Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 4 (Mayıs 2021)

Soru 151- İş sözleşmeleri  için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İş ilişkisi bir süreye dayanmadan sözleşme yapılırsa , belirsiz süreli yapılır
 • Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) uygulanmaz
 • İş sözleşmeleri belirli süreli olması halinde sözlü olarak yapılır(D)
 • Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur

Soru 152- Bir işyerinde çalışan işçinin  sigorta işlemi ne zaman yapılmalıdır?

 • Çalışmaya başladığı gün
 • Çalışmaya başlamasından bir gün önce(D)
 • Çalışmaya başladıktan bir gün sonra
 • Çalışmaya başladığı ilgili ay içinde

Soru 153- İş kanununa göre haftalık çalışma süresi ne kadardır?

 • 48 saat
 • 28 saat
 • 45 saat(D)
 • 50 saat

Soru 154- Haftalık çalışma süresinin aşılması halinde işçilere ödenen ücretin adına ne denir?

 • Fazla mesai ücreti(D)
 • Hafta tatili ücreti
 • Genel tatil ücreti
 • İkramiye

Soru  155- Bir işyerinde çalışan işçinin hizmeti bakımından iş akdi fasih edilmesi durumunda ihbar  öneli hizmet süresine göre hangi hallerde verilir?

 • Deneme süresi içinde
 • Deneme süresi geçtikten sonra(D)
 • Deneme süresinin ilk bir ayı içerisinde
 • Deneme süresinin ilk 45 günü içinde

Soru 156- İş akdi işveren tarafından işçi açısından haklı nedenle fesih edilmesi halinde,  yeni bir iş bulabilmesi için iş arama izni ne zaman verilir?

 • İhbar (bildirim) süreleri içinde(D)
 • İhbar (bildirim) süreleri verilmeden önce
 • İhbar süresinin mutlaka ilk haftasında
 • İş arama izni hiç verilmez

Soru 157-İş akdi fesih edilen işçiye iş saatleri içinde günde kaç saat iş arama izni verilir?

 • Günde 2 saat(D)
 • Günde  1 saat
 • Günde  1,5 saat
 • Günde  3 saat

Soru 158- İş akdi fesih edilen işçi iş arama iznini kullanması halinde hangi tanım doğrudur?

 • İşverene yazılı olarak başvurması halinde ilk haftada kullanabilir
 • İş arama iznini toplu olarak kullanamaz
 • İşverene yazılı olarak başvurması halinde ilk haftada kullanabilir
 • İşçi toplu izin kullanmak istiyorsa, izin saatlerini toplatarak ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak kaydıyla işverene bildirmesi halinde kullanabilir(D)

Soru 159- Deneme süresi içinde çalışan bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde taraflar için hangisi doğrudur?

 • Bildirim süresine uymak zorunda değildirler(D)
 • İhbar tazminat ödenmesi gerekir
 • Kıdem tazminatı ödenmesi gerekir
 • İhbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir

Soru 160- İşveren ve işçi tarafından İş Kanununa göre sözleşmesini haklı nedenle fesih yetkisini iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öğrenmesi halinde kaç iş günü içinde kullanabilir?

 • 5 iş günü
 • 7 iş günü
 • 6 iş günü(D)
 • 30 iş günü

Soru 161- İşçi ücretlerinin hesaplanması ve belge düzenlemelerinde hangisi yanlıştır?

 • Bordro düzenlenmelidir
 • Puantaj düzenleniyorsa aynı doğrultuda bordro düzenlenmelidir
 • Ücretlerden yasal kesintiler yapılmalıdır
 • Ücret hesap pusulası düzenlenmez(D)

Soru 162- Fazla çalışma saatleri süresi yılda toplam kaç saati aşamaz?

 • 100
 • 200
 • 270(D)
 • 300

Soru 163- İş akdi sona eren bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için hizmet süresi ne kadar olmalıdır?

 • 6 ay
 • 1 yıl(D)
 • 2 yıl
 • 3 yıl

Soru 164- Evlenen kadın işçinin evlenmesi nedeniyle iş akdini fesih etmesi halinde ve kıdem tazminatını hak edecek süre kadar hizmeti olması halinde kıdem tazminatı alabilmesi için ne kadar zamanda işverene başvurmalıdır?

 • Evlendikten 1 ay sonra
 • Evlendikten 2 ay sonra
 • Evlendikten 6 ay sonra
 • Evlendikten 1 yıl sonra(D)

Soru 165- Bir işyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından işçinin sağlığının tehlikeye düşmesi halinde işverene durumun düzeltilmesi hususunda talepte bulunan işçinin talebine rağmen gerekli tedbir alınmadığı halde hangisi doğrudur?

 • İşçi çalışmasını sürdürür
 • İşçi iş sözleşmesini derhal fesih edebili(D)r
 • İşçi iş sözleşmesini fesih edemez
 • İşçi durunun düzelmesi için tekrar dilekçe ile talepte bulunur

Soru 166- Kıdem tazminatı hesaplamasında aylık ücretinin belirlenmesinde  her geçen tam yıl için  yapılan hesaplamada hangisi doğrudur?

