Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 21 (Mayıs 2021)

Soru 1001- Aşağıdakilerden hangisi, yetişkine ait özelliklerden değildir?

 • Sorumluluk duygusu gelişmemiştir.(D).
 • Benlik duygusu gelişmemiştir
 • Birikimli ve deneyimlidir
 • Sonuçları bilmek ister

Soru 1002- Yetişkinde öğrenme süreçleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Farkına varmak
 • Okuma ve yazma.(D).
 • İlgilenme ve değerlendirme
 • Deneme ve uygulama

Soru 1003- Aşağıdakilerden hangisi, iletişimin başarısını azaltan davranışlardan değildir?

 • Uzaklık
 • Zamanlama
 • Örgüt iklimi
 • Dokunma.(D).

Soru 1004- İletişimin etkisini artıran davranış arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Gözlemde bulunmak
 • İlgi odaklamak
 • İyi bir dinleyici olmamak.(D).
 • Geri bildirim vermek

Soru 1005- Eğitimin yapılmadığı hallerde, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • Üretim düşer
 • Kalite artar.(D).
 • Zaman kaybı artar
 • Makine arızaları sıkışır

Soru 1006- Aşağıdakilerden hangisi çalışanlara yönelik verilecek sağlık eğitiminde sıklıkla kullanılan interaktif eğitim yöntemlerinden biri değildir?

 • Konferans.(D).
 • Küçük grup çalışması
 • Beyin fırtınası
 • Role play

Soru 1007- Aşağıdakilerden hangisi, sağlık eğitiminde iletişimin ana bileşenlerinden değildir?

 • Kaynak.(D).
 • Mesaj
 • Ortam
 • Alıcı

Soru 1008- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin özelliklerinden biri değildir?

 • Neden?, Niçin? Nasıl, eğitileceklerini bilmek isterler
 • Öğrenme; problem çözme, duruma uygulama şeklinde gerçekleşir
 • Güdülenme bireysel ve toplumsal fayda merkezidir.(D).
 • Ön yaşantıları ve tecrübeleri olanlar için önemlidir

Soru 1009- Aşağıdakilerden hangisi, sağlık eğitiminin amacı olmalıdır?

 • Bireylerin sağlıkla ilgili bilgilerinin artırılması
 • Sağlıkla ilgili son yeniliklerin aktarılması
 • Sağlık hizmetlerinin daha az yükle sürdürülmesi
 • Toplumda sağlıkla ilgili davranış değişikliklerinin sağlanması.(D).

Soru 1010-  İşçilerin eğitimiyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Eğitim vermede asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.(D).
 • Geçici iş ilişkisi ile çalışanlara, gerekli eğitimi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır
 • Eğitim verilmesinde iş sözleşmesinin türüne bakılmaktadır
 • İşveren çalışanların eğitim programlarına katılması konusunda sorumlu değildir

Soru 1011- etkili iletişimin en temel kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinlemek.(D).
 • Samimi olmak
 • Empati kurmak
 • Eğitilenlerin ihtiyaçlarını bilmek

Soru 1012- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde dikkate alınması gereken ilkeler yönünden yanlıştır?

 • Eğitimin temel ilkesi bireyleri bilgilendirmektir. Bu bilgileri kullanmak ve davranışa dönüştürmek eğitilenlerin görevidir.(D).
 • Kişilerin inançları, güdülenmeleri ve kültürleri sağlık eğitiminde dikkate alınmalıdır
 • Yeniliklerin benimsetilmesinde önce toplum önderleri kazanılmalıdır
 • Eğitim, konu ile ilgili tüm bireyleri kapsamalıdır

Soru 1013- Aşağıdakilerden hangisi eğitimde, eğiticilerin sorumluluğu arasında sayılmaz?

 • Olumlu bir eğitim ortamı yaratmak
 • Katılımcı eğitim metotlarını uygulamak
 • Kendisi iyi bir model oluşturarak eğiticileri etkilemek
 • Eğitilenlerin başarısının sorumluluğunu üstlenmek.(D).

