Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (Mayıs 2021)

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

İşveren, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle , özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşveren; Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.

İşveren, Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alır.

İşveren, Elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.  Çalışanlar, nasıl doğru taşınacağı, yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler konusunda bilgilendirilmelidir.

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ;

 1. Yükün Özellikleri

Yük;

 • Çok ağır veya çok büyükse
 • Kaba veya kavranılması zorsa
 • Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa
 • Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa
 • Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.
 1. Fiziksel Güç Gereksinimi,

İş;

 • Çok yorucu ise,
 • Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa
 • Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa
 • Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.
 1. Çalışma ortamının özellikleri;
 • Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise
 • Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
 • Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,
 • İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
 • Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise
 • Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.
 1. İşin gerekleri;

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

 • Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar
 • Yetersiz ara ve dinlenme süresi
 • Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
 • İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

Çalışanlar;

 • Yapılacak işin yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması
 • Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları
 • Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları durumunda risk altında olabilirler.

Bu yönetmelikle, 2004 yılındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın