Aralık 2015 İşyeri Hekimliği Sınavı Soruları (MAYIS 2019)

<

p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 4.5pt; text-align: justify;”>1-)Danıştay incelemesinden geçirilerek ve sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilen yazılı hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Tebliğ b-)Tüzük c-)Yönetmelik d-)Olağan dönem kanun hükmünde kararname
e-)Olağanüstü hal kanun hükmünde karanamesi 

<

p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 4.5pt; text-align: justify;”>
2-)4857 Sayılı İş Kanununa göre,ara dinlenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Dört saat ve daha kısa süreli işlerde ara dinlenmesi verilmez.
b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde on beş dakika ara dinlenmesi verilir
c) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz
d) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde yarım saat ara dinlenmesi verilir.
e) )4857 sayılı İş kanunu’nda düzenlenmiş olan ara dinlenme süreleri arttırılamaz 

<

p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 4.5pt; text-align: justify;”>
3-)4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş verenler ,engelli çalıştırma zorunluluğu kapsamında çalıştırmkla yükümlü oldukları engelli işçileri aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla sağlarlar?
a-)Sosyal Güvenlik Kurumu b-)Türkiye İş Kurumu c-)İl Özel İdareleri d-)Başbakanlık 
e-)Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı 

<

p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 4.5pt; text-align: justify;”>
4-)İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre;aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin görevlerinden biri değildir?
a-)Rehberlik b-)Risk değerlendirmesi c-)Sağlık gözetimi d-)Denetleme e-)İlgili birimlerle işbirliği

<

p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 4.5pt; text-align: justify;”> 
5-)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin oluşumunda aşağıdaki kurluşların hangisinden olağan üye bulunmaz?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>a) Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
b) Devlet Personel Başkanlığı 
c) Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
d) Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>6-)İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk Hakkında Yönetmelik’e göre;çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 6000 çalışanın olduğu bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç işyeri hekimim görevlendirilmesi gerekir?
a-)8 b-)6 c-)4 d-)3 e-)2 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
7-)Aşağıdakilerden hangisi bir çevre yönetim sistemi standardıdır?
a-)TS EN ISO 9001 b-)TS 18001 c-)TS EN ISO 14001 d-)TS EN 17025 e-)TS EN 397 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
8-)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenin,iş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna kaç iş günü içinde bildirmesi gerekir?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>a) Kazadan sonraki üç iş günü içinde 
b) Kazayı haber aldıktan sonraki iki iş günü içinde
c) Kazayı haber aldıktan sonraki üç iş günü içinde
d) Kazayı haber aldıktan sonraki beş iş günü içinde
e) Kazadan sonraki beş iş günü içinde 

<

p style=”text-align: justify;”>9-)Güvenlik raporları;Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te öngörülen güncellemeleri de kapsayacak şekilde,yeterli bulunduğu tarihten itibaren işletmeci tarafından kaç yıllık periyot içerisinde güncellenir?
a-)5 b-)4 c-)3 d-)2 e-)1

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
10-)Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre,çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz en az kaç saat olmalıdır?
a-)24 b-)30 c-)36 d-)40 e-)48 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
11-)Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’e göre,aşağıdaki işlerin hangisinde çalışanların işe başlamadan önce mesleki eğitim alma zorunluluğu yoktur?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>a) Uyuşturucu maddelerin imali işleri 
b) Büro ve sekreterlik işleri
c) Her türlü temel inşaatı işleri 
d) Sakatat tesislerindeki işler
e) Her çeşit sondaj işleri 

<

p style=”text-align: justify;”>12-)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre,900 çalışanı bulunan bir iş yerinde işveren kaç çalışan temsilcisi görevlendirir?
a-)1 b-)2 c-)3 d-)4 e-)5

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
13-)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre,aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülüklerinden biri değildir?
a) Risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak
b) Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesini sağlamak
c) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek
d) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetlerini çalışanlara yansıtmamak
e) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine temsilci göndermek

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”> 
14-)İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğe göre,çalışan temsilciyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çalışanlar arasında yapılacak seçimle ve ya seçimle belirlenemdiği durumlarda atamayla görevlendirilir.
b) Seçimlerin yapılması için işveren tarafından yeterli sayıda personel görevlendirilir.
c) İş yerinde yetkili sendika bulunması halinde işyeri sendika temsilcisi,çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.
d) Çalışan temsilcisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yeniden seçim yapılır.
e) İşveren,görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilan eder. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
15-) I.Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
II.10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyeri faaliyetleri
III.Genel kolluk kuvvetleri faaliyetleri
IV.Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimim yapanlar
6331 sayılı ,İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri,yukarıdakilerden hangilerine uygulanır?
a-)Yalnız I b-)Yalnız II c-)I ve II d-)II ve III e-)II,III ve IV 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
16-)İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;aşağıdaki işyerlerinden hangisinin işverenleri,iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesiiçin kamudan destek alabilir?
a) Farklı il sınırları içerisinde çalışanı olan ancak her ildeki çalışan sayısı 10’u aşmayan,toplam 40 çalışanı bulunan,az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
b) 9 çalışanı bulunan,tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
c) 15 çalışanı bulunan,çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
d) Kamuya ait eğitimkurumu iş yerleri
e) 10 çalışanı bulunan,az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”> 
17-)İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre,aşağıdakilerden hangisi ortak sağlık ve güvenlik birimi sorumlu müdürünün sorumluluklarından biri değildir?
a) Personelin görevlendirilmesinin takibi
b) Kayıtların tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesi
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından istenen belgelerin hazırlanması
d) Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru,yetkilendirme ve vize işlemlerinin takibi
e) Personelin görevinin sona erdirilmesi 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
18-)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre;kurul toplantısının gündemi,yeri,günü ve saati kurul üyelerine toplantıdan en az kaç saat önce bildirilmelidir?
a-)6 b-)12 c-)24 d-)36 e-)48 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
19-)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre,aşağıdaki durumların hangisinde risk değerlendirmesinin kısmen ve ya tamamen yenilenmesine gerek yoktur?
a) Yeni çalışanların işe başlaması
b) İş kazası ve ya meslek hastalığı meydana gelmesi
c) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
d) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi
e) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”> 
20-) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan ‘’işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek,çalışanı ve ya işyerini etkileyebilecek zarar ve ya hasar verme potansiyeli’’şeklindeki tanım,aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>a) Kabul edilebilir risk seviyesi 
b) Risk 
c) Ramak kala olay 
d) Tehlike 
e) Risk değerlendirmesi 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
21-)Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre,çalışanlarda mekanik titreşimin el-kol sistemine aktarılması durumunda aşağıdakilerin hangisinde özellikle oluşabilecek bir rahatsızlık gözlenmez?
a-)Damar b-)Kemik c-)Sinir d-)Yağ doku e-)Kas 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
22-)Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre,işyerlerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yasaklayıcı işaretler kırmızı daire içinde beyaz zeminde kırmızı çerçevelidir.
b) Uyarı işaretleri üçgen biçimindedir.
c) Acil çıkış işaretleri dikdörtgen ve ya kare biçimindedir.
d) Emredici işaretler kare biçimindedir.
e) Yangınla mücadele işaretleri altıgen biçimindedir.

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”> 
23-)Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre,tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıdaki huşulardan hangisi dikkate alınmaz?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>a) Ortamda bulunan tozun çeşidi 
b) Maruziyetin düzeyi 
c) Maruziyetin sıklığı
d) Ortamdaki nem miktarı 
e) Daha önce yapılmış sağlık gözetimlerinin sonuçları

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”> 
24-)Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemlerden biri değildir?
a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.
b) Madde miktarları ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır.
c) Çalışanlar,eğitim ve yaş durumuna göre sınıflandırılır.
d) İş yeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
e) Çalışmalar en az sayıda çalışanla yapılır.

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
25-)Biyolojik Etkenler e Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre,’’Grup 1 biyolojik etkenlerle çalışma önlemleri’’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>a) Genel mesleki güvenlik ve hijyen önlemleri uygulanır.
b) Koruma düzeyi 2 önlemleri uygulanır.
c) Koruma düzeyi 3 önlemleri uygulanır.
d) Koruma düzeyi 4 önlemleri uygulanır.
e) Herhangi bir özel önlem alınmaz. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
26-)Yoğun kaynak işleri yapılan bir işletmede yürütülecek periyodik muayenelerde;

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>I. Ön-arka akciğer grafisi
II. İdrarda metabolit takibi
III. Spirometri
IV. Kanda metabolit takibi

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>Tetkiklerinden hangilerinin istenmesi gereklidir?
a-)Yalnız I b-Yalnız II c-)I ve III d-)I ve IV e-)II ve IV 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
27-)Yetişkinlerin öğrenme özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıtır?
a) Eğitim konusunun kendi konuları ve ilgi alanlarıyla bağlantılı olmasını isterler.

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>b) Eğitime aktif katılım isterler.
c) Geri bildirim vermesinden hoşlanmazlar.
d) Özgüvenlerinin korumak isterler.
e) Beklenti düzeyleri yüksektir. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
28-)İşle ilgili hastalıklar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Etkeni bellidir.
b) İşyerinden kaynaklamaslar dahi işyerindeki faktörlerden etkilenirler ve seyirleri değişir.
c) Meslekteki insidansı toplumdaki insidansından yüksektir.
d) Belirli işlere özgü hastalıklardır.
e) Mesleke spesifik ilişki gösterirler. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
29-)Asbest,biyoljik etkisi bakımından;

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>I. İnert
II. Alerjik
III. Fibrojenik
IV. Kanserojen

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>Gruplarından hangilerine girer?
a-)Yalnız III b-)Yalnız IV c-)II ve III d-)II ve IV e-)III ve IV 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
30-)Asbeste bağlı olarak meydana gelen hastalıkların tedavisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bu hastalıkların kesin tedavisi yoktur.
b) Akciğerlere girmiş olan asbest lifleri özel yöntemlerle vücuttan atılabilir.
c) Asbestozis olgularında fibrozisi durdurmak ve ya düzeltmek mümkün değildir.
d) Plevral kalınlaşma,kalsifikasyon ve plaklar genellikle tedavi gerektirmez.
e) Akciğerlerdeki kalsifikasyon ve plakların,zamanla akciğer kanserine dönüştüğü konusundaki bilgiler kesin değildir. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
31-) I.Yüksek miktarda karbondioksit üretilen işler
II.Ofis ve ya tıbbi sekreterlik gibi işler
III.Yüksek ısı ve yoğun nem bulunan işler
IV.Optik lens,yarı iletken üretimi gibi talyum kullanılan işler
Yukarıdakilerin hangilerinde koronerarter hastalığ olan bir kişinin çalıştırılmasına izin verilebilir?
a-)Yalnız I b-)Yalnız II c-)I ve II d-)II ve IV e-)III ve IV 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
32-)Akut zehirlenmede karın ağrısı,diyare,ateş,periferik ödem ve şok sonrasıölümle sonuçlanabilen;kronik maruziyetinde ise nöropati,kas güçsüzlüğü ile cilt kanserine kadar varabilen ekzema,hiperpigmentasyon,hiperkeratoz gibi cilt lezyonlarına neden olan kimyasal ajan hangisidir?
a-)Alüminyum b-)Antimon c-)Arsenik d-)Berilyum e-)Kadmiyum 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
33-)Erkek üreme sistemi üzerinde;hem hormonal değişiklik yapan hem libidoyu azaltan hem de spermatotoksik etkiye neden olabilen etkene aşağıdaki çalışma alanlarının hangisinde maruz kalınabilir?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>a) Kurşun etkilenimi olan iş kollarında çalışma
b) Oral kontraseptif imalatında çalışma
c) Pestisit üretiminde çalışma
d) Aşırı sıcak ortamda çalışma
e) Karbon sülfür etkilenimi 