Soru 1014- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi özellikleri için yanlış bir ifadedir?

 • Eğitimde aktif katılımda bulunmak isterler
 • Eğitim, kendi konularıyla ilgiliyse motive olurlar
 • Eğitimde farklı yöntemlerin uygulanmasını istemezler.(D).
 • Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler

Soru 1015-  Çalışanların  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, aşağıdakilerden hangisi verilecek eğitimlerle ilgili olarak çalışanların yükümlülüklerinden biridir?

 • Eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek
 • Düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak.(D).
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak
 • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almak

Soru 1016-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, aşağıdakilerden hangisi “Eğitimi özellik arz eden işçiler” den biri değildir?

 • Sigortasız işçiler.(D).
 • Eski hükümlüler
 • İşyerindeki kadınlar ve gençler
 • Terör mağduru ve göçmen işçiler

Soru 1017- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İş yerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilciler özel olarak eğitilir
 • Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara  özel eğitim verilir
 • Eğitimlerde geçen süre kadar çalışma süresine ilave edilebilir.(D).

Soru 1018- Aşağıdakilerden hangisinde, sağlık eğitiminin tanımı doğru ifade edilmiştir?

 • Sağlık sorunlarına çözüm üretmek amacıyla; öğretim, öğrenme, gelişim, yönetim teknolojilerinin ve diğer teknolojilerin bir arada kullanılması faaliyetlidir.
 • Olgunlaşmayı yaşam yeterliliğini sağlamak üzere, yaştan bağımsız olarak yapılan her türlü girişime denir
 • Beceri, tavır, tutum veya inanç kazandırma şeklinde bir uygulaması olduğu gibi, ayrıca öğrenenin kritik düşünme, bağımsız düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştiren uygulamalara denir
 • Sağlık bilgi düzeyini artırıcı herhangi bir uygulama “özelkile davranış değişikliğini amaçlıyorsa” sağlık eğitimidir.(D).

Soru 1019- Eğitimde öncelikli hedefler arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Çalışanı korumak
 • Üretim güvenliğini artırmak
 • İşletme güvenliğini sağlamak
 • İşverenin kazancını arttırmak.(D).

Soru 1020- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak için gereken becerilerden biri değildir?

 • Dikkatli bir şekilde dinlemek
 • Sorular sorarak anlamaya çalışırken “evet-hayır “ gibi kısa cevabı olan kapalı uçlu soralar sormak.(D).
 • Geri bildirim vererek, anladığını belirten mimikler ve sözlerle katkıda bulunmak
 • Yumuşak bir üslüpla acele etmeden, basit ve anlaşılır bir dil kullanarak konuşmak

Soru 1021- İş kazaları konusundaki bir çalışmada, son 2 yılda iş kazası geçirmiş olan 50 işçi ile, aynı işletmede çalışan ve kaza geçirmemiş olan 100 işçi çalışma kapsamına alınıyor. Sonuçta kaza geçirmiş olan işçiler arasında eğitim düzeyi düşük olan ve çalışma süresi kısa olan işçilerin yüzde olarak daha çok olduğu saptanıyor.

Bu çalışmada aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Kohort araştırması
 • Müdahale araştırması
 • Tanımlayıcı araştırma
 • Vaka-kontrol araştırması.(D).

Soru 1022- Asbestli malzeme üretimi yapılan bir işyerinde çalışmakta olan 1500 işçinin geçmiş 10 yıllık sağlık kayıtları inceleniyor. On yıl önceki kayıtlara göre sigara içen 600 işçi ile sigara içmeyen 900 işçide, geçen 10 yıl içinde asbestozis tanısı konulan işçiler belirleniyor.

Bu çalışmada aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Kohort araştırması.(D).
 • Deneysel araştırma
 • Müdahale araştırması
 • Vaka-kontrol araştırması

Soru 1023-İşyeri sağlık birimi kayıtlarından 40 işçinin birkaç kez göz yaşarması   ve aksırık yakınmaları ile başvurmuş olduğu saptanır. Bu işçilerin , işyerine geldikten  kısa süre sonra bu yakınmaların ortaya çıktığı ve işçilerin hepsinin de aynı bölümde çalışmakta olduğu belirleniyor

Bu çalışma aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Kohort araştırması
 • Deneysel araştırma
 • Tanımlayıcı araştırma.(D).
 • Vaka-kontrol araştırması

Soru 1024- Bir akümülatör imalathanesinde çalışmakta olan 120 işçiden alınan kan örneklerinden kurşun düzeyi ölçülüyor. Sonuçlar şu şekilde bulunuyor: İşçilerin 9 tanesinde 25 mikrogram üzerinde, 30 işçide 10- 24 mikrogram arasında kana kurşun düzeyi saptanıyor. Diğer işçilerin kan kurşun düzeyleri ise 10 mikrogramın altında bulunuyor.

Bu çalışma aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Vaka-kontrol çalışması
 • Müdahale araştırması
 • Kohort çalışması
 • Kesitsel çalışması.(D).

Soru 1025- Asbestli malzeme üretimi yapılan 450 işçinin çalıştığı bir işyerinde işyeri sağlık kayıtları ve personel kayıtlarından yararlanılarak bir çalışma yapılıyor. İşyerinde 1 yıl ve daha uzun süre çalışmış olan toplam 400 işçinin kayıtları değerlendirilerek asbest maruziyeti ile akciğer radyolojisinde fibrozis bulgularının varlığı arasında ilişki kurulmaya çalışılıyor.

Bu çalışma aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Kohort çalışması.(D).
 • Kesitsel çalışma
 • Vaka-Kontrol çalışması
 • Müdahale çalışması

Soru 1026-Metal imalatı yapılan bir işyerinde çalışmakta olan 300 işçiden 100 kişinin son 5 yıl içinde iş kazası geçirmiş olduğu saptanıyor. İş kazası geçirmiş olan işçiler ile iş kazası geçirmemiş olan işçilerin eğitim düzeyleri, çalışma süreleri, çalıştıkları bölümleri karşılaştırılıyor.

Bu çalışma aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Vaka- kontrol çalışması.(D).
 • Müdahale araştırması
 • Kohort çalışması
 • Kesitsel çalışma

Soru 1027- bir iplik fabrikasında gürültünün 97 desibel olduğu ip büküm bölümünde çalışmakta olan 120 işçinin 20 tanesinin odyometrik muayenede işitme kaybı saptanmıştır. Gürültü düzeyinin 78 desibel olduğu bölümde çalışan 120 işçinin ise 8 tanesinde işitme kaybı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre gürültülü yerlerde çalışan işçilerdeki işitme kaybı sıklığı, gürültünün düşük olduğu bölümlerde çalışanların 2,5 katı olmaktadır. İşitme kaybı riskinin 2,5 kat yüksek olduğuna işaret eden ölçeğe ne ad verilmektedir?

 • Atfedilen risk
 • Mutlak risk
 • Rölatif risk.(D).
 • İnsidans riski

Soru 1028- -Nadir görülen hastalıklarda tercih edilir

-Maliyet yönünden avantajlıdır

-Kayıtlardan yararlanılabilir

Sonuç veya etkenden hangisinin önce başladığı net değildir.

Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki epidemiyolojik araştırmalardan hangisine aittir?

 • Retrospektif kohort
 • Tanımlayıcı
 • Kesitsel
 • Vaka (olgu) –kontrol.(D).

Soru 1029- Risk altındaki toplumda ya da buradan seçilen bir örnekte, herhangi bir hastalığın veya sağlıkla ilgili bir durumun bir zaman kesitindeki görülme sıklığına ne ad verilir?

