Soru 381- Kişisel koruyucu kullanmayı gerektirmeyen en yüksek gürültü düzeyi Kaç Desibeldir?

 • 90
 • 85
 • 80.  (D)
 • 88

Soru 382- Gürültü düzeyin 85 dB ortamlardaki  işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır?

 • 6,5
 • 7,5.
 • 6
 • 8 (D)

Soru 383- Birden bire şiddetli gürültünün etkisinde kalındığında meydana gelen kişisel bozukluklardan  değildir?

 • Terlemenin artması
 • Solunumun  hızlı değişmesi
 • Geçici körlük.  (D)
 • Dolaşım bozukluğu

Soru 384- İnsan kulağının işitme eşiği ile ağrı eşiği sınırları kaç dB dir?

 • 0 dB – 140 dB.  (D)
 • 10 dB – 140 dB
 • 20 dB – 140 dB
 • 20 dB- 120 dB

Soru 385- Gürültü  Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 80
 • 85
 • 87.  (D)
 • 90

Soru 386- Gürültü şiddetinin dB (A) olarak verilen değeri neyi ifade eder?

 • Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü
 • Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü
 • Gürültünün insan. Kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü.  (D)
 • Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğünü

Soru 387- Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

 • Çocuk işçiler
 • Yaşlı işçiler
 • Genç ve sağlıklı işçiler.  (D)
 • Yaşlı bayan işçiler

Soru 388- Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar?

 • 0 Hz- 10 Hz
 • 6 Hz- 20 Hz
 • 20 Hz- 20 kHz.  (D)
 • 20 kHz- 40 kHz

Soru 389-Genç ve sağlıklı bir kişi hangi şiddetteki sesleri duyar?

 • 1 mPa- 2 mPa
 • 2 mPa – 5 mPa
 • 5 mPa- 20 mPa
 • 20 mPa- 200mPa.  (D)

Soru 390- Gürültüden korunmada aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir?

 • Kulak koruyucu kullanmak
 • Çalışanı kapalı  bölme içine almak
 • Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak
 • Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak.  (D)

Soru 391-Gürültü şiddeti 87 dB olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 87
 • 90.  (D)
 • 174
 • 140

Soru 392-Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmamalıdır?

 • Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır
 • Temiz elle takılıp çıkarılmalıdır
 • Kulağa uygun şekilde takılmalıdır
 • Gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır.  (D)

Soru 393- Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılması gereken en uygun davranıştır?

 • Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır.  (D)
 • Gürültülü makinaya maruz kalınacak yerde takılıp çıkarılmalıdır
 • Gürültülü yerde diğer işçilerle haberleşme ihtiyacı olduğunda çıkarılıp haberleşme bitince derhal takılmalıdır
 • Kulak koruyucularının kullanılmasını her işçi zaten bilir işçiye müdahale gereksizdir.

Soru 394- Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre işitme sağlığı açısından kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyesi 90 dB de kaç olmalıdır?

 • 7,5 saat
 • 6 saat
 • 5 saat
 • 4 saat.  (D)

Soru 395- Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre Gürültünün zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için; Maruziyet  durumunda aranan şartlar hangileridir?

 • Gürültülü işte en az 2 yıl çalışmak ve gürültü şiddeti 85 dB in üzerindeki işlerde en az 30 gün çalışmak.  (D)
 • Gürültülü işte en az 2 yıl çalışmak ve gürültü şiddeti 85 dB in üzerindeki işlerde en az 60 gün çalışmak
 • Gürültülü işte en az 3 yıl çalışmak ve gürültü şiddeti 85 dB in üzerindeki işlerde en az 30 gün çalışmak
 • Gürültülü işte en az 2 yıl çalışmak ve gürültü şiddeti 85 dB in üzerindeki işlerde en az 90 gün çalışmak

Soru 396-  İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde; Aşağıdaki hususlardan hangisinin dikkate alınması gerekmez?

 • Kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde olacaktır
 • Gürültü maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları, daha sonraki zamanlarda tekrar değerlendirilebilmesi için uygun bir şekilde saklanacaktır
 • Gürültü maruziyetinin tespitinde işyerindeki proses hattındaki hatalardan kaynaklanan diğer risklerde dikkate alınacaktır.  (D)
 • Ölçüm sonuçları değerlendirilirken, ölçme uygulamalarına bağlı olan ölçüm hataları dikkate alınacaktır

Soru 397- İşyerinde, gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işverenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır.  (D)
 • İşveren kulak koruyucuları temin ederek, işçilere kullandıracak
 • Kulak koruyucularının kullanımını öğretecek, zimmetle işçilere dağıtacak
 • İşçilerin kulak odyogramlarını çektirerek etkilenmeyi tespit edecek

Soru 398- Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır?

 • 10
 • 20
 • 30.  (D)
 • 40

Soru 399- Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması gibi kaba işlerin yapıldığı yerlerde aydınlatma en az kaç lux olmalıdır?

 • 20 lux
 • 50 Lux.  (D)
 • 100 Lux
 • 150 Lux

Soru 400- Gürültüye maruz kalan işçilerle ilgili sağlık gözetimi açısından işverenin yapması gereken aşağıdakilerden hangileridir?

I-En yüksek maruziyet etni değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için işitme testi yapılacak

II-En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için işitme teski yapılacak. Ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için de işitme testleri yapılacaktır.

III- Benzer biçimde maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulayacaktır

IV- Risk değerlendirmesi yeniden gözden geçirilecek

V- Her işçinin Sağlık Kayıtları tutulacak ve güncellenecek

  • I-II
  • I-III-IV-V
  • I-IV-V
 • I-II-III-IV-V.  (D)
Paylaş:

8 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 8 (Mayıs 2021)”

 1. Ahmet Girgin dedi ki:

  Soru 351-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareket olarak nitelendirilemez?

  Kişisel koruyucuların kullanımı ve önemi yönünden bilgi sahibi olmamak
  Makine koruyucuları yönünden bilgi sahibi olmamak
  Mesleki deneyime sahip olmamak. (D)
  Heyecanlı veya aceleci olmamak

  Bence cevap son şık…

  1. Müsait zamanda düzeltirim. doğrudur

 2. hatice sıçramaz dedi ki:

  Aşağıdakilerden hangisi “^Tehlikeli durum” olarak nitelendirilemez?
  •Depolama, düzenleme ve istifleme
  •Kötü ve tehlikeli çevre koşulları
  •Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon
  •Tehlikeli boyutta hızlı çalışma. (D)
  a şıkkı olması gerekmez mi

  1. “durum” ile “Davranış” ı iyi ayırmalıyız. Cevap şıkkı doğru.

 3. zeynepy dedi ki:

  Merhaba hocam;
  Soru 363- Ülkemizde ilk yardım yönetmeliği ne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Temel ilk yardım eğitimi en az 16 saat olmalıdır
  İlk yardım eğitimleri sonunda İl Sağlık Müdürlüklerince sertifika verilir
  Ağız ve tehlikeli işlerde her 10 işçiden biri ilk yardım eğitimi almış olmalıdır
  Sertifikalı ilkyardım eğitimleri bu konuda eğitimi olan herkes tarafından verilebilir. (D)

  c şıkkında yanlışlık yok mu,kastedilen çok tehlikeli işse doğru ama tehlikelide 15 kişiye 1,az tehlikeliye 20 de 1 değil mi?

  1. Soru eski sorulardan olduğu için karıştırıyoruz. Artık Ağır ve Tehlikeli iş yönetmeliği yoktur. Burada asıl beklenen, İlkyardım eğitimlerinin EĞİTİCİ EĞİTİMİNE sahip olan Eğitim kurumlarınca verilebileceğinin hatırlatılmasıdır.

 4. sena dedi ki:

  hocam öncelikle emekleriniz için çok teşekkür ediyorum.
  382.soru için danışmak isterim.

  Soru 382- Gürültü düzeyin 85 dB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır?
  6,5 /// 7,5 /// 6 /// 8

  cevap 7.5olarak veirlmiş ancak 8 olması gerekmez miydi ?

  1. Düzelttim, 8 saat olmalı

Bir Cevap Yazın