Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 14 (Mayıs 2021)

Soru 651- İşyerinde periyodik muayenenin amacı nedir?

 • Sağlık eğitimi
 • İş verimliliğinin belirlenmesi
 • İşe bağlı sağlık sorunlarının erken tanısı. (D) .
 • Kronik hastalıkların (şeker hastalığı, hipertansiyon) erken tanısı

Soru 652- İşyerindeki tehlikelerden korunmak yönünden en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Periyodik muayene
 • Kişisel koruyucular
 • İşe giriş muayenesi
 • Kaynakta kontrol. (D) .

Soru 653- Bir iş kazasının oluşmasını önlemek üzere olası nedenlerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalar nasıl bir yaklaşımdır?

 • Aktif (etkin) bir yaklaşımdır
 • Reaktif (songelen) bir yaklaşımdır
 • Proaktif (öngelen) bir yaklaşımdır. (D) .
 • Gerçekçi( Realistik) bir yaklaşımdır

Soru 654- Çalışma ortamında korunmanın planlanmasında ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çalışanların görüşünün alınması
 • Tehlike ve risk analizi yapılması. (D) .
 • Kaynakların yeterliliğinin sorgulanması
 • En çok yakınılan neden başlanması

Soru 655- İşyeri ortamında birincil (primer) koruma önlemleri kapsamında olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Potansiyel zararlı etmenlerin tanımlanmasını içerir
 • Potansiyel zararlı etmenlerin eliminasyonunu içerir
 • İş değişimi birincil (primer) koru(n)ma kapsamındadır
 • Zararlı olabilecek etmenin yerine zararsızın konması (replasman) birincil korunma kapsamındadır. (D) .

Soru 656- I-Baret

II-Paratoner

III-Solunum maskesi

IV-Gaz dedektörü

V-İş eldiveni

Yukarıdakilerden hangileri, kişisel koruyucu donanımdır?

 • I-II-III-V
 • I-III-V. (D) .
 • I-III-IV-V
 • I-II-IV

Soru 657-  Aşağıdakilerden hangisi “Genel  Bir Önleme Politikasının Geliştirilmesi” ne ilişkin hükmü kapsamaktadır?

 • İş Teftişi Tüzüğü
 • İş Kanunu’na ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. (D) .
 • Sosyal Sigortalar Kanunu

Soru 658- Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturmanın amacıdır?

 • İşletmenin ekonomik yapısını düzenlemek
 • Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak
 • Personel servisinin re-organizasyonunun gerçekleştirmek
 • İş yerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak. (D) .

Soru 659- Aşağıdakilerden hangisi, koruma yöntemlerinden değildir?

 • Seçme
 • Kişisel koruma
 • Yasalara uygunluk. (D) .
 • Toplu Koruma

Soru 660-Aşağıdakilerden hangisi, kaynağa yönelik koruma uygulamasıdır?

 • Yer değiştirme
 • Mesleki seçme. (D) .
 • Makineleştirme
 • Otomasyon

Soru 661- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamasıdır?

 • Eğitim durumu. (D) .
 • Tıbbi seçme
 • Mesleki seçme
 • Yasalara uygunluk

Soru 662- Çalışanların olası zararlardan korunması için alınacak önlemler, önceliğe göre sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 • Kişiye yönelik koruma- ortama yönelik koruma- kaynağında koruma
 • Kaynağında koruma- Ortama yönelik koruma- Kişiye yönelik koruma. (D) .
 • Ortama yönelik koruma- Kişiye yönelik koruma- Kaynağında koruma
 • Kişiye yönelik koruma- kaynağında koruma- ortama yönelik koruma

Soru 663- İşçinin uygun işe yerleştirilmesi ilkesi, koruyucu sağlık hizmetlerinde aşağıda yer alanlardan hangisinin kapsamına girmektedir?

 • Sağlığı geliştirme
 • Birincil koruma. (D) .
 • İkincil koruma
 • Üçüncül koruma

Soru 664- Aşağıdakilerden hangisi, işverenin sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemleri alırken uyması gereken temel prensiplerden değildir?

