Hazırlık Soruları (Konu Tekrarı Amaçlı ve Cevap İşaretli) – 2

SORU: 1  Yazılı kaynaklara göre ilk defa işçilere yeterli besin verilmesi üzerinde duran bilim adamı kimdir?

 1. Hipokrat
 2. Paracelsus
 3. Agricola
 4. Heredotus (D)

SORU:2    Hastalarınıza  “mesleğini sorunuz”  öğüdünde bulunan ve iş sağlığı çalışmalarına önemli katkıları olan İtalyan Hekim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hipokrat
 2. Ramazzzini (D)
 3. Paracelsus
 4. Georgius Agricola

SORU:3  Yazılı kaynaklara göre iş sağlığına ilişkin ilk defa kurşunun zararlı etkilerinden üzerinde duran kurşun koliğinden söz ederek onu tanımlayan, aynı zamanda halsizlik, görme bozuklukları ve felçler ile kurşuna maruziyet arasında ilişki bulunduğuna dikkat çekmiş olan bilim adamı kimdir?

 1. Hipokrat (D)
 2. Paracelsus
 3. Agricola
 4. Bernardino Ramazzini

SORU: 4  Aşağıdakilerden hangi bilim adamı bazı esnaf ve zanaatkarların çalışma pozisyonlarından ileri gelen şekil bozuklukları ile ilgili bilgi vermiştir?

 1. Paracelsus
 2. Platon (Eflatun) (D)
 3. Roma’lı Pliny
 4. Agricola

SORU: 5  Yazılı kaynaklara göre kurşun ve kükürdün etkilerini inceleyen ve kişisel korumada deri maskelerini tasarlayan bilim adamı kimdir?

 1. Paracelsus
 2. Platon (Eflatun)
 3. Roma’lı Pliny (D)
 4. Agricola

SORU: 6  Yazılı kaynaklara göre kurşun zehirlenmelerinin patolojisini ve bakır ocaklarındaki asit buharlarının zararlarını inceleyen bilim adamı kimdir?

 1. Galen (D)
 2. Platon (Eflatun)
 3. Roma’lı Pliny
 4. Agricola

SORU: 7  Yazılı kaynaklara göre demircilerin göz lezyonları ile ayakta durarak çalışanların varislerinden söz etmiş olan bilim adamı kimdir?

 1. Galen
 2. Juvenal (D)
 3. Roma’lı Pliny
 4. Agricola

SORU: 8  Yazılı kaynaklara göre iş hastalıkları (civa ve kurşun zehirlenmesi) ve sağlık üzerine eserler veren bilim adamı kimdir?

 1. Galen
 2. Juvenal
 3. Roma’lı Pliny
 4. Ulrich Allenberg (D)

SORU: 9  Madencilerde ve baca temizleyicilerinde meslek hastalıkları saptamış,  Bugün pnömokonyoz diye bilinen kronik akciğer hastalıklarının klinik tablosunu çizmiş ve “meslek hastalıkları riskinin artması, endüstriyel gelişmenin gerekli ve birlikte olan sonucudur” demiştir. İşçilerin sağlık konularını ele alan ilk hekimlerdendir. “UYGUN DOZ, ZEHİR VE İLAÇ ARASINDAKİ FARKI ORTAYA ÇIKARIR”  . Bu bilim adamı kimdir?

 1. Galen
 2. Bernardino Ramazzini
 3. Paracelsus (D)
 4. Ulrich Allenberg

SORU: 10  Yazılı kaynaklara göre iş sağlığının babası kabul edilen bilim adamı kimdir, ne yapmıştır?

 1. Hipokrat, Kurşunun zararlı etkilerini ortaya koymuştur
 2. Bernardino Ramazzini, Meslek hastalıkları üzerine çalışmıştır (D)
 3. Paracelsus, İlaçla zehiri ayıran doz çalışması yapmıştır
 4. Agricola’nın işçiler in çalışma sırasında ağız ve burunlarını korumasını istemiştir.

Soru 11- (1494- 1555) yıllarında yaşamış, “De Re Metallica” adlı yapıtında, madencilerde ortaya çıkan hastalıkları tanımlamış, bunlara karşı korunma önlemlerini anlatmış, ağız burunu mendille kapatmadan söz etmiştir. Toza karşı maden ocağının havalandırılmasından, iş kazalarından ve korunma yöntemlerinde söz etmiştir. Bu çalışmalara konu olan bilim adamı kimdir?

 1. Geogr Agricola (D)
 2. Bernardino Ramazzini
 3. Paracelsus
 4. Ulrich Allenberg

Soru 12- Sir Percivale Pott, 1776 da baca temizleyicilerinin hangi kanser türüne sebep olduğunu tarif etmiştir?

 1. Cilt kanseri
 2. Akciğer kanseri
 3. Skrotum (testis) kanseri(D)
 4. Lenf Kanseri

Soru 13- Çocuk işçi çalıştırılması karşısında çıkarılan ilk kanun hangisidir?

 1. İngiltere de çıkarılan Baca temizleme Kanunu(D)
 2. İngiltere de çıkarılan Sağlık ve ahlakın korunması kanunu
 3. İngiltere de çıkarılan Fabrikalar kanunu
 4. Fransa da çıkarılan İmparator Kararnamesi

Soru 14- Çalışma sürelerini 58 saat/hafta olarak belirleyen, eğitim zorunluluğu getirmiş olan, çırakların sağlık ve moral bakımından korunmalarını sağlayan düzenlemeler getirmiş olan kanun hangisidir?

 1. İngiltere de çıkarılan Baca temizleme Kanunu
 2. İngiltere de çıkarılan Sağlık ve ahlakın korunması kanunu(D)
 3. İngiltere de çıkarılan Fabrikalar kanunu
 4. Fransa da çıkarılan İmparator Kararnamesi

Soru 15- İlk defa İş Müfettişliğini getiren en küçük çalışma yaşını 10 yaş olarak belirleyen ve işe giriş muayenesi zorunluluğu getirilmiş olan kanun hangisidir?

 1. İngiltere de çıkarılan Baca temizleme Kanunu
 2. İngiltere de çıkarılan Sağlık ve ahlakın korunması kanunu
 3. İngiltere de çıkarılan Fabrikalar kanunu(D)
 4. Fransa da çıkarılan İmparator Kararnamesi

Soru 16- İLO ‘nun kuruluşu ve Türkiye’ nin üyeliği kaç tarihindedir?

 1. 1919- 1948
 2. 1919- 1932(D)
 3. 1919- 1949
 4. 1923 – 1948

Soru 17- Avrupa Birliğinde  Proaktif yaklaşıma geçiş ve risk değerlendirmesini yasal hale getiren direktif hangisidir?

 1. 89/391/EC(D)
 2. 97/42/EC
 3. 98/24/EC
 4. 99/92/EC

Soru 18- Ülkemizde bir iş kolunda (kömür)  zorunlu çalışmayı ortadan kaldıran ilk mevzuat hangisidir?

 1. Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna ilişkin 151 Sayılı Kanun
 2. Maadin Nizamnamesi(D)
 3. Dilaver Paşa Nizamnamesi
 4. Ameleperver Cemiyeti

Soru 19- Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk mevzuat hangisidir?

 1. Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna ilişkin 151 Sayılı Kanun (D)
 2. Maadin Nizamnamesi
 3. Dilaver Paşa Nizamnamesi
 4. Ameleperver Cemiyeti

Soru 20- Hangisi, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı (UP) , Sosyal Politika ve İstihdam alanında kısa vadede uyumlaştırılması istenen mevzuat değildir?

 1. Sosyal Diyalog
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği
 3. Kadın erkek eşitliği
 4. Tarımda gıda güvenliğinin düzenlenmesi(D)

Soru 21- Ülkemizde “Ulusal İş  Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” hangi tarihte ve hangi sözleşmeye göre oluşturulmuştur?

 1. 2004-89/39/EC (Avrupa Birliği Ana Direktifi)
 2. 2004-155 Sayılı ILO Sözleşmesi(D)
 3. 2006-81 Sayılı ILO Sözleşmesi
 4. 2007-119 Sayılı ILO Sözleşmesi

Soru 22- Tanzimattan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tazminat tarafından ödenecektir” Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 1. Dilaverpaşa Nizamnamesi
 2. Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menfaii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa
 3. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa
 4. Maadin Nizamnamesi  (D)

Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanuni dayanaklardan biri değildir?

 1. 5510 Sayılı SGK Kanunu(D)
 2. Anayasa
 3. 81 Numaralı ILO Sözleşmesi
 4. 4857 Sayılı İş Kanunu

Soru 24- Çalışanı üretemediği dönemde korumayı amaçlayan sigortalar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kaza ve hastalık
 2. Analık ve işşizlik
 3. Sakatlık ve yaşlılık
 4. Hepsi(D)

Soru 25- ILO’nun hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır?

 1. 165 ve 166 Sayılı
 2. 155 ve 161 Sayılı(D)
 3. 177 ve 188 Sayılı
 4. 190 ve 200 Sayılı

Soru 26- Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır?

 1. Dünya Çalışma Örgütü (ILO)
 2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (D)
 3. Avrupa Konseyi Direktifleri
 4. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Soru 27- Yeni çıkarılan mevzuatın getirdiği en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Uzman katkısının sağlanması
 2. Uzman Katkısının sağlanması
 3. Risk Değerlendirmesi
 4. Hepsi(D)

Soru 28- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının öncelikli yaklaşımıdır?

 1. Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması(D)
 2. İş kazaları ve meslek hastalıklarını incelemek
 3. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak
 4. İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusurluları cezalandırmak

Soru 29- Aşağıdakilerden hangi bilim adamı bazı esnaf ve zanaatkarların çalışma pozisyonlarından ileri gelen şekil bozuklukları ile ilgili bilgi vermiştir?

 1. Paracelsus
 2. Platon (Eflatun) (D)
 3. Roma’lı Pliny
 4. Agricola

Soru 30- Ülkemizde Sosyal Güvenlik kurumu tarafından açıklanan Meslek hastalığı tanısı alan kişi sayısı beklenene göre ne düzeydedir?

 1. Beklenenden çok fazladır
 2. Beklenenden çok düşüktür(D)
 3. Beklendiği gibidir
 4. Beklenenden biraz fazladır

Soru 31- Fabrikalar yasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

 1. 1842
 2. 1833(D)
 3. 1823
 4. 1862

Soru 32- İktisat kongresi hangi tarihte ve nerede toplanmıştır?

 1. 1923 – İstanbul
 2. 1924 – İstanbul
 3. 1923 – İzmir(D)
 4. 1924 – Ankara

Soru 33- Avrupa birliği ülkelerinde, iş sağlığı ve güvenliği konusu hangi tarihten itibaren yoğun olarak ele alınmaya başlanmıştır?

 1. 1980’lerden itibaren(D)
 2. 1970’lerden itibaren
 3. 1890’lardan itibaren
 4. 1960’lardan itibaren

Soru 34- Umumi Hıfzıssıhha Yasası ve Belediyeler Yasası aşağıda belirtilen hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

 1. 1930(D)
 2. 1935
 3. 1940
 4. 1925

Soru 35- İş kazaları iş saatlerinin en fazla kaçıncı saatinde olur?

 1.  Birinci Saat(D)
 2.  İkinci Saat
 3. Öğleden sonra
 4. Vardiyalı çalışmalarda

Soru 36- İşyerlerinde tehlikelerin tanımlanması, analizi, önlenme yolları ve tedbirlerin  uygulanması gibi hizmetlerin yapılmasına ne ad verilir?

 1. Mühendislik revizyon
 2. Risk analizi  (D)
 3. İş performansını arttırma
 4. İş güvenliği disiplininin sağlanması

Soru 37- Aşağıdakilerden hangisi işyerinde, iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma düzeni oluşturmada uygulanacak yöntemlerden değildir?

 1. İşe uygun işçi seçme
 2. İşçilerin ulaşımını sağlama(D)
 3. Mühendislik revizyon
 4. İnandırma ve özendirme

Soru 38- Aşağıdakilerden hangisi projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen, sağlık ve güvenlikle ilgili görevler yapan kişidir?

 1. Hazırlık koordinatörü
 2. İnşaat mühendisi
 3. İş sağlığı güvenliği uzmanı (D)
 4. Uygulama koordinatörü

Soru 39- İş kanununa göre iş yeri kurma izni ve işletme yetki belgesi aşağıdaki kurumlardan hangisinden alınır?

 1. Belediye
 2. Ticaret Odası
 3. Sanayi Odası
 4. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı(D)

Soru 40- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış sebebi değildir?

 1. Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi(D)
 2. Eğitim Yetersizliği
 3. Koruyucu tertibatı kullanmama
 4. Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

Soru 41- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir?

 1. Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi
 2. Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması
 3. Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma(D)
 4. Uygun olmayan termal konfor şartlar

Soru 42- Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir?

 1. Mühendislik ve revizyon
 2. Teşvik tedbirleri uygulama
 3. Eğitim
 4. Kişisel özürleri önleme(D)

Soru 43- ILO kaç yılında kuruldu?

 1. 1811
 2. 1890
 3. 1919(D)
 4. 1923

Soru 44- Türkiye  ILO ya kaç yılında girdi ve fiili işbirliğine kaç yılında başladı?

 1. 1939- 1946
 2. 1932- 1946(D)
 3. 1945- 1950
 4. 1950- 1956

Soru 45- Türkiye de ilk iş kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

 1. 1923
 2. 1926
 3. 1936(D)
 4. 1971

Soru 46- 5510 Sayılı SGK kanununun 13. Maddesine göre aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz?

 1. Görevli olarak işyerine malzeme almaya giden işçinin geçirdiği trafik kazası
 2. Kendi aracı ile işe gelen işçinin karayolunda geçirdiği trafik kazası(D)
 3. İşveren tarafından sağlanan taşıtla evine dönen işçinin geçirdiği trafik kazası
 4. İşyerinde buzdan kayarak düşen işçinin kazası

Soru 47- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları arasında yer almaz?

 1. Çalışanların çalıştıkları işe uyumlarını sağlamak
 2. Çalışanların daha üst düzey teknolojiyle çalışmalarını sağlamak(D)
 3. İş kazası veya meslek hastalığının oluşmasına engel olmak
 4. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar görenlerin yeniden çalışabilmelerini sağlamak

Soru 48- İş kazalarıyla ilgili olarak failin kusurlu olup olmadığının tespitinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

 1. Subjektif kusur
 2. Kişisel kusur
 3. Objektif kusur(D)
 4. Kanuni kusur

Soru 49- Görevlilerin dışında başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdaki belirtilerden hangisinin asıl görevidir?

 1. Proje sorumlusu
 2. Sağlık ve güvenlik koordinatörü(D)
 3. Hazırlık koordinatörü
 4. İnşaat mühendisi

Soru 50- Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda anayasada yer alan düzenlemeler hangi niteliktedir?

 1. Nispi emredici hukuk kuralı niteliğinde
 2. Cezai hukuk kuralı niteliğinde(D)
 3. Emredici hukuk kuralı niteliğinde
 4. Keyfi hukuk kuralı niteliğinde

NOT: Yanlış olduğunu düşündüğünüz  sorular varsa, facebook grubumuzda tartışalım . Tartışılan konular hafızada yer ediyor. Ayrıca bu şekilde doğruyu bulabiliyoruz.

Paylaş:

6 Comments on “Hazırlık Soruları (Konu Tekrarı Amaçlı ve Cevap İşaretli) – 2”

 1. Ahmet Çelik dedi ki:

  36. cevap: risk analizi olabilir mi acaba
  38. cevap: İş sağlığı güvenliği uzmanı olabilir mi

  1. Teşekkürler. Düzelttim.

   1. Yusuf TOKGÖZ dedi ki:

    Hocam 21 . soru 2004-155 sayılı sözleşme şeklinde olacak değil mi?

    1. Düzelttim. Teşekkürler ve Başarılar

 2. pınar dedi ki:

  abdullah bey sizin notlarınızı okuyarak çalışıyorum, başka kaynağa bakmadım. 21. soruda İLO 155 sayılı sözlşme 2005 diyor. notlarda 2004 diyordu. hangisi doğru ?

Bir Cevap Yazın