Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 19 (Mayıs 2021)

Soru 901- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma için uygun bir davranış değildir?

 • Yerden eşya alırken çömelip almak yerine eğilerek almak.(D).
 • Ofis çalışmalarında boyunun 30 dereceden fazla eğilmemesini sağlamak
 • El-kol ile yapılan işleri dirsek yüksekliğine çekmek
 • Tekrarlı hareketleri önlemek

Soru 902- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının özellikleri arasında yer almaz?

 • Güç gerektiren ve hızlı yapılan hareketlerde hastalık riski artar
 • Etkili olan hareketler günlük yaşamda sık karşılaşılmayan yalnızca işe özgü hareketlerdir.(D).
 • Hastalıklara neden olan hareketleri zararlı yapan, iş yaşamındaki sürekli tekrarlardır
 • Kas iskelet sistemi hastalıkları aniden gelişen bir rahatsızlık değil, yavaş gelişen rahatsızlıklardır

Soru 903- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının nedenleri arasında yer almaz?

 • Titreşim
 • Sabit duruşlar
 • Dinamik hareketler.(D).
 • Sürekli ve tekrarlı hareketler

Soru 904- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından korunmak için çalışanlara verilebilecek önerilerden değildir?

 • Sık sık pozisyon değiştirerek değişik kasların çalıştırılmasını önermek
 • İtme ve çekme işlerinin mutlaka çift elle yapılmasını önermek
 • Yerden ağırlık kaldırırken çömelerek değil eğilerek kaldırılmasını önermek (D)
 • Uzun süre ayakta durarak çalışmak yerine çömelerek çalışmayı önermek

Soru 905- Aşağıdakilerden hangisi kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili risk faktörlerinden biri değildir?

 • Dinlenerek yapılan hareketler.(D).
 • Sürekli tekrarlayan hareketleri yapmak zorunda olmak
 • Sabit veya kısıtlı vücut pozisyonlarında çalışmak zorunda olmak
 • El ve bilek gibi vücudun küçük parçaları üzerine yük bindiren hareketler

Soru 906- İmpuls gürültü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kabul edilen sınır 8 saat içinde 140 dB şiddetindeki 10 impulstur
 • Kabul edilen sınır 8 saat içinde 140 dB şiddetindeki 100 impulstur.(D).
 • Kabul edilen sınır 1 saat içinde 140 dB şiddetindeki 100 impulstur
 • Kabul edilen sınır 8 saat içinde 95 dB şiddetindeki 100 impulstur

Soru 907- Akustik refleks nedir?

 • Sürekli gürültü varlığında 80 dB  altı şiddetteki seslerin iç kulağa geçişinin engellenerek hasar gelişme riskinin azalmadır
 • Anlık gürültüde 100 dB altı şiddetteki seslerin iç kulağa geçişinin engellenerek hasar gelişme riskinin azalmasıdır
 • Sürekli gürültü varlığında 100 dB altı şiddetteki seslerin iç kulağa geçişinin engellenerek hasar gelişme riskinin azalmasıdır.(D).
 • Anlık gürültüde 80 dB altı şiddetteki seslerin iç kulağa geçişinin engellenerek hasar gelişme riskinin azaltılmasıdır

Soru 908-  Akustik travma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 85- 120 dB A düzeyinden daha yüksek şiddette sese maruz kalma sonucunda kısa bir süre içinde meydana gelen işitme kaybıdır
 •  85- 120 dB A düzeyinden daha yüksek şiddette sese uzun süre maruz kalma meydana gelen işitme kaybıdır
 • 120 dB  A düzeyinden daha yüksek şiddette sese maruz kalma sonucunda, kısa bir süre içinde meydana gelen işitme kaybıdır.(D).
 • 120 dB A düzeyinden daha yüksek şiddette sese uzun süre maruz kalma sonucu yavaş gelişen işitme kaybıdır.

Soru 909- Eşit enerji prensibine göre, sesin şiddetinde 10 dB azaltma yapılırsa, impuls sayısında kaç kat bir artışa izin verilir?

 • 10 kat.(D).
 • 100 kat
 • 5 kat
 • 50 kat

Soru 910- impakt veya impuls gürültü için, üst limit aşağıdakilerden hangisidir?

 • 120- 140 dB
 • 95 dB
 • 140 dB.(D).
 • 80 dB

Soru 911- Gürültüye bağlı işitme kaybı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 85- 90 dB A arasındaki ses gürültüsüne uzun süre maruz kalma sonucu meydana gelir
 • 90 dB A üzerindeki şiddetteki ses gürültüsüne uzun süre maruz kalma sonucunda meydana gelir.(D).
 • 90 dB A üzerindeki şiddetteki ses gürültüsüne kısa bir süre içinde maruz kalma sonucunda meydana gelir
 • 120 dB A üzerindeki şiddetteki ses gürültüsüne kısa bir süre içinde maruz kalma sonucunda meydana gelir

Soru 912- İş yerlerinde çalışanların işitme sistemini olumsuz etkilemeye başlayan gürültü şiddeti kaç desibeldir?

 • 70
 • 75
 • 85.(D).
 • 95

Soru 913- Bir işyerinde işitmenin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasının mecburi olduğu  durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • 8 saatlik bir çalışma peryodu boyunca maruz kalınan zaman ağırlıklı gürültü düzeyi 85 dB veya daha üzerinde ise.(D).
 • 8 saatlik bir çalışma periyodu boyunca maruz kalınan anlık gürültü düzeyi, 85 dB veya daha üzerinde ise
 • 1 saatlik bir çalışma periyodu boyunca maruz kalınan zaman ağırlıklı gürültü düzeyi, 85 dB A veya daha üzerinde ise
 • 10 saatlik bir çalışma periyodu boyunca maruz kalınan zaman ağırlıklı gürültü düzeyi 110 dB veya daha üzerinde ise

Soru 914- Gürültüye bağlı işitme kaybı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İşitme kaybı en önce 4000 Hertz frekansında olur
 • Gürültüye bağlı işitme kaybı iç kulaktaki hücre harabiyeti sonucu olur
 • Gürültülü işyerlerinde çalışanlara aralıklarla odyolojik test yapılması ikincil koruma örneğidir
 • Genel olarak gürültülü olan, ancak gürültünün sürekli olarak yüksek düzeyde olmadığı işyerlerinde işitme kaybı en erken 1 yılda meydana gelir.(D).

Soru 915- Gürültüye bağlı akut işitme kayıplarına neden olacak ses düzeyi kaçtır?

 • 80 dB
 • 90 dB
 • 100 dB (A)
 • 120 dB (A) .(D).

Soru 916- Aşağıdakilerden hangisi  “Eşik Limit Değer “ (TLV) kavramı için doğrudur?

 • Günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi için defalarca maruz kalındığında advers etki göstermeyen toksik madde konsantrasyonunu gösterir.(D).
 • Bu değerin çalışma süresi içinde bazı zamanlarda aşılması akut tehlike oluşturur
 • İş yeri ortamında hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzeyi ifade eder
 • Karsinojenik riski olan toksik kimyasallar için ömür boyu  (70 yıl) alınabilecek dozu tanımlar

Soru 917- Aşağıdakilerden hangisi  “Referans Doz “ (RfD) kavramı için doğrudur?

-Oral ve dermal yolla bulaşan toksik maddeler için kullanılır ve mg/kg olarak hesaplanır.(D).

 • İnhalasyon yoluyla bulaşan toksik maddeler için kullanılır ve mg/m3 olarak hesaplanır
 • Herhangi bir yolla bulaşan karsinojenik toksik maddeler için hesaplanır
 • Yaşam boyu advers etkilerin görülmeyeceği yıllık alınabilecek en yüksek doz veya konsantrasyon olarak tanımlanır

Soru  918- Aşağıdakilerden hangisi “Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon” (MAK)  kavramı için doğrudur?

 • Günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi için, defalarca maruz kalındığında advers etki göstermeyen toksik madde konsantrasyonunu gösterir
 • Bu değerin çalışma süresi içinde bazı zamanlarda aşılması akut tehlike oluşturmaz
 • Yaşam boyu advers etkilerin görülmeyeceği, günlük alınabilecek en yüksek doz veya konsantrasyonu ifade eder
 • İş yeri ortamında hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzeyi ifade eder.(D).

