Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 15 (Mayıs 2021)

Soru 701- Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çarpılmada yapılacak ilk yardım uygulaması değildir?

 • Hatalı akım devresini kesmek
 • Kablo y ada devreyi tamir etmek(D) .
 • Kuru bir tahta ile kazazedeyi çekmek
 • Kazazedeyi kuru elbiselerinden tutup çekmek

Soru 702- İnsan vücudu için tehlikeli gerilim seviyesi nedir?

 • Etkin değeri 50 volt ve üzeri(D) .
 • Etkin değeri 30- 49 volt arası
 • Etkin değeri 10- 29 volt arası
 • Etkin değeri 9 volt ve altı

Soru 703- Çalışanların elektrik çarpmasına karşı korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir?

 • Hattın nötr iletkeninin topraklanması
 • Kaynakta küçük gerilim kullanılması
 • Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması(D) .
 • Çalışanların üzerinde elektrik olan iletkenlere temas etmelerinin önlenebilmesi için çalışanlarla üzerinde elektrik olan iletkenler arasında koruyucu yalıtım sağlayan bir perdelemenin yapılması

Soru 704- Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılmazsa, aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

 • Çalışma zemini yalıtılmalıdır
 • Yalıtılan çalışma zemininin, izolasyon direnci ölçülerek uygunluğu tespit edilmelidir
 • Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalıdır
 • İletken ayakkabı kullanılmalıdır. (D) .

Soru 705- Aşağıdakilerden hangisi, seyyar  elektrikli cihazlarda alınması gereken önlemlerden  biridir?

 • Cihazların sapları akım geçirmeyen maddeyle kaplanmalıdır(D) .
 • Kaçak akım rölesi olmalıdır
 • Çalışanlar bol ve etekleri geniş elbiseler giymelidir
 • Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır

Soru 706- Bir pilde akımın gerçek akış yönü için, aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır?

 • + uçtan – uca
 • – uçtan + uca(D) .
 • + uçtan, + uca
 • – uçtan – uca

Soru 707- Aşağıdaki fiş ve priz sistemleri ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalıdır
 • Ara fiş ve priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır
 • Kırık ve çatlak fiş ve prizler kullanılmamalıdır
 • Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları, akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalıdır(D) .

Soru 708- Atmosferde doğal elektriklenme sonucu, bulutla yer arasındaki elektrik boşalmasına ne ad verilir?

 • Şimşek
 • Yıldırım(D) .
 • Gök gürültüsü
 • Paratoner

Soru 709- Elektrik içi tesislerinde gerilim altındaki kısımların, yalıtılmış olması ya da dokunmaya karşı korunması için doğru akımda gerilim değerinin kaç volttan yukarı olması gerekir?

 • 50 V
 • 100 V
 • 120 V(D) .
 • 220 V

Soru 710- Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında,  çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken önlemler basamağında, aşağıdakilerden hangisi en son yapılması gereken işlemdir?

 • Gerilimin her yönden kesilmesi
 • Çalışacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrol edilmesi
 • Çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
 • Kısa devre etme ve topraklama işleminin yapılması(D) .

Soru 711- Kurşun ve asitli sabit akümülatör tesislerine ilişkin olarak, aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

 • Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır(D) .
 • Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır
 • Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalıdır
 • Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalıdır

Soru 712- Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volttan yukarı olan alternatif veya kaç volttan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır?

 • 20 – 50
 • 32- 150
 • 50- 120(D) .
 • 50- 150

Soru 713- Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır?

 • Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı
 • Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı
 • Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için  gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı
 • Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanmış anlamlara veya hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir(D) .

Soru 714-Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak işlerden aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Gerilim dışı bırakılmalı
 • Gerilim yokluğu kontrol edilmeli
 • Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa , kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı
 • Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalı(D) .

Soru 715- Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

 • Üzerinde çalışma yapılmalı  teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır
 • Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmelidir
 • Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalıdır
 • Görev emri ve çalışma müsaadesi formu düzenlenmeli, çalışma yapılacak tesisin özellikleri çalışanlara bildirilmelidir(D) .

Soru 716- Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı
 • Sadece buralarda çalışanlar, buralarda giyinip soyunmalı(D) .
 • Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmesi önlenmeli
 • Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhaları asılmalı

Soru 717-Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

 • Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı
 • Metal gövdesi topraklanmalı, diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı(D) .
 • Sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı
 • Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalı

Soru 718- Alçak gerilim etkin değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1000 V üstü
 • 1000  V a kadar
 • 1000 V dahil üstü
 • 1000 V dahil altı(D) .

Soru 719- Statik elektrik birikimlerine karşı alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden  hangisi yanlıştır?

