Cevap İşaretli Sorular -2- (Mayıs 2021)

Soru 51- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden sayılmaz?
Yönetim ve çalışanların tutumları
Çalışanların eğitimi ve motivasyon
İşletmenin bulunduğu coğrafya(D)
İşletme politikası ve prosedürleri
Soru 52- İşletmelerde işçi, işveren ve sendika temsilcilerinin birlikte iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri yürüttüğü mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
İşçi güvenliği sendikası
İş güvenliği komitesi
İş sağlığı ve güvenliği derneği
İş sağlığı ve güvenliği kurulu(D)
Soru 53-Bilimsel çalışmalarda “Tehlikeli durum ve Tehlikeli davranış” kaza zinciri halkasının kaçıncı halkasıdır?
2
3(D)
4
5
Soru 54- Bilimsel çalışmalarda iş kazalarının % kaçı tehlikeli durumlardan kaynaklandığı belirtilmektedir?
2
10(D)
88
98
Soru 55- Bilimsel çalışmalarda iş kazalarının % kaçı tehlikeli durum ve tehlikeli davranışlardan kaynaklanmaktadır?
2
10
88
98 (D)
Soru 56- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer almaz?
Uygun olmayan koruyucular
Kusurlu alet teçhizat
Gereksiz hızlı çalışma(D)
Emniyetsiz yapılmış alet ve makine
Soru 57- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketler içinde yer almaz?
Emniyetsiz çalışma
Emniyetsiz yükleme, taşıma , istifleme
Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, ürkme, şakalaşma
Yetersiz kişisel koruyucu
Soru 58- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketler içinde yer almaz?
Emniyetsiz çalışma
Emniyetsiz yükleme, taşıma , istifleme
Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, ürkme, şakalaşma
Yetersiz kişisel koruyucu
Soru 59- Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir, tarifi hangi örgütün tarifidir?
ILO
WHO(D)
OSHA
AB
Soru 60- Güvenlik kültürünün oluşturulmasında, gözlemci, aydınlatıcı, teşvik edici ve arabuluculuk görevi hangi kuruluşa aittir?
İşveren
Sendikalar
Sivil toplum örgütleri
Devlet(D)
Soru 61- Güvenlik kültürünün oluşturulmasında “küçük yaşlardan itibaren İSG konusunda eğitim ve duyarlılığın artırılması sağlanmalıdır” hangi strateji dökümanında yer almaktadır?
ILO 2003 Global Strateji Belgesinde
AB 2002- 2006 Strateji Belgesinde(D)
Türkiye Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi Belgesinde
WHO Strateji belgesinde
Soru 62- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin İSG Sayılı ILO sözleşmesi çerçevesinde işletme düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapılacak düzenlemeler arasında değildir?
İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları
İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi
İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi
İşçilerin işe alınmasında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alınarak işe uygun işçi alımının sağlanması için kurallar konulması. (D)
Soru 63- Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun stratejik hedefleri arasında yer almaktadır?
Kadın çalışanların çalışma ortamlarının düzenlenmesi
Çalışma saatlerinde çalışanların menfaatlerinin gözetilmesi
Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini arttırmak(D)
İnsanları verimli çalışmaya sevk etmek
Soru 64- Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun temel sözleşmelerinden birisi değildir?
Çalışma saatlerinin düzenlenmesi sözleşmesi(D)
Ücret eşitliği sözleşmesi
Zorla çalıştırma sözleşmesi
Asgari yaş sözleşmesi
Soru 65- Aşağıdakilerden hangisi “İş Sağlığı Uygulama İlkeleri” arasında incelenebilir?
Uygun işe yerleştirme
İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
İşyeri risklerinin kontrolü
Hepsi(D)
Soru 66- Aşağıdakilerden hangisi önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükümler kapsamaktadır?
İş kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
SGK
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği(D)
Gürültü Yönetmeliği
Soru 67- Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı uygulama ilkelerinden değildir?
Uygun işe yerleştirme
İşyeri risklerinin Kontrolü
İşine uygun ücret(D)
Aralıklı kontrol muayenesi
Soru 68- Teknoloji değişikliği,ikame, havalandırma güvenlik önlemleri iş sağlığı uygulama ilkelerinin hangi aşamasında yer alır?
İşyeri Risklerinin Kontrolü(D)
Aralıklı Kontrol Muayenesi
İşyeri Risklerinin Değerlendirilmesi
Uygun işe Yerleştirme
Soru 69- İş sağlığı uygulama ilkelerinden “aralıklı kontrol” muayenesi içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Risklerin saptanması ve kontrolü
Çalışma ortamının güvenliği
Aralıklarla sağlık kontrolü
Koruyucu hekimlik hizmetleri(D)
Soru 70- Maruziyet süresi nedir?
Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süre
Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre(D)
Bir günlük çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre
Bir aylık çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre
Soru 71- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulama ilkelerinden sayılabilir?
Uygun işe yerleştirme
İşyeri Risklerinin değerlendirilmesi
İşyeri risklerinin kontrolü
Hepsi(D)
Soru 72- Meslek hastalıklarından korunma yöntemi olan ikame (substitution) nedir?
İşyerinde mevcut zararlı bir etkenin veya meydana gelmesi muhtemel bir tehlikenin uzak tutulması
Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalışma çevresinden fizikman ayrılması sureti ile çevre havasının toksik maddelerden korunmasıdır
Zararlı etkileri olan maddeleri, zararsız ya da daha az zararlı olan aynı işi gören başka bir madde veya tehlikeli operasyonların tehlikesiz veya daha az tehlikeli operasyon ile değiştirilmesi için yeni düzenlemeler yapılmasıdır. (D)
Hepsi
Soru 73- Meslek hastalığına neden olan etkenlerin vücuda başlıca giriş yolları aşağıdakilerden hangisidir?
Akciğerler (solunum)
Deri( emilim)
Ağız (sindirim)
Hepsi(D)
Soru 74- Dünyada İSG alanında faaliyet gösteren ve ilk olarak kuruluşunu gerçekleştiren Uluslararası kuruluş hangisidir?
OSHA
WHO
ILO(D)
UNECO
Soru 75-Türkiyenin de imzaladığı Dünya Çalışma Örgütünün sözleşmelerinden hangisinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması ile kayıt ve bildirim sistemlerinde uyumun geliştirilmesi amacıyla, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimi işlemlerinin güçlendirilmesine duyulan gereksinim hakkında hükümler bulunmaktadır?
81
122
155(D)
161
Soru 76- ILO sözleşmelerinden 155 sayılı çalışma ortamı ve iş sağlığı güvenliği politikalarını belirleyen sözleşmede, kısmen veya tamamen sözleşme kapsamı dışında tutulmasına müsaade edilen iş kolları hangileridir?
Makine ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımı gibi iş kolları
Kimyasal maddeler ve fiziksel risk ihtiva eden işler
Biyolojik etkenler ve ürünlerin tehlikeli özellikleri ile ilgili işler
Özel sorunlar yaratan deniz taşımacılığı veya balıkçılık gibi belirli ekonomik faaliyet kolları. (D)
Soru 77- ILO Sözleşmelerinden 161 sayılı çalışma ortamı ve iş sağlığı ile ilgili sözleşmede, aşağıdaki şıklardan hangisi işverenin görevleri arasında değildir?
İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi
İş kazaları ve Meslek hastalıklarının analizine katılma
Makine ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımını sağlama(D)
İş sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi, kişisel ve müşterek koruyucu donanım konularında tavsiyede bulunma.
Soru 78- “Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerindeki durumu iyileştirme isteğinde olan diğer ülkeler için bir engel teşkil eder” Anayasası hangi kuruluşa aittir?
ILO(D)
WHO
OSHA
BM
Soru 79- ILO Sözleşmelerinin genelinde sözleşme imzalanmasından sonra yürürlüğe girişi ve vazgeçme işlemi nasıl gerçekleşmektedir?
Sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer, 10 yıl sonunda fesh edebilir fesih 1 yıl sonra geçerli olur(D)
Sözleşme imzalandıktan 1 ay sonra yürürlüğe girer istenildiği tarihte fesh edilebilir fesih 1 ay sonra geçerli olur
Sözleşme imzalandıktan sonra derhal yürürlüğe girer ve istenildiği tarihte fesh edilebilir ve feshedildiği tarihte geçerlilik kazanır.
Sözleşme imzalandıktan sonra derhal yürürlüğe girer ve fesih edilemez.
Soru 80- ILO nun 182 sayılı En kötü biçimdeki çocuk işçiliği sözleşmesinde çocuk işçi yaşı hangi yaş olarak tanımlanmıştır?
Bu sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 15 yaşın altındaki herkese uygulanır
Bu sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 16 yaşın altındaki herkese uygulanır
Bu sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 17 yaşın altındaki herkese uygulanır
Bu sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 18 yaşın altındaki herkese uygulanır(D)
Soru 81- ILO nun 182 sayılı sözleşmesi bakımından “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi kapsamında olmayan hangisidir?
Çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu
Çocuğun özellikle ilgili uluslar arası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu
Çocuğun özellikle 18 yaşından büyüklerin yapabilecekleri işleri yaptırılması işi(D)
Doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işi