<

p style=”text-align: justify;”>34-)’’Mezotelyoma’’aşağıdakietkenlerinhangisiyle meydana gelir?
a-)Civa b-)Asbest c-)Nikel d-)Silika e-)Krom Cevap:B
35-) Aşağıdaki mesleklerden hangisi,mesleki bulaşıcı hastalıklar bakımından risk gruplarından biri değildir?
a-)Ortopedi kliniği çalışanları b-)Maden çalışanları c-)Veterinerler
d-)Dokumacılar e-)Otobüs şöförleri

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
36-)Tekrarlanan hareketlerin kol kasları üzerinde yaptığı baskı nedeniyle ortaya çıkan ve madencilikte en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan kas-iskelet sistemi sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Epikondilit b-)Bursit c-)Pronator teres sendromu
d-)Karpal tünel sendromu e-)Beyaz parmak sendromu 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
37-)Gürültünün sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ani ve yüksek sesbasıncı geçici işitme kaybına neden olabilir.
b) Sürekli ve yüksek düzeyde gürültüde çalışma,mesleki işitme kaybı için majör riskfaktörüdür.
c) Gebelerin,işyerinde gürültüye [85-95 Db(A)] maruz kalması fetüsü etkilemez.
d) Gürültü,kan basıncı değişiklikleri,dikkat ve algıda bozulma gibi etkiler de gösterir.
e) Hava iletimi odyografisi,gürültüye bağlı işitme kaybı için bir tarama testi olarak kullanılabilir. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
38-)Kadmiyumun etkilenimiyle ilgili aşağıdaki iafdelerden hangisi yanlıştır?
a-)Vücuttan atılımı yavaştır. b-)Karaciğerde birikir. c-)Böbreklerde birikir.
d-)Deri metabolizmasına etkisi yoktur. e-)Kemik metabolizmasına etkisi yoktur. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>
39-)Formaldehitile ilgili,

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>I.İnsanda kanser yaptığına dair yeterli kanıt vardır.
II.Nazal epitelde hasar yapabilir.
III.Spontan abortusa neden olabilir.
IV.Aritmi,etkilenimi gösteren önemli bir bulgudur.

