İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Yapısı (Mayıs 2021)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK YÖNETİM YAPISI

  • Bir organizasyonun her yerinde Risk Yönetiminin uygulanması, her seviyesinde riskleri yönetecek programların tesis edilmesini gerektirir.
  • Organizasyon içinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri ile diğer risklerin karşılıklı etkileştiği ve yönetildiği bu yol göz önüne alınmalıdır.
  • Genel olarak bir iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim elemanları şunlardır;
  1. Politika ve taahhüt
  2. Planlama
  3. Uygulama
  4. Ölçme ve değerlendirme
  5. Gözlemleme ve gözden geçirme

OHSAS 18001 , organizasyonların kalite, çevre ve  işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemlerini birbirlerine  entegre etmelerini kolaylaştırmak için; İSO 9001 Kalite ve  İSO 14001  Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. Tek başına da uygulanabilen bir standarttır.

OHSAS 18001  in temeli PUKÖ döngüsüdür.  PUKÖ döngüsü değişkenliğin sebeplerini tespit etmek ve kaliteyi iyileştirmek için kullanılan sistematik bir yöntem olarak tanımlanabilir.  Bu döngü organizasyonların üretim sistemlerini iyileştirmenin bir yolu olarak Walter Shewhart (1939) tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

P: Planla: Neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman. Mevcut durumu analiz etme, Hedeflerin belirlenmesi, Kayıtların analizi, Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk değerlendirme metodlarının belirlenmesi, Detaylı plan hazırlanması, İç talimatları hazırlama

U: Uygula: Riskleri değerlendirme,  Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme, Kontrol önlemlerinin seçimi ve uygulaması, her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme, uygulama sonuçlarını yakın takip etme.

K: Kontrol Et: Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?,İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme, Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme, İlgili kişileri bilgilendirme.

Ö: Önlem Al: Kalıcı bir denetleme sistemi kurma, Etkili önlemleri standartlaştırma, Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun,kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi

ÖNLEME: İşyerinde yürütülen işlerin  bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü.

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.

İşveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İşverenin risk değerlendirmesini  gerçekleştirmiş olması, işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ: Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir ve bu ekipte; İşveren veya işveren vekili, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, destek elemanı ve tehlike ve riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar bulunur. İşveren ihtiyaç duyulursa destek amaçlı işyeri dışından kişi ve kuruluşları da bu ekibe katabilir. Koordinasyon ekipten görevlendirilen bir kişi tarafından yürütülür. Bu kişiler kendilerine sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutarlar.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın