Her Şey (1) Birden Başladı (Rakamlar ve Sayılar Üzerine Bir Paylaşım) (Mayıs 2021)

Her Şey 1 (Bir) den Başladı        (Rakamlar ve sayılar üzerine bir paylaşım)

 • İş kazaları iş saatlerinin en fazla birinci  SAATİNDE olmaktadır
 • Türkiye de ilk iş kanunu 1936 yılında çıkarılmış ve  1937 yılında yürürlüğe girmiştir.
 • 1989 da Avrupa Konsey Direktifi ( 89/391/EC) tüm işverenlere risk değerlendirme zorunluluğu getirtilmiştir.
 • En küçük çalışma yaşı 15
 • Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 1919
 • Filadelfiya Bildirgesi 1944
 • Kazaların %88 i tehlikeli davranışlardan, %10 u Tehlikeli durumlardan %2 si kaçınılmaz durumlardan kaynaklanmaktadır
 • Meslek hastalığı ölüm nedenlerinde ölümlerin tahminen %32 si Mesleki kanserlerden, %23 ü kardiyovasküler sistem hastalıklarından olmaktadır
 • Dilaver paşa Nizamnamesi   1865
 • Ereğli Havza-i Fahriyesi Maden Amelesinin hukukuna Müteallik Kanun 10 Eylül 1921 tarihinde çıkmıştır
 • İş sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan Anayasa Maddesi 60
 • Sürekli iş göremezlik terimiyle, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış olduğu ifade edilmektedir.
 • Genç işçi, 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış kişidir
 • İş kanununa göre bir işçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için en az 6 ay çalışmış olması gereklidir
 • İş kanuna göre denkleştirme süresi top iş sözleşmeleri ile en çok 4 aya kadar artırılabilir
 • İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin iş akdinin feshi sonrası açtığı işe iade davasında mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren en geç 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır
 • İş kanununa göre gece çalışması 20.00 – 06.00 saatleri arasında olabilir ve toplam 7,5 saatten fazla olamaz
 • İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını 3 iç günü içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
 • Yıllık izinler 1 yıl çalışan hak eder, 5 yıl çalışanlar 14 gün, beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün, 15 yıldan (dahil) fazla çalışanlar 26 günden az olmayacak şekilde izin hakkına sahiptirler
 • Deneme süresi en çok 2 ay olabilir, Ancak toplu sözleşmelerle 4 aya kadar uzatılabilir.
 • EĞİTİM SÜRELERİ ,Çok tehlikeli, Tehlikeli, Az Tehlikeli sıralamasına göre 1, 2, 3 YIL
 • Çok tehlikeli işlerde Çalışan Başına eğitim süresi Yılda bir 16 saat, Tehlikeli işlerde 2 yılda bir 12 saat, Az tehlikeli işlerde 3 yılda bir 8 saattir.

 • Periyodik Muayeneler; Çok tehlikeli, Tehlikeli , Az Tehlikeli sıralamasına göre 1,3, 5 Yıl
 • Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı: Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az tehlikeli sıralamasına göre 2, 4, 6 Yıl
 • Çok Tehlikeli işlerde Diğer Sağlık Personeli için 10- 49 çalışanı olan İşlerlerinde Ayda çalışan başına 10 dakika, 50- 249 çalışanı olan işyerlerinde  Ayda en az 15 dakika,  250 den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika olarak diğer sağlık personeli çalışma süreleri hesaplanır.
 • Çok tehlikeli işlerde Destek Elamanı (Arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele ) sayısı Her 30 Çalışana 1 kişi, Tehlikeli işlerde her 40 çalışana 1 kişi, Az tehlikeli işlerde her 50 kişiye 1 kişi olarak hesaplanır.
 • GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ en fazla 4  ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır ve gerektiğinde toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenebilir
 • Nitelikleri bakımına göre 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir
 • Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
 • İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin sorumluluğu, devir tarihinden itibaren 2 yıldır
 • ARA DİNLENMESİ, Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar süreli işlerde 30 dakika, Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde  1 saat ara verilir.
 • İş sözleşmesi fesh edilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine dava açabilir
 • Haftalık çalışma süresi normalde 45 saattir.  Günlük normal çalışma süresi hiçbir şekilde 11 saati aşamaz.
 • Fazla çalışma, 45 saati aşan çalışmalardır. Bu şekilde çalışmalarda her bir fazla çalışma ücreti saat bazlı %50 zamlı olarak hesaplanır
 • Haftalık çalışma süresi sözleşmelerle 45 saatin altında belirlenmiş durumlarda , bu süreyi aşan ve 45 saate kadar olan çalışmalar FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA adını alır ve bu durumda ücret %25 zamlı ödenir.
 • Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saaten fazla olamaz
 • Yedi günlük zaman dilimi içerisinde çalışana kesintisiz 24 saat dinlenme verilir. Hafta tatilinde çalışan işçiye hafta tatili ücreti bir günlük ücreti yüzde %150 arttırılarak ödenir
 • Kıdem tazminatı hak eden çalışana, iş akdinin sona ermesi ile işveren işçiye en son ücretinin 30 günlük brüt tutarında kıdem tazminatı öder.
 • Özel sektörde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran yerlerde %3 , kamu sektöründe %4 özürlü , Kamuda %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadır.
 • İŞ kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az 1 gün olması gerekir
 • Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili 3  iş müfettişinden oluşan heyet iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Bu maddeye göre verilecek durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde 6 iş günü içinde itiraz etme yetkisi vardır. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş günü içinde karara bağlar. Kararlar Kesindir.
 • Umumi hıfzıssıhha Kanunu 180 maddedir ve 1930 da çıkmıştır.
 • İşverenin ücret alacaklarına yönelik ödeme sorumluluğu 5 yıl, kıdem tazminatı ve iş kazasının sorumluluğunun zaman aşımı 5 yıldır.
 • İSGB lerde 12 metrekareden az olmamak üzere , en az bir muayene ve ilkyardım odası, sanayiden sayılanlarda 8 metrekareden az olmamak üzere İSG uzmanı odası bulunmalıdır.
 • OSGB lerde en az 10 metrekare muayene odası, 15 metrekarelik ilk yardım odası, 10 metrekarelik İSG uzmanı, 12 metrekare bekleme yeri olmalı.
 • Çok tehlikeli sınıfta her 250 çalışan için Tam zamanlı İG uzmanı, Tehlikeli sınıfta 500 çalışan için, Az tehlikeli sınıfta 1000 çalışan için İG uzmanı bulundurulmalı
 • Çok tehlikeli işlerde kişi başı 40 Dakika/ay, Tehlikeli işlerde  20 Dakika / ay ve Az tehlikeli işlerde 10 Dakika / ay   İş Güvenliği Uzmanı Çalışma süresi olarak hesaplanır.
 • Az tehlikeli işlerde kişi başı 5 dakika/ay, Tehlikeli işlerde 10 dakika /ay ve Çok tehlikeli işlerde  15 dakika/ay  İşyeri hekimi çalışma süresi olarak bilinmelidir.
 • Çok tehlikeli 750 , Tehlikeli 1000, Az tehlikeli 2000 Kişiye 1 Tam zamanlı İşyeri hekimi görevlendirilmelidir.
 • Bir işçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için kıdeminin en az 6 ay olması gerekir.
 • Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
 • İşin durdurulması kararı 24 saat içinde mülki idare amiri tarafında yerine getirilir
 • Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğünce verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren  30 iş günü içinde ödenir.
 • Borçlar Kanunu 417. Maddesi işverene İşçinin kişiliğinin korunması görevini vermiştir.
 • İdari para cezalarına soruşturma zaman aşımı 10 yıldır
 • İdari para cezasına itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür
 • Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun 10 günden fazla istirahatini gerektirecek sağlık raporu varsa kamu davası açılır.
 • İLO nun 161 sayılı sözleşmesi, İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme dir.
 • İşten ayrıldıktan sonra en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyaları saklanır
 • İSG kurulu şarta bağlı olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. İşletmede sivil savunma uzmanı yoksa veya bu görev üyelerden birine verilmişse kurul 5 kişiden de oluşabilir.
 • Çalışan temsilcisi seçimleri 48 saat önceden imza karşılığı çalışanlara duyurulmalıdır.
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işyerlerinde risk değerlendirmesinin yenilenmesi en az 5 yılda bir yapılmalıdır.
 • Tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı taneciklere Toz denir
 • Pnömokonyoz gibi solunum sistemi hastalıklarına sebep olabilen tozların büyüklükleri 0,5- 5 mikron arasındadır.
 • Hijyen eğitimlerinin süresi 8 saatten az olamaz.
 • İşitme eşiği 0 dB, Ağrı eşiği 140 dB dir
 • Her 3 dB lik artış sesin gücünü ikiye katlar.
 • Genç ve sağlıklı bir insanın kulağı, 20- 20.000 Hz. Arasındaki seslere duyarlıdır
 • Çok tehlikeli işlerde her 10 çalışana 1 İlkyardım sertifikalı kişi, Tehlikeli işlerde 15 çalışana 1 ilkyardım sertifikalı kişi ve az tehlikeli işlerde her 20 çalışana 1 ilkyardım sertifikalı kişi bulundurulmalıdır.
 • Acil durum eylem planı, Çok tehlikeli işlerde 2 yılda bir, Tehlikeli işlerde 4 yılda bir, Az tehlikeli işlerde 6 yılda bir uygulanır.
Paylaş:

