Kısa Notlar – 4 (Mayıs 2021)

 • İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekime İşyeri hekimliği belgesi verilir
 • İş sağlığı veya iş sağlığı ve iş güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere işyeri hekimliği belgesi verilir.
 • Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde işyeri hekimliği belgesi verilir.
 • İşyeri hekimleri;
 1. Rehberlik ve danışmanlık
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverene
 1. Sağlık gözetimi
 2. Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili rehberlik
 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak, değişikliklerle ilgili olarak; işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlaması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • Çalışanların sağlığının geliştirilmesi için aktiviteler
 • İSG alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere, işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen; iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
 • İşyerinde meydana gelen, ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde, çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 1. Risk Değerlendirmesi: İSG yönünden Risk değerlendirmesine ve uygulamasına katılmak, sonucunda alınması gereken önlemleri işverene önermek, gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
 2. Sağlık Gözetimi: Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak;
 • İşe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak, çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
 • Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 • Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, Tehlikeli sınıftaki işyerlerinden en geç üç yılda bir, Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarında sonra işe dönüşlerinde; talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak,
 • Özel politika gerektiren gruplar işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak,
 • Sağlık sorunları nedeniyle; işe devamsızlık durumları, işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için; yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarını yürütmek, hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak,
 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili olarak; çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları içerecek şekilde yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 1. Eğitim ve Bilgilendirme: İSG ile ilgili eğitim planlamak, ilk yardım ve acil müdahale, işyeri yöneticilerine kurul üyelerine, İSG, hijyen ve madde bağımlılığı ile ilgili eğitim, çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek

Eğitim süreleri: Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat (her çalışan için), iş kazası ve meslek hastalığına yakalananlarda işe dönüşte, 6 aydan fazla işten uzak kalanlara yenileme eğitimi verilir.

Eğitim Aralığı; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Eğitim konuları:

 1. Genel Konular:
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 1. Sağlık konuları;
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlk yardım
 1. Teknik konular:
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma
 1. İlgili birimlerle işbirliği: Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

İŞYERİ HEKİMİNİN YETKİLERİ:

 • İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
 • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
 • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
 • Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İŞYERİ HEKİMİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Akışı aksatmamak, verimli çalışma ortamı sağlamak, işveren ve işyerinin meslek ve ticari sırlarını saklamak, işçinin sağlık bilgilerinin gizliliği esasını göz ardı etmemek.
 2. İSG hizmetlerinden dolayı işverene karşı sorumlu olmak
 3. İş kazası sonucu ölüm ya da maluliyet var ve işyeri hekiminin ihmali var ise 6 ay süreyle belge askıya alınır
 4. Görevleri ile ilgili yaptığı ve yapacağı çalışmaları onaylı deftere yazar
 5. Meslek hastalığı ön tanısı koyduğu çalışanı sevkeder.

ONAYLI DEFTER: İşyerinin bağlı bulunduğu; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya Noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ;

 • İSG hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • İşe giriş/ periyodik muayene formu ve muayenede  hekime yardımcı olmak
 • Özel grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Çalışma Süreleri (Diğer Sağlık Personeli için) : Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249  çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika dır.

Paylaş:

8 Comments on “Kısa Notlar – 4 (Mayıs 2021)”

 1. murat a. dedi ki:

  calisma sureleri 5-10-15 olmadimi hocam

  1. Buradaki çalışma süreleri YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ile ilgilidir

 2. umut dedi ki:

  diğer sağlık personeli sadece cok tehlikeli sınıfta olmuyormuydu?
  Burda kastetilen ilk yardım personeli ve çalışma sürelerimi?

  1. Düzelttik. Bahsedilen diğer sağlık personelidir ve Notlarda düzelttim. Teşekkürler

 3. meltem dedi ki:

  az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta diğer sağlık personeli görevlendirilmiyor mu..çok tehlikeli sınıfta sayı 10 altında olunca belli bir süre var mı hocam

  1. Az tehlikeli ve tehlikeli de diğer sağlık personeli görevlendirilmiyor. 10 un altında olanlarla ilgili yeni yönetmelikde bir süre yok.

 4. Meryem dedi ki:

  Abdullah hocam tehlikeli sınıfta yer alan 6000 çalışanı olan İşyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışır hesabını anlatır mısınız?

  1. Tehlikeli sınıfta, Her 1000 Çalışana 1 işyeri hekimi, 500 Çalışana 1 işgüvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır.

Bir Cevap Yazın