Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 12 (Mayıs 2021)

Soru 551- OHSAS18001  spesifikasyonunda devamlı gelişme için son üç sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I-Yönetimin gözden geçirmesi

II-Planlama

III-Politika

IV-Kontrol ve Düzeltme

V-Uygulama ve işletme

 •  V, IV, I. (D) .
 • V,I,IV
 • II,IV,I
 • II, IV, V

Soru 552- İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS 18001 standardının hangi aşamasında yapılır?

 • Durum tespiti. (D) .
 • Uygulama ve işletme
 • Planlama
 • Kontrol ve düzeltici faaliyetler

Soru 553- TS 18001 Standardının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Çalışanlar ve ilgili diğer tarafların sağlık ve güvenliğinin korunması.
 • Üretilen ürünün güvenliğinin sağlanması (D)
 • İSG alanında sürekli iyileşmenin sağlanması
 • Risklerin yok edilmesi veya en aza indirilmesi

Soru 554- Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?

 • Yangın sonrası gerekli tedbirlerin alınması. (D) .
 • İşe giriş sağlık muayenelerinin yapılması
 • Makine koruyucularının kullanılması
 • İletkenlere koruma topraklamasının yapılması

Soru 555- Aşağıda belirtilenlerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminde önleyici faaliyeti tanımlamaktadır?

 • Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı
 • Kuruluşun üst yönetimi tarafından ifade edilen, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü
 • Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi
 • Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem. . (D) .

Soru 556- TS 18001 ‘e göre risk değerlendirmesi, standardın üzerine kurulduğu PUKO döngüsünün hangi aşamasında yer alır?

 • Planlama. (D) .
 • Uygulama
 • Kontrol etme
 • Önlem alma

Soru 557- İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması  TS 18001 standardının hangi aşamasında yapılır?

 • Politika
 • Planlama
 • Uygulama ve İşletme. (D) .
 • Kontrol ve düzeltici faaliyetler

Soru 558- Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin hangi aşamasında yapılır?

 • Planlama
 • Uygulama. (D) .
 • Kontrol
 • Önlem Alma

Soru 559- Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek hastalığının önlenmesi için uygun çalışma yöntemi değildir?

 • Yerine koyma
 • Kapalı çalışma
 • Yerel Havalandırma
 • Nemi yok etme kuru ortamda çalışma. (D) .

Soru 560- Aşağıda belirtilen muayene şekillerinden hangisi meslek hastalıkları ile ilgili tanı amaçlı muayene değildir?

 • Portör muayenesi. (D) .
 • Periyodik muayene
 • Erken kontrol muayenesi
 • Takip muayenesi

Soru 561- Aşağı belirtilenlerden hangisinde yükümlülük süresi kavramı doğru şekilde ifade edilmektedir?

 • İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde işverenin tazminat ödeme yükümlülüğünü belirten süre  (5 yıl)
 • İşçinin meslek hsatalığına yakalanması halinde iş verenin tazminat ödeme yükümlülüğünü belirten süre (10 yıl)
 • Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıkabileceği belirlenen tarih arasında geçen en uzun süre. (D) .
 • Yukarıda sayıların hiçbirisi yükümlülük süresini doğru olarak ifade etmemektedir

Soru 562- Aşağıda belirtilenlerden hangileri çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespit işlemleri yönetmeliğinde 5 başlıkta sınıflandırılan meslek hastalıkları sınıflandırılmasında yer almaktadır?

I-Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

II-Mesleki deri hastalıkları

III- Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

IV- Mesleki bulaşıcı hastalıklar

 • Hepsi yer almaktadır. (D) .
 • I,II,III sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır
 • I,II,IV sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır
 • I,III,IV sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır

Soru 563- Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı değildir?

 • Pnömokonyoz
 • Benzen maruziyeti
 • Çiftçi Akciğeri
 • Apandisit. (D) .

Soru 564- Meslek hastalığıyla ilgili olarak yanlış olan hangisidir?

 • Meslek hastalığının nedeni yalnızca işyeri ortamındadır. Bu nedenle korunulması mümkündür
 • Meslek hastalığında ilk yapılacak olan iş maruziyetin sonlandırılmasıdır
 • Bahçesindeki elma ağaçlarını ilaçlayan çiftçinin pestisit maruziyet meslek hastalığı sayılmaz. . (D) .
 • Meslek hastalıklarında hastalık etkeni insan vücudunun dışındadır

Soru 565-Meslek hastalıklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye çalışamadığı günler için “geçici iş göremezlik ödeneği” verilir
 • Meslek hastalığı tanısı iş yeri hekimince konur ve tazminatı işçiye ödenir. (D) .
 • Meslek hastalığı nedeniyle iş gücünde kalıcı bir azalma tespit edilen işçiye “sürekli iş göremezlik ödeneği” verilir
 • Riskin tam olarak kontrol altına alınamadığı durumlarda çalışanların etkilenmesini en aza indirmek amacıyla kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Soru 566- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenli meslek hastalığı değildir?

 • Titreşim etkisine bağlı hastalıklar
 • Yüksek ve düşük basıncın neden olduğu  hastalıklar
 • Tekstil iş kolunda görülen “bisinosis” . (D) .
 • Soğuk ve sıcak ortamda çalışanlarda ortaya çıkan hastalıklar

Soru 567-Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı alınacak tedbirler aşağıdakilerden hangisi değildir?

 • Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışan işyerlerinde ;bu maddelerin özellikleri zararları ve korunma çareleri hakkında çalışanlar eğitilecektir
 • İş yerlerinde bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait belirtiler ile alınacak tedbirleri gösteren özel afişler uygun yerlere asılacaktır
 • İşyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler teknik imkan varsa aynı işi gören daha az zehirli maddelerle değiştirilecektir
 • İş yerleri ve işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahta kurusu, pire ve benzeri zararlıların yok edilmesi sık sık gereken temizleme tedbirleri alınacak ve fenni usullere göre gerekli emniyet kurallarına uyularak ensektisit, rodentisit uygulaması yapılacak ve bunların yuvaları yakılacak ve yok edilecektir. Farelere karşı da diğer etkili rodentisitler kullanılacak ve gerektiğinde bunlar, fenni usullerle yok edilecektir. . (D) .

Soru 568-Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanısında kullanılabilecek laboratuvar yöntemlerinden biri değildir?

 • Biyokimyasal yöntemler
 • Analitik yöntemler. (D) .
 • Patolojik yöntemler
 • Radyolojik yöntemler

Soru 569- İşyeri sağlık birimlerinde çalışmalar sırasında en çok karşılaşılan sağlık sorunları hangisidir?

 • Kalp damar hastalıkları
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları. (D) .
 • Duyu kaybına yol açan hastalıklar
 • İşle ilgili hastalıklar

Soru 570- Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları aşağıda verilmiştir. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

I-Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması

II-Hastalığın önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması

III-Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması

 • I-III-II. (D) .
 • III-I-II
 • II-I-III
 • I-II-III

Soru 571- Hangisi C grubu meslek hastalığı  sayılmıştır?

 • Cıva ve krom nedeniyle oluşan hastalıklar
 • Mesleki solunum sistemi hastalıkları. (D) .
 • Deri kanseri
 • Kemik ve eklem zararları

Soru 572- Çalışan bir kişinin sağlık sorunları 3 grupta ele alınabilir, hangisi bu tarama içinde yer almaz?

 • Ailevi yatkınlık gösteren hastalıklar. (D) .
 • Genel sağlık sorunları
 • İşle ilgili hastalıkları
 • İşe özgü olan sağlık sorunları

Soru 573- Meslek hastalığının tanımı hangisinde yapılmıştır?

 • 4857 sayılı iş kanununda
 • Temel sağlık hizmetleri tüzüğü
 • Mesleki hastalıklar kanununda
 • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünde. (D) .

Soru 574- Hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

 • Belli sahiplerinde sıklıkla görülen hastalıklardır
 • Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır
 • İŞ hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır
 • Meslek hastalığı bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır. (D) .

Soru 575-Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımlamasında kullanılan ayrıntılı çalışma öyküsü içinde yer almaz?

 • İşyeri maruziyetleri
 • Bütün işlerin tanımlanması
 • Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı
 • İşçilerin ailesinde aynı hastalığın varlığı. (D) .

Soru 576-Aşağıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca ilkelerdendir?

I-Maruziyet sonlandırılması

II-Hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması

III-Gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması

IV-Gerekiyorsa semptomatik- destekleyici tedavi uygulanması

 • III,IV
 • I, III
 • Hepsi
 • I,III,IV. (D) .

Soru 577- Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye çalışamadığı günler için hangi tür ödeme yapılır?

 • İşsizlik maaşı
 • Sürekli iş göremezlik ödeneği
 • Kıdem tazminatı
 • Geçici iş göremezlik ödeneği. (D) .

Soru 578- Hangisi  meslek hastalıklarından korunma yaklaşımlarından sayılmaz?

 • Kişisel koruyucu uygulamaları
 • Psikolojik rehberlik uygulamaları. (D) .
 • Kaynakta kontrol yaklaşımları
 • Tıbbi yaklaşımlar

Soru 579- Silikozis hastalığı durumunda iş verenin yükümlülük süresi ne kadardır?

 • 6 ay
 • 2 yıl
 • 1 ay
 • 10 yıl. (D) .

