Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (Mayıs 2021)

(NOT: Başkanlık sistemine geçildikten sonra Yasa oluşturma , tüzük vs. konulardaki değişiklikler hakkında ayrıca bir paylaşım yapılacaktır. O konu ile ilgili sorulara fazla takılmayın.)

Soru 101- Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM ‘ün görevleri arasında yer almaz?

 • Gaz, toz, gürültü ölçümlerini gerçekleştirmek
 • Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte
 • Denetimde bulunduğu kurumlarda çalışanların ücretlerini düzenlemek(D)
 • Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek

Soru 102- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?

 • Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır
 • İşçileri , iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak(D)
 • İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak
 • İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek

Soru 103- İş sağlığı ve güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan ve sosyal güvenlik hakkını düzenleyen Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 17
 • 50
 • 60(D)
 • 65

Soru 104- Adli yargı kolunun üst derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Danıştay
 • Yargıtay(D)
 • Sayıştay
 • Bölge Adliye Mahkemeleri

Soru 105- Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biridir?

 • Borçlar hukuku(D)
 • İdare Hukuku
 • Kamu Hukuku
 • Ceza Hukuku

Soru 106- Tazminatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tazminat yaptırımı sadece haksız fiillere uygulanır(D)
 • Sözleşmeye aykırılık halinde uygulanır
 • Maddi tazminat şeklinde olabilir
 • Manevi tazminat şeklinde olabilir

Soru 107-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku yönünden işverenlerin işçiyi gözetme borcunu düzenleyen hükümleri içerir?

 • Türk Ceza Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • İş Hukuku(D)
 • Borçlar Kanunu

Soru 108- İş Kanununa göre tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde en çok kaç saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir?

 • 11(D)
 • 9
 • 8
 • 7,5

Soru 109- Sürekli iş göremezlik terimiyle, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçının azalmış olduğu ifade edilmektedir?

 • %5
 • %8
 • %10(D)
 • %20

Soru 110- Aşağıdakilerden hangisi “Genç İşçi” yi tanımlamaktadır?

 • 16 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi
 • 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi(D)
 • 14 yaşını tamamlamış ancak 16 yaşını tamamlamamış kişi
 • 16 yaşını tamamlamış, ancak 20 yaşını tamamlamamış kişi

Soru 111- Kadın işçilerin çalışma süreleri konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Emziren işçinin doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır
 • Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde altı saatten fazla çalıştırılamaz(D)
 • Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar  geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar
 • Gebe işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam  on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır.

Soru 112- Aşağıdaki iş ya da iş ilişkilerinden hangisinde iş kanunu hükümleri uygulanır?

 • Sporcular hakkında
 • Deniz ve hava taşıma işlerinde
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde
 • Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işlerde(D)

Soru 113- İş Kanunu’na göre, 9 ay sürmüş belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa en az ne kadar süre önce bildirilmesi gerekir?

 • 4 hafta(D)
 • 2 hafta
 • 7 gün
 • 6 iş günü

Soru 114- İş Kanunu’na göre bir işçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için kıdeminin en az ne kadar olması gerekir?

 • İki ay
 • Altı Ay(D)
 • Sekiz ay
 • On iki ay

Soru 115- Alt işveren Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

 • Alt işverene verilen işin ne olduğu
 • Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri
 • Alt işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği
 • Asıl işverenin işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin hangi tarihler arasında geçerli olduğu(D)

Soru 116- İş Kanunu’na göre, denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile en çok kaç aya kadar arttırılabilir?

 • İki
 • Dört(D)
 • Altı
 • On iki

Soru 117- İş  Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?

 • Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
 • İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
 • İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler(D)
 • İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

Soru 118- İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin iş akdinin feshi sonrası açtığı işe iade davasında  mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren en geç kaç iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?

 • Altı
 • On(D)
 • On beş
 • Otuz

Soru 119- İş kanunu ‘na göre gece çalışması saat kaçta başlar?

 • 18.00
 • 19.00
 • 20.00(D)
 • 21.00

Soru 120- İş Kanununa göre genel bakımdan çalışma süresi haftada kaç saattir?

 • 30
 • 45(D)
 • 60
 • 90

Soru 121- Mevzuat hiyerarşisine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

 • Kanun-Anayasa-Cumhurbaşkanı Kararnamesi-Yönetmelik
 • Kanun-Cumhurbaşkanı Kararnamesi-Anayasa-Yönetmelik
 • Anayasa-Kanun-Cumhurbaşkanı Kararnamesi-Yönetmelik(D)
 • Anayasa-Cumhurbaşkanı Kararnamesi-Kanun-Yönetmelik

Soru 122- Gece çalışmasında toplam çalışma süresi kaç saati geçemez?

 • 6
 • 7
 • 7,5(D)
 • 8

Soru 123- Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzük hangi kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?

 • Danıştay(D)
 • TBMM
 • Yargıtay
 • Sayıştay

Soru 124- Aşağıdakilerden hangisi , sosyal kurallar arasında bulunmaz?

 • Ahlak Kuralları
 • Hukuk Kuralları
 • İlkyardım Kuralları(D)
 • Din Kurallar

Soru 125- Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez?

 • Taraflar kanunlara uygun bir sözleşme yapabilirler
 • Ahlaka aykırı sözleşmeler geçerlidir(D)
 • Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir
 • Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir

Soru 126- İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

 • 1
 • 2
 • 3(D)
 • 4

Soru 127- Bir işyerinin tesis ve tertiplerin de çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulması veya  işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi gelmez?

 • Denetlemeye yetkili müfettiş
 • İşçi Temsilcisi
 • İşveren Temsilcisi
 • İl Sanayi Müdürü(D)

Soru 128- Kanun hükmünde kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır
 • Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez(D)
 • Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir
 • Cumhurbaşkanı veto edebilir.

Soru 129- Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalı değildir?

 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Mali Hukuk(D)
 • Ticaret Hukuku

Soru 130- Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

 • Anayasa-Kanun-Kanun hükmünde kararname-Cumhurbaşkanı Kararnamesi- Yönetmelik(D)
 • Anayasa-Cumhurbaşkanı Kararnamesi- Kanun- Yönetmelik
 • Anayasa-Kanun- Cumhurbaşkanı kararnamesi- Kanun hükmünde kararname
 • Kanun- Yönetmelik- Cumhurbaşkanı Kararnamesi- Kanun hükmünde kararname

Soru 131- Aşağıdakilerden hangisi işçi tanımına giremez

 • Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi
 • Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan işveren vekili
 • Bir iş sözleşmesine dayanarak ve ücretle çalışan gerçek kişi
 • Bir işyerinde başka bir işverenden iş alarak işçi çalıştıran aracı kişi(D)

Soru 132- Aşağıda işveren vekilini tanımlayanı işaretleyiniz

 • Bir iş yerine sahip bulunan gerçek kişi
 • Adi ortaklıklarda her ortak
 • Özel ve kamu tüzel kişiliklerin sahip olduğu işyerlerinde tüzel kişilik
 • Bir işyerinde işveren adına hareket eden gerçek kişi(D)

Soru 133- İşveren vekilinin görevleri, hak ve yükümlülükleri açısından hangisi yanlıştır?

 • İşveren adına hareket etme
 • İşveren vekilliği, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırır(D)
 • İşin yönetiminde görev alan kişi
 • İşyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişi

Soru 134- İşveren vekili hakkında hangisi yanlıştır

 • İşveren vekili aynı zamanda taşeron olarak tanımlanır(D)
 • İşyerinde ve işletme yönetiminde görevlidir
 • İşveren vekili iş kanunu uygulamasından işveren ile aynı derecede sorumludur
 • İşveren vekilinin göreviyle ilgili olarak doğrudan işveren sorumludur

Soru 135- Bir işin tümünü yerine getirmek üzere iş alan müteahhit çalıştırdığı işçiler açısından;

 • İşverendir(D)
 • İşveren vekilidir
 • Alt işverendir
 • Taşerondur

Soru 136- İş Kanunu hükümleri aşağıda hangi iş ve iş ilişkilerinde uygulanmaz?

 • Hava ve taşıma işlerinde(D)
 • Havacılığın bütün yer tesislerinde uygulanan işler
 • Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
 • Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri

Soru 137- İş kanunu hükümleri aşağıda hangi iş ve iş ilişkilerinde uygulanır?

 • Sporcular hakkında
 • Çıraklar hakkında
 • Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri(D)
 • Ev hizmetlerinde

Soru 138- Bir işyerini başka bir işyerine devreden işverenin  işçileri yasal hakkında sorumluluğu  devir tarihinden itibaren ne kadar süre ile sınırlıdır?

 • 1 yıl
 • 2 yıl(D)
 • 3 yıl
 • 6 ay

Soru 139- İşverence hazırlanan bir iç yönetmeliğin işçiler açısından bağlayıcılık kazanabilmesi için aşağıdakilerden hangi durumun gerçekleşmesi gerekir?

