Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 11- (Mayıs 2021)

Soru 501- Depolardaki istif yapılan bölümlerdeki yolların genişliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Ana yollar; 6 metre, Tali yollar 2 metre, Ara yollar 1 metre. (D) .
 • Ana yollar  4 metre, Tali yollar  4 metre, Ara yollar 2 metre
 • Ana yollar 3 metre,  Tali yollar 3 metre, Ara yollar 2 metre
 • Ana yollar 5 metre, Tali yollar, 2 metre, Ara yollar 1 metre

Soru 502- Kimyasal madde ambalajlarındaki etiketlerde aşağıdaki hangi özelliğin bulunması gerekmez?

 • Kimyasal maddenin adı
 • Kimyasal maddenin özelliği
 • Kimyasal maddenin formül ağırlığı. (D) .
 • Kimyasal maddenin imalatçısı

Soru 503- Kimyasal maddelerin üretileceği işyerlerinin kuruluş aşamasında aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

 • Yer seçimi
 • Çevre sağlığı ve güvenliği
 • Meteorolojik etkenler
 • Çalıştırılacak işçi sayısı. (D) .

Soru 504- Kimyasal maddelerin üretileceği işyerlerinin projelendirme aşamasında aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınır?

 • Üretim teknolojisi. (D) .
 • Çevre sağlığı ve güvenliği
 • Meteorolojik etkenler
 • Arsa büyüklüğü

Soru 505-Aşağıdaki tozlardan hangisi kanserojen tozlardan değildir?

 • Asbest tozları
 • Pamuk tozları. (D) .
 • Nikel- Bikromatların tozları
 • Arsenik bileşiklerinin tozları

Soru 506- Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlardan değildir?

 • Karbondioksit
 • Karbonmonoksit. (D) .
 • Propan
 • Metan

Soru 507- Aşağıdakilerden Hangisi kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvnelik önlemleri hakkında yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle sağlık gözetiminin tanımıdır?

 • Kimyasal maddelerle etkilenme sonucu işçinin tedavisinin yapılması
 • Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler. (D) .
 • Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için, ortam havasında bulunan kimyasalların maruziyet limit değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirmesi
 • Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için; doku, salgı, dışkı, solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Soru 508- Kimyasal ambalaj boyutu 3 litreden küçükse etiket boyutu aşağıdakilerden hangi değerlerde olmalıdır?

 • En az 52x 74. (D) .
 • En az 62x 74
 • En az 52x 84
 • En az 64 x 72

Soru 509- Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nun sınıflandırmasında yer almaz?

 • Reaktif maddeler
 • Zehirli maddeler
 • Kanserojen olan maddeler
 • Enfeksiyona neden olan maddeler. (D) .

Soru 510- Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanserojenik etki
 • İmmunotoksik etki
 • Teratojenik etki. (D) .
 • Allerjen etki

Soru 511- Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir?

 • Hidrojen sülfür
 • Karbon monoksit. (D) .
 • Karbon dioksit
 • Azot

Soru 512- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki aşağıdaki birimlerden  hangisi direk iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütmez?

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. (D) .
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Soru 513- Aşağıdakilerden hangisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkındaki Kanunun 2. Maddesinde sayılan Görevleri arasında değildir?

 • İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek
 • Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak. (D) .
 • İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri  yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak
 • Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak

Soru 514- İş Sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve  mevzuat çalışması yapmak, Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, görevleri Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi birimine aittir?

 • İSGGM. (D) .
 • İSGÜM
 • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • ÇASGEM

Soru 515- Çalışma hayatında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat aratmak, Sosyal koruma  programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak;  Stratejileri hangi kuruluşun stratejileri arasındadır?

 • Uluslararası çalışma örgütü. (D) .
 • Dünya sağlık örgütü
 • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Avrupa Komisyonu İş Sağlığı ve  Güvenliği Ajansı

Soru 516- İLO ‘nun ülkemiz tarafından kabul edilen iş teftişine ilişkin sözleşmesi hangisidir?

 • 81. (D) .
 • 119
 • 122
 • 161

Soru 517- Dünya Sağlık Örgütünün kuruluş tarihi ve Ülkemizin resmi üye tarihi kaçtır?

 • 7 Nisan 1948 – 9 Haziran 1949. (D) .
 • 7 Nisan 1945 – 9 Haziran 1948
 • 7 Nisan 1946 – 9 Haziran 1949
 • 1 Nisan 1945 – 9 Haziran 1948

Soru 518- İLO ‘nun Ulusal Politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamına ilişkin sözleşme hangisidir?

 • 81
 • 119
 • 155. (D) .
 • 166

Soru 519- Uluslararası Çalışma Örgütü , kaç yılında imzalanan Versay Antlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır?

 • 1922
 • 1925
 • 1923
 • 1919. (D) .

Soru 520- “Herkesin, çalışma, mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır” ilkesi hangi belgede yer almaktadır?

 • Mahmut Paşa Nizamnamesinde
 • WHO  Kuruluş Beyannamesinde
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde. (D) .
 • Dilaver Paşa Nizamnamesinde

Soru 521- Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

 • 140 nolu  ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar Sözleşmesi
 • 127 Nolu ILO Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi. (D) .
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Soru 522- Makine koruyucuları ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

 • 119 Nolu ILO Makinelerin Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi. (D) .
 • 127 Nolu ILO Makine Koruyucuları Sözleşmesi
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği

Soru 523- Aşağıdakilerin hangisi ILO Anayasası amaçları arasında yer almaz?

 • Uygun Asgari Ücret
 • İstihdam ve İşsizliğin önlenmesi
 • Örgütlenme özgürlüğü
 • Devlete bağlılık. (D) .

Soru 524- İSGB ya da OSGB den hizmet alınan bir işyerinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin yükümlülük kime aittir?

 • İSG Uzmanına
 • İşyeri Hekimine
 • İşverene. (D) .
 • Hepsine

Soru 525- İSG hizmetlerinin yeterli sürelerde sağlanması kimin yükümlülüğündedir?

 • İSG uzmanının
 • İşyeri Hekiminin
 • İSGB ya da OSGB nin
 • İşverenin. (D) .

Soru 526- İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; deftere (sağlık güvenlik defteri) yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden kim sorumludur?

 • İşveren. (D) .
 • Uzman
 • İşyeri Hekimi
 • İSGB ya da OSGB

Soru 527- Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından sorumlu kimdir?

 • İSG Uzmanı
 • İşyeri Hekimi
 • İşveren. (D) .
 • İSGB  ya da OSGB

Soru 528-İSG Hizmetleri defterinin onay mercii aşağıdakilerden kimin yetkisinde değildir?

 • Noter
 • ÇASGEM. (D) .
 • İSGGM
 • Bölge Çalışma Müdürlüğü

Soru 529- İBGB ya da OSGB den hizmet alınan işyerinde; İSG Uzmanının, İşyeri Hekiminin ve Kurumların geçerli yetki belgesine sahip olması yükümlülüğü kime aittir?

 • İSG Uzmanına
 • İşyeri Hekimine
 • İşverene. (D) .
 • Hepsine

Soru 530- İSGB, kolay , ulaşılabilir, tercihen giriş katta kurulur……… metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilk yardım odası, sanayiden sayılan işyerlerinde ……….. metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur?

 • 10 – 10
 • 5- 10
 • 12- 8. (D) .
 • 12- 10

Soru 531- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığa gönderilmez?

 • Sözleşmeler
 • Yıllık değerlendirme raporu
 • Kamuda görevlendirme yazıları
 • Yıllık Çalışma Planı. (D) .

Soru 532- Hazırlanan Yıllık Değerlendirme raporunun nereye/ nerelere gönderilme zorunluluğu bulunmaktadır?

 • İşverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, Bakanlığa. (D) .
 • İşverene, Bakanlığa
 • Bakanlığa
 • İş Sağlığı ve Güvenliği  Kuruluna

Soru 533-  Tam süreli görev yapan İş Güvenliği uzmanları yılda …….. iş günü mesleği ile ilgili panel  toplantı ve eğitimlere katılma hakkına sahiptirler. Bu süreler çalışma süresinden sayılır ve ücretinden kesinti yapılamaz?

 • 5. (D) .
 • 7.
 • 10
 • 15

Soru 534- İş Güvenliği Uzmanları Çok Tehlikeli sınıfta çalışma süreleri ayda işçi başına  dakika olarak hangisidir?

 • 5 dakika.
 • 40 dakika. (D) .
 • 15 dakika
 • 30 dakika

Soru 535- İş Güvenliği Uzmanlarının Tehlike sınıfına göre Tüm süreli çalışmasını gerektiren işçi sayısı sırasıyla Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfa göre kaç işçidir?

 • 1000,  500,  250. (D) .
 • 250,  750,   1000
 • 750,  1000,  1250
 • 750,  1000,  1500

Soru 536-  İşyeri Hekimlerinin Çok Tehlikeli sınıfta çalışma süreleri nasıl düzenlenmiştir?

 • 500 Çalışan için tam süreli bir hekim bunun dışında çalışan başına 8 dakika
 • 750 çalışan için tam süreli bir hekim, bunun dışında kalan çalışan başına 6 dakika
 • 750 çalışan için tam süreli bir hekim, bunun dışında kalan çalışan başına 15 dakika. (D) .
 • 1500 çalışan için tam süreli bir hekim, bunun dışında kalan çalışan başına 4 dakika

Soru 537- İşyeri hekimlerinin Tehlike sınıfına göre Tam süreli çalışmasını gerektiren işçi sayısı sırasıyla Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfa göre kaç işçidir?

 • 2000, 1000, 750. (D) .
 • 500, 750, 1000
 • 1000, 750, 500
 • 1000, 1500, 2000

Soru 538-  İş güvenliği uzmanı bulunan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüğünde değildir?