 • İnsidans
 • Prevalans.(D).
 • Duyarlılık
 • Tahmini rölatif (göreceli) risk

Soru 1030- Sağlam bireylerde belirli bir izlem süresi sonunda, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığın ortaya çıkma olasılığına ne ad verilir?

 • İnsidans.(D).
 • Prevalans
 • Duyarlılık
 • Rölatif (göreceli) risk

Soru 1031- Aşağıdakilerden hangisi bir epidemiyolojik araştırma yöntemi değildir?

 • Vaka(olgu) – kontrol araştırması
 • Kohort araştırması
 • Kesitsel araştırma
 • Tandem araştırması.(D).

Soru 1032-Uygulanan sağlık hizmetinin, yapılan bir müdahalenin veya programın etkinliğini ölçmek amacı için uygun araştırmalar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneysel (klinik) araştırmalar.(D).
 • Yöntemsel araştırmalar
 • Kesitsel araştırmalar
 • Tanımlayıcı araştırmalar

Soru 1033- Odds oranı (olasılıklar oranı), tahmini rölatif risk hangi araştırmalarda hesaplanabilir?

 • Retrospektif kohort araştırmalar
 • Yöntemsel araştırmalar
 • Kesitsel araştırmalar
 • Vaka (olgu) – kontrol araştırmaları.(D).

Soru 1034- Bir hastalığa ait insidans, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinde saptanabiir?

 • Kohort araştırmaları.(D).
 • Yöntemsel araştırmalar
 • Kesitsel araştırmalar
 • Tanımlayıcı  araştırmalar

Soru 1035- Sonuçtan nedene doğru olan çalışma tasarımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Retrospektif kohort
 • Tanımlayıcı
 • Vaka (olgu) –kontrol.(D).
 • Prospektif kohort

Soru 1036- Epidemiyoloji ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Epidemiyoloji sağlık olaylarının incelenmesi bilimidir.(D).
 • Epidemiyoloji konusunda temel ilkeleri Hipokrat ortaya koymuştur
 • Epidemiyoloji bilimi sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır
 • Epidemiyoloji bulaşıcı hastalıkların incelenmesi ile ilgili bilimdir

Soru 1037- İplik fabrikasında çalışan 300 işçide odyometrik muayene yapılıyor ve 25 işçide  40 desibel düzeyinde, 30 işçide 30 desibel düzeyinde işitme kaybı olduğu belirleniyor. Bu işçilerin hepsinin, gürültü düzeyinin 92 desibel dolayında olduğu bölümde çalışmakta olduğu saptanıyor.

Yukarıda anlatılan çalışma, aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Kesitsel araştırma.(D).
 • Deneysel araştırma
 • Müdahale araştırması
 • Vaka- kontrol  araştırması

Soru 1038- Toplam 800 işçinin çalıştığı bir iş yerinde iş kazaları konusunda bir inceleme yapılıyor. Son iki yılda meydana gelen 25 iş kazasının 10 tanesinin işletmenin (A) bölümünde, 9 tanesinin (B) bölümünde, 6 tanesinin de işletmenin diğer bölümlerinde meydana geldiği saptanmıştır. Kazaların 8 tanesi de son yılda işe başlayan işçilerde görülmüştür.

Yukarıda anlatılan çalışma, aşağıdaki epidemiyolojik araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?

 • Kohort araştırması
 • Müdahale araştırması
 • Tanımlayıcı araştırma.(D).
 • Vaka- kontrol araştırması

Soru 1039- Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını , görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?

 • Epidemiyoloji.(D).
 • Demografi
 • Sürveyans
 • Biyoistatistik

Soru 1040-  Herhangi bir epidemiyolojik ölçüt elde edilmeyen araştırmalar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Retrospektif kohort araştırmalar
 • Yöntemsel araştırmalar
 • Kesitsel araştırmalar
 • Tanımlayıcı araştırmalar.(D).

