Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)

Soru 51- Metal iş kolunda sık karşılaşılan risklere göre uygun olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Metal imalat sanayisinde gürültü etkilenimi öncelikli olarak mühendislik ve/veya idari denetim önlemleri uygulanarak kontrol altına alınmalıdır
 2. Metal iş kolunda beyaz parmak hastalığı genellikle döner el aletleri, taşlama makineleri, darbeli el aletlerinin kullanılması sonucu ortaya çıkar
 3. Metal iş kolunda toza bağlı gelişen meslek hastalıklarını önlemek için uygulanacak ilk yöntem kişisel koruyucu donanım ve solunum aygıtlarının kullanımıdır
 4. Metal sektöründe çalışanlar kanserojenlere ya da kanserojen olduğundan kuşkulanılan maddelere maruziyet nedeni ile artan kanser riskiyle karşı karşıya kalabilirler

Soru 52- Kaynakçılık yapanlarda tanımlanan, semptomların inhalasyondan 4- 8 saat sonra başladığı, boğazda irritasyon, susuzluk hissi, ateş, öksürük, kırgınlık, myalji, titreme, terlama, göğüs ağrısı ve lökositoz saptanan, göğüs muayenesi ve akciğer grafisi bulguları genellikle normal olan, 24- 48 saat içinde sekel bırakmadan sonlanan, akut sistemik febril hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bronşit
 2. Metal Dumanı Ateşi
 3. Mesleksel astma
 4. Akciğer kanseri

Soru 53- Meslek hastalıklari ile işle ilgili hastalıklar arasındaki farklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Buna göre hangisi yanlıştır?

 1. İşe bağlı hastalıklar, meslekle kuvvetli ve spesifik ilişkisi olan, genellikle tek ajana bağlı olup, bu şekilde tanınan hastalıklardır
 2. Meslek hastalıkları, genel toplumda görülmez, çalışma koşulları ve risklerinin her vakada risk faktörü olarak bulunması gerekir
 3. Meslek hastalıkları özellikle sözü edilen riskle doğrudan karşılaşanlarda olurşur.
 4. İşe bağlı hastalıklar, kompex etyolojiye sahip hastalıklardır ve meslek hastalıklarından daha sıktır.

Soru 54- Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve doğrudan uygulanan toksik maddenin, bu hayvan popülasyonunun %50 sini öldüren dozu aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanır?

 1. MAK değer
 2. Toksik etki
 3. Eşik sınır değer
 4. LD 50 (median letal doz)

Soru 55-Dioksinler için aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?

 1. Dioksinler kalıcı ve birikici etkisi olan poliklorlu dibenzo-p-dioksin ve dibenzofuranlara verilen genel bir isim olup bir grubu ifade ederler
 2. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanserojen olarak kabul edilmemektedirler
 3. Bitkisel gıdalarda oldukça düşük miktarlarda bulunan dioksinler daha çok hayvansal gıdalarla bulunmaktadırlar
 4. İnsanlar dioksine daha çok besin zinciriyle maruz kalmaktadırlar

56- Mesleki risk faktörlerine bağlı olarak gelişen Karpal Tunel Sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Median sinirin fiziksel olarak el bileği seviyesinde kompresyona maruz kalması ile gelişen klinik tablodur.
 2. Median sinir ile birlikte seyreden fleksör tendon kılıflarında gelişen tenosinovitin sonucu olarak ortaya çıkar
 3. Avuç içinin radial tarafında ve ilk üç parmağın tamamının ve dördüncü parmağın radial yarısının palmar yüzlerinde uyuşma karıncalanma ortaya çıkar
 4. Tendonların dinlendirilmesi ve antienflamatuar medikasyonla tedavi edilebilir.

Soru 57- Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) maddeleri , karışımları ve işlemleri kanserojen özelliklerine göre gruplanmıştır. Buna göre “Grup 2B” için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. İnsanda kanserojen
 2. İnsanda şüpheli kanserojen
 3. İnsanda muhtemelen kanserojen
 4. İnsanda kanserojen olarak sınıflandırılamaz

Soru 58- Aşağıdakilerden hangisi Mesleksel  Kontakt Dermatitin özellikleri ile ilgili olarak doğrudur?

 1. Mesleki dermatozlar içinde en az görülendir
 2. Mesleksel kontakt dermatit olgularının tanısında yama testinin değeri yoktur
 3. Çevresel ajanlarla karşılaşmayı izleyerek gelişen inflamatuvar bir deri hastalığıdır
 4. Mesleksel olguların %80-90 ında (tek başına ya da diğer vücut bölgeleriyle birlikte) ayaklarda tutulum vardır.

Soru 59- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği, biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalar için, sağlık gözetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmalara başladıktan sonra ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar
 2. Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az on beş yıl süre ile saklanır
 3. İşyeri hekimi, her bir işçi için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur
 4. Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir

Soru 60- Aşağıdaki çalışma alanlarından hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?

 1. Ev hizmetleri
 2. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
 3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bakım merkezi çalışmaları
 4. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar

Soru 61- İşyerlerinde destek elemanın asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme ve koruma ile birlikte özel olarak görevlendirilebileceği uygulamalara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Tahliye
 2. Yangınla mücadele
 3. İlk yardım müdahalesi
 4. Meslek hastalıklarının tedavisi

Soru 62- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilse bile işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı hakkında herhangi bir işlem yapılamaz
 2. Görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir
 3. Hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz
 4. Görevlerini mesleklerinin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütürler

Soru 63-Çalışanların sağlık muayenelerine ve sağlık raporlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerini tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenesi yapılmalıdır
 2. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılabilir, rapor daha sonra alınabilir
 3. Sağlık raporlarına itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen harem hastanelere yapılır
 4. İş değişikliğinde sağlık muayenesi yapılmalıdır

Soru 64- Çalışanların işyerinin özelliklerini de dikkate alarak bilgilendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Çalışanlar, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilmelidir
 2. Çalışanlar, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında bilgilendirilmelidir
 3. Risk değerlendirmesi sonuçlarına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak belirlenen koruyucu ve önleyici tedbirlere, ölçüm sonuçlarına, teknik kontrol sonuçlarına, teftişten elde edilen bilgilere sadece işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ulaşabilir, çalışan temsilcileri ulaşamaz
 4. İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda çalışanlar bilgilendirilmelidir

Soru 65- Toplum Sağlığı Merkezlerinin işyeri hekimliği hizmeti vermesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İşyeri hekimliği hizmeti, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütülür
 2. İşyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için en az bir işyeri hekimi ve en az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur
 3. Hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.
 4. İşyeri hekimliği hizmetleri verme konusunda yetkilendirme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır

Soru 66-İşyeri hekiminin görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Gece postalarında çalışanlar hariç diğer çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 2. Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek
 3. Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanların, kronik hastalığı olanların, madde bağımlılığı olanların, birden fazla iş kazası geçirmiş olanların uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek
 4. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek

Soru 67- İşyeri hekimlerinin yetkilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmayan bir husus tespit edildiğinde işveren veya işveren vekilinin onayı olmasa bile işi durdurmak
 2. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına rapor etmek
 3. Görevi gereği olsa da işyerinin ancak izin verilen bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek
 4. İşvereni bilgilendirmeden diğer kurum veya kuruluşlar ile işyerine ilişkin konularda iletişime geçmek ve işbirliği yapmak

Soru 68- Onaylı defter tutulmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Onaylı defter işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı defterdir
 2. Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır
 3. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır
 4. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin onaylı deftere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda kendisine uyarı yapılması ya da işyeri hekimliği belgesine ilişkin yaptırımlar yoktur

Soru 69- İş Güvenliği  uzmanlarının görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
 2. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda önerilerde bulunmak
 3. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak iş güvenliği uzmanının görevleri arasında değildir
 4. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak

Soru 70- İş sağlığı ve güvenliği kurullarını, iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesine ilişkin görev ve yetkileri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İç yönergeyi hazırlayıp onaylamak
 2. İç yönergenin uygulanmasını izlemek
 3. İç yönergenin uygulanmasına ilişkin sonuçları rapor haline getirmek
 4. İç yönerge doğrultusunda alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak

Soru 71- İş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışmalarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde iki ayda bir, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ayda bir toplanma kararı verebilir
 2. Toplantılarının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir
 3. Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çakırabilir
 4. Kurul kararları katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde çalışan temsilcisinin oyu kararı belirler

Soru 72- İş sağlığı ve güvenliği birimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. On metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunmalıdır
 2. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı aranmaz
 3. Tam zamanlı görevlendirilecek birden fazla işyeri hekimi varsa ortak kullanılacak bir odanın bulunması yeterlidir
 4. İşyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere on iki metrekareden az olmamak koşulu ile bir muayene odası bulunmalıdır

Soru 73- Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir
 2. Ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir iş yeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı , en az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur
 3. Ortak sağlık ve güvenlik biriminde işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 6 metrekarelik bir muayene odası bulunmalıdır
 4. Ortak sağlık ve güvenlik biriminde tam süreli görevlendirilenler dilerlerse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alabilirler

Soru 74- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütümüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur
 2. Ortak sağlık güvenlik birimleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler
 3. Ortak sağlık güvenlik birimleri hizmet verdikleri işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına ilişkin kayıt ve dosyaları sözleşme süresi sonunda, talep edilmezse işverene teslim etmeyebilir
 4. İşyeri sağlık güvenlik birimleri ile ortak sağlık güvenlik birimleri işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından sorumludur