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>İfadelerinden hangileri doğrudur?
a-)Yalnız I b-)I veIII c-)II ve IV d-)I,II ve III e-)II,III ve IV 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
40-)Çalışma yaşamında sağlığın geliştirilmesi uygulamalarından biri de çalışanlara sağlıklı beslenme davranışı kazandırılmasıdır. ’’Sağlıklı beslenme davranışı’’ aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a-)Yeterli ve dengeli beslenmedir. b-)Karbonhidratı azaltılmış beslenmedir.
c-)Su ve mineral bakımından destek yapılmış beslenmedir. d-)Yağ ve karbonhidratı düşük,proteince zengin beslenmedir.
e-)Yağ,karbonhidrat ve proteinin eşit miktarda olduğu beslenmedir. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
41-)Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde ilk yardım ve acil müdahale için ayrılacak oda en az kaç m2 olmalıdır?
a-)10 b-)12 c-)15 d-)18 e-)20 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
42-)2500 kişinin çalıştığı bir iş kolunda, 10 yıllık süre içinde 20 çalışana lösemi tanısı konuluyor. Bu iş kolunda lösemiye neden olabilecek etkenlerin arasında radyasyonun olduğu biliniyor. Lösemi tanısı konan 20 kişi ile hasta olmayan diğer çalışanların geçmişte radyasyona maruz kalıp kalmadıklarını sorgulayan bir araştırma planlanıyor. Bu araştırma hangi epidemiyolojik araştırma türüne girer?
a-)Vaka-kontrol b-)Kohort c-)Tanımlayıcı d-)Kesitsel e-)Yöneylem 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
43-)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, bu işyerinde meslek hastalıklaının kayıtlarının tutulması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi aşağıdakilerin hangisinin sorumluluğundadır?
a-)İşyeri hekimi b-)İş güvenliği uzmanı c-)Diğer sağlık personeli d-)İşveren e-)İş sağlığı güvenliği kurulu 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
44-)Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde, 2. Koruma düzeyinde biyolojik etkenlerle çalışılan bir işyerinde alınması gereken koruma önlemidir?
a) Çalışma yerleri aynı bina içinde yürütülen diğer çalışmalardan ayrılmalıdır.
b) Çalışma yerindeki hava, negatif basınçta tutulmalıdır.
c) HEPA filtresi kullanılmalıdır.
d) Özel dezenfeksiyon yöntemleri kullanılmalıdır.
e) Bir işyerinde yalızca o işyerine ait malzemeler kullanılmalıdır. 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
45-)Elektrikle ilgili;akım şiddeti, potansiyel farkı ve direnç büyülüklerinin ölçümünde kullanılan cihazlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmştir.
Akım şiddeti Potansiyel farkı Direnç 
a-) Voltmetre Ampermetre Ohmmetre
b-) Ampermetre Voltmetre Ohmmetre
c-) Voltmetre Ohmmetre Ampermetre
d-) Ampermetre Ohmmetre Voltmetre
e-) Ohmmetre Voltmetre Ampermetre 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
46-)Aşağıdakilerden hangisi,elektrikli makine ve araçların gövde kısımlarının nötr iletkene bağlanması işlemidir?
a-)Topraklama b-)Koruma c-)Sıfırlama d-)Kısa devre e-)Kaçak akım 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
47-)Aşağıdakilerden hangisi, inorganik tozların neden olduğu bir akciğer hastalığı değildir?
a-)Silikozis b-)Kömür işçi pnomokonyozu c-)Asbestozis d-)Siderozis e-)Bisinozis 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
48-) I. Solunum II. Deri III. Sindirim
Yukarıdakilerden hangileri iş hijyeni kapsamında kimyasal tehlike yaratan maddelerin vücuda girme yollarındandır?
a-)Yanız I b-)Yalnız II c-)I ve II d-)II ve III e-)I,II ve III 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
49-)Yanma, patlama ve tutuşma ile ilgili,
I. Yanma, yanıcı bir maddenin oksijenle tepkimesi sonucu dışarıya ısı vern bir değişimdir.
II. Patlama, bir gaz genleşmesiyle çok hızlı ve genellikle ısı çıkmasıyla meydana gelen bir değişimdir.
III. Tutuşma, bir maddenin gaz genleşmesiyle ve ısı açığa çıkmasıyla oluşturduğu bir değişimdir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
a-)Yalnı I b-)Yalnız II c-)Yalnız III d-)I ve II e-)II ve III 

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;”>
50-)Antropometri biliminde, çalışanın iş alanı hacmi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
a) Çalışma yapılan oda ya da atölyenin hacmidir.
b) Çalışma yapılan iş makinesi, masa, sandalye gibi iş ekipmanını içine alan minimum hacimdir.
c) Çalışanın vücudunu eğmeden elini uzatabileceği en uzak mesafelerin üç boyutlu olarak birleşmesinden elde edilen hacimdir.
d) Çalışanın vücudunu eğerek elini uzatabileceği en uzak mesafelerin üç boyutlu olarak birleşmesinden elde edilen hacimdir.
e) Çalışanın vücudunun içine yerleşeceği dikdörtgen prizma biçimindeki minimum hacmidir. 

Paylaş:

5 Comments on “Aralık 2015 İşyeri Hekimliği Sınavı Soruları (MAYIS 2019)”

 1. Umida dedi ki:

  Hocam teşekkürler, cevap anahtarı yokmu?

 2. Ayça Gümüş dedi ki:

  Abdullah Bey 6.soru 600 değil 6000 çalışan olacak

  1. Düzelttim, Teşekkürler

 3. Dilek dedi ki:

  Hocam 23 e olmasi gerekmez mi

Bir Cevap Yazın