Tehlikelerin Tanımlanması ve Risk Analizi (Mayıs 2021)

TEHLİKELERİN TANIMLANMASI: 

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

 • İşyerinin bina ve eklentileri
 • İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler
 • Üretim süreç ve teknikleri
 • İş ekipmanları
 • Kullanılan maddeler
 • Atık ve atıklarla ilgili işlemler
 • Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev yetki ve sorumlulukları
 • Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
 • İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri
 • Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
 • Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
 • İş kazası kayıtları
 • İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar
 • Ramak kala olay kayıtları
 • Malzeme güvenlik bilgi formları
 • Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları
 • Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları
 • Acil durum planları
 • Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dökümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dökümanlar

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

1-Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir.

2-Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak ANALİZ edilir.

3-İşyerinde birbirinde farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

4-Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

5-Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

RİSK KONTROL ADIMLARI

Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır;

 1. Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır
 2. Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:
 • Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması
 • Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi
 • Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
 1. Risk Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
 2. Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
 • Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
 • Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

DÖKÜMANTASYON:

 • Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir
 1. İşyerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı
 2. Gerçekleştiren kişilerin isim ve ünvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
 3. Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
 4. Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı
 5. Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
 6. Tespit edilen riskler
 7. Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
 8. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları
 9. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi
 • Risk değerlendirmesi dökümanının sayfaları numaralandırılarak, gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır
 • Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir
Paylaş:

Bir Cevap Yazın