Soru 75- Gürültünün işitme sistemine etkilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Geçici eşik kayması dış kulak yolunda meydana gelen ödem sonucu gelişir
 2. Geçici eşik kayması gürültülü ortamda en az iki yıl çalışanlarda görülür
 3. Gürültüye bağlı işitme kaybı geri döner, kayıp ortadan kalkar
 4. Gürültüye bağlı işitme kaybı iç kulakta bulunan titrek tüylü hücrelerin harabiyeti sonucu meydana gelir

Soru 76- Sıcak ortamda bulunan kişiler bakımından aşağıdakilerden hangisi  vücut sıcaklığını azaltıcı yönde etki yapar?

 1. Terleme
 2. Metabolik ısı
 3. Radyan ısı
 4. Konvertif ısı

Soru 77- Termal koşulların belirlenmesi amacı ile yapılan ölçümlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Radyan sıcaklık ıslak termometre ile ölçülebilir
 2. Islak ve kuru termometrenin bir arada kullanıldığı psikrometri ile ortamın nem düzeyi ölçülür
 3. Radyan ısı değerini de dikkate alan değerlendirmeye etkin sıcaklık denir
 4. Sadece kuru termometre değeri, hava akım hızını ve nem düzeyini dikkate alan değerlendirmeye düzeltilmiş etkin sıcaklık denir

Soru 78- Aşağıdakilerden hangisi iyonizan radyasyon (iyonlaştırıcı) grubunda değildir?

 1. Radyo dalgaları
 2. Alfa partikülleri
 3. Gama ışınları
 4. Beta partikülleri

Soru 79- Radyasyonun sağlık etkileri bakımından aşağıda sıralanan etken- sağlık sonucu eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

 1. İnfrared radyasyon etkisi- Kornea iritasyonu (kaynak yapanlarda)
 2. Ultraviyole radyasyon etkisi – Katarakt ( cam üfleyicilerinin kataraktı)
 3. İyonizan radyasyonun eşikli etkisi – İshal, kemik iliği inhibisyonu
 4. İyonizan radyasyonun non-stotoksik etkisi – Mutajenik ve herediter etkilenir

Soru 80- Titreşim ve sağlık etkilerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Yüksek frekanslı titreşim düşük frekanslı olanlara göre daha kaba hareket şeklindedir
 2. Bütün vücudun etkilendiği durumlarda en az etkilenen vücut bölgesi omurgadır
 3. El kol vibrasyonunun sağlık etkileri bakımından en çok risk altında olanlar bilgisayarla masa başında çalışanlardır
 4. El kol vibrasyonu sonucu oluşan Beyaz Parmak tablosu ile ilişkili semptomlar soğuk ortamda artar

Soru 81- Yüksek ya  da düşük basınçlı ortamlarda çalışmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Su altında basınç her 10 metre de 1 atmosfer artar
 2. Basınç arttıkça gazların sıvılar içindeki çözünürlüğü azalır
 3. Su altına dalan bir kişi su yüzeyine hızla yükselirse gaz halindeki azot hızla sıvı formuna geçer
 4. Dekompresyon hastalığı (vurgun) düşük basınçlı ortamda çalışanlarda görülür

Soru 82- Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunun ısı deposunda en büyük paya sahiptir?

 1. Radyan ısı
 2. Kodüktif ısı
 3. Konvektif ısı
 4. Metabolik ısı

Soru 83- Arsenik kanserojen özellikler bakımından aşağıda sıralanan sınıflardan hangisinde yer alır?

 1. Kesin kanserojen (Grup 1)
 2. Muhtemel kanserojen (Grup 2-A)
 3. Şüpheli Kanserojen (Grup 2-B)
 4. Muhtemelen kanserojen olmayan (Grup 4)

Soru 84- Aşağıdakilerden hangisi inorganik tozlarla meydana gelen hastalıklardan biri değildir?

 1. Silikozis
 2. Bisinozis
 3. Asbestozis
 4. Siderozis

Soru 85- İnsan vücudunda kurşun metabolizmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Plasentayı geçerek fetusa ulaşabilir
 2. Kan dolaşımında başlıca eritrositlere bağlanır
 3. Vücuttan atılımı başlıca sindirim kanalı ile olur
 4. Vücutta depolanan kurşunun çoğunluğu kemiklerde depolanır

Soru 86- Kimyasal etkenlerle oluşan meslek hastalıklarından korunma uygulamaları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İşe giriş muayenesi; amacı uygun işe yerleştirme olan koruyucu uygulamadır
 2. Aralıklı kontrol muayenesi; amacı erken tanı ve tedavi olan koruyucu uygulamadır
 3. İşyerinde teknik korunma uygulamaları arasında kaynakta kontrol öncelikli olmalıdır
 4. Maske gibi kişisel koruyucu donanımlar, kullanımı kolay ve ucuz olduğu için ilk tercih edilecek korunma yöntemi olmalıdır

Soru 87-Aşağıdaki etkenlerden hangisinin neden olduğu sağlık sorunlarının izlenmesinde, işe giriş muayenesinde el yazısı örneğinin alınması ve aralıklı olarak aynı yazının tekrar yazdırılarak karşılaştırılması önerilmektedir?

