Temel İLO Sözleşmeleri

  • No,29: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930) : Sözleşme, zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörmektedir.
  • No,87; Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (1948): Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve bu örgütlere katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler getirmektedir.
  • No,98; Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949): Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler getirmektedir.
  • No,100; Eşit Ücret Sözleşmesi (1951); Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını öngörmektedir.
  • No,105; Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957) : Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve greve katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.
  • No,111; Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958); İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır.
  • No,138;Asgari Yaş Sözleşmesi (1973); İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
  • No,182; Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999): Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir.

Türkiye Temel İLO sözleşmelerinin TAMAMINI imzalamıştır.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın