Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 5 (Mayıs 2021)

Soru 201- İSG Kanununda belirtilen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesi olmayan Bakanlık  hangisidir?

 1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
 2. Çevre ve Şehircilik
 3. Kalkınma
 4. Milli Eğitim Bakanlığı
 5. Hiçbiri  (D)

Soru 202-  İSG Kanununda belirtilen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir
 2. Belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum ve kuruluşun üyeliği sona erer
 3. Konseyin sekreteryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür
 4. Konsey; toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çekimser oy kullanılabilir. . (D)  .

Soru 203-  İSG Kanunun gereği işveren durdurulan işyerine ait durdurma kararına hangi sürede nereye itirazda bulunur?

 1. 7 gün içinde iş mahkemesine
 2. 6 gün içinde iş mahkemesine. (D)  .
 3. 6 gün içinde Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığına
 4. 6 gün içerisinde Mülki idare amirine

Soru 204- İSG Kanunu gereği durdurma kararı Mülki İdare Amirine bildirildikten sonra kararın uygulanması mülki idare amirince hangi sürede uygulanmak zorundadır?

 1. 24 saat içinde uygulanmak zorundadır. (D)  .
 2. 48 saat içinde uygulanmak zorundadır
 3. 12 saat içinde uygulanmak zorundadır
 4. Aynı gün uygulanmak zorundadır

Soru 205-  İSG Kanunu gereği durdurma kararı uygulanan işyerinde uygulamalarla ilgili yanlış olan hangisidir?

 1. İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirilmesi halinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır
 2. İşverenin iş mahkemesine itirazda bulunması halinde mahkeme kararına kadar kapatma durdurulur. Mahkeme kararı kesindir. (D)  .
 3. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
 4. Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.

Soru 206- Bir işyeri açılması veya kapatılmasından sonra işveren tarafından ilgili Bölge müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı?

 1. 1 ay. (D)  .
 2. 3 gün
 3. 15 gün
 4. 3 ay

Soru 207-  “5510 Sayılı Kanunu” na göre işçinin aşağıdaki hangi durumda iş kazası sayılmaz?

 1. İşlerinin bahçesinde oturması sırasında
 2. İşe gelmek için durağa giderken. (D)  .
 3. Servis aracı ile evine giderken
 4. Görevli olarak başka bir işte çalışırken

Soru 208-  Aşağıdakilerden hangisi, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesinde yanlıştır?

 1. İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
 2. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
 3. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
 4. İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra. (D)  .

Soru 209- on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır?

 1. 15 gün
 2. 20 gün (D)
 3. 26 gün
 4. 30 gün.

Soru 210-  Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

I-Nafaka davası

II-Manevi tazminat davası

III- Destekten yoksun kalma tazminatı

 1. I ve II
 2. II ve III. (D)  .
 3. I ve III
 4. I, II ve III

Soru 211- İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin  sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıldır?

 1. 10
 2. 5
 3. 2(D)  .
 4. 1

Soru 212- İş kazası ve meslek hastalığı hangi durumlarda olduğu tam olarak hangi kanunda yer alır?

 1. 5510 sayılı SGK Kanunu. (D)  .
 2. 4857 sayılı İş Kanunu
 3. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 4. Borçlar Kanunu

Soru 213- Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?

 1. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2.maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri
 2. Deniz ve hava taşıma işleri
 3. 50’den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri. (D)  .
 4. Ev hizmetleri

Soru 214- Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?

 1. Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
 2. İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler. (D)  .
 3. İşçinin işveren tarafından aşka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
 4. Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeler esnasında geçen süreler

Soru 215-Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?

 1. İş göremezlik tazminatı davası
 2. Rücu davası
 3. Destekten yoksun kalma tazminat davası. (D)  .
 4. Maddi tazminat davası

Soru 216- İşçinin kendi isteği veya savması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işveren işçiyi derhal işten çıkarabilir?

1- 30 (D)

2- 90

3- 15

4-  10

Soru 217-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir
 2. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
 3. Nitelikleri bakımında en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir
 4. Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez. (D)  .

Soru 218- Çağrı üzerine çalışmada işçinin ne kadar süre ile çalışacağı belirlenmediği takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saatten az olamaz?

 1. 10 saat
 2. 20 saat. (D)  .
 3. 25 saat
 4. 30 saat

Soru 219- Çağrı üzerine çalışmada çalışmak üzere çağrılan işçi günde kaç saatten az çalıştırılamaz?

 1. 2 saat
 2. 3 saat
 3. 4 saat. (D)  .
 4. 5 saat

Soru 220-İş Kanununda, hangi şık iş güvencesinde olmanın şartlarından değildir?

 1. Sözleşmede belirli süreli olmalı. (D)  .
 2. İşyerinde en az 30 işçi çalışmalı
 3. Çalışma 6 aydan az olmamalı
 4. Belirsiz süreli sözleşme olmalı

Soru 221- İş güvencesi kapsamında olmayan işveren iş aktini kötüye kullanması halinde işçiye borcu nedir?

 1. Bildirim süresinin 2 katı tazminat öder
 2. Bildirim süresinin 3 katı tazminat öder. (D)  .
 3. Bildirim süresinin 4 katı tazminat öder
 4. Bildirim süresi kadar tazminat öder

Soru 222- İş aktinin tek taraflı feshi halinde bildirim şartına uymayan tarafın ödeyeceği tazminat, çalışma süresine göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

 1. İş 6 aya kadar; 3 hafta.  (D)  .
 2. 6 ay ile 1,5 yıl arası;   4 hafta
 3. 1,5 yıl ile 3 yıl arası;  6 hafta
 4. 3 yıldan fazla ise; 8 hafta

Soru 223- Aşağıdaki şıklardan hangisi geçerli sebebe dayanan  fesihtir?

 1. Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ve işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak
 2. İşyeri sendika temsilciliği yapmak
 3. Mevzuattan veya sözleşmeden doğan hakları takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak
 4. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde bulunmak. (D)  .

Soru 224- Aşağıdaki şıklardan hangisi geçerli sebebe dayanan fesih hallerinden değildir?

 1. Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.  (D)  .
 2. Çalıştığı işle ilgili sağlık sebebi( ardı ardına 3 iş günü veya ayda 5 iş günü)
 3. İşvereni yanıltıcı bilgi
 4. Bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa

Soru 225- Aşağıdakilerden hangisi geçerli fesih sebebi değildir?

 1. Tutukluluk veya gözaltının bildirim süresini aşması
 2. Kendi yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmek, işyerinde 30 günlük ücretiyle ödeyemiyeceği zararı vermek
 3. İşini yapmamak
 4. Çalıştığı işle ilgili sağlık sebebi ile ardı ardına 2 iş günü veya ayda 3 iş günü işe gelmemek. (D)

Soru 226- İş güvencesi kapsamında olan işçi iş aktinin fesih edilmesinden sonra fesih bildiriminde  sebep gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en çok ne kadarlık bir süre içinde iş  mahkemesinde işe iade davası açabilir?

 1. Altı iş günü
 2. 15 iş günü
 3. Bir ay. (D)  .
 4. Üç ay

Soru 227- İş Mahkemesi tarafından işe iade edilen işçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren en çok kaç işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?

 1. 6 işgünü
 2. 10 işgünü. (D)  .
 3. 15 işgünü
 4. 30 işgünü

Soru 228- Feshin geçersiz olduğu durumda işçiyi bir ay içinde işe başlatmayan işveren, ne kadar tazminat öder?

 1. En az 2 aylık ve en çok 6 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur
 2. En az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. (D)  .
 3. En az 3 aylık ve en çok 6 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur
 4. En az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur

Soru 229- Fesih nedeniyle açılan davada Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok ne kadar miktar ücret ve diğer hakları ödenir?

 1. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok altı aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir
 2. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok bey aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir
 3. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. . (D)  .
 4. Kararın kesinleşmesi ne kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok üç aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Soru 230- İş Kanunu kapsamında 24 ve 25 madde kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanılarak kullanılması gereken fesih hali hangi süre içinde kullanılabilir?

 1. 6 iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde. (D)  .
 2. 10 iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içinde
 3. 15 iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde
 4. 30 iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde

Soru 231- İş akti fesh edilen işçi fesih süresi içinde çalışırken ne kadarlık süre iş arama izni olarak verilir, işçi bu süreyi toplu olarak kullanabilir, bu süre içinde çalışması halinde ücret nasıl ödenir?

 1. İş akti fesih edilen işçiye günde 1 saat iş arama izni verilir, işçinin çalışması halinde ücret yüzde yüz zamlı ödenir
 2. İş akti fesih edilen işçiye günde 2 saat iş arama izni verilir, işçinin çalışması halinde ücret yüzde elli zamlı ödenir
 3. İş akti fesih edilen işçiye günde 3 saat iş arama izni verilir işçinin çalışması halinde ücret yüzde yüz zamlı ödenir
 4. İş akti fesih edilen işçiye günde 2 saat arama izni verilir işçinin çalışması halinde ücret yüzde yüz zamlı ödenir. (D)  .

Soru 232-İş kanunu 63. Madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşan çalışmalarda denkleştirme süresi nedir?

 1. Denkleştirme süresi 1 ayı aşamaz toplu sözleşme ile 2 aya çıkarılabilir
 2. Denkleştirme süresi 2 ayı aşamaz toplu sözleşme ile 4 aya çıkarılabilir. (D)  .
 3. Denkleştirme süresi 3 ayı aşamaz toplu sözleşme ile 4 aya çıkarılabilir
 4. Denkleştirme süresi 4 ayı aşamaz toplu sözleşme ile 6 aya çıkarılabilir

Soru 233- Haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlendiği takdirde, belirlenen saatin üzerinde haftalık 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Bu sürede çalışan işçiye verilecek ücret ne kadardır?

 1. 45 saate kadar fazla sürelerle çalışmada zamlı ücret ödenmez
 2. 45 saate kadar fazla sürelerle çalışmada zamlı ücret normal ücretin yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir. (D)  .
 3. 45 saate kadar fazla sürelerde çalışmada zamlı ücret normal ücretin yüzde elli yükseltilmesi ile ödenir
 4. 45 saate kadar fazla sürelerle çalışmada zamlı ücret normal ücretin yüzde yüz yükseltilmesi ile ödenir

Soru 234- Hangi durum toplu işten çıkarma sayılan durum değildir?

 1. En az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirilir
 2. 20 ile 100 işçi arasında işçi çalıştıran işveren bir ay içinde en az 10 işçi çıkarırsa
 3. 101 ile 300 işçi arasında işçi çalıştıran işveren, en az %10 oranında işçi çıkarırsa
 4. 301 ve daha fazla işçi çalıştıran işveren, en az 40 işçi çıkarırsa. (D)  .

Soru 235- Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir?

 1. Geçici hastalık
 2. Ruhi bir arıza
 3. Yaşlılık. (D)  .
 4. Sürekli hastalık

Soru 236- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin anayasadaki adıdır?

 1. Tüzük
 2. Yönetmelik. (D)  .
 3. Kanun Hükmünde Kararname
 4. Genelge

Soru 237- Aşağıdakilerden hangisi geçici işçilik için doğru değildir?

 1. Geçici iş ilişkisinde işçinin yazılı rızası alınmaz. (D)  .
 2. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir
 3. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür
 4. Geçici iş ilişkisinde işçiyi devreden işverenle sözleşmesi devam eder

Soru 238- Geçici iş ilişkisinde sözleşme en çok kaç ay ve kaç defa yapılabilir?

 1. Sözleşme 2 ay – üç defa
 2. Sözleşme 4 ay- iki defa (D)
 3. Sözleşme 6 ay – iki defa
 4. Sözleşme 8 ay- iki defa

Soru 239- Çağrı üzerine çalışma için aşağıda hangisi yanlıştır?

