Risk Grupları Hakkında (Mayıs 2021)

RİSK GRUPLARI  HAKKINDA

İş Donanımları esas olarak erkekler için hazırlanmış olup, ayrıca kadın ve erkek arasındaki anatomik farklılıklar vardır ve sonuçta aşağıdaki hastalıklar kadınlarda daha kolay ortaya çıkabilmektedir;

 • Sırt ağrıları
 • Kramplar
 • Disk fıtığı

Gebelikte kimyasal etkilenim nedeniyle aşağıdakiler olabilir;

 • Gebeliğin düşükle sonlanması
 • Ölü doğumla sonlanması
 • Çeşitli malformasyonlarla doğum
 • Düşük kilolu doğum

KISA KISA..

 • Emzikli, yeni doğum yapmış ve gebe kadın işçiler 80 dB(A) üzerinde gürültülü olan yerlerde çalışamazlar
 • Emzikli, yeni doğum yapmış ve gebe kadın işçiler, Darbeli, Titreşimli vb. işler ve makinelerde çalışamazlar
 • Gebe işçilerin elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır
 • Gebelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma işi yaptırılamaz
 • Çalışma yasağı olmasa bile uygun KKD (Kişisel koruyucu Donanım)  sağlanamadığı durumlarda işçi bu işlerde çalıştırılamaz
 • Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
 • Gebe işçilere gebelikleri süresince , periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir
 • Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir, bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler
 • Emzirme izinleri günlük çalışma süresinden sayılır
 • Medeni haline bakılmaksızın kadın çalışan sayısı 100- 150 ise işyerinde emzirme odası açma zorunludur.
 • Emzirme odası işyerine en fazla 250 m. Uzakta olabilir
 • Medeni haline bakılmaksızın kadın çalışan sayısı 151 ve daha fazla ise işyerinde yuva (kreş) açma zorunludur
 • Yuva (kreş=yurt) açılmış ise emzirme odası da burada açılabilir.
 • Emzirme odasından (0- 1 yaş) arası  bebekler yararlanır
 • Yuva 250 m. Den fazla uzaksa işveren bir servis aracı sağlamalıdır
 • Yuva hizmetlerinden 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60- 66 aylık çocuklar yararlanabilir
 • Emzirme odasından emziren annelerin bebekleri yararlanır
 • Emzirme odası üretim faaliyetlerinde kullanılamaz
 • Dinlenme saatlerinde disiplini bozmamak koşulu ile anne/baba çocukları ile ilgilenebilirler
 • Taban alanlarının her çocuk için en az 3 m2 olmalıdır
 • Her çocuğa en az 8 m3 hava düşmelidir
 • Oda ve yurtlarda, yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu bulunmalıdır
 • Taban, duvar ve bölmeler sağlığa zararlı madde içeremez
 • Bu tür yerlerde görevlendirilen yönetici ve eğitmenler kendi branşlarında eğitim almış kişiler olmalıdır
 • Gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren kadın çalışanlar doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
 • Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır
 • Yeni doğum yapmış çalışanın gece çalıştırılması yasağı gerekirse, sağlık raporu ile uzatılabilir
 • Gebe veya emzikli çalışan günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
 • Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 4857 sayılı İş Kanununun  Maddesi hükmü uygulanır
 • Süt izni özel sektörde ; 1,5 saat/ gün, kamu sektöründe 3 saat/ gün dür.
 • Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir
 • Biyolojik etkenlere maruziyet olabilen işlerde gebe emzikli ve yeni doğum yapmışlar için Grup I etkenlerin olduğu işyerlerinde çalışma yasağı YOKTUR
 • 4857 Sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda tekil gebeliklerde doğum izni , Doğum öncesi 8 ve Doğum sonrası 8 haftadır
 • 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda çoğul gebeliklerde doğum izni Doğum öncesi 10 hafta ve doğum sonrası 8 haftadır
 • 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda doğum sonrası kullanılabilecek ücretsiz izin hakkı 6 aydır.
 • 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda doğum izinlerinde geçen sürelerin maaşlarını Analık Sigortası Kapsamında SGK öder.
 • 4857 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışan kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler doğum sonrası sürelerini eklenmek suretiyle kullandırılır.
 • İşverenler ortaklaşa oda ve yurt kurabilirler
 • İşverenler Kamu Kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla anlaşma yapabilirler
 • İşverenin Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır
 • Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dahil edilir.
 • Velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar yurtlara alınır
 • Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır
 • Yurtlarda 0 – 24 aylık, 24- 48 aylık ve 49- 66 aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur
 • Oda ve yurtların bina, kuruluş, araç, gereç, taşıt ,beslenme gibi giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır.
 • Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir
 • İşveren, işveren vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir
 • İşverenler işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler.
Paylaş:

Bir Cevap Yazın