Soru 919- Aşağıdakilerden hangisi ekotoksisite kavramı için doğrudur?

 • Bir veya daha fazla alanda akut veya gecikmiş tehlikeyi ortaya çıkaran kanserojenlerin  oluşturduğu tehlikeyi ifade eder
 • Bir veya daha fazla  alanda akut veya gecikmiş tehlikeyi ortaya çıkaran ağır metallerin oluşturduğu tehlikeyi ifade eder
 • Bir veya daha fazla alanda akut veya gecikmiş tehlikeyi ortaya çıkaran solventlerin oluşturduğu tehlikeyi ifade eder
 • Bir veya daha fazla alanda akut veya gecikmiş tehlikeyi ortaya çıkaran her türlü atığın oluşturduğu tehlikeyi ifade eder.(D).

Soru 920- Ekotoksikolojik testlerin uygulama alanları ile ilgili, aşağıdakilerden hangisidir??

 • İş yeri ortamında hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzeyin tayini için uygulanır.(D).
 • Arıtma süreçlerinin veriminin değerlendirilmesi için uygulanır
 • Zehirli maddelerdin su kaynaklarına karışması durumunda, ilk bilgilerin edinilmesi için uygulanrı
 • İçme suyu, yer altı ve yüzeysel sular ile atık suların kirlilik toksisite risk tayini için uygulanır

Soru 921- Solventlerin riskinin önlenmesi ve korunmaya yönelik önlemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Ölçümler dinamik toplayıcı pompalar ya da ortamın taban bölgesinden alınan örneklerde yapılır
 • Ölçümler dinamik toplayıcı pompalar ya da ortamın tavan bölgesinden alınan örneklerde yapılır
 • Ölçümler statik toplayıcı pompalar ya da işçinin solunum bölgesinden alınan örneklerde yapılır.(D).
 • Ölçümler statik toplayıcı pompalar ya da yüzey bölgelerinden alınan örneklerde yapılır

Soru 922- Aşağıdakilerden hangisi, insanda kesin olarak kanser yapan metallerdendir?

 • Berilyum
 • Nikel.(D).
 • Kurşun
 • Kobalt

Soru 923- Mesleksel zehirlenme genellikle metal dumanı ya da buharının inhalasyonu sonucu olur. İki değerli bileşiği yendiğinde tamamen nefrotoksiktir, proksimal tübülde birikir ve 1 mg/kg kadar düşük dozda bile akut renal hasar yapabilir. Maruziyetini takiben proliferatif glomerülonefrit, anti glomerül bazal membranda antikor depolanması ve minimal değişimle nefrotik sendrom rapor edilmiştir

Yukarıda söz edilen kronik renal disfonksiyon yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Civa.(D).
 • Kurşun
 • Kadmiyum
 • Berilyum

Soru 924- Aşağıdaki toksikoloji tanımlarından hangisi yanlıştır?

 • Eşik değer, gözlenebilir etkinin görüldüğü dozun altındadır
 • Bir toksik kimyasalın LD 50 değeri yükseldikçe akut toksisitesi de artar.(D).
 • Toksik kimyasalın kanda bağlanması, hedef organlarca alımını  (uptake) azaltır
 • Latent dönem, ilk karşılaşma ile saptanabilir yanıtın görülmesine kadar geçen zamandır

Soru 925- Günümüzde hemen hemen her sektörde solventler kullanılır. İçerdikleri kimyasal maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterir.

Yukarıda özellikleri verilen solventlerin kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 •  Amalgam yapımında.(D).
 • Böcek öldürücülerde
 • Metal eşya boyama öncesi imalatında
 • Kozmetik üretiminde

Soru 926- Aşağıda toksik maddelerin yol açtığı bazı hastalıklar verilmiştir?

 • Gastrointestinal kanalda ülserasyon ve nekroz
 • Pulmoner ödem
 • Kontakt dermatit
 • Dolaşım kollapsı

Bunlardan hangilerinin civaya maruziyet sonucu ortaya çıkması daha çok beklenir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I ve IV.(D).

Soru 927- Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortamlarının günümüzdeki değişimin nedenleri arasında sayılamaz?

 • Hizmet sektöründeki hızlı büyüme
 • Yarı zamanlı ve geçici işlerde artma
 • Örgütlerin büyüyüp genişlemesi.(D).
 • İş Yoğunluğu ve iş yükünde artış

Soru 928- Bir riskin yeni olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenmez?

 • Daha önce olmayan yeni teknolojik gelişmeler
 • Maruziyet miktarlarının artması.(D).
 • Eskiden olup ta algılamada gözlenen değişiklikler
 • Yeni bir bilimsel bilginin ortaya çıkması

Soru 929-Kısaltılmış hali TCDD olan endüstriyel atık olarak ortaya çıkan kimyasalın açık ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tetraklorodibenzo para dioksin.(D).
 • Dibenzofuran  poliklorin
 • Dibenzo para dioksin
 • Poliklorinli dibenzo para dioksin

Soru 930- Güvenlik ve emniyete öncelik veren algı, inanç, tutum, kural, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla yetkinlik ve sorumluluk hislerinin bütününü ne olarak tanımlar?

 • Güvenlik kültürü.(D).
 • İşe giriş muayenesi
 • Periyodik kontroller
 • İkincil koruma

Soru 931- 2009 SGK verilerine göre en çok ölümlü iş kazası aşağıdaki hangi işkolunda olmuştur?

 • Elektrik
 • Tersane
 • İnşaat.(D).
 • İmalat

Soru 932- İş hayatında sağlıkla ilgili olarak yeni ortaya çıkan sorunlar içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Sözsüz bilgi kaybı
 • Devam artışı.(D).
 • Beceri kaybı
 • Moral azalması

Soru 933- Son yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımında yeni açılımlar için mevzuatta değişiklik yapılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yapılan mevzuat değişikliğinin getirdiği katkılar arasında yoktur?

 • Risk değerlendirmesi yapılmaz
 • Katılıma önem verilmesi
 • Eğitime önem verilmesi
 • Çalışanların hiyerarşiye önem vermesi.(D).

Soru 934- I-Çoklu duyarlılık sendromu

II-Kontakt Dermatit

III-Hasta bina sendromu

IV-KOAH

Yukarıdakilerden hangileri işle ilgili olarak tanımlanan yeni hastalıklardan değildir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.(D).

Soru 935- Aşağıdakilerden hangisi Hasta Bina Sendromuna ait özelliklerden biri değildir?

 • Belirtiler binada yaşanan herkeste görülür.(D).
 • Uçucu organik maddeler sebep olur
 • 1970 li yıllarda tanımlanmıştır
 • Nedeni bilinmemektedir

Soru 936- Hasta Bina Sendromuna neden olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?

 • Bina içindeki nem
 • Uçucu organik maddeler
 • Bullying.(D).
 • Termal konfor faktörleri

Soru 937- Fransa ‘da yapılan araştırmaya göre çalışanların halka teması arttıkça şiddete uğrama düzeylerinin arttığını göstermektedir.

Buna göre fiziksel şiddete uğrayan çalışan grubu arasında aşağıdakilerden hangisi  ön planda değildir?

 • Güvenlik personeli
 • Sağlık personeli
 • Posta çalışanları
 • Çağrı merkezi çalışanları.(D).

Soru 938- Dioksinlere insan maruziyetine yol açan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi daha önemli yer tutar?

 • Klimalar
 • Et, süt , yumurta.(D).
 • Kurşunlu bileşikler
 • Sentetik ilaçlar

Soru 939- Aşağıdakilerden hangisi dioksinlerin zararları arasında sayılamaz?

 • Yerel olarak oluşan yerel kirleticiler.(D).
 • Atıkların yeterli yanmaması sonucu oluşur
 • Vücuda girdiğinde uzun süre kalır
 • Tüm dünyada gıda zinciriyle dağılır

Soru 940- İş kanunu’ na göre kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?

 • 6 hafta
 • 12 hafta
 • 16 hafta
 • 18 hafta.(D).

Soru 941- “Özürlü, Eski hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik” teki tanıma göre, engelleri nedeniyle çalışma gücünün aşağıda belirtilen oranlardan hangisi kadar yoksun olduğunu belgelendirenlerden söz edilmektedir?

 • %60
 • %50
 • %40.(D).
 • %30

Soru 942-  1973 yılında kabul edilen ILO sözleşmesi ile çocukların çalışabilecekleri en küçük yaşın 15 olması kabul edilmiştir.

Sözü edilen bu sözleşmenin numarası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 155
 • 111
 • 78
 • 138.(D).

Soru 943- İş yerinde çalışan kadınlar bir risk grubudur. Aşağıdakilerden hangisi kadınların risk grubu olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • Kadınlarda boy-omurga orantısının düşük olması nedeniyle disopati görülme olasılığı yüksektir
 • Kadınlarda yağ miktarının fazla olması nedeniyle toksik maddeler ve solventlerden etkilenim daha yüksektir
 • Hamile kadınlarda ergonomik yetersizlikler daha büyük önem kazanır
 • Kadınlar vücut bileşimindeki su miktarının fazla olması nedeniyle soğuğa dayanamazlar.(D).

Soru 944- Aşağıdakilerden hangisi hamile kadın işçilerin gece postalarında çalışması ile ilgili olarak doğrudur?

 • Hamileliklerinin son 6 ayında çalıştırılamazlar
 • Hamileliklerinin son 3 ayında çalıştırılamazlar
 • Çalışma durumu çalışanın kendi isteğine göre belirlenir
 • Hamile oldukları doktor raporu ile tespit edildikten sonra çalıştırılamazlar.(D).

Soru 945- Çocuk ve genç işçilerin izinleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar
 • Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 30 günden az olamaz.(D).
 • Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz 40 saatten az olamaz
 • Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir

Soru 946-Çalışma hayatında çocukların neden risk grubu olduğu konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşyerinde büyükleri tarafından kollanır ve gözetilir.(D).
 • Çocuklar meraklıdır ve oyun oynama isteğindedir
 • Mental gelişimleri tamamlanmamıştır
 • Fizik gelişimleri tamamlanmamıştır

Soru 947- Aşağıda yer alan yaştaki işçilerden hangisi genç işçi grubuna girmektedir?

 • 14 yaşını tamamlamış işçi
 • 15 yaşını tamamlamış işçi.(D).
 • 18 yaşını tamamlamış işçi
 • 19 yaşını tamamlamış işçi

Soru 948- Aşağıda yer alanlardan hangisi çocuk ve genç işçilerin çalışma sürelerine ilişkin olarak yanlıştır?

 • İki saatten fazla dört saatten az süreli işlerde 30 dakika ara dinlenmesi verilir
 • Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7, haftada 35 saatten fazla olamaz
 • Çocuk ve genç işçilere günlük çalışma süreleri içinde 24 saatlik zaman diliminde kesintisiz 16 saat dinlenme süresi verilir.(D).
 • Dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir asat ara dinlenmesi verilir.

Soru 949- Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma hayatında özürlü işçiler için doğru değildir?

 • Özürlü kişilerin çalıştırılması bakımından dikkat edilmesi gereken konu uygun  işe yerleştirilmelidir
 • Özürlü kişiler, uygun  rehabilitasyon programlarına katılmak suretiyle çalışma hayatında verimli olarak  çalışabilir duruma getirilebilir
 • Çalışma ortam koşullarının özürlülere uygun hale getirilmesi ve özürlülerin istihdamlarını artırıcı önlemlerin alınması toplumsal gelişmişlik süreci açısından önemlidir
 • Özürlülük bedensel, zihinsel,ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerdeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az %60 ından yoksun olduğu, sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kişiler olarak tanımlanır. .(D).

Soru 950- Kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere toplam kaç haftalık süre için çalıştırılmamaları esartır?

 • 8 hafta
 • 12 hafta
 • 16 hafta.(D).
 • 24 hafta
Paylaş:

Bir Cevap Yazın