Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 10(Mayıs 2021)

Soru 451- Hangi büyüklükteki asbest lifleri faz kontrast mikroskobu ile ölçümde dikkate alınır?

 • 0,5 ile 5 mikron büyüklükteki asbest lifleri
 • Lif eni 3 mikrondan küçük, boyu 5 mikrondan büyük ve boyu eninin 3 katı lifler. (D) .
 • 60 mikrondan küçük lifler
 • Eni 5 mikrondan küçük, boyu eninin 2 katı olan uzun lifler

Soru 452-Ülkemizde hangi tarihte hangi asbest grubu yasaklanmıştır?

 • 01.01.1996 Amhibol gurubu. (D) .
 • 2005 tarihinde Amhibol gurubu
 • 01.01.1996 tarihinde serpantin gurubu
 • 2008 tarihinde bütün asbest gurubu

Soru 453- Aşağıdaki meslek hastalıklarından hangisi, Asbeste bağlı meslek hastalığı değildir?

 • Asbestozis
 • Mezotelyoma
 • Bisinozis. (D) .
 • Pleura

Soru 454-  İşveren, 25.01.2013 tarihli asbestli ürünlerin kullanımını yasaklayan yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimde aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

 • Asbest söküm çalışanı belgesi
 • Asbest söküm uzmanı belgesi
 • İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi
 • Asbest sökümü sırasında kullanılacak kişisel koruyucu. (D) .

Soru 455- Asbestle çalışmalarda, işyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre en fazla ne kadardır?

 • En fazla 6 ayda bir
 • En fazla 1 yıl
 • En fazla 2 yıl. (D) .
 • En fazla 3 yıl

Soru 456- Asbest söküm işinde görev alacak asbest söküm uzmanının eğitimi aşağıdaki hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

 • İSGÜM tarafından. (D) .
 • ÇASGEM tarafından
 • Özel eğitim kurumları tarafından
 • Sendikalar tarafından

Soru 457- Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının eğitimlerinde eğitim kim tarafından verilir?

 • Eğitmen müfettişler
 • Eğitmen öğretim üyeleri
 • Eğitmen A sınıfı Uzmanlar
 • Eğitmen Asbest söküm uzmanları. (D) .

Soru 458- Asbestle yapılan çalışmalarda yapılacak iş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda hangi hususlar yer almaz?

 • Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metod. (D) .
 • Asbestin sökülmesinin daha büyük risk oluşturması durumunda nasıl söküleceği ile ilgili hususlar
 • İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları
 • İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması

Soru 459- Aşağıdakilerden hangisi, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle çalışmalar Yönetmeliği ekinde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen kimyasallardan değildir?

 • Benzen
 • Vinil klorür monomeri
 • Sert ağaç tozu
 • Triklor etilen. (D) .

Soru 460- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle çalışmalar yönetmeliği ekinde mesleki maruziyet sınır değeri verilen sert ağaç tozunun sınır değeri nedir?

 • 5 mg/ m3. (D) .
 • 7,77 mg/m3
 • 3,25 mg/m3
 • 5 mg/cm3

Soru 461- Aşağıda verilenlerden hangisi kanserojen ve Mutajen Maddelerle çalışmalar Yönetmeliği ekinde belirtilen kanserojenlerden değildir?

 • Üreamin üretimi
 • Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler
 • Kuvvetli asit prosesi ile isopropil alkol üretimi
 • Pestisitlerin üretimi işleri. (D) .

Soru 462- Aşağıdakilerden hangisi basit boğuculardan değildir?

 • Karbondioksit
 • Azot
 • Hidrojen
 • Karbon monoksit. (D) .

Soru 463- Aşağıdakilerden hangisi sistemik zehirdir?

 • Arsin. (D) .
 • Karbon monoksit
 • Amonyak
 • Hidrojen sülfür

Soru 464- Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gazlardan değildir?

 • Klor
 • Amonyak
 • Hidrojen siyanür. (D) .
 • Asit buharları

Soru 465- Meslek hastalığı yaptığı kanıtlanmamış tozlar hangileridir?

 • Alerjen tozlar
 • Talk tozu
 • İnert tozlar. (D) .
 • Radyoaktif tozlar

Soru 466- Karbomonoksitin   MAK  değeri nedir?

 • 500 ppm
 • 9000 mg/m3
 • 50 ppm. (D) .
 • 5000 mg/m3

Soru 467- Karbondioksitin mesleki maruziyet sınır değeri nedir?

 • 500 ppm
 • 9000 ppm
 • 50 ppm
 • 5000 ppm. (D) .

Soru 468- Karbonmonoksit gazinin MAK değeri nedir?

 • 500 ppm
 • 50 ppm. (D) .
 • 5000 ppm
 • 50 mg/m3

Soru 469-  Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?

 • Sindirim
 • Solunum
 • Deri
 • Hepsi. (D) .

Soru 470- Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir?

