Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 6 (Mayıs 2021)

Soru 251- Aşağıdakilerden  hangisi iş güvenliği kurallarına aykırı yapılan hizmet akitlerinin hukuki sonucudur?

 • Hizmet akdinin uygulanmaya devam etmesi
 • Hizmet akdinin kısmi butlanı
 • Hizmet akdinin geçersizliği.  (D)  .
 • Hizmet akdinin bildirimli feshi

Soru 252- Aşağıdaki kanunlardan hangisinde  kamu hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcu ile ilgili hükümler arasında yer  almaktadır?

 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
 • Emekli Sandığı Kanunu
 • Tatil-i Eşgal Kanunu
 • Borçlar Kanunu D

Soru 253- İşverenin, işçiyi gözetme borcuna aykırı davranmaktan doğan tazminat davalarında zaman aşımı süre kaç yıldır?

 • 10.  (D)  .
 • 5
 • 3
 • 2

Soru 254- Özel hukuk kuralları kapsamında, işverenler tarafından işletme tehlikelerine karşı, çalışanların koruyucu tedbirler alma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, çalışanlarına yönelik aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

 • Cezai yaptırım uygulanması
 • İşyerinin kapatılması
 • Tazminat ödenmesi.  (D)  .
 • Akdi yaptırım uygulanması

Soru 255- Mahkeme masrafları işverenler açısından aşağıdaki maliyetlerin hangisinin içinde yer alır?

 • İdari maliyet
 • Doğrudan maliyet.  (D)  .
 • Dolaylı maliyet
 • Üretim maliyeti

Soru  256- Belediyeler işyerlerinde, Belediyeler Kanunu’na göre , hangi konularda denetim yapma yetkisine sahip değildir?

 • İşçilerin SGK ya muayene için gitmesi.  (D)  .
 • Yangın için gerekli önlemlerin alınması
 • Ocak ve bacaların gerekli fenni muayenelerinin yapılması
 • Makine ve motor bakımlarının yapılması

Soru 257- Aşağıda verilenlerden hangisi işçinin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına yakalanması halinde, işverenin sorumluluğuna etki eden unsurlardan sayılmaz?

 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcunu yerine getirmemesi
 • İşçinin cinsiyeti. (D)  .
 • İşçinin zarar görmesi
 • İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması

Soru 258- Gece çalışma sürelerine ilişkin  aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00 de başlayarak en erken saat 06.00 ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir
 • İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez
 • Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler
 • Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.  (D)  .

Soru 259- on sekiz ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işçilerin kullanabileceği yıllık ücretli izin süresi en az kaç gündür?

 • 20 gün.  (D)  .
 • 15 gün
 • 26 gün
 • 30 gün

Soru 260- Hizmet sözleşmesinin iş güvenliği kurallarına aykırı olarak yapılması sonucu geçersiz sayılması halinde ortaya çıkan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?

 • İşverenin belirlediği koşullar ile
 • Genel hükümler ile.  (D)  .
 • Mahkeme kararı ile
 • Sendikanın işverenle görüşme tutanakları ile

Soru 261- Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre aşağıdakilerden  hangisi işverene işçiyi gözetme  borcu çerçevesinde yüklediği görevlerden biridir?

 • İşe uygun işçi çalıştırmak
 • Çalıştırdıkları sigortalıların primlerini kuruma yatırmak.  (D)  .
 • İşçiye koruyucu araç ve gereç sağlamak
 • İş kazasına uğrayan sigortalıyı Sosyal Güvenlik Kurumu işe el koyuncaya kadar işyerinde bekletmek

Soru 262-Zorunluluk hakkı aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisine dayanmaktadır?

 • Akdi sorumluluk
 • Kusur sorumluluğu
 • Hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluk.  (D)  .
 • Sebep sorumluluğu

Soru 263- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesine ilişkin aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
 • İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra.  (D)  .

Soru 264- Aşağıdakilerden hangisi telafi çalışması yaptırılabilecek durumlardan biri değildir?

 • Zorunlu nedenlerle işin durması
 • Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi
 • İşçinin talebi ile kendisine yasal izinleri dışında izin verilmesi
 • İşçinin kendi kusurundan doğan bir nedenle hastalanması.  (D)  .

Soru 265- Genç işçiler, kaç yaşın altında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz?

 • 18.
 • 19
 • 16. (D)
 • 17

Soru 266- Aşağıdakilerden hangisi, kendi ihmali sonucundan başkasına zarar veren kişinin sorumluluğu için doğrudur?

 • Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk.  (D)  .
 • Kusursuz sorumluluk
 • Kusurdan kaynaklanan sorumluluk
 • Tehlike sorumluluğu

Soru 267- İşgüvenliği önlemlerini alma yükümlülüğünü  yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak yaptırımlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir?

 • Hukuki, idari ve cezai yaptırımlar
 • Cezai, mali ve idari yaptırımlar.  (D)  .
 • Hukuki ve mali yaptırımlar
 • İdari ve mali yaptırımlar

Soru 268- Aşağıdakilerden hangisi ara dinlenmesi ile ilgili süreler için yanlıştır?

 • Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır  (D)
 • Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir
 • Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir
 • Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir.

Soru 269- İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

 • 1
 • 2
 • 3.  (D)  .
 • 4

Soru 270- İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

 • Deniz iş kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu.
 • Borçlar Kanunu  (D)
 • Ticaret Hukuku

Soru 271-Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, kendi görev alanlarını ilgilendiren  yasaların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardıkları hukuk kurallara ne ad verilir?

 • Kanun
 • Yönetmelikler.  (D)  .
 • Tüzükler
 • Hiçbiri

Soru 272- Tüzükler (nizamnameler), yasaların uygulanmasını göstermek veya yasanın emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay’ın incelenmesinden geçirilerek kimlerce çıkarılan hukuk kurallarıdır?

 • Bakanlar Kurulunca.  (D)  .
 • Başbakanlıkça
 • TBMM Tarafından
 • Bakanlıkça

Soru 273- Türkiye ‘de, Yürürlükte bulunan önemli yasaların birçoğunda iş güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren maddeler bulunmaktadır. Özellikle 1971 yılında yürürlüğe giren hangi iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca, İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu doğrudan ilgilendiren tüzükler ve yönetmelikler çıkarılmıştır?

 • 1476 Sayılı
 • 1475 Sayılı.  (D)  .
 • 1400 Sayılı
 • 1376 Sayılı

Soru 274- Türk Ceza Hukuku’nda iş kazalarıyla ilgili suçlar “taksirli suçlar “ olarak adlandırılmıştır. Taksir sözcüğü hangi anlamdadır?

 • Kusurda bulunma, kusurlu olma.  (D)  .
 • Suçlu bulunma
 • Planlama
 • Hiçbiri

Soru 275- İş güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle meydana gelen iş kazaları ceza hukuku açısından da önem taşımakta suçlular hakkında ceza davaları açılmaktadır. İşlenen bir suç nedeniyle sadece suçtan zarar gören kişinin değil, aynı zamanda tüm toplumun mağduriyeti söz konusudur.

Böyle bir durumda,  cumhuriyet savcıları tarafından aşağıdaki davalardan hangisi açılır?

 • Kamu davası.  (D)  .
 • Normal Dava
 • Adlandırılmaz
 • Ceza davası

Soru 276- Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nın çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir?

 • Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar
 • İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler
 • İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.  (D)  .
 • Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir

Soru 277- işçinin, işveren aleyhine açacağı tazminat davası, Borçlar Kanunu’nun 332. Maddesi gereğince bir hizmet akdine dayanır. Yine aynı yasanın 125. Maddesine göre ve işçinin ölümü halinde yakınlarının işveren aleyhine açacakları tazminat davaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işveren aleyhine açacağı rücu davaları d ayine aynı yasal esaslar uyarınca kaç yıllık zaman aşımına tabidir?

 • 4 yıl
 • 5 yıl
 • 8 yıl
 • 10 yıl.  (D)  .

Soru 278- İş kazası veya meslek, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketten gerçekleşmişse, Veyahut suç sayılır bir eylemi sonucunda oluşmuşsa, kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22. Maddede sözü geçen tarifeye göre hesap edilecek sermaye değerleri toplamı kimden alınır?

 • Devletten
 • İşverenden.  (D)  .
 • İşçiden
 • Hiçbiri

Soru 279- Borçlar Kanunu’na göre işverenin iş güvenliği tedbirlerini alma borcunun hukuk dilindeki ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşçiyi gözetme borcu.  (D)  .
 • İşçiyi kollama borcu
 • İşçi borcu
 • İşveren borcu

Soru 280- Çocuklar ve……. Yaşından küçük genç işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayıldığı, kadınlarda ……. Yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.

 • 12 yıl
 • 15 yıl
 • 16 yıl.  (D)  .
 • 17 yıl

Soru 281- İşyerinde yakın, acil ve yaşamsal bir sağlık güvenlik riski ile karşılaşan işçi iş sağlığı ve güvenliği kuruluna durumun saptanması ve önlem alınması istemiyle başvurabilir. Kurul aynı gün toplanır, durumu tutanakla saptar ve kararı işçiye yazıyla bildirir. İşyerinde kurul yoksa istem işveren veya vekiline yapılır. İşveren veya vekili istemi yazılı yanıtlar. Kurul işçinin istemi yönünde karar verirse, uygun önlem alıncaya kadar işçi çalışmayabilir. İşçinin çalışmadığı dönemdeki ücreti ve hakları saklıdır.  Kurul kararına ve işçini istemine rağmen önlem alınmadığında, işçi kaç iş günü içinde belirli veya belirsiz süreli hizmet akdini feshedebilir?

 • 4
 • 5
 • 6.  (D)  .
 • 7

Soru 282- İşveren en az kaç işçi çalıştıran ve ne kadar süreli işlerin yapıldığı sanayi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurar?

 • 60 işçi- 5 aydan uzun
 • 70 işçi- 4 aydan uzun
 • 50 işçi- 6 aydan uzun.  (D)  .
 • 40 işçi- 6 aydan uzun

Soru 283-  işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

 • 1
 • 2.
 • 3  (D)
 • 4

Soru 284- Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?