Soru 82- Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ILO nun temel sözleşmelerinden değildir?
No. 29, Zorla çalıştırma Sözleşmesi ( 1930)
No. 155, İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamına ilişkin sözleşmesi (1981) (D)
No.87 Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının korunması sözleşmesi(1948)
No. 182, Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri sözleşmesi (1999)
Soru 83- WHO, 26 üye ülkenin resmi kabul işlemini hangi tarihte tamamlayarak o günü Dünya Sağlık Günü olarak kabul etmiştir?
5 Nisan 1948
7 Nisan 1948(D)
9 Nisan 1948
11 Nisan 1949
Soru 84- AB nin yan kuruluşu olarak kurulan OSHA ‘ nın kuruluş amacı aşağıdaki şıklardan hangisidir?
İş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkelerin gelişimi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımını sağlamaktadır. (D)
Çalışma koşullarının düzeltilmesini sağlamak
İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi sağlamak
Riskleri belirlemek ve tayin etmek denetim faaliyetlerini geliştirmek
Soru 85- İş sağlığı ve güvenliği konusunda Proaktif yaklaşıma geçiş ülkemizde ne zaman başlamıştır?
2003(D)
2004
2005
2006
Soru 86- Ülkemizde kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin hazırladığı 1.politika belgesi hangisi yılları kapsamaktadır?
2002-2006
2004- 2008
2006- 2008(D)
2006 – 2010
Soru 87- Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Konseyinin 2. Strateji belgesinde alınan kararlardan hangisi yanlıştır?
Yeni mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmesi
Yüzbin işçide iş kazası oranının %20 azaltılması
Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin %500 artırılması
Ulusal Konsey Üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin %30 artırılması(D)
Soru 88- Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kuruluşlar ve sorumluluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İlgili mevzuat esas olarak Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanır
İşyerlerinin sağlık ve güvenlik bakımından denetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğundadır.
İş Sağlık ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Sağlık Bakanlığına bağlı bir birimdir(D)
İşyeri hekimliği eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen merkezlerde yapılabilir.
Soru 89- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş Teftiş Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı bir birimdir(D)
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konular esas olarak iş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün sorumluluğudur
Çalışma hayatına ilişkin mevzuat esas olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Bakanlık Müsteşarı’na karşı sorumludur.