 • MAC değeri
 • TLV/TWA değer
 • Mesleki maruziyet sınır değeri. (D) .
 • Kabul edilebilir limit değer

Soru 471- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı işlerde ve İşyerlerinde alınacak tedbirler Hakkında Tüzük ekinde  “Çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyerleri havasında bulunmasına  müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlığını bozmayacak olan azami miktarları” olarak tanımlanan değer hangisidir?

 • MAK değer. (D) .
 • MEL değer
 • NIOHS REL Değeri
 • TLV STELL Değeri

Soru 472- Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir?

 • MAK
 • TWA
 • STEL. (D) .
 • Gasfree

Soru 473- Solunum bölgesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tarif edilir?

 • Kişinin burnu merkez kabul edilerek 30 cm. yarıçaplı kürenin başın ön kısmıdır
 • Kişinin burnu merkez kabul edilerek 50 cm. yarıçaplı küredir
 • Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmıdır. (D) .
 • Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarıçaplı küredir

Soru 474-Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Risk
 • Potansiyel Risk
 • Tehlike. (D) .
 • Şiddet

Soru 475- Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirmesinde kullanılır?

 • Yangın sınıflamasında
 • Patlayıcı ortam derecelendirmesinde. (D) .
 • Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde
 • Hepsinde

Soru 476- Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet şartlarında ortaya çıkma ihtimali nedir?

 • Şiddet
 • Risk. (D) .
 • Tehlike
 • Potansiyel tehlike

Soru 477- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Yönetmeliğine göre yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi özellikle dikkate alınacak hususlardan değildir?

 • Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları
 • İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu
 • Kimyasal maddenin kimyasal ismi, sinonim ismi ve ticari ismi. (D) .
 • Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi

Soru 478- Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Yönetmeliğine göre yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi özellikle dikkate alınacak hususlardan değildir?

 • Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
 • Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı
 • Kimyasal maddenin kimyasal ismi, sinonim ismi ve ticari ismi. (D) .
 • Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları

Soru 479- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Yönetmeliğine göre yapılacak risk değerlendirmesi hangi hallerde yenilenme şartlarından sayılmamıştır?

 • Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde
 • Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda
 • Tamir ve bakım işlerine başlanılmadan önce. (D) .
 • Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde

Soru 480- Kimyasal maddelerle çalışmalarda  sağlık gözetimi yapılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. İşçiler üzerinde yapılan tetkiklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumda
 2. Sağlık yönünden olumsuzluğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet halinde
 3. Özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma ihtimalinin olduğu durumda
 4. Tüm sağlık gözetimleri kan ve idrar tahlilleri ile yapılır
 • (1,2,3) . (D) .
 • (2,3,4)
 • (1,2,4)
 • (Hepsi)

Soru 481- Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. Biyolojik izleme Absorbsiyon spektrometri  veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar
 2. Sağlık gözetimi havadaki kurşunun, TLV değeri 0,075 mg/m3 ten fazla ise yapılır
 3. Sağlık gözetimi işçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 mikrogram Pb/ 100 ml kandan fazla ise yapılır
 4. Biyolojik sınır değer aşılması halinde işçiler sağlık gözetimine tabi tutularak çalışmaya devam ederler
 5. Risk değerlendirmesi yenilenir
 •  (1,2,3,4)
 • (2-3-4-5)
 • (1-2-3-5) . (D) .
 • (HEPSİ)

Soru 482- Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliğin ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin  önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz?

 • Bilimsel araştırma ve deneylerde
 • En uygun teknolojik sistem kullanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde. (D) .
 • Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde
 • Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde

Soru 483- Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliğinde çalışanların eğitimi ile ilgili özellikle verilecek eğitimlerden değildir?

 • Kimyasalın isimlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında eğitim. (D) .
 • Çalışma şartlarında değişiklik olduğunda yeni bilgilerle ilgili eğitim
 • Kimyasal maddenin sağlık güvenlik riskleri ile mesleki maruziyet sınır değerleri eğitimi
 • İşçilerin kendilerini ve diğer çalışanları koruma eğitimi

Soru 484- Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliğinde çalışanların eğitimi ile ilgili özellikle verilecek eğitimlerden değildir?

 • Risk değerlendirmesinden elde edilen bilgiler eğitimi
 • Malzeme güvenlik bilgi formları ile ilgili eğitim
 • Kimyasalın isimlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında eğitim. (D) .
 • İşçilerin kendilerini ve diğer çalışanları koruma eğitimi

Soru 485- Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi ikinci önceliğe sahiptir?

 • Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması
 • Yeterli havalandırma sistemi kurulması
 • Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması
 • Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi. (D) .

Soru 486- Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde, bu önlemlerle birlikte …….. uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 • Kişisel korunma yöntemleri. (D) .
 • Havalandırma sistemi
 • İkame yöntemi
 • Uygun iş organizasyonu

Soru 487- İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir …………. Hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 • Risk analizi
 • Acil eylem planı. (D) .
 • Patlamadan korunma dökümanı
 • Etkilenmiş alan planı

Soru 488- İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

 • Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alanda tüm çalışanların sırayla çalışmasını sağlamak. (D) .
 • Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak
 • Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak
 • Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek

Soru 489- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ifadedir?

 • 4857 sayılı kanunun 78. Maddesine göre çıkartılan malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır. (D) .
 • Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık güvenlik bilgilerini de kapsar
 • Malzeme güvenlik bilgi formları Yanıcılık ve patlayıcılık bilgileri de içerir
 • Malzeme güvenlik bilgi formları kişisel korunma malzemesini de belirler

Soru 490- Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında hangi cümlecikler kullanılabilir?

 • Bilgi temin edilemedi. (D) .
 • Her ortamda saklanmalıdır
 • Zararlı etkisi yoktur
 • Çevreye etkisi yoktur

Soru 491- Kimyasal madde ve müstahzarları üretici, ithalatçı ve dağıtıcıları Malzeme Güvenlik bilgi formlarını kullanıcılara verirken aşağıdakilerden hangi şart ile zorunlu değildir?

 • Kimyasal madde ve müstahzarı ile birlikte verilmelidir
 • Kimyasal madde ve müstahzarını kullanıcıya verirken Türkçeye çevirmesi ni istemeli. (D) .
 • Malzeme Güvenlik Bilgi formu revize durumunda 12 ay evvelinde verilenler bulunarak yenisi 3 ay içinde verilmeli
 • Malzeme Güvenlik Bilgi formları toplam sayfa numarası her sayfasında yer almalıdır

Soru 492- Malzeme Güvenlik Bilgi formlarında bulunan R ifadesi aşağıdakilerden hangi ifadeyi tanımlamaktadır?

 • Radyasyon durumu
 • Risk durumu ifadesi. (D) .
 • Radyoaktiflik durumu
 • Kimyasalın Stabilizatörü

Soru 493- Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında bulunan S ifadesi aşağıdakilerden hangi ifadeyi tanımlamaktadır?

 • Solventlerin durumunu
 • Sıvı kimyasalların konsantrasyonunu
 • Güvenlik Durumunu. (D) .
 • Servis kayıt numarası

Soru 494- Kimyasal madde etiketlerinde bulunması gerekli mecburiyet aşağıdakilerden hangisi değildir?

 • Maddenin Ticari adı
 • Maddenin formülü. (D) .
 • İthalatçının telefon numarası ve tam adresi
 • Tehlike sembolü işareti

Soru 495- Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

 • Asit üzerine su dökülmemelidir. (D) .
 • Su üzerine asit dökülmemelidir
 • Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır
 • Asitler plastik kaplara konulmamalıdır

Soru  496- Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda hangi kurala uyulmalıdır?

 • Cam kaplar kullanılmalıdır
 • Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır
 • Etiketlenmelidir. (D) .
 • Plastik şişelere konulmalıdır

Soru 497- Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken uyulması gereken kural hangisidir?

 • Önce gelen önce gider kuralı uygulanır. (D) .
 • Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir
 • Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir
 • Sıranın hiçbir önemi yoktur, kolay sevkiyat düşünülür

Soru 498- Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?

 • Zehirli maddelerle – Parlayıcı maddeler
 • Zehirli maddelerle- Zararlı maddeler. (D) .
 • Parlayıcı madde- oksitleyici madde
 • Patlayıcı madde – oksitleyici madde

Soru 499- Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerden aşağıda belirtilenleri önceliğine göre sıralanışı hangisidir?

I-Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır

II-Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır.

III- riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır

IV-İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.

 • I,II,III,IV
 • I, III, II, IV
 • I, IV, III, II. (D) .
 • I, III, IV, II

Soru 500- Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangileri birlikte depolanır?

 • Çok zehirli ile Peroksitler
 • Parlama sıcaklığı 0 Cderece altında olanlar ile Parlama sıcaklığı 21 C nin altında olanlar. (D) .
 • Çok zehirli ile oksitleyici kimyasallar
 • Zehirli ile oksitleyici kimyasallar
Paylaş:

3 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 10(Mayıs 2021)”

 1. drSaide dedi ki:

  tesekkurler hocam

 2. zeynepy dedi ki:

  Hocam teşekkür ederiz.

  Soru 489- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ifadedir?

  4857 sayılı kanunun 78. Maddesine göre çıkartılan malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır. (D) .
  Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık güvenlik bilgilerini de kapsar
  Malzeme güvenlik bilgi formları Yanıcılık ve patlayıcılık bilgileri de içerir
  Malzeme güvenlik bilgi formları kişisel korunma malzemesini de belirler

  buradaki yanlışlık kanun ve maddesinde değil mi? msds formlarınınTürkçe olmasıyla alakalı bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla.

  1. Bunu facebook grubunda da sordu arkadaşımız. Evet, 4857 Sayılı Kanunla ilişkisi olmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir yasasıdır.

Bir Cevap Yazın