İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik(Mayıs 2021)

+ Bu yönetmeliğin amacı  10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

+Çalışan Sayısının 10’ dan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

  1. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinden SGK kurumundaki tescil kayıtları esas alınır.
  2. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar, çalışan sayısına DAHİL EDİLMEZ.
  3. Mesleki Eğitim Kanunu ile Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

+Bu yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri yürütebilir.(Sağlık gözetimi ve Çalışma ortamı gözetimi HARİÇ)

+İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için Çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

+Bu yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri , iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.

+Bu yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. Bu hizmeti yürütme yükümlülüğü  İSG-KATİP ‘e kayıt tarihi itibari ile başlar.

+Eğitimi tamamlayan işverenin ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; Yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence İSG –KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili olması esastır. Aksi taktirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır.

+İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanunda ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

+İş Güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi sahibi olan işveren veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kendileri verebilir.

+Bu yönetmelik kapsamında eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin üstleneceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri;(Sağlık Gözetimi) işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamaz. Bu hizmetler, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi Kanuna dayalı olarak  Kamu  sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

+Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca işyerinde yapılması gereken ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir (Çalışma Ortamı Gözetimi).

+Eğiticilerin Nitelikleri, Eğitim Programı ve Programlara Başvuru ve Eğitimin kapsamı konusunda; Eğitim programları Açıköğretim yoluyla düzenlenir. Ders içerikleri, uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş şekilde hazırlanır.

+Eğitimler , açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir.

+Eğitim konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olma şartı aranır.

+Eğitim Programı, Bakanlıkla protokol yapan üniversiteler tarafından Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Onay verilmeyen eğitim programı ile eğitime başlanamaz. Genel Müdürlük onaya sunulan eğitim programında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

+Eğitimler, eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre tasarlanır. Bu süre her halükarda belirtilen ders saatlerinin toplamından az olamaz. Her bir eğitim konusunun içeriği bütünlük oluşturacak şekilde birbiri ardına sıralanır.

+Bakanlıkla protokol yapan üniversitelerce, eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara protokolle belirlenen eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir.  Sınavda 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır.

+Sınavda başarılı olanlar;protokolde belirlendiği şekilde, üniversitelerce Genel Müdürlüğe bildirilir.

+Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin üçte birini geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

+Genel Müdürlük, Eğitimleri kontrol ve denetleme yetkisine sahiptir. Eğitimlerde herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde uygunsuzluk giderilinceye kadar eğitim programı Genel Müdürlükçe durdurulur.

+İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının 10 ve üzerine çıkması durumlarında, altmış gün içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılır.

+İşveren veya işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenmek istememesi halinde de yönetmelik hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler  yapılır.

+Bu yönetmelik kapsamında eğitim almak istemeyen veya eğitim tamamlama belgesini almaya hak kazanamayan işveren veya işveren vekilleri 16 ncı maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerine tabidir.

+Bu yönetmelik kapsamında iş yerlerinde iş yeri hekimliği belgesi bulunan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir.

+Asıl işveren- alt işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde her bir işveren veya işveren vekilleri  AYRI AYRI  eğitim almak zorundadır.

NOT: 18.6.2017 tarih ve 7033 Sayılı Kanunla,ilgi yönetmelikte 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri işverenleri veya işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmelerine dair alt düzenlemede yenileme çalışmaları devam etmektedir. (Yani Yönetmelikte 10 ve altında çalışanı olan Az tehlikeli işler, 50 ve Altı çalışanı olan az tehlikeli işler olarak değiştirilmiştir)

Paylaş:

2 Comments on “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik(Mayıs 2021)”

    1. Evet, bu Yönetmelik 29 Haziran 2015 te çıkarılmıştır. Güncellenmiş durumu da aynı yönetmeliktir.

Bir Cevap Yazın