 • Risklerin önlenmesi
 • Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi
 • Risklerle kaynağında mücadele
 • Risklerin ötelenmesi. (D) .

Soru 665-Aşağıdakilerden hangisi makineler ile ilgili risklerden biridir?

 • Buhar.
 • Çarpma
 • Titreşim
 • Körlük

Soru 666- Aşağıdakilerden hangisi makineler ile ilgili risklerden biridir?

 • Buhar
 • Temas. (D) .
 • Gürültü
 • Titreşim

Soru 667- Risk tanımı, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

 • Hasar olasılığı
 • Hasarın şiddeti
 • Etkilenen nüfus
 • Motivasyon. (D) .

Soru 668- Aşağıda belirtilenlerden hangisi, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?

 • Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması
 • Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
 • Mühendislik kontrolü yapılması
 • Kişisel koruyucu donanım kullanılması. (D) .

Soru 669- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “ikame” kavramını ifade etmektedir?

 • Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi. (D) .
 • Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi
 • Makinenin tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması
 • Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az sayıda işçi ile çalışılması

Soru 670- Aşağıdakilerden hangisi, uygun nitelikte ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma yöntemidir?

 • İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak devlet tarafından yapılması. (D) .
 • Sivil toplum örgütleri ve üniversiteler tarafından yapılması
 • İşveren ve işçi sendikaları tarafından yapılması
 • Devlet tarafından yapılması

Soru 671- Aşağıdakilerden hangisi kaynağa yönelik koruma uygulamalarından değildir?

 • Tehlikesiz olanla değiştirme (ikame)
 • Koruyucu/ koruma içine alma
 • Genel havalandırma. (D) .
 • Yerel aydınlatma

Soru 672- Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından değildir?

 • Genel aydınlatma
 • İklimlendirme
 • Uyarı levhaları
 • Makine koruyucuları. (D) .

Soru 673- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarındandır?

 • İşaretleme/ sınırlama
 • Rehabilitasyon çalışmaları. (D) .
 • Yalıtım
 • Koruyucu / koruma içine alma

Soru 674- Aşağıdakilerden hangisi tabii havalandırmadır?

 • Fenerlik, kapı ve pencereler. (D) .
 • Ortamın havasını aspiratörle çekme
 • Ortama pozitif hava verme
 • Spiral boru ile makineden dışarı atılmasını sağlama

Soru 675- İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamına ilişkin 155 sayılı İLO sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir?

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerini
 • İş sağlığı ve güvenliği ve politikalarını. (D) .
 • Sanayi ve ticarette iş teftişini
 • İş sağlığı hizmetlerini

Soru 676- İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çalışma ortamı ve üretim sürecini düzenlemek
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak
 • İşletmenin ekonomik yapısını düzenleyerek ülkeye artı değer sağlamak
 • Önleme ve koruma sağlamak. (D) .

Soru 677- Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası nasıl oluşturulmalıdır?

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimleri arasında konsensüs sağlanarak
 • Sivil toplum örgütleri ve Sendikaların işbirliği ve Üniversiteler tarafından
 • Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin görüşü alınarak devlet tarafından. (D) .
 • Bakanlıklar arası diyalog ile devlet tarafından

Soru 678- Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?

 • Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması
 • Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
 • Mühendislik kontrolü
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı. (D) .

Soru 679- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “ikame” kavramını ifade etmektedir?

 • Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi. (D) .
 • Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi
 • Makinenin tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması
 • Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az işçi ile çalışma

Soru 680- Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarındandır?

 • İşe giriş sağlık muayenesi.
 • Makine koruyucuları .D.
 • Kişisel koruyucu donanımları
 • Periyodik sağlık muayeneleri

Soru 681- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamasıdır?

 • İklimlendirme
 • Aydınlatma
 • Periyodik sağlık muayenesi. (D) .
 • Yalıtım

Soru 682- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede etkili uygulamadır?

 • Malzeme güvenlik formları
 • Ortam ölçümleri
 • İş kazası analizleri
 • Hepsi. (D) .