Soru 1041-  -Nedensel ilişkinin en doğru şekilde gösterildiği gözlemsel araştırmalar

-Gerçek risk ölçütleri elde edilebilir

-Kayıtlardan da yararlanılabilir.

Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki epidemiyolojik araştırmalardan hangisine aittir?

 • Kohort.(D).
 • Deneysel
 • Kesitsel
 • Vaka (olgu) – kontrol

Soru 1042- Bir çalışmada 5.209 erkek ve kadın çeşitli etkenlerle karşılaşma durumlarına göre  alt gruplara ayrılmış, kardiyovasküler hastalıklar yönünden 30 yılı aşkın bir süre izlenmiş ve çalışmanın sonunda koroner kalp hastalığının risk faktörleri net bir şekilde belirlenmiş; sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon gibi durumların riski kaç kat arttırdığı saptanmış, yine bu çalışmada sağlamlardan yola çıkarak hipertansıyon insidansının ne olduğu da ortaya konmuştur.

Yukarıdaki çalışma ne tür bir çalışmadır?

 • Vaka – kontrol
 • Kesitsel
 • Kohort .(D).
 • Müdahale

Soru 1043- Sektördeki sigortalı sayısı ile yaşanan iş kazası sayıları arasındaki bağlantıyı veren standardize iş kazası oranlarına baktığımızda, en sık kaza hangi sektörlerde yaşanmaktadır?

 • Dokuma sanayi
 • Nakil araçları imali
 • Kömür madenciliği sektörü.(D).
 • Metalden eşya imalatı sektörü

Soru 1044- Çalışma ortamlarında, “yaptığı iş gereği herhangi bir etkenle karşılaşma olasılığı yüksek olan ve etkenle karşılaştığında da başkalarına göre daha duyarlı olan birey veya gruplara” ne ad verilir?

 • Tehlike altındaki personel
 • Risk altındaki personel
 • Risk altındaki toplum
 • Risk grubu.(D).

Soru 1045- Neden- sonuç ilişkisinin en güçlü düzeyde ortaya konulduğu gözlemsel (analitik) araştırma tipi hangisidir?

 • Vaka (olgu)- Kontrol  araştırmaları
 • Kohort araştırmaları.(D).
 • Kesitsel araştırmalar
 • Yöntemsel araştırmalar

Soru 1046- Bir hastalığa ait prevalans, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinde saptanabilir?

 • Retrospektif kohort araştırmalar
 • Yöntemsel araştırmalar
 • Kesitsel araştırmalar.(D).
 • Tanımlayıcı araştırmalar

Soru 1047- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Retrospektif kohort araştırmalar – atfedilen risk
 • Yöntemsel araştırmalar – duyarlılık
 • Prospektif kohort araştırmalar- rölatif risk
 • Tanımlayıcı araştırmalar- rölatif etkinlik.(D).

Soru 1048- Vaka (olgu) kontrol araştırmalarında elde edilen ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rölatif risk
 • İnsidans
 • Duyarlılık
 • Tahmini rölatif risk .(D).

Soru 1049- Aşağıdakilerden hangisi, epidemiyolojinin temel kullanım amaçlarında biri değildir?

 • Hastalıkların nedenlerinin ortaya konması
 • Hastalıkların tarihsel süreçteki etkenlerinin incelenmesi.(D).
 • Sağlık alanında yapılan müdahalelerin etkinliğinin araştırılması
 • Toplumların sağlık durumlarının ortaya konması ( hasta olanların sıklığı ve zaman içinde bu sıklığın değişimi vb. )

Soru 1050- İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin yıllık değerlendirme raporunu aşağıdakilerden hangisine bildirme yükümlülüğü yoktur?

 • İşveren
 • Sağlık Bakanlığı.(D).
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Paylaş:

Bir Cevap Yazın