Soru 90- İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir?
Yalnızca işçiler
Yalnızca işverenler
Devlet, işçiler ve işverenler(D)
Devlet ve işçiler
Soru 91- Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumunun görevlerinden birisi değildir?
Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek, bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.
Ulusal Meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek
Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında, Yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Yeterlilik belgesi ya da sertifikası olmayan işçilere iş bulmaları konusunda yardımcı olmak. (D)
Soru 92- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği alanındaki korunma yöntemlerinden değildir?
Ortama yönelik koruma
Kişisel koruyucular
Kaynağa yönelik koruma
Çevreye yönelik koruma(D)
Soru 93- Ereğli Havza-i Fahriyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun hangi tarihte çıkarılmıştır?
10 Eylül 1921(D)
12 Eylül 1923
23 Nisan 1946
12 Eylül 1982
Soru 94- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde İSG alanında sorumluluğu bulunan kurumlardır?
İSGGM
ÇASGEM
İl Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hepsi(D)
Soru 95- Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanuni dayanaklardan biri değildir?
81 numaralı ILO Yasası
657 Sayılı Kanun(D)
4857 Sayılı Kanun
1982 Anayasası
Soru 96- İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Birliği içerisinde, hangi tarihten itibaren ağırlıklı ele alınmaya başlanmıştır?
1990’dan itibaren
1980’ den itibaren(D)
1970’den itibaren
1950’ den itibaren
Soru 97 Dilaver Paşa Nizamnamesi ne zaman yayınlanmıştır?
1865(D)
1875
1905
1907
Soru 98- İlk Sendikal çalışmalar aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır
Ücret yeterliliğini sağlamak
Çalışma süresini azaltmak(D)
Tazminat hakkı kazanmak için
Çalışan sayısını arttırmak için
Soru 99- İlk iş denetimi hangi amaçla başlanmıştır?
İş güvenliğin arttırmak
Üretimi artırmak
Yasalara uygunluğu denetlemek(D)
İşçilere güven vermek
Soru 100- Aşağıdaki birimlerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunmaz?
İSGGM
SGK
ÇASGEM
MGSB(D)

Paylaş:

3 Comments on “Cevap İşaretli Sorular -2- (Mayıs 2021)”

  1. Zeki Sagdic dedi ki:

    Hocam bizim icin bayagi yuklu bir calismaya girdiniz bunun icin sizlere nasil tesekur edecegimi bilemiyorum
    Soru 55- Bilimsel çalışmalarda iş kazalarının % kaçı tehlikeli durum ve tehlikeli davranışlardan kaynaklanmaktadır? cevap %98 degilmidir

    1. Evet, bazen hataları bu şekilde düzeltiyoruz. Cevap %98 dir. Teşekkürler.

  2. Arzu Kandas Buyukgunay dedi ki:

    Merhaba, 57 ve 58 sorular ayni, cevaplari farkli isaretlenmis.

Bir Cevap Yazın