 • Gerekli yerlere yük gidericileri ve nötralizatörler koymak
 • Sentetik akaryakıt kaplarını yalıtkan maddelerle kaplamak(D) .
 • Titan, alüminyum ve magnezyumun ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri  koymak
 • Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerleri yüklü olduklarında statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokmamak

Soru 720- Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları  kaydedilmelidir?

 • 6 ay
 • 1 yıl
 • 2 yıl(D) .
 • 5 yıl

Soru 721- Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine önce bu şebekelerden beslenen tüketicilerde, aşağıdaki hangi cihazın ve hangi olayın olup olmadığı kontrol edilmelidir?

 • Jeneratör-  Ters Besleme(D) .
 • Akım – Ters Besleme
 • Jeneratör – Akım
 • Cihaz –Jeneratör

Soru 722- “Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve  Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik “  gereği , 150 KW – 400 V elektrik iç tesisi yapım işlerinde, aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir?

 • 1.Grup(D) .
 • 2. Grup
 • 3. Grup
 • 4. Grup

Soru 723- Elektrik iç tesislerinde gerilim altındaki kısımlarını, yalıtılmış olması ya da dokunmaya karşı korunması için alternatif akımda gerilim değerinin kaç volttan yukarı olması gerekir?

 • 120 V
 • 30 V
 • 50 V(D) .
 • 60 V

Soru 724- Doğru akımda, tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?

 • 36 V
 • 60 V
 • 120 V(D) .
 • 80 V

Soru 725- Cisimlerin birbirine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alternatif akım
 • Doğru akım
 • Statik elektrik(D) .
 • Kondansatör

Soru 726- Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

 • 1(D) .
 • 3
 • 5
 • 10

Soru 727- Aşağıdaki elektrik donanımlarına ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Priz ve fiş sisteminde akım kontakt elemanları, topraklama kontakt  elemanlarından önce bağlantıyı sağlayarak kısa devre kesme tertibatı konacaktır(D) .
 • Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı konacaktır
 • Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeterli sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konacaktır
 • Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde, cereyan kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır.

Soru 728- “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ne göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir
 • Orta Gerilim: Etkin değeri, 500 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir(D) .
 • Yüksek Gerilim: Etkin değeri, 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir
 • Tehlikeli Gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir

Soru 729- Aşağıdaki elektrik donanımına ait bazı unsurlar verilmiştir

I-Topraklama

II-Kaçak akım rölesi

III-Kesici

IV-Seksiyoner

V-Şalter

Buna göre; bu unsurlardan hangileri elektrikten korunmak için alınacak önlemler arasında yer alır?

 • I- III
 • I,  IV
 • II, III
 • I, II(D) .

Soru 730- Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında, araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Statik elektriklenmeyi önlemek(D) .
 • Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak
 • Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak
 • Depoları korozyona karşı korumak

Soru 731-Elektrik çarpması sonucu, kalp ritminin bozularak , kalp atışlarının düzensizleşmesine ne ad verilir?

 • Çarpıntı
 • Heyecan
 • Travma
 • Fibrilasyon(D) .

Soru 732- Ağaç elektrik direğine çıkılmadan önce yapılacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi tek başına yeterli bir önlem değildir?

 • Ağaç direğin donup donmadığı bir çekiç ile dip tarafına vurularak, dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmelidir(D) .
 • Dip kısmı en az 20 cm kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli
 • Direğin kaldırma çatalları, payanda veya lenteleme gibi bir vasıta ile kuvvetlendirilmelidir
 • Sağlam olduğundan emin olunmadıkça direğe çıkılmamalı

Soru 733- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi işle ilgili hastalıklar arasında değildir?

 • Koroner kalp hastalıkları
 • Kurşun zehirlenmesi D) .
 • Bronşial astım
 • Kronik bronşit

Soru 734-Aşağıdakilerden hangisi aralıklı kontrol muayenelerinin amaçlarından değildir?

 • İşe bağlı sağlık sorunlarının erken tanı ve tedavisi
 • İlk işe girişte uygun işe yerleştirme D) .
 • Genel Sağlık değerlendirmesi
 • Kronik hastalıkların izlemi

Soru 735-İşle ilgili hastalıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşyeri ortamı faktörleri hastalığın ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı olabilir
 • İşyeri ortam faktörleri hastalığın ilerleyişini değiştirebilir
 • Meslek hastalıklarından farklı olarak hastalık için riskli işi yapmayanlarda da ortaya çıkabilir
 • Mesleki kurşun zehirlenmesi işle ilgili hastalıklara uygun bir örnektir D) .

Soru 736- Aşağıda yer alanlardan hangisi işle ilgili hastalıklar arasında yer alır?

 • Silikozis
 • Asbestozis
 • Kronik bronşit (D) .
 • Bissinozis

Soru 737- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa da işle ilgili olarak en sık karşılaşılan rahatsızlıklardandır?

 • Kas iskelet sistemi hastalıkları(D) .
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Hemotopoetik sistem hastalıkları

Soru 738- Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili solunum sistemi hastalıklarının risk faktörlerinden değildir?

 • Serbest silika tozları(D) .
 • Sosyo- ekonomik faktörler
 • Ailevi ve genetik faktörler
 • Atopi

Soru 739-Gelişmiş ülkelerde işle ilişkili solunum sistemi hastalıkları içinde en sık karşılaşılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mesleki astım (D) .
 • Silikozis
 • Bisinozis
 • Mesleki KOAH

Soru 740-Aşağıdakilerden hangisi işle ilişkili kas iskelet sistemi hastalıklarının risk faktörlerinden değildir?

 • Toksik inhalanlar(D) .
 • İş sırasındaki duruş biçimi
 • İş sırasında yapılan hareketler
 • Vibrasyon

Soru 741- Aşağıdakilerden hangisi işle ilişkili hastalıkların tanısı açısından doğru değildir?

 • Toksik maddelerle oluşan herhangi bir işle ilişkili hastalık patolojisi özgün bir patolojik bulgu verir(D) .
 • Toksik madde kan ve doku analizlerinde yüksek dozda saptanmaz
 • Etkilenim için çok uzun yılların geçmesi gerekir
 • Toksik madde ortamda yokken bile hastalık görülebilir

Soru 742-İşle ilişkili radio miyopatiye neden olduğu kesin olarak belirlenen etken, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kobalt(D) .
 • Civa
 • Kurşun
 • Asbest

Soru 743- Son yıllarda işle ilişkili hastalıkların gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meslek hastalıkları ile ilgili alınan etkin önlemler sayesinde meslek hastalıklarının hızla kontrol altına alınması(D) .
 • Bulaşıcı hastalıkların hızla artması
 • Kronik hastalıkların tedavisiyle ilgili elde edilen başarılar
 • Meslek hastalıklarıyla ilgili bildirim ve kayıt sistemlerindeki yetersizlikler

Soru 744-Aşağıdakilerden hangisi işle ilişkili en sık görülen hastalıklardan değildir?

 • Silikozis(D) .
 • Mesleki astım
 • Mesleki kas iskelet hastalıkları
 • Mesleki KOAH

Soru 745- Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarını , işle ilişkili hastalıklardan ayıran temel özellikter?

 • Meslek hastalıklarında etken –hastalık ilişkisi her şartta ortaya konulabilir(D) .
 • Meslek hastalıklarında etken-hastalık ilişkisi ortaya konulamaz
 • Meslek hastalıkları genellikle etiyolojisinde birden fazla etmenin rol aldığı hastalıklardır
 • Meslek hastalıkları gelişmiş ülkelerde işle ilişkili hastalıklardan daha sık görülür

Soru 746- Aşağıdakilerden hangisi işle ilişkili hastalıklar için doğrudur?

 • Etiyolojilerinde birden fazla sayıda faktörün yanında mesleksel faktörlerin de rolü olan hastalıklardır. (D) .
 • Etiyolojilerinde sadece mesleksel faktörlerin rolü olan hastalıklardır
 • İşle ilişkili hastalıklarda mesleksel etmenlerle hastalık arasında neden sonuç ilişkisi her zaman kurulur
 • İşle ilişkili hastalıklar sadece ergonomik ve sosyal etmenlerin neden olduğu mesleksel hastalıkları içerir

Soru 747- Bisinosis düşünülen bir hastada tüm çalışma günlerinde göğüste sıkışma varsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Grade 1 bisinosis
 • Grade ½ bisinosis
 • Grade 2 bisinosis(D) .
 • Grade 0 bisinosis

Soru 748- Aşağıdakilerden hangisi, Silikozisin prognozunu olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

 • Genç  yaş
 • KOAH
 • Tüberküloz
 • Maruziyetten uzun bir süre sonra tablonun ortaya çıkması(D) .

Soru 749- Siderosis hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Asbest tozuna maruz kalan çalışanlarda görülür
 • Saf demir oksit tozlarına maruz kalan çalışanlarda görülür(D) .
 • Organik tozlara maruz kalan çalışanlarda görülür
 • Laboratuvar çalışanlarının maruz kaldıkları etmenler sonucu görülür

Soru 750-Tozlor fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerine göre sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi, tozlarla ilgili biyolojik sınıflandırma kapsamında değildir?

 • Toksik tozlar(D) .
 • Alerjik tozlar
 • Fibrinojenik tozlar
 • Kanserojen tozlar
Paylaş:

2 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 15 (Mayıs 2021)”

 1. tarkan dedi ki:

  728. soru doğrudur değilde yanlıştır olacak sanırım

  1. Düzelttim, Teşekkürler.

Bir Cevap Yazın