 1. Civa
 2. Karbonmonoksit
 3. Demir tozu
 4. Asbest

Soru 88- Organik fosforlu insektisitlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Asetil kolin esteraz enzimini inhibe ederek etki gösterirler
 2. Asetil kolin esteraz enzimi aktivitesi %1 düzeyinde azaldığında bile belirgin klinik belirtiler ortaya çıkar
 3. Maruziyet kesildikten sonra asetil kolin esteraz enzimi aktivitesi günde %1,5 kadar rejenere olur
 4. Tedavi yöntemi olarak parasempatolitik etkisinden yararlanmak üzere atropin kullanılır

Soru 89- işyerlerinde ilk yardım müdahaleleri için seçilecek çalışanlarda bulunması gereken özellikler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Yetki sınırlarını bilmeli
 2. Müdahale sırasında kendi can güvenliğine önem vermeli
 3. Ortamdaki olanakları ilk yardım müdahalesi için değerlendirebilmeli
 4. Çevresindekilerden destek ve yardım istemeyecek düzeyde bilgili ve becerikli olmalı

Soru 90- Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işin devamı süresince çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresi ve periyoduna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Dört yılda en az bir defa, 8 saat
 2. İki yılda en az bir defa, 12 saat
 3. Üç yılda en az bir defa, 12 saat
 4. Yılda en az bir defa 16 saat

Soru 91- Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar
 2. İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır
 3. Yıllık eğitim programında eğitim konularının yer alması yeterlidir
 4. Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır

Soru 92- Gece postasından gündüz postasına geçirilecek işçi, kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?

 1. 11 saat
 2. 12 saat
 3. 18 saat
 4. 24 saat

Soru 93- İşçinin devamsızlığı nedeniyle işveren fesih hakkını kullanabilmesi için bir ay içinde en az kaç iş günü devamsızlık olması gerekir?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Soru 94- Dört saat veya daha kısa süreli işlerde uygulanacak asgari dinlenme süresi kaç dakikadır?

 1. 45 dakika
 2. 30 dakika
 3. 15 dakika
 4. 10 dakika

Soru 95- Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası olarak kabul edilmez?

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen kaza
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelen kaza
 3. Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen kaza
 4. Sigortalıların, halk otobüsü ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen kaza

Soru 96-Aşağıdakilerden hangisi, İş Hukukunun özel kaynakları arasında yer almaz?

 1. Tüzük
 2. İşyeri Uygulaması
 3. Toplu İş Sözleşmesi
 4. Hizmet (iş) sözleşmesi

Soru 97- Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?

 1. 0,30 lif/ cm3
 2. 0,20 lif/ cm3
 3. 0,10 lif/ cm3
 4. 0,04 lif/ cm3

Soru 98- Kimyasal madde depolarında aşağıdaki özelliklerden hangisi uygun değildir?

 1. Havalandırmanın hem alttan hem üstten karşılıklı olması
 2. Kimyasal madde deposunun işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm halinde bulunması
 3. Tabanın, içine konulacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek nitelikte olması
 4. Depoların drenaj hattının, yağmur kanalı veya şehir pis su kanalına bağlanması

Soru 99- TS 18001’ de yer alan “Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem “ ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 1. Tetkik
 2. Kalite arayışı
 3. Önleyici faaliyet
 4. Muhtemel tehlike tedbiri

Soru 100- Temel niteliklerinde “daire şeklinde” ve “mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50 sini kapsayacaktır)” açıklamaları ile verilen güvenlik ve sağlık işareti aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Uyarıcı işaretler
 2. Emredici işaretler
 3. Yasaklayıcı işaretler
 4. Yangınla mücadele işaretleri
Paylaş:

2 Comments on “Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)”

 1. dr.işyeri dedi ki:

  CEVAPLARI NERDEN BULABİLİRİM

  1. Hazırlık sorularında cevapları işaretledim ancak Deneme Sınavlarında cevapları siz, gerçek sınavda gibi çaba gösterip notlardan bulabilirsiniz veya Facebook grubumuzda o paylaşımı yaptığımızda cevapları takip edebilirsin. Başarılar şimdiden.

Bir Cevap Yazın