 • İş güvenliği uzmanının çalışanlara tanıtmak
 • İş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluklarını çalışanlara bildirmek
 • Acil durum planlarını hazırlamak. (D) .
 • İş güvenliği uzmanına görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlamak

Soru 539- İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar hangi sınıf belge için sınava girerek başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler?

 • A sınıfı
 • B sınıfı. (D) .
 • C Sınıfı
 • İstedikleri sınava girebilirler

Soru 540- OSGB nin kurulabileceği yerler  nerelerdir?

I-Tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı yerin iskan sahiplerinin onayı ile bodrum kat hariç diğer katlarda.

II- Tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bodrum kat hariç diğer katlarda

III-Tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı zemin katta

IV-Müstakil binalarda

 • III- IV. (D) .
 • II-III-IV
 • IV
 • I- II- III- IV

Soru 541- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl verilmelidir?

 • İşyeri Sağlık Güvenlik birimi kurularak hizmet verdirilir
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde çalışan sayısı 50 den az olması durumunda koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek 8 metrekare uzman ve 8 metrekare hekim odası oluşturulur
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde çalışan sayısı 50 den az olması durumunda, Koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek 8 metrekare uzman ve 8metrekare hekim odası ve 12 metrekare bekleme yerinden oluşur
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde çalışan sayısı 50 den az olması durumunda Koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekan oluşturulabilir. . (D) .

Soru 542- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50 den fazla çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl verilmelidir?

 • İşyeri sağlık güvenlik birimi kurularak hizmet verdirilir
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu  iş merkezlerinde çalışan sayısı 50 den az olması durumunda Koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek 8 metrekare uzman ve 8 metrekare hekim odası oluşturulur. (D) .
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde çalışan sayısı 50 den az olması durumunda koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek 8 metrekare uzman ve 8 metrekare hekim odası ve 12 metrekare bekleme yerinden oluşur
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde çalışan sayısı 50 den az olması durumunda koordinasyon yönetim  tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekan oluşturulabilir

Soru 543- Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde çalışan sayısı 8 olması halinde verilecek iş sağlığı güvenliği hizmeti için uzmanın çalışma süresi ne kadardır?

 • Ayda 80 dakika (D)
 • Ayda 120 dakika
 • Yılda 12 saat
 • Yılda 8 saat.

Soru 544- Az tehlikeli bir işyerinde çalışan sayısı 30 olması halinde verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için uzmanın çalışma süresi ne kadardır?

 • Ayda 5 saat. (D) .
 • Ayda 7,5 saat
 • Ayda 10 saat
 • Ayda 3 saat

Soru 545- Çok tehlikeli bir işyerinde çalışan sayısı 60 olması halinde verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için uzmanın çalışma süresi ne kadardır?

 • Ayda 24 saat
 • Ayda 10 saat
 • Ayda 40 saat. (D) .
 • Ayda 15 saat

Soru 546- Az tehlikeli bir işyerinde çalışan sayısının 10 dan az olması halinde işyeri hekiminin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

 • Çalışan başına ayda 4 dakika olarak hesaplanır
 • Çalışan başına ayda 10 dakika olarak hesaplanır
 • Çalışan başına yılda 60 dakika olarak hesaplanır
 • Çalışan başına yılda 25 dakika olarak hesaplanır.

Soru 547- İşyeri hekimlerinin işyerlerinin tehlike sınıfına göre belirlenen çalışma süreleri ile ilgili az tehlikeli bir işyerinde çalışan başına hizmet süresi ne kadardır?

 • Çalışan başına ayda 4 dakika olarak hesaplanır
 • Çalışan başına ayda 6 dakika olarak hesaplanır
 • 10 dan az çalışan işyeri için çalışan başına yılda 25 dakika, 10 dan fazla çalışan için çalışan başına ayda 5  dakika olarak hesaplanır. (D) .
 • Çalışan başına ayda 10 dakika olarak hesaplanır

Soru 548-  İPTAL EDİLMİŞTİR (Hatalı hazırladığım için)

Soru 549-  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , TS EN ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Planlama
 • Kontrol
 • Uygulama
 • Politika. (D) .

Soru 550- Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır?

  • Planlama
  • Yönetim Gözden Geçirme (D)
  • Uygulama
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
Paylaş:

8 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 11- (Mayıs 2021)”

 1. atılgan güç dedi ki:

  İş yeri hekimi ver iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri hakkında sorduğunuz soruların cevabı yanlış verilmiş

  1. Hataları güncellediğimi ve düzelttiğimi zannediyorum. Tekrar bakıp bilgilendirin lütfen. Şimdiden başarılar.

 2. Kürşad dedi ki:

  550. sorunun cevabı yanlış değilmi

  1. Düzelttim, Teşekkürler

 3. Sevgi Tamac dedi ki:

  hocam 550. sorunun cevabı yönetimin gözden geçirmesi olmayacak mı
  saygılar

  1. Düzelttim Teşekkürler..

 4. edip zorlu dedi ki:

  9. testi yayınlamadınız 🙂 emeğiniz için tesekkürler

  1. Haklısınız, Şimdi paylaştım

Bir Cevap Yazın