 • İç yönetmelik hazırlandıktan sonra Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünden  onay alınması gerekir
 • İç Yönetmeliğin işyerinin herhangi bir yerinde asılması gerekir
 • İş yasasına göre işveren tarafından iç yönetmelikte işçi aleyhine değişiklik yapılırsa işçi iş akdini haklı nedenle feshedemez
 • İç yönetmeliğin işverence iş akdi kurulmadan önce yazılmış ve işçiye bildirilmiş olması gerekir. (D)

Soru 140- Bir iş yerinde esaslı sebepler olmadıkça kısmi süreli işçi ile tam süreli çalışan işçi hakkında hangisi söylenebilir?

 • Kısmi süreli çalışan işçi emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulmalıdır
 • Kısmi süreli çalışan işçi emsal işçiye göre iş sağlığı ve güvenliği kapsamı dışındadır
 • Kısmı süreli çalışan işçi emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz  (D)
 • Kısmi süreli çalışa işçiye yıllık ücretli izin verilmez

Soru 141- Aşağıdakilerden hangileri işyerinden sayılmaz?

 • İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek için oluşturulan birim
 • İşyeri dışında işçilerin yararlandığı spor alanları veya salonları(D)
 • İşverene bağlık yemek, uyku, yıkanma ve muayene yerleri
 • İşyerine bağlı araçlar

Soru 142- Asıl işveren ile alt işveren (aracı- taşeron) arasındaki ilişkilerde hangisi doğrudur?

 • Alt işverenin iş aldığı üst işverene ortak olması gerekir
 • İş alan alt işverenin mutlaka gerçek kişi olması gerekir
 • İş alan alt işverenin mutlaka tüzel kişi olması gerekir
 • İş alan alt işverenin gerçek veya tüzel kişi olabilir(D)

Soru 143- Bir işverenin işçilerle belirli veya belirsiz süreli sözleşme yapması halinde deneme süresi ne kadardır?

 • 1 ay
 • 2 ay(D)
 • 3 ay
 • 4 ay

Soru 144- Belirli süreli sözleşme yapılması halinde aksi kararlaştırılmamışsa hangisi doğrudur?

I-Belirtilen süre bitmesi durumunda iş akdi sona erer

II- Belirtilen süre bitmeden 2 ay önce karşılıklı taraflara bilgi verilir

III-Belirli süre bitince işçiye ihbar tazminatı ödenir

IV-Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz

 • I ve II
 • II ve IV
 • I ve IV(D)
 • I ve III

Soru 145- Bir işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşyerinin devri gerekçe gösterilip iş sözleşmesi sona erdirilir(D)
 • İşyerinin devri işçi yönünden fesih için haklı fesih nedenini doğurmaz
 • İşçi ve işverenin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır
 • İşyeri devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devir alan işveren birlikte sorumludurlar.

Soru 146- İşten ayrılan işçi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşten ayrılan işçiye işveren çalışma belgesi vermek zorundadır
 • İşveren işçinin hak etmesi halinde  çalışırken kullanamadığı yıllık ücretli izin ücretini ödemelidir
 • İşveren tarafından işyerinden ayrılan işçi hakkında SGK’ na bilgi verilmez(D)
 • İşveren tarafından işyerinden ayrılan işçi hakkında SGK ‘na bilgi verilir.

Soru 147- Bir işyerinden (asıl işverenden) iş alan alt işveren İş Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kendi işyerleri için Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İl Müdürlüğüne ne kadar sürede bildirim yapma yükümlülüğü vardır?

 • 1 hafta
 • 15 gün
 • 1 ay(D)
 • 45 gün

Soru 148- Asıl işverene ait işyerinde çalışan işçi ile alt işverenlik ilişkisi kurulması halinde  hangisi daha doğru  olarak söylenebilir?

I-Asıl işverene ait işyerinde çalışan işçi ile alt işverenlik ilişkisi kurulması halinde muvazaalı işlem vardır

II-Asıl işverene ait işyerinde çalışan işçi ile alt işverenlik ilişkisi kurulması halinde muvazaalı işlem yoktur

III-Muvazaalı işlemlerde alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler

IV- Muvazaalı işlemlerde asıl işveren ile alt işverene bu durum nedeniyle  idari para cezası uygulanmaz

 •  I ve III(D)
 • II
 • II ve IV
 • IV

Soru 149-  Aşağıdakilerden hangisi çalışma biçimleri bakımından sözleşme türleridir?

 • Tam süreli
 • Deneme süreli
 • Kısmi süreli
 • Hepsi(D)

Soru 150- Nitelikleri  bakımından en çok otuz iş günü süren işler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Sürekli iş
  • Süreksiz iş(D)
  • Kısmi süreli iş
 • Deneme süreli iş
Paylaş:

Bir Cevap Yazın