 1. Çağrı üzerine çalışma kısmi süreli bir iş sözleşmesidir
 2. Aksi kararlaştırılmadıkça işveren işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce çağrı yapmalıdır
 3. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır
 4. Çağrı üzerine çalışma yazılı yapılmaz. (D)  .

Soru 240- Gece çalışması kaç saatten fazla olamaz?

 1. 7,5 saat. (D)  .
 2. 8 saat
 3. 11 saat
 4. 12 saat

Soru 241- İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre risk tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?

 1. İşyerindeki faktörler nedeniyle kaza geçiren kişi sayısı
 2. İşyerinde sağlık üzerinde olumsuz etkisi olabilen faktörlerin varlığı
 3. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali. (D)  .
 4. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli

Soru 242- İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi yönetmeliğine göre işverenin yükümlülükleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İşveren; Çalışma ortamının ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
 2. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder
 3. Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
 4. Risk değerlendirmesi yaptırmayan işveren için hapis cezası söz konusudur. (D)  .

Soru 243-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre tehlike tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?

 1. İşyerindeki faktörler nedeniyle kaza geçiren kişi sayısı
 2. İşyerinde varu olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (D)  .
 3. İşyerinde sağlık üzerinde olumsuz etkisi olabilen faktörlerin varlığı
 4. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali

Soru 244- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 1. İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman
 2. Teknik Eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya sosyal bilimler bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları. (D)  .
 3. İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı
 4. Sorumlu Müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişi

Soru 245- İş Kanununu 87. Maddesine göre, on dört yaşından on sekiz yaşına kadar (on sekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından, on sekiz yaşını dolduruncaya kadar kaç ay ara ile aynı şekilde hekim muayenesinden geçirilip, bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi zorunludur?

 1. Her ay
 2. 3 ayda bir
 3. 4 ayda bir
 4. 6 ayda bir. (D)  .

Soru 246- Çalışma güce ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre, Yönetmelik’te belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı  sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar nerede karara bağlanır?

 1. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 3. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu. (D)  .
 4. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Soru 247-

I-Sağlık ocakları

II- Özel Hastaneler

III- Meslek Hastalıkları Hastaneleri

IV- Devlet Üniversitesi Hastaneleri

V- Aile Sağlığı Merkezleri- Aile Hekimleri

Yukarıdaki sağlık kuruluşlarından hangisi/hangileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sürdürülecek meslek hastalığı tanı çalışmaları için sağlık kurulu raporu hazırlama yetkisine sahiptir?

 1. Yalnız III
 2. I-II-III-IV
 3. III-IV. (D)  .
 4. I-III-V

Soru 248- Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 1. Yükümlülük Süresi. (D)  .
 2. Sigortalılık süresi
 3. Maruziyet Süresi
 4. Tanı Süresi

Soru 249- Aşağıda verilenlerden hangisi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında işverenlerin sorumluluğu kapsamında yer almaz?

 1. İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorunda
 2. İşverenler 10 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorunda. (D)
 3. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorunda
 4. İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorunda

Soru 250- Aşağıdaki kanunlardan hangisi, Türkiye de iş güvenliği yükümlülüklerini yerine  getirmeyen işverenlerin hukuki sorumluluklarını düzenleyen kanunlardır?

I-Borçlar Kanunu

II- Türk Ticaret Kanunu

III- İş Kanunu

IV- Türk Ceza Kanunu

  1. I, III.  (D)  .
  1. I, II
  1. II, III
 1. I, II ve IV
Paylaş:

4 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 5 (Mayıs 2021)”

 1. 201.soru hatalı değil mi Milli Eğitim Bakanlığı var.

  1. Milli eğitim bakanlığı var. Haklısınız

 2. drerer dedi ki:

  238. Soru Cevap sözleşme 4 ay +2 defa yenileme olmalı değil mi?

  1. Düzelttim, Teşekkürler

Bir Cevap Yazın