12 Comments on “Her Şey (1) Birden Başladı (Rakamlar ve Sayılar Üzerine Bir Paylaşım) (Mayıs 2021)”

 1. Hep dedi ki:

  bu sayfadan 5 soru garanti

 2. Dr Kadir dedi ki:

  Fazla çalışma günü toplamı 270’ten fazla olamaz demişsiniz,sanırım 270 saat demek istediniz??

  1. Tabiki, Düzelttim, Teşekkürler.

 3. Taner Günay dedi ki:

  ”Çok tehlikeli işlerde Çalışan Başına eğitim süresi Yılda bir 16 saat, Tehlikeli işlerde 2 yılda bir 12 saat, Az tehlikeli işlerde 3 yılda bir 8 saattir”.
  Hocam bu maddede de sanırım saattlerin yeri yanlış olmuş..

  1. Taner Günay dedi ki:

   Tamam Hocam resmi gazetedeki yönetmeliğe de baktım sizin verdiğiniz bilgiler doğru..İşyeri hekimliği konusunda eğitim veren bir kuruluşun bu konu ile ilgili kitabında bu süreler ile ilgil yanlışlık var..

 4. ahmet dedi ki:

  hocam geçici iş ilişkisi 6 aymıdır yoksa 4 aymı be 6+6 12 ay olarak biliyorum.yoksa bu eski bilgimidir tşk

  1. Geçici iş ilişkisi 4 ayı geçemez ve en fazla bir kere uzatılır ve o da 4 ayı geçemez. 4 + 4 dür.

 5. İş kazaları iş saatlerinin en fazla SAATİNDE olmaktadır deniyor.
  ilk saatinde mi olacak hocam?

  1. Evet ilk saatlerinde hatta ilk Birinci saatte olur. Ancak bu gibi sorular artık sorulmuyor. Çünkü istatistiki veriler değişebiliyor. Bu şekilde kaynaklarda net olmayan veya yoruma açık olan özellikle rakamsal sorular Mevzuat haricinde ise pek çıkmıyor.

 6. nilgün şafak yis dedi ki:

  hocam, işverenin kıdem tazminatı ve iş kazasındaki sorumluluğunun zaman aşımı 10 yıl olacak diye hatırlıyorum.

  1. 2017 yılındaki düzenleme ile 5 yıla indi.

Bir Cevap Yazın