 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • Borçlar Kanunu
 • Anayasa.  (D)  .
 • Belediyeler Kanunu

Soru 285- İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin yerel iş mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır?

 • 6.  (D)  .
 • 15
 • 10
 • 3

Soru 286- Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

 • Ücretlerini ödemeye devam eder
 • İşten çıkarır.  (D)  .
 • Ödünç işçi olarak başka işyerlerinde çalışmasını sağlar
 • Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir

Soru 287- İş sağlığı ve güvenliği kurullarınca, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

 • Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.  (D)  .
 • Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir
 • Kurul kararlarını uygulamak iş güvenliği mühendisinin yükümlülüğüdür
 • Kurul, aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür

Soru 288- Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi ceza hukukunda ne anlama gelir?

 • Taksir
 • İhmal.
 • Kasıt  (D)
 • Kusur

Soru 289-Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla  istirahatini gerektirecek sağlık raporu varsa kamu davası açılır?

 • 10.  (D)  .
 • 15
 • 20
 • 30

Soru 290- Aşağıdaki şıklardan hangisi alt işveren olmanın şartlarından değildir?w

 • Yardımcı ilerde iş alarak çalışmak
 • İşçilerini sadece bu işyerinde ve aldığı bu işte çalıştırılmalı
 • Yapılan iş teknoloji gerektiren iş olmalı
 • Daha önce o işyerinde çalışan işçi ile de al işverenlik kurulabilmeli.  (D)  .

Soru 291- Aşağıdaki şıklardan hangisi iş kanunu istisnalarından değildir?

 • Deniz ve hava taşıma işleri
 • Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerde.  (D)  .
 • Ev hizmetleri işleri
 • Rehabilite edilenler hakkında

Soru 292-İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde ve kamu işyerlerinde ne kadar özürlü ve eski hükümlü işçiyi çalıştırmak zorundadırlar?

 • Özel sektör işyerinde %2 özürlü, kamu işyerinde %3 özürlü ve %4 eski hükümlü çalıştırmak zorundadırlar
 • Özel sektör işyerinde %3 özürlü %2 eski hükümlü, Kamu işyerinde %4 özürlü ve %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadır
 • Özel sektör işyerinde %3 özürlü Kamu işyerinde %4 özürlü ve %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadır.  (D)  .
 • Özel sektör işyerinde %2 özürlü, kamu işyerinde %4 özürlü ve %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadırlar.

Soru 293- Ücreti ödeme gününden itibaren kaç gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir?

 • 45 gün
 • 30 gün
 • 25 gün
 • 20 gün.  (D)  .

Soru 294- Yıllık izin çalışma sürelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 1 ile 5 yıl dahil; 15 gün.  (D)  .
 • 5 ile 15 yıl; 20 gün
 • 15 yıl (dahil) ve fazla; 26 gün
 • 15 ve daha küçük işçi ile 50 ve yukarı yaşta işçilerin izin hakkı 20 günden az olamaz

Soru 295- Günlük çalışma süresi içinde verilen ve çalışma süresinden sayılmayan dinlenme süresi, günlük çalışma süresine oranla en az sürenin yanlış olan şıkkı hangisidir?

 • 3 saat ve daha kısa süreli işlerde 10 dk. .  (D)  .
 • 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 Dk.
 • 4- 7,5  (dahil) saat arası işlerde 30 dk.
 • 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat

Soru 296-Gece çalışması hangi saatte başlayıp hangi saatte biter ve gece kaç saattir?

 • 20.00 da başlayıp 06.00 da biter ve 11 saattir.  (D)  .
 • 20.00 da başlayıp 07.00 de biter ve 12 saattir
 • 19.00 da başlayıp, 06.00 da biter ve 12 saattir
 • 19.00 da başlayıp 05.00 da biter ve 11 saattir

Soru 297- Postası değiştirilen işçi en az kaç saat dinlenmeden işe başlayamaz?

 • 10 saat
 • 11 saat.  (D)  .
 • 12 saat
 • 24 saat

Soru 298- Gece çalıştırılan işçi işveren tarafından en geç hangi sürede sağlık kontrolünden geçirilir?

 • 6 ayda bir
 • Yılda bir
 • 18 ayda bir
 • 2 yılda bir. (D)  .

Soru 299- Gece hangi işçiler çalıştırılamaz?

 • Kadın işçiler
 • 55 yaşından büyük işçiler
 • Genç işçiler.  (D)  .
 • Bunların hiç biri

Soru 300- 1930 yılında çıkartılan ve işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin hükmünde yer aldığı Kanun aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 • 3008 sayılı İş kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.  (D)  .
 • 931 Sayılı İş Kanunu
 • Hiçbiri
Paylaş:

2 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 6 (Mayıs 2021)”

 1. fatma dedi ki:

  hocam merhaba 252. sorunun cevabı borçlar kanunu değil mi?

  1. Tabiki öyle. Düzelttim. Teşekkürler

Bir Cevap Yazın