Soru 580- Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesini amaçlayan muayene çeşidi hangisidir?

 • Sistematik muayene
 • İlk Muayene
 • Aralıklı muayene
 • İşe giriş muayenesi. (D) .

Soru 581- Çalışmada iş çevresinin değerlendirilmesindeki amaç nedir?

 • Kaygan zeminlerin giderilmesi
 • Forklift yollarının belirlenmesi
 • Giriş çıkışların belirlenmesi
 • Var olan ve olası tehlikelerin belirlenmesi. (D) .

Soru 582- İkincil korumada amaç nedir?

 • Sağlığı geliştirme
 • Hastalıkların önlenmesi. (D) .
 • Risk analizi yapmak
 • Eksersiz ve fitnes

Soru 583- İş sağlığı ve Güvenliği  Hizmetleri Yönetmeliği gereği, iş sağlığı ve güvenliği yönünden Çalışma ortamı gözetimi, işçilere verilecek sağlık gözetimi ile eğitim ve bilgilendirilmeler kimin sorumluluğundadır?

 • İSG Uzmanı
 • İşyeri hekimi
 • İşveren
 • İSGB/OSGB

Soru 584- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereği Acil durum planlarının yapılması, eğitim ve tatbikatlar ile işbirliği ve koordinasyon kimin sorumluluğundadır?

 • Uzman ve işyeri hekimi
 • İSGB/OSGB
 • İşveren
 • Hepsi

Soru 585- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından sorumlu kimdir?

 • İşveren
 • İSGB/ OSGB
 • İSG Uzmanı
 • Hepsi

Soru 586- İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile aşağıdakilerden hangi/hangileri ile yükümlüdür?

I-İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden

II-İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden

III-İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden

IV-Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından

V-Sağlık Güvenlik defterine yazılan, noksanlıkların giderilmesinden

 • I-II-IV
 • Hepsi
 • V
 • I-V

Soru 587-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile aşağıdakilerden hangisi, iş güvenliği uzmanının çalışma ortamı gözetimi yönünden görevleri arasında sayılmamıştır?

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek
 • Sağlık sonuçlarını değerlendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. (D) .
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek
 • Periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak

Soru 588- Ortam gözetimi kapsamında endüstriyel kirlenmelerin tespiti açısından yapılacak olan gaz ve toz ölçümleriyle ilgili ölçüm periyodu nedir?

 • Gerekli durumlarda gaz ve toz ölçer ortam dozimetreleri olmalı, sürekli ölçüm gerekmediği hallerde yılda bir defa periyodik olarak ölçüm yapılmalı
 • Gerekli durumlarda gaz ve toz ölçer ortam dozimetreleri olmalı, çalışanın maruziyetini tespit için kişisel dozimetre olmalı sürekli ölçüm gerekmediği hallerde altı ayda bir defa periyodik olarak ölçüm yapılmalı
 • Gerekli durumlarda gaz ve toz ölçer ortam dozimetreleri olmalı, çalışanın maruziyetini tespit için kişisel dozimetri olmalı sürekli ölçüm gerekmediği hallerde işyeri gözetimine göre belirlenen periyotlarda ve zararlı faktörlerin etkisinin sağlık kontrolleri ile tespitinde tekrarlanır. . (D) .
 • Ortamda bulunan gaz ve toz her durumda yılda bir ölçülerek mesleki maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırılır ve gerekli tedbirler alınır

Soru 589-Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,  işverenin yapması gerekenlerden değildir?

 • İşveren çalışan sayısına bakılmaksızın işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ni kurar. . (D) .
 • Çalışanları arasında bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir
 • Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir
 • İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde yukarıda sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB lerden hizmet alarak yerine getirebilir

Soru 590-İşveren iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlama ve çalışma ortamı gözetimi yaptırma amacıyla aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Tam süreli uzman ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda olan işveren bu hizmeti OSGB den alarak yerine getirebilir. (D) .
 • Kısmi süreli çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak zorundadır
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür
 • Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür

Soru 591-İşverenin iş sağlığı güvenliği hizmetlerini sağlama ve çalışma ortamı gözetimi yaptırma amacıyla sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisi değildir/

 • Çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle saklar
 • Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir
 • Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır
 • Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından eş zamanlı olarak imzalanmak zorundadır. . (D) .

Soru 592-Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur?

 • Kan kanseri. (D) .
 • Omurilik Kanseri
 • Katarakt Kanseri
 • Kornea yırtılması

Soru 593-Çalışan işçilerin hijyen ve kişisel korunmaları için, işveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme ihtimali bulunan işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisini alması gerekmez?

 • Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme ihtimali bulunan yerlerde, çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir
 • Özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecek, özel elbise ve ek dolap maliyeti uygun olması durumunda işçinin ücretinden kesilecektir. (D) .
 • Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır
 • Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlar tamir edilecek veya değiştirilecektir

Soru 594- İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, Aşağıdakilerden hangisi işçilere verilecek özel, bilgi, eğitim ve talimat değildir?

 • Sigara içmenin getireceği ek riskler
 • Hijyen Kuralları
 • Çalışanların sosyal yaşantıları içinde diğer kişiler ve aile bireylerine öğretilmesi gereken bilgiler. (D) .
 • Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması

Soru 595- İşyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında hangi sürelerde iyice yıkanıp temizlenecek ve dezenfekte edilecektir?

 • 10 gün. (D) .
 • 15 gün
 • 20 gün
 • 25 gün

Soru 596- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda hijyen kurallarından değildir?

 • Kurşunla yapılan çalışmalarda işçilere iki ayrı dolap verilerek kirli ve temizlerin ayrı ayrı konulması sağlanacaktır
 • Kişisel koruyucu olarak verilen iş ayakkabıları her işçi için ayrı olarak verilecek, numarası ayağına uysa da bir başka işçinin giymesi önlenecektir
 • Birkaç işçi tarafından iş gereği giyilmesi gereken kişisel koruyucu teçhizat her kullanımdan sonra temizlenerek dolabında muhafaza edilecek
 • Kulak koruyucusu olarak verilen manşonlu kulaklıklar gürültülü tezgahın yanında bırakılarak işitme kaybını engellemek için diğer vardiyaya gelen işçinin hemen takarak kullanması sağlanacaktır. . (D) .

Soru 597- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda hijyen kurallarından değildir?

 • Tehlikeli tozlarla çalışanlar, işten sonra duş almalı ve saçlarını da yıkamalıdır.  Kirli iş elbiseleri düzenli olarak değiştirilmelidir (temizletilmelidir)
 • Grip ve bağırsak şikayetleri bir işçiden diğerine hızla yayılabilir. Grip olanlar, akut bağırsak şikayetleri olanlar veya bulaşıcı bir rahatsızlığı olanlar hemen işyeri hekimine durumu bildirilmelidir.
 • İyi bir personel hijyeninin en önemli bölümü her hangi bir şeyi yemeye oturmadan önce , tuvaleti kullandıktan sonra ve yapılan iş tamamlanınca eller yıkanmalıdır
 • Yağlı ve kirli işlerle çalışmalarda,yemekten önce ellerin temizlenmesi gerektiğinde, Çözücüler, tinerler veya alkaliler ile ellerin yağ ve kiri iyice giderilmelidir. (D) .

Soru 598- İş hijyeni açısından tam olarak etkilenme aşağıdaki şıklardan hangi şekilde olmaktadır?

 • Etken faktör kişinin yeme ve içmesi sırasında alınmaktadır
 • İşyeri ortamında bulunan, etken faktörler solunum, sindirim ve deri yolu ile etki etmektedirler. (D) .
 • Ortamdaki her tür risk faktörü hijyen konusuyla ilgilidir
 • Çalışanların kişisel temizliklerine önem vermemeli sonucu etkilenme olmaktadır

Soru 599- Hijyen açısından korunma, nasıl yapılmalıdır?

 • Hijyenik faktörler kaynakta, ortamda ve alıcıda sağlık ve güvenlik tedbirleriyle önlenmelidir. (D) .
 • En uygun yöntem, zararlı olan risk faktörlerini daha az zararlı olanla değiştirme (ikame) yöntemidir
 • En uygun yöntem hijyenik risk faktörlerinin kişisel koruyucularla önlenmesidir
 • Çalışanın eğitilmesi ile kişisel temizliğine önem vermekle hijyen kuralları sağlanmış olur.

Soru 600-Aşağıdakilerden hangisi kişinin hijyenik etkilenmesinde kaynağa yönelik uygulamasından değildir?

 • İşlemin kapalı sistemle yapılması
 • Etkin bir lokal havalandırma yapılmalı
 • Islak (yaş) yöntem uygulamak. (D) .
 • Sigara vb. zararlı alışkanlıkların yasaklanması
Paylaş:

4 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 12 (Mayıs 2021)”

 1. nilgün şafak yis dedi ki:

  Hocam 553.sorunun cevabı doğru mu?

  1. Düzelttim . Teşekkürler

 2. ASLI KARTAL dedi ki:

  556.sorunun cevabi konu kısmında uygulamada diye geciyor sanki ?

  1. PUKO nun ilk aşaması olarak biliyorum. Ancak yanlış hatırlıyorsam ve Uygulama ise, Konuyla ilgili bir kısa paylaşım grubumuza yazarsanız herkesi bilgilendirmiş oluruz. Teşekkürler.

Bir Cevap Yazın