29 Nisan 2016 Sınav Soruları (Mayıs 2021)

<SORU-1:İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili adli uyuşmazlıklarda verilen hükümlerin temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştay B) Yargıtay C)İş mahkemesi D) İdare mahkemesi E)Bölge idare mahkemesi
Cevap: B
SORU-2:Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş kanunu’ndadüzenlenen sözleşme türlerinden biri değildir?
A)Belirli süreli iş sözleşmesi B) Kısmi süreli iş sözleşmesi C) Sürekli süreli iş sözleşmesi 
D) Pazarlamacılık sözleşmesi E) Deneme süreli iş sözleşmesi 
Cevap: D
SORU-3: I. İşyeri yatakhanesi 
II. İnşaat firmasının kum taşıma işinde kullandığı kamyon
III. Şeker fabrikası sahibi işverene ait şekerlerin kutulandığı atölye
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri iş yeri sayılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I , II veIII
Cevap: E
SORU-4:Epidemiyolojik yaklaşım kapsamında prevelans havuzunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herhangi bir zamandaki hasta sayısı
B) Bir toplulukta belirli bir süre içerisinde ölenlerin sayısının nüfusa oranı
C) Bir sağlık olayının toplumda görülme sıklığı
D) Bir toplulukta, herhangi bir zamanda yeni bulunan hastalık sayısı
E) Bir işyerinde iş kazası görülme olasılığını belirten değer 
Cevap: A
SORU-5: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği’ne göre , aşağıdakilerden hangisi Konseyin görevlerinden biridir?
A) İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler yürütmek
B) Ülke çapında yapılacak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak
C) Büyük iş kazalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına incelemek ve denetlemek
D) İş sağlığı ve güvenliği alanında ülke çapında eğitimler düzenlemek
E) Konsey üyelerimin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda risk değerlendirmesi yapmak
Cevap: B
SORU-6: İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’ne göre , aşağıdakilerden hangisi riskkontrol adımlarından biri değildir?

<

p style=”background: white; margin: 4.5pt 0cm; text-align: justify;”>A) Planlama
B) Risk kontrol tedbirlerinin Planlanması
C) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
D) Uygulamaların izlenmesi
E) Araştırma ve geliştirme

Cevap: E
SORU-7: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre
I. Tehlikeli bir durumun iş kazası ya da meslek hastalığı olarak ortaya çıkması potansiyelinin büyüklüğüdür.
II. Tehlikeli bir olayın meydan gelme olasılığı ile şiddetinin çarpımıdır.
III. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir
İfadelerinden hangileri riski tanımlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevap: C
SORU-8:Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olan tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu kaza sonrasında büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılması gerekli değildir?
A) Bir kişinin ölümü
B) Kuruluş içerisinde 6 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması
C) Kuruluş sınırları dışında en az 1 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması
D) Kuruluş sınırları dışındaki konutların hasar görmesi ve kullanılmaz durumda olması
E) Kuruluştaki mala olan 2 milyon TL ve üzerindeki hasar
Cevap: E
SORU-9: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

A) İşin durdurulması
B) İş yerinin kapatılması
C) İş yeri açma izninin iptali
D) Hapis cezası
E) İşletme izninin iptali

Cevap: A
SORU-10: Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre; aşağıdakilerden hangisi gebe, yeni doğum yapmış ve ya emziren çalışanların çalışabileceği işler ve ya işyerlerinden biridir?

A) Kan ürünlerini içeren ilaç vetıbbi üretim işleri
B) Çocuklara özel hastane ve koğuşlar
C) Patoloji departmanları
D) Eğitim kurumları
E) Göğüs hastalıkları hastaneleri

Cevap: D
SORU-11: 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine göre, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde aşağıdaki bakanlıkların hangisinden üye bulunmaz?

A) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Kalkınma Bakanlığı
D) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
E) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Cevap: E
SORU-12: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren,çalışanların
I. İşe girişlerine
II. İş değişikliğinde
III. Sağlık nedeniyle tekrarlana işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde
IV. İşveren tarafından belirlenen düzenli aralıklarla
durumlarının hangilerinde sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Cevap: D
SORU-13: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi eğitim konuları tablosunda ‘’Genel Konular’’ başlığı altında yer almaz?
A) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
B) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
C) İş yeri temizliği ve düzeni
D) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
E) İl yardım
Cevap: E
SORU-14: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi risklerden korunma ilkelerinden biri değildir?
A) Risklerle kaynağında mücadele etmek
B) Risklerden kaçınmak
C) Teknik gelişmelere uyum sağlamak
D) Tehlikeli olanı, tehlikesiz ve ya daha aza tehlikeli olanla değiştirmek
E) Kişisel korunma tedbirlerine , toplu koruma tedbirlerine göre öncelik vermek
Cevap: E
SORU-15: İş yeri hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre; tehlikeli sınıfta yer alan ve 6000 çalışanı olan bir iş yerinde, tam gün çalışacak en az kaç iş yeri hekimi görevlendirilir?

A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 12

Cevap: C
SORU-16: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre , iş yeri sağlık ve güvenlik birimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Binanın en üzt katında olması esastır
B) İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi aynı odayı kullanamazlar
C) İş sağlığı ve güvenliği biriminin bölümleri farklı binalarda olabilir.
D) İş güvenliği uzmanı odasının büyüklüğüyle ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
E) İlk yardım ve acil müdahale odası, muayene odasıyla birlikte olabilir.
Cevap: B
SORU-17: İş sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre , risk değerlendirmesi dökümanının paraflanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her sayfası paraflanır
B) Sadece ilk sayfası paraflanır.
C) Sadece son sayfası paraflanır.
D) Sadece imzalanan sayfalar paraflanır.
E) Sadece iş yerinde saklanan nüshası paraflanır.

Cevap: A
SORU-18: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, kurulun toplantı yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu
B) Üyenin tam sayısı
C) Üye tam sayısının yarısı
D) Üye tam sayısının dörtte üçü
E) Üye tam sayısının üçte biri

Cevap: A
SORU-19: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre yapılan risk değerlendirmesi, iş yerinin tehlike sınıfı dikkate alınarak belirli periyotlar içinde yenilenir.
Buna göre tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi en geç kaç yılda bir yenilenir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Cevap: C
SORU-20: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre elektrik tesislerinde uygun yerlere;
I. Tesisin bağlama şeması
II. Tesisin yönetici şaması
III. Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler
Levhalarından hangilerinin asılması zorunludur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: C
SORU-21: Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre sentetik cam yününün maruziyet eşik sınır değeri kaçmg/m3 tür?

A) 0,1
B) 1
C) 3
D) 5
E) 15

Cevap:D
SORU-22: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeik’e göre, uzun süreli ciddihasar bırakabilen enfeksiyonlara neden olan biyoljik etkenlere maruziyet ile ilgli kayıtlar işveren tarafından en az kaç yıl saklanmalıdır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 40

Cevap:E
SORU-23: Çalışanların sağlık gözetimiyle ilgili;
I. Biyolojik izlem, çalışanların bilgilendirlmiş onanmı olmaksızın yürütülebilir.
II. İş yeri değişikliğinde kişisel sağlık dosyasının tümü çalışana teslim edlir.
III. Çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır ve saklanır.
IV. Tehlikeli sınıftaki işlerde engeç üç yılda bir periyodik muayene yapılır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

Cevap:E
SORU-24: İş yeri hekimliği uygulamalarında kullanılabilecek aşağıdaki tet ve ölçeklerden hangisi, çalışanların psikososyal durumunu ortaya koymada kullanılır?

A) Finkelstein testi
B) Laseq germe testi
C) Fabere testi
D) Schober testi
E) Maslach ölçeği

Cevap: E
SORU-25: 
I. İşin yürütümü sırasında karşılaşılan etkenler nedeniyle olan meslek hastalıkları
II. Hedef organlara göre meslek hastalıkları
III. Mesleksel kanserler
Yukarıdakilerden hangileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan meslek hastalıkları sınıflamasının ana başlıkları arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: E
SORU-26: Tozla Mücadele Yönetmeliği ‘’Pnkonyoz Tanı Şeması’’na göre pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde, iş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü olan, semptom ve bulguları olan, PA akciğer grafisi şüpheli olarak değerlendirilen, solunum fonksiyon testi negatif olan çalışanlar için yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili hastanelere sevk edilir.
B) İleri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan ikinci basamak sağlık kuruluşuna sevk edilir.
C) Pnömokonyoz ile ilgili patoloji olmadığından periyodik muayenelere devam edilir.
D) Takip edilmesi için aile hekimine sevk edilir.
E) Takip edilmesine gerek yoktur.
Cevap: A
SORU-27: Pamuk tozu etkilenimi sonucu ortaya çıkan Bisinozis hastalığının klinik evrelendirmesine göre ,kronik akciğer hastalığı tablosu hangi evrede ortaya çıkar?