Soru 683-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış sebebi değildir?

 • Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi. (D) .
 • Eğitim yetersizliği
 • Koruyucu tertibatı kullanmama
 • Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

Soru 684- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir?

 • Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi
 • Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması
 • Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma. (D) .
 • Uygun olmayan termal konfor şartlar

Soru 685- Yalıtkan olmayan elektrik kablolarının gerilim değeri en fazla ne kadar olabilir?

 • 20 DA- 50 AA
 • 32 DA – 150 AA
 • 50 DA – 120 AA(D) .
 • 50 DA – 150 AA

Soru 686- Yer değiştirebilen işletme elemanlarını topraklama tesisatının, yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri, periyodik olarak en az ne kadar sürede yapılmalıdır?

 • 3 ay
 • 6 ay(D) .
 • 1 yıl
 • 2 yıl

Soru 687- Küçük gerilim etkin değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 42 V dahil altı
 • 42 V a kadar(D) .
 • 42 V üstü
 • 42 V dahil üstü

Soru 688-Tehlikeli gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 50 V dahil
 • 50 V a kadar
 • 50 V üstü(D) .
 • 50 V dahil üstü

Soru 689- Yüksek gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1000 V üstü(D) .
 • 1000 V a kadar
 • 1000 V dahil üstü
 • 1000 V dahil altı

Soru 690- Elektrik kaynak makinesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Boşta çalışma gerilim, yükte çalışma geriliminden düşük olmalı(D) .
 • Boşta çalışma gerilimi, yükte çalışma geriliminden yüksek olmalı
 • Boşta çalışma gerilimi DA 80 V geçmemeli
 • Boşta çalışma gerilimi, AA 50 V geçmemeli

Soru 691- Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddelerin yakınındaki yerlere statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı, aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 • Topraklama
 • İyonizasyon
 • Ayırıcı transformatör(D) .
 • Nemlendirme

Soru 692- Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu iş yerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 • Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı
 • Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı
 • Soğutmalı transformatörler, yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı
 • Transformatörler ve kondansatörler merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı(D) .

Soru 693- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Etkin değeri 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 1000 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır(D) .
 • Etkin değeri 220 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 220 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır
 • Etkin değeri 250 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim, 250 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır
 • Etkin değeri 50 voltun altında olan fazlar arası gerilimler alçak gerilim,  50 voltun üstünde olanlar yüksek gerilim olarak tanımlanır

Soru 694- Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 • Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler, eksiz borular içinde bulunmalıdır
 • Elektrik alet ve teçhizatı tehlike anında ani müdahale için alanın içinde kurulmalıdır(D) .
 • Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada, alev sızdırmaz buatlarla donatılmalıdır
 • Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalıdır.

Soru 695- Elektrik çarpmalarında “ventriküler Fibrilasyon” a (kalp durmasına) bağlı dolaşım ve solunum yetmezliği için, çarpılma akımının eşik (en düşük) değeri kaçtır?

 • 0,1 Ma
 • 1,2 A
 • 80-100 mA(D) .
 • 10 A

Soru 696- Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibatın, periyodik olarak ehliyetli elektrikçiler tarafından kontrol edilerek belgelendirilmesi için en az ne kadar süre verilmiştir?

 • 3 ay
 • 6 ay
 • 1 yıl(D) .
 • 2 yıl

Soru 697- Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

 • 1(D) .
 • 3
 • 5
 • 10

Soru 698- Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi  de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır?

 • 3 ay
 • 6 ay
 • 1 yıl(D) .
 • 2 yıl

Soru 699- İşletme gerilimi 1- 36 KV olan hava hattı iletkenlerinin, en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir?

 • 0,5 metre
 • 1 metre
 • 1,5 metre
 • 2 metre(D) .

Soru 700 – Aşağıdakilerden hangisi jeneratörde beslemeyi kesmek için kullanılır?

 • Kesici
 • Enversör şalter(D) .
 • Ayırıcı
 • Kilit
Paylaş:

Bir Cevap Yazın