İş Yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (Mayıs 2021)

Bu yönetmeliğin amacı, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer allan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır.

İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dahil edilmez.

Mesleki Eğitim Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

Bu yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri (sağlık ortamı gözetimi ve Sağlık gözetimi Hariç)  yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

Bu yönetmelik kapsamında, işveren veya işveren vekilleri , iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.

Bu yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini  yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. Bu görevi yürütme yükümlülüğü İSG- KATİP’e  kayıt tarihi itibari ile başlar.

Eğitimi tamamlayan işverenin elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği  hizmetlerini yürütebilmesi için işverence İSG- KATİP üzerinden başvuruda bulunması gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili olması esastır. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanunda ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

İş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi sahibi olan işveren veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kendileri verebilir.

SAĞLIK GÖZETİMİ: Bu yönetmelik kapsamında eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin üstleneceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri KAPSAMAZ. Bu hizmetler işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ: Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca işyerinde yapılması gereken ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.

Eğitim Konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olma şartı aranır.

İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının 50 ve üzerine çıkması durumlarında, altmış gün içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılır.

Bu yönetmelik kapsamında eğitim almak istemeyen veya eğitim tamamlama belgesini almaya hak kazanamayan işveren veya işveren vekilleri için Aynı yönetmeliğe uygun görevlendirmeler yapılır aksi halde İşyeri kapsam dışında kalır.

Bu yönetmelik kapsamında işyerlerinde işyeri hekimliği belgesi bulunan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir.

Bu yönetmelik kapsamında işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı belgesi bulunan işveren veya işveren vekilleri ( Sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi hariç)  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın