Metin Kadirhan Hocamızdan Sorular

Metin Kadirhan Hocamız eğitimde kullandığı soruları bizimle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyorum.

SORU-1) İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğinin amacı
aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklikleri gidermek

b)Kurulların oluşumu, görev ve yetkilerini belirlemek

c)Çalışma usul ve esaslarını belirlemek

d)Hangi işyerlerinde kurulacağını belirlemek

e) Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

SORU-2) İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğinin kapsamı
aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

I.6331 sayılı kanun kapsamındaki işyerleri

 1. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerleri

III. Altı aydan fazla suren sürekli işlerin yapıldığı işyerleri

 1. a) Yalnız I b) I, II c) I, III d) I, II, III e) Yalnız III

SORU-3) İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları hakkında yönetmelik 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hangisi/hangilerine göre düzenlenmiştir?

a) 22. madde

b) 30. madde

c) 22 – 30. maddeler

d) 28. madde

e) 28 madde

SORU-4) İSG Kurulu oluşturmak aşağıdakilerden hangisinin yükümlüğüdür?

a) İş Güvenliği Uzmanı

b) İşveren

c) İşyeri Hekimi

d) Teknik ve Emniyet Bölümü Sorumlusu

e) Mali veri ve idari işler sorumlusu

SORU-5) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’ in
uygulanması bakımından çalışan, işveren, kurul ve çalışan temsilcisi ve
benzeri kavramlar ………………………………….. tanımlandığı gibidir.

a)4857 İş Kanununda

b)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında
Yönetmeliğinde

d) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde

e) 1475 sayılı iş kanununda

SORU-6) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’e
göre ;İşverenin yükümlülüğü; Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren
ilişkisinin bulunduğu hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl
işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği
faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması
konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

b)Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu
durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü
bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile
ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

c)Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı
ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt
işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere
vekâleten yetkili bir temsilci atar.

d)Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve
toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon
asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte
bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler asıl işverenin kararı ile
atanır.

SORU-7) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ’e
göre;
Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden
fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce …………………. kurulun
oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek
kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

a)Ortak

b)ayrı ayrı

c)birden fazla

d) koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla

e) bağımsız

SORU-8) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’e
göre; Kurulun kurulacağı diğer işyerleri ile ilgili olarak; İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. İhtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi ……………………… sağlanır.

a) Kurul üyelerince

b) iş güvenliği uzmanı tarafından

c)İşverence

d) İş sağlığı uzmanı ve işyeri hekimi tarafından

e) Çalışan temsilcileri aracılığı ile

SORU-9) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’e
göre;
Kurulun kurulacağı diğer işyerleri ile ilgili olarak; İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. İhtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az …………………. bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

a)ayda bir

b)üç ayda bir

c)altı ayda bir

d)yılda bir

e) İki yılda bir

SORU-10) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ’e göre;

Kurulun oluşumu ile ilgili olarak ; aşağıdakilerden hangisi/hangileri kuruldaki görevli kişilerden olabilir?I

I-İşveren veya işveren vekili

II-Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

III. İş güvenliği uzmanı

IV-Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta

V-Diğer Sağlık personeli

a)I, III b)I,III,IV c)II,III,IV d)I-II-III-IV e) I-II-III-IV-V

SORU-11) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ’e göre;

Kurulun başkanı …………………………….., kurulun sekreteri ise
…………………………… dır. Boşlukları doldurunuz.

a)işveren / iş güvenliği uzmanı

b)işveren veya işveren vekili / insan kaynakları, personel, sosyal işler veya
idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi

c)işveren veya işveren vekili / iş güvenliği uzmanı

d)işveren vekili / iş güvenliği uzmanı

e) İşveren / İşyeri hekimi

SORU12-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre , Kurulların çalışması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olarak verilmemiştir. ( MK)

a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az yirmi dört saat önce kurul üyelerine bildirilir.

c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir

d) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır.

e) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz

SORU13-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Asıl işverenin 86 çalışanı, alt işverenin 102 çalışanı bulunması durumunda İSG kurulları hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur. ( MK )

I-Asıl İşveren ve Alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturacaklardır.
II. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
III. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-III e) I-II

SORU14-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Asıl işverenin 49 çalışanı, alt işverenin 82 çalışanı bulunması durumunda İSG kurulları hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur. ( MK )

I-Asıl İşveren ve Alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturacaklardır.
II. Alt İşveren tarafından kurul oluşturulur.
III. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-III e) II-III

SORU15-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Asıl işverenin 76 çalışanı, alt işverenin 49 çalışanı bulunması durumunda İSG kurulları hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur. ( MK )

I-Asıl İşveren tarafında kurul oluşturulur.
II. Alt İşveren tarafından kurul oluşturulur.
III. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyon sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atar.

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-III e) II-III

SORU16-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Asıl işverenin 48 çalışanı, alt işverenin 6 çalışanı bulunması durumunda İSG kurulları hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur. ( MK )

I-Asıl İşveren ve Alt işveren tarafında ortaklaşa kurul oluşturulur.
II. Kurulun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
III. Kurul oluşturulmasına gerek yoktur.

 1. a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) II-III

SORU17-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Kurullar ayda en az ……… kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin …… ay, az tehlikeli işyerlerinde ise …… ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
Boşlukları doldurun

 1. a) Bir , iki, üç b) iki , dört, altı c) bir, bir , bir d) iki, iki, iki e) bir, üç, dört

SORU18-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Kurul üyelerinden hangisi işverence kurul üyeliğine atananlar arasın da değildir.

a) İş güvenliği uzmanı,
b) İşyeri hekimi,
c) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli kişi,
d) Sivil savunma uzmanı,
e) formen, ustabaşı veya usta,

Soru 19- Ülkemizde İSG kurulları kavramı ilk kez 1971 tarih ve …….. sayılı İş Kanunu ile çalışma hayatımıza girmiştir.

 1. a) 1475 b) 4857 c) 6331 d) 5510 e) 6312

SORU20-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

a)Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında uluslar arası mevzuat ve uluslar arası standartlar,

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

d) İletişim teknikleri,

e) Acil durum önlemleri,

SORU21-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; kurulun oluşumu ile ilğili aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmemiştir?
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır.
B) İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; işyeri hekimi tarafından yürütülür.
C) Kurul üyeliğine İş Güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, varsa sivil savunma uzmanı ve İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
D) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.
E) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.

SORU22-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar; Hangi şık doğru değildir?

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) Arama-kurtarma ve tahliye

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

d-İletişim Teknikleri

e) Risk değerlendirme

SORU23-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Kurulun çalışma usülleri hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır.
a) Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.
b) Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
c) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.
d) Tutanak , toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır.
e) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulayıp, uygulamamakta kendi olanaklarına göre karar verir.

SORU24-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliğine göre; Kurulun görev ve yetkileri açısından hangisi doğru değildir?

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

c) İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli durumlarda işin durdurulmasına karar vermek.

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

e)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili
programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların
uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

(Hazırlayan Metin Kadirhan)

Paylaş:

2 Comments on “Metin Kadirhan Hocamızdan Sorular”

 1. mazlum dedi ki:

  merhabalar,öncelikle cok emek veriyorsunuz ve çok güzel bi iş yapıyorsunuz,elinize emeğinize sağlık.
  bi sorum olacaktı:yulkarıdaki gbi bazı soru kaynaklarınızın cevap anahtarı yok nasıl ulaşabiliriz acaba?

  1. Paylaşımlar sırasında bilgi pekişmesini sağlamak için ve hafızada yer alsın diye bazı soruların cevaplarını daha sonra yazıyordum. Bu süreçte ARALIK 2018 diye tümünü paylaştığımda cevaplar olacaktır. Başarılar şimdiden

mazlum için bir cevap yazın Cevabı iptal et