 • İşçinin en son almış olduğu günlük brüt ücreti üzerinden 30 günlük ücreti tutarında hesaplama yapılır(D)
 • İşçini bir yıl önce almış olduğu aylık net ücreti üzerinden hesaplama yapılır
 • İşçinin son 6 aylık ücretinin ortalaması alınarak hesaplama yapılır
 • İşçinin en son 2 yıllık ücretinin ortalaması alınarak hesaplama yapılır

Soru 167- Yıllık ücretli izine hak kazanmak için işçinin hizmet süresi ne kadar olmalıdır?

 • 6 ay
 • 1 yıl(D)
 • 1,5 yıl
 • 2 yıl

Soru 168- Fazla mesai ücreti her bir saat için ne kadar artırılarak ödenir?

 • Çalıştığı 1 saat için 1 saatlik karşılığı alınır
 • Çalıştığı 1 saat için 1 saatlik ücretin %50 artırılması ile ödenir(D)
 • Çalıştığı 1 saat için 1 saatlik ücretin %150 artırılarak ödenir
 • Çalıştığı 1 saat için 1 saatlik ücretin %200 artırılarak ödenir

Soru 169-Yıllık ücretli izin kullanan işçiye izin süresine rastlayan tatil günlerinin izin sürelerinin  (iş günü olarak değerlendirilmesinde) hesaplanmasında hangisi doğrudur?

 • Hafta tatili günü izin süresinden sayılır
 • Hafta tatili ve rastlayan genel tatil günleri izin süresine ayrıca eklenir(D)
 • Genel tatil günü izin süresinden sayılır
 • Hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılır

Soru 170- Hafta tatiline hak kazanan bir işçiye hafta tatilinde tatilini kullanmadan çalışması halinde bu günler için ne kadar ücret ödenmelidir?

 • Hic ücret ödenmez
 • Bir günlük ücreti %100 artırılarak ödenir
 • Bir günlük ücreti %150 artırılarak ödenir(D)
 • Bir günlük ücreti %250 artırılarak ödenir

Soru 171- İşverenler, 6631  sayılı İSG Kanununa göre, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak nereye veya nerelere bildirmek zorundadırlar?

 • 2 işgünü içinde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne
 • 3 işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne  .  (D)  .
 • 2 işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu il Müdürlüğüne
 • 3 İşgünü içinde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne

Soru 172-Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında  işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulması veya işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyon kimlerden oluşur?

 • Biri denetimi yapan müfettiş olmak üzere 3 müfettiş.  (D)  .
 • Biri denetimi yapan müfettiş olmak üzere 2 müfettiş- Bölge çalışma müdürü- İşçi temsilcisi- Sanayi il müdürü
 • Biri denetimi yapan müfettiş olmak üzere 2 müfettiş- Bölge çalışma müdürü- İşçi temsilcisi- Çevre il müdürü
 • Biri denetimi yapan müfettiş olmak üzere 2 müfettiş- Bölge çalışma müdürü- Sanayi il müdürü- Çevre il Müdürü

Soru 173- İşin durdurulması  veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde kaç işgünü içinde itiraz etme yetkisi vardır?

 • 6.  (D)  .
 • 15
 • 10
 • 3

Soru 174- Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

 • Ücretlerini ödemeye devam eder
 • Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar
 • Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir
 • İşten çıkarır.  (D)  .

Soru 175- İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

 • Türk Ceza kanunu
 • 4857 Sayılı iş hukuku
 • Borçlar hukuku.  (D)  .
 • Ticaret Hukuku

Soru 176- İş Kazaları meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • 4857 Sayılı iş hukuku
 • Borçlar Kanunu
 • 5510 sayılı SGK.  (D)  .

Soru 177- Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir?

 • Kusur
 • Taksir
 • İhmal
 • Kasıt.  (D)  .

Soru 178- Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır?

 • 3
 • 5
 • 10.  (D)  .
 • 15

Soru 179- Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir?

 • Manevi tazminat
 • Kusursuz sorumluluk.  (D)  .
 • Destek Tazminatı
 • Kaçınılmazlık sorumluluğu

Soru 180- İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan “Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen” Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 17.madde
 • 50.madde
 • 60.madde.  (D)  .
 • 65.madde

Soru 181- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın onayından geçirilmek zorundadır?

 • Tebliğler
 • Kanunlar
 • Tüzükler.  (D)  .
 • Yönetmelikler

Soru 182- Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?

 • Borçlar Hukuku.  (D)  .
 • Kamu Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Mali Hukuk

Soru 183- Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir?

 • Anayasa mahkemesine başvurulmalıdır
 • Ulusal kanunlar esas alınmalıdır
 • Uluslararası Adalet Divanına Başvurulmalıdır
 • Uluslararası Antlaşma hükümleri esas alınmalıdır.  (D)  .

Soru 184- İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir  bağlamış, yapılan incelemede iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir, bu durumda SGK ‘nın;  bağlanan gelirin alınması için işveren aleyhine açacağı  dava aşağıdakilerden hangisidir?

 • Destekten yoksun kalma tazminatı  davası
 • Rücu Davası.  (D)  .
 • Peşin sermaye değeri davası
 • Manevi tazminat davası

Soru 185- İşçinin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına yakalanması halinde , aşağıda belirtilenlerden hangisi, işverenin sorumluluğuna etki eden faktörler kapsamı dışındadır?

 • İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcunu yerine getirmemesi
 • İşçinin zarar görmesi
 • İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması
 • İşçinin cinsiyeti dolayısı ile zarar görmesi.  (D)  .

Soru 186- Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır  (D)
 • Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika ara verilir
 • Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli  işlerde yarım saat ara verilir
 • Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir.

Soru 187- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden  yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?

 • SGK
 • İş Kanunu
 • Ticaret Kanunu
 • Ceza Kanunu.  (D)  .

Soru 188- Aşağıdaki işlerden hangisi iş kanunu kapsamına girmez?

 • Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri
 • Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işlen
 • Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme boşaltma işleri
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri.  (D)  .

Soru 189- Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamındadır?

 • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindeki faaliyetler.  (D)  .
 • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
 • Ev hizmetleri
 • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan  iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

Soru 190- Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında değildir?

 • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindeki faaliyetler
 • Tarım ve orman işleri
 • Ev hizmetleri.  (D)  .
 • 507 sayılı Esnaf ve sanatkarlar kanunu kapsamında yapılan işler

Soru 191- 6331 Sayılı  İSG Kanunu  kapsamında risk değerlendirmesi yapma kim/kimlerin yükümlülüğündedir?

 • İş güvenliği uzmanının
 • İş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin
 • İşverenin.  (D)  .
 • Uzman, İşyeri hekimi ve destek elemanlarının

Soru 192- “6331 sayıl İSG Kanunu”  na göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır
 • İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişi işveren vekilidir.  (D)
 • Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi destek elemanıdır
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcidir

Soru 193- “6331 sayılı İSG Kanunu” na göre, Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendiren sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç gün içinde nereye bildirirler?

 • 3 iş günü içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
 • 10  gün içinde  Sosyal Güvenlik Kurumuna.  (D)  .
 • 10 gün içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
 • 2 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna

Soru 194- “6331 sayılı İSG Kanunu’na göre , işverenler, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde nereye bildirirler?

 • 3 iş günü içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
 • 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
 • 2 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
 • 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna.  (D)  .

Soru 195- “6331 Sayılı İSG Kanunu’na göre , işevrenler, çalışanları için alınması gereken sağlık raporlarını nereden- nerelerden alabilirler?

 • İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan OSGB de görevli olan işyeri hekiminden alınır.  (D)  .
 • İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan OSGB  de görevli olan işyeri hekimleri ile hastanelerden de alınabilir
 • Hastanelerden alabilir
 • Aile hekimlerinden alınır

Soru 196- İşveren “6331 Sayılı İSG Kanunu “ gereği çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.  Sağlık muayeneleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde sağlık muayenesi yapılır.
 • Çalışanların iş değişikliğinde sağlık muayenesi yapılır
 • Sağlık raporları işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya  hizmet alınan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli olan işyeri hekimi ya da hastanelerden alınır.  (D)  .

Soru 197-  “6331 Sayılı İSG Kanunu” na göre eğitimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik  riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz
 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce,  söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri  ile ilgili ilave eğitim verilir
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlar mesleki  yeterlilik  eğitimi  almadan işe  başlatılamazlar. .  (D)  .
 • Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde,  yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamazlar.

Soru 198- “6331 sayılı İSG Kanunu” na göre  eğitimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, mesleki yeterlilik eğitimi verilir.  (D)  .
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara , tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir
 • Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilirler
 • Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli  eğitimin verilmesini sağlar.

Soru 199- “6331 sayılı İSG Kanunu” na göre Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri aşağıdaki şıklardan hangisi değildir?

 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, durumu bakanlığa bildirmek.  (D)  .
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde ,taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak
 • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak

Soru 200- İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıdaki belirtilen sayılarda çalışan temsilcisi görevlendirir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

  • İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir
  • Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki
  • Yüz bir ile iki yüz arasında çalışanı  bulunan işyerlerinde üç.  (D)  .
 • İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı
Paylaş:

4 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 4 (Mayıs 2021)”

 1. Mehmet dedi ki:

  Hocam iyi geceler 171. Sorunun yanıtı çalışma ve iş kurumu olmayacak mı hayırlı geceler

  1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak biliyorum

 2. ahmet dedi ki:

  hocam 196. sorunun cevabı b değilmi.
  İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri (zorunlu değil mi) halinde sağlık muayenesi yapılır.

  1. Talep Etmeleri halinde … diye geçiyor yönetmelikte (aslında mantık olarak zorunlu olması lazım ancak.

Bir Cevap Yazın