A) Evre 0
B) Evre 1/2
C) Evre 1
D) Evre 2
E) Evre 3

Cevap: E
SORU-28: Aşağıdaki tozlardan hangisi, kimyasal yapısına göre organik toz grubunda olup, organik toza bağlı obstüktif hava yolu hastalığı yakınmalarına neden olur?

A) Kömür
B) Keten
C) Kum
D) Asbest
E) Demir

Cevap: B
SORU-29: Akciğerlerde hastalığa neden olabilecek tozların alveollere kadar ulaşabilmesi için gerekli büyüklüklerin üst sınırı kaç mikrondur?

A) 100
B) 70
C) 50
D) 10
E) 2

Cevap: D
SORU-30: I. Ankilostomiyozis II. Silikozis III. Cilt kanseri
Yukarıdaki hastalıklardan hangilerinin madencilik sektöründe çalışanlarla daha fazla görülmesi beklenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III

Cevap: D
SORU-31: Aşağıdaki etkenlerden hangisi, kalp damar sistemi hastalıkları için mesleki risk faktörlerinden biri değildir?

A) Arsenik
B) Kadmiyum
C) Karbon Sülfür
D) Tütün kullanımı
E) Kurşun

Cevap: D
SORU-32: Aşağıdakilerden hangisi birinci basamakta mesleksel dermatoz tanısında kullanılan Mathias kriterlerinden biri değildir?

A) Klinik görünümün uygun oluşu
B) Çalışma ortamında dermatoza yol açabilecek etken bulunması
C) Temas bölgesinde aşırı duyarlılık reaksiyonu varlığı
D) Dermatozun yeri ile mesleksel maruziyetin uyumu
E) Deramatoz ve maruz kalı arasında zamansal ilişki varlığı

Cevap: C
SORU-33: Aromatik aminlere meslek maruziyeti olan bireylerde aşağıdaki kanserlerden hangisinin insidansında artış beklenir?

A) Akciğer
B) Deri
C) Mezotelyoma
D) Lösemi
E) Mesane

Cevap: E
SORU-34: I.Mycobacterium tuberculozis
II.Salmonella typhi
III. Coxiella burnetti
Yukarıdaki biyolojik risk etkenlerinden hangisi genel olarak hava yoluyla bulaşmaması nedeniyle çalışanlar için sınırlı enfekiyon riski taşır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap: B
SORU-35: Benzenin sıklıkla kullanıldığı iş yerlerindeki çalışanlarda;
I. Anemi
II. Prostat kanseri
III. Lösemi
Hastalıklarından hangilerinin görülme olasılığı yüksektir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I , II ve III

Cevap: D
SORU-36: Aşağıdakilerden hangisi mesleki kansere neden olan etkenlerden biri değildir?

A) Asbest
B) Nikel bileşikleri
C) Berilyum ve bileşikleri
D) Krom IV
E) Çinko ve bileşikleri

Cevap: E
SORU-37: Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili mesleki kas-iskelet sistemi hastalıklarına neden olan risk faktörlerinden biri değildir?

A) Statik postürde çalışma
B) İş ortamındaki ses basıncı düzeyi
C) Vibrasyon
D) Ağır iş temposu
E) Yinelenen hareketler

Cevap: B
SORU-38: Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik’e ‘’ en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültü maruziyet düzeylerinin , sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalaması’’nı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) En yüksek ses basıncı
B) Günlük gürültü maruziyet düzeyi
C) C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncı
D) En düşük maruziyet eylem değeri
E) En yüksek maruziyet eylem değeri

Cevap: B
SORU-39: Kurşun zehirlenmesine karşı uygulanması gereken korunma yöntemleriyle ilgil,
I. Kurşun tütsüsünün oluştuğu yerlerde etkili havalandırma düzeneği mutlaka açık bir sistem içersinde yapılır
II. İş yeri ortamında işlemler sırasında yere düşen kurşun tozlarının havalanmasını önlemek için yerler zaman zaman yıkanmalıdır.
III. Çalışanların, işe giriş muayenesi ve aralıklı sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
IV. Ortamın havalandırılması ( dilüsyonel havalandırma ) en etkili koruyucu uygulamadır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve IV

Cevap: D
SORU-40: Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortamında kromun kullanılmasına bağlı sağlık sorunlarının ortaya çıkacabileceği iş kollarından biri değildir?

A) Paslanmaz çelik üretimi
B) Amalgam üretimi
C) Porselen ve cam yapımı
D) Ahşap korumacılığı işleri
E) Deri tabaklanması işleri

Cevap: B
SORU-41: Akü fabrikasında çalışan ve bilinç bulanıklığı tablosuyla gelen hastada aşağıdaki kimyasal etkenlerden hangisine maruziyet olduğu düşünülmelidir?

A) Kurşun
B) Civa

C) Arsenik
D) Kadmiyum
E) Benzen

Cevap: A
SORU-42: Çalışma yaşamında sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında ;
I. İş yerinde kaza ve yaralanmaların önlenmesine yönelik çevre düzenlemesi yapılması
II. Yemek listesinin çalışanların sağlıklı beslenmesine yönelik düzenlenmesi
III. Kaza geçirenler için uygun rehabilitasyon prograları düzenlenmesi
Durumlarından hangileri ‘’ üçüncül korunma ‘’ yaklaşımı değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: C
SORU-43: Açık kömür maden ocağında acil durum planı kaç yılda bir yenilenmelidir?

A) İki yılda bir
B) Üç yılda bir
C) Dört yılda bir
D) Beş yılda bir
E) Altı yılda bir

Cevap: A
SORU-44: Bir maden işletmesinde çalışan 150 kişiyle yapılan bir çalışmada; 25 kişinin akciğer gafisinde opasiteler ve 40 kişinin solunum fonksiyon testinde hafif düzeyde bozukluk olduğu saptanıyor. Ayrıca bu 40 kişinin 20’ sinde radyolojik bozukluk olduğu belirleniyor.
Bu araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesitsel araştırma
B) Kohort Araştırma
C) Vaka-kontrol Araştırması
D) Deneysel Çalışma
E) Olgu sunumu

Cevap: A
SORU-45: Korunabilirlik hızı aşağıda yer alan epidemiyolojik araştırmaların hangisinden elde edilir?

A) Vaka-kontrol
B) Kesitsel
C) Tanımlayıcı
D) Kohort
E) Metodolojik

Cevap: D
SORU-46: Bir iş yeri hekimi, iş kazası olması durumunda etkilenen çalışanların yaş , cinsiyet , doğum yeri , medeni durumu , kazanın saati ve yeri gibi özelliklerin yer aldığı bir kayıt defteri tutulmaktadır. Böylece iş kazası geçiren çalışannların kişi , yer ve zaman özelliklerine göre dağılımını saptamayı amaçlamaktadır.
Bu iş yeri hekiminin yaptığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımlayıcı Araştırma
B) Vaka-kontrol Araştırması
C) Kohort Araştırma
D) Deneysel Çalışma
E) Müdahale Çalışması

Cevap: A 
SORU-47: İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşumunda yer almaz?

A) İş veren ve ya vekili
B) İş güvenliği uzmanı
C) İş yeri hekimi
D) Diğer sağlık personeli
E) Çalışan temsilcisi

Cevap:D
SORU-48: Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaz?
A) İnsan sağlığına zararlı olan biyolojik etkenlerin sınıflandırılması
B) Yetkili makamların biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkında önerileri
C) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda çıkabilecek alerjik ve toksik etkiler
D) Çalışanların yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler
E) Çalışanların kişisel alışkanlıkları ile ilgili bilgiler
Cevap: E
SORU-49: Aşağıdaki maddelerden hangisi kanserojen değildir?

A) Benzen
B) Vinilklorür
C) Arsenik
D) Krom
E) Baryum

Cevap: E 
SORU-50: Ergonomiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Verimli, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar.
B) İnsan ve sisteminin diğer öğeleri arasındaki ilişkin anlaşılmasıyla ilgilidir.
C) Çalışma ortamındaki stresleri ve insanların bu streslerle uyumu konu edinir.
D) İnsan faktörünü dikkate almadan verimliliği artırmayla ilgilenir.
E) Temel bileşenleri anatomi , fizyoloji , psikoloji , mühendislik , tasarım ve yöntemdir.
Cevap: D

Paylaş:

2 Comments on “29 Nisan 2016 Sınav Soruları (Mayıs 2021)”

  1. mehmet dedi ki:

    7. SORU CEVABI E OLMASI GEREKMEZ Mİ HOCAM

    1. Tanım mı? Nasıl Hesaplandığı mı soruluyor